+ A | - a | A
· ОУП
Проект на дневен ред и материали за редовно заседание на ОбС-Стрелча на 28.02.2024 г.
четвъртък 22 февруари 2024 - 14:33:59

Проект на дневен ред за редовно заседание на ОбС-Стрелча на 28.02.2024 г. /сряда/ от 17.00 часа в конферентната зала на Младежки дом - Стрелча               щракни  ТУК  (doc)

------------------------------------------------------------------------


МАТЕРИАЛИ
 
1. Отчет на полицейски участък гр. Стрелча за 2023г. щракни  тук   (pdf)
2.Отчет на РЗ ПБЗН гр. Стрелча за 2023гщракни
тук
   (pdf)
3.Отчет на МКБППМН, община Стрелча за 2023гщракни тук   (pdf)
4.Годишен план за младежта в гр. Стрелча за 2024гщракни тук   (pdf)
5.Годишен план за паша за стопанската 2024/2025 година. Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Определяне на  Правила за  ползването на мерите и пасищата на територията на община Стрелча.щракни
тук
   (pdf)
6.Текущи.
6.1.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стрелча.
щракни  тук   (pdf)
6.2.Даване на съгласие за продажба на специален автомобил Мерцедес собственост на Община Стрелча чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване. Одобряване на изготвен оценителски доклад от лицензиран оценителщракни
тук   (pdf)
6.3.Поправка на допусната очевидно фактическа грешка в частта „Относно“ и т.1 на решение № 26 от редовно заседание на Общински съвет – Стрелча, проведено на 13.12.2023г. взето с Протокол № 3. щракни тук   (pdf)
6.4.Кандидатстване на община Стрелча  по проект „Красива България” (КБ) към Министерство на труда и социалната политика (МТСП), мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”  за финансиране на проект за подмяна на настилките и ново покрито стълбище в двора на НУ "Паисий Хилендарски" гр. Стрелча, УПИ II училище, кв. 100, по плана на гр. Стрелча, общ. Стрелча.щракни
тук
   (pdf)
6.5.Одобряване на пазарна цена за учредяване на възмездно право на прокарване и сервитут на ЕТ „Петко Кръстев 2019“ за изграждане на обект: „Водопровод и шахтова ПС за минерална вода от Сондаж 1ХГ за захранване на обект къща за гости „Рая“ в УПИ ЙССС-1329, кв. 86 по плана на гр. Стрелча.щракни тук   (pdf)
6.6.Одобряване на задание за изменение на ОУП на Община Стрелча за имот с идентификатор 65807.20.180, по КККР на землището на с. Свобода, местност „Колибите“, вид територия Земеделска, категория 6, НТП изоставена нива, площ 7456 кв.м. и издаване на разрешение за изменение на ПУП. щракни
тук   (pdf)
6.7.Предварително съгласие за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване на УПИ Х-32 и УПИ ХI-Магазин в кв.2, по плана на с. Блатница, община Стрелча. щракни тук   (pdf)
6.8.Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Стрелча за 2024 година и отдаване под наем за срок от 10 / десет/ години на имот – нива, частна общинска собственост в землището на гр. Стрелча, община Стрелча, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване. щракни
тук
   (pdf)
6.9.Участие на Община Стрелча в извънредно, присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и канализационни услуги ” ЕООД  - гр. Пазарджик
щракни тук   (pdf)
6.10.Удължаване на срока за подаване на документи за участие в процедура за определяне на съдебен заседател за Окръжен съд – Пазарджик  за мандат 2024 – 2028 г., открита с Решение № 28/13.12.2023г. на ОбС Стрелча. щракни  тук   (pdf)
6.11.Удължаване на срока за подаване на документи за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Панагюрище  за мандат 2024 – 2028 г., открита с Решение № 27/13.12.2023г. на ОбС – Стрелча.щракни
тук
   (pdf)
6.12.Учредяване на възмездно и безсрочно право на прокарване и сервитут на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имоти публична общинска собственост за обект: „Трасе на ел. кабел от ГРТ в ПИ с идентификатор 69835.6.423 в местността „Мечкерец“ по КККР на землището на гр. Стрелча до ТП № 6, намиращ се в ПИ с идентификатор 69835.62.688, гр. Стрелча.щракни
тук (pdf)


Протокол № 7 от редовно заседание на Общинския съвет - Стрелча проведено на 28.02.2024 г.      щракни ТУК


изглед за печат LAN_NEWS_24
Потребителско име:
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.