+ A | - a | A
· ОУП
Проект на дневен ред и материали за заседание на постоянните комисии в Общинския Съвет - Стрелча и за редовно заседание на Общински съвет - Стрелча - 24.04.2024 г.
четвъртък 18 април 2024 - 16:40:53

Проект на дневен ред за заседание на постоянните комисии в Общинския Съвет - Стрелча, което ще се проведе на 24.04.2024 г. /сряда / от 17.00ч. в в конферентната зала на Младежки дом - Стрелча       щракни    тук   (doc)

МАТЕРИАЛ


1.Включване  в  Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2024 год. и отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на терен /петно / – общинска собственост, намиращ се в гр. Стрелча, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
щракни
тук (docx)

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПК ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТРЕЛЧА   щракни   ТУК  (pdf)

---------------------------------------------

Проект на дневен ред за редовно заседание на ОбС-Стрелча на 24.04.2024 г. /сряда/ от 17.15 часа в конферентната зала на Младежки дом - Стрелча               щракни  ТУК  (doc)

МАТЕРИАЛИ1.Доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата за 2023 г. в община Стрелча.
щракни
тук   (doc)
2.Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Стрелча за 2024г.щракни
тук   (doc)
3.Отчет за изпълнение на План за развитие на физическото възпитание и спорта на община Стрелча за 2023 г.щракни
тук   (docx)
4.План за развитие на физическото възпитание и спорта на община Стрелча за 2024г.

Забележка: Долния линк е за План за развитие на физическото възпитание и спорта на община Стрелча за 2024 г. - коригиран
щракни
тук
(docx)

тук 
  (docx)
5.Отчета за изпълнение на Програма за закрила  детето в община Стрелча за 2023 г.

щракни
тук   (doc)
6.Програма за закрила на детето за 2024г.щракни
тук   (doc)
7.Текущи.
7.1. Актуализация на бюджета на Община Стрелча и инвестиционната програма  за 2024 г.
щракни
тук   (docx)
7.2. Даване на съгласие да се дари в полза на Областна дирекция на МВР гр. Пазарджик движима вещ – един брой употребяван лек автомобил за нуждите на полицейски участък гр. Стрелча, към РУ Панагюрище.щракни
тук   (doc)
7.3. Одобряване на пазарна оценка от лицензиран оценител на включен в   Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Стрелча за 2024 год.  ПИ№2 в кв.1 попадащ в УПИ І-Складова база на ПТТ по плана на с. Смилец с обща площ от 4800,00кв.м. ведно с построените в негощракни
тук   (doc)
7.4. Допълване на Годишен план за паша за стопанската 2024-2025г., приет с Решение №67/ 28.02.2024г. на ОбС - Стрелча, взето с Протокол №7, в частта: Приложение № 1  Списък с имотите, размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване щракни
  тук  (docx)
7.5. Отдаване под наем за срок 10 /десет/ години на имоти – частна общинска собственост - ниви в землището на гр. Стрелча, включени в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2024год. чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.щракни
тук (docx)
7.6. Включване  в  Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2024год. и отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на имоти – ниви, частна общинска собственост в землището на гр. Стрелча, община Стрелча, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.щракни
тук
(docx)


7.7. Включване в програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Стрелча за 2024г. за продажба на земя по реда на  чл. 35, ал.3  от ЗОС  и чл. 47, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Никола Илиев Илиев на законно построена сграда в УПИ II-646 в кв. 44 по плана на гр. Стрелча с обща площ 460 кв. м, актуван с АЧОС №3698/20.12.2022 год. и вписан в Службата по вписвания гр. Панагюрище под №45/17.01.2023год., Акт №32, том 1.щракни
тук 
(doc)
7.8. Включване в програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Стрелча за 2024г. за продажба на земя по реда на  чл. 35, ал.3  от ЗОС  и чл. 47, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Янко Илиев Смиленов на законно построена сграда в УПИ ХIII-жил. застрояване в кв. 104 по плана на гр. Стрелча с обща площ 348 кв. м. по одобрен ПУП, актуван с АЧОС №4361/29.02.2024год. и вписан в Службата по вписвания гр. Панагюрище под №448/01.03.2024год., Акт №132, том 2.щракни
тук (doc)
7.9.Предоставяне на безлихвен заем от бюджетни средства на общината за временно финансиране по проект: № BGENVIRONMENT-4.004-0014-С01 с наименование „Подобряване на капацитета на администрациите и пилотно прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча”щракни
тук  (docx)
7.10 Участие на Община Стрелча в извънредно, присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД гр. Пазарджик.щракни
тук   (doc)
7.11. Актуализиране на Културен календар на  община Стрелча за 2024 г. щракни
тук   (docx)
7.12. Кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-2.002 „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци“ по приоритет 2 „Отпадъци“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. щракни
тук   (docx)


Протокол № 10 от редовно заседание на Общинския съвет - Стрелча проведено на 24.04.2024 г.      щракни     ТУК  (pdf)изглед за печат LAN_NEWS_24
Потребителско име:
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.