Община Стрелча

Навигация

English

Услуги

Технически услуги

  • Изработване на скици–копия по регулационните и кадастрални планове от служебен и частен характер.
  • Комплектоване на преписки за попълване на кадастъра и изменение на регулацията.
  • Извършване на ежедневни технически справки по регулационните планове, отговори на молби и жалби, проверки за незаконно строителство в Стрелча и съставните на общината села.
  • Издаване на разрешения за строеж.

Административни услуги

  • Издаване на дубликати от актовете по гражданско състояние.
  • Издаване на удостоверения за наследници, семейно положение, идентичност на имена, последователност за раждане на деца, родствени връзки и др.
  • Нотариална заверка на пълномощни и декларации.

гр.Стрелча