+ A | - a | A
· ОУП
Проект на дневен ред и материали за заседание на постоянните комисии в Общинския Съвет - Стрелча на 22.05.2024 г.
сряда 15 май 2024 - 15:52:42

Проект на дневен ред за заседание на постоянните комисии в Общинския Съвет - Стрелча, което ще се проведе на 22.05.2024 г. /сряда / от 17.00ч. в Кметска зала на Общинска администрация -Стрелча     щракни    тук   (doc)

МАТЕРИАЛИ


1. Годишен отчет на „ВиК-С“ ЕООД гр. Стрелча за 2023г. и приемане на годишни задачи за 2024гщракни
тук   (pdf)
2.Отчет за дейността на Исторически музей – Стрелча за 2023г. и състоянието на паметниците на културата.щракни
тук   (docx)
3.Текущи.
3.1. Откриване на процедура за финансово оздравяване на община Стрелча  за 2024г., съгласно чл.130д, ал.2 от Закона за публичните финанси.
щракни
тук   (doc)
3.2. Годишен  план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за 2024 година в община Стрелча.щракни
тук   (doc)
3.3. Приемане на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на община Стрелча (2024г. – 2025г.)щракни
тук   (doc)
3.4. Актуализация на бюджета на Община Стрелча и инвестиционната програма за 2024 г.щракни
тук   (doc)
3.5. Определяне на представител на община Стрелча в редовното общо събрание на акционерите на МБАЛ – Пазарджик АД, насрочено на 12.06.2024 г. щракни
тук   (docx)
3.6. Включване в програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Стрелча за 2024г. за продажба на земя по реда на  чл. 35, ал.3  от ЗОС  и чл. 47, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Милко Маринов Милев на законно построена сграда в УПИ ХVIII-общ. в кв. 130 по плана на гр. Стрелча с площ от 435,00 кв. м., актуван с АЧОС №263/19.05.2005 год. и  вписан в СВ гр. Панагюрище под №1395/05.12.2005год.щракни
тук   (doc)
3.7. Одобряване на задание и даване на Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за имот с  идентификатор 69835.29.416  в м. „Динчов камък” по КККР на землището на град Стрелча с площ 6188 кв. м., Начин на трайно ползване: „Нива“, земеделска територия за провеждане на процедура по промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ.щракни
тук (doc)
3.8. Отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на терен /петно 6/– общинска собственост, намиращ се в гр. Стрелча, включен в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2024год., чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.щракни
тук  (docx)
3.9. Отдаване под  наем за срок от 1 /една / година  без търг или конкурс на част от Покрит плувен басейн,  заедно с общи части от помещения за съблекални и душове, находящи се в УПИ III-За градска баня   по плана на гр. Стрелча, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Стрелча за 2024 г.щракни
тук (docx)
3.10. Включване  в  Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2024год. и отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на имоти, частна общинска собственост в землищата на гр. Стрелча, с. Дюлево и с. Свобода, община Стрелча, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.щракни
тук (docx)
3.11. Отдаване под наем за срок 10 /десет/ години на имот – частна общинска собственост - нива в землището на гр. Стрелча, включен в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2024год. чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.щракни
тук
(docx)


3.12. Включване  в  Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2024год. и отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот – нива, частна общинска собственост в землището на с. Блатница, община Стрелча, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.щракни
тук   (doc)
3.13. Разпределение на допълнителни средства за организиране на изяви от ученици от училищата на територията на община Стрелча, участващи в занимания по интереси по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“, одобрена с Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г.щракни
тук   (doc)


ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПК ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТРЕЛЧА   щракни   ТУК  (pdf)

изглед за печат LAN_NEWS_24
Потребителско име:
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.