+ A | - a | A
· ОУП
Проект на дневен ред и материали за заседание на постоянните комисии в Общинския Съвет - Стрелча на 17.04.2024 г.
сряда 10 април 2024 - 16:47:25

Проект на дневен ред за заседание на постоянните комисии в Общинския Съвет - Стрелча, което ще се проведе на 17.04.2024 г. /сряда / от 17.00ч. в Кметска зала на Общинска администрация -Стрелча     щракни    тук   (doc)

МАТЕРИАЛИ1.1.Отчет за изпълнение на План за развитие на физическото възпитание и спорта на община Стрелча за 2023 г.
щракни
тук   (docx)
2.План за развитие на физическото възпитание и спорта на община Стрелча за 2024г.щракни
тук   (docx)
3.Отчета за изпълнение на Програма за закрила  детето в община Стрелча за 2023 г.щракни
тук   (doc)
4.Програма за закрила на детето за 2024г.щракни
тук   (doc)
5.Доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата за 2023 г. в община Стрелча.

щракни
тук   (doc)
6.Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Стрелча за 2024г.щракни
тук   (doc)
7.Текущи.
7.1. Актуализация на бюджета на Община Стрелча и инвестиционната програма  за 2024 г.
щракни
тук   (docx)
7.2. Даване на съгласие да се дари в полза на Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик движима вещ – един брой употребяван лек автомобил за нуждите на полицейски участък гр. Стрелча, към РУ Панагюрище.щракни
тук   (doc)
7.3. Одобряване на пазарна оценка от лицензиран оценител на включен в   Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Стрелча за 2024 год.  ПИ№2 в кв.1 попадащ в УПИ І-Складова база на ПТТ по плана на с. Смилец с обща площ от 4800,00кв.м. ведно с построените в негощракни
тук (doc)
7.4. Допълване на Годишен план за паша за стопанската 2024-2025г., приет с Решение №67/ 28.02.2024г. на ОбС - Стрелча, взето с Протокол №7, в частта: Приложение № 1  Списък с имотите, размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване щракни
тук  (docx)
7.5. Включване  в  Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2024 год. и отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на терен /петно / – общинска собственост, намиращ се в гр. Стрелча, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване. щракни
тук (docx)
7.6. Отдаване под наем за срок 10 /десет/ години на имоти – частна общинска собственост - ниви в землището на гр. Стрелча, включени в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2024год. чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.щракни
тук (docx)
7.7. Включване  в  Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2024год. и отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на имоти – ниви, частна общинска собственост в землището на гр. Стрелча, община Стрелча, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.щракни
тук
(docx)


7.8. Включване в програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Стрелча за 2024г. за продажба на земя по реда на  чл. 35, ал.3  от ЗОС  и чл. 47, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Никола Илиев Илиев на законно построена сграда в УПИ II-646 в кв. 44 по плана на гр. Стрелча с обща площ 460 кв. м, актуван с АЧОС №3698/20.12.2022 год. и вписан в Службата по вписвания гр. Панагюрище под №45/17.01.2023год., Акт №32, том 1.щракни
тук   (doc)
7.9. Включване в програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Стрелча за 2024г. за продажба на земя по реда на  чл. 35, ал.3  от ЗОС  и чл. 47, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Янко Илиев Смиленов на законно построена сграда в УПИ ХIII-жил. застрояване в кв. 104 по плана на гр. Стрелча с обща площ 348 кв. м. по одобрен ПУП, актуван с АЧОС №4361/29.02.2024год. и вписан в Службата по вписвания гр. Панагюрище под №448/01.03.2024год., Акт №132, том 2.щракни
тук   (doc)
7.10.Предоставяне на безлихвен заем от бюджетни средства на общината за временно финансиране по проект: № BGENVIRONMENT-4.004-0014-С01 с наименование „Подобряване на капацитета на администрациите и пилотно прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча”щракни
тук   (docx)


ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПК ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТРЕЛЧА   щракни   ТУК  (pdf)изглед за печат LAN_NEWS_24
Потребителско име:
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.