+ A | - a | A
· ОУП
Проект на дневен ред и материали за редовно заседание на Общински съвет - Стрелча - 29.05.2024 г.
четвъртък 23 май 2024 - 10:13:38

Проект на дневен ред за редовно заседание на ОбС-Стрелча на 29.05.2024 г. /сряда/ от 17.00 часа в конферентната зала на Младежки дом - Стрелча               щракни  ТУК  (doc)

------------------------------------------------------------------------


МАТЕРИАЛИ1. Годишен отчет на „ВиК-С“ ЕООД гр. Стрелча за 2023г. и приемане на годишни задачи за 2024гщракни
тук   (pdf)
2.Отчет за дейността на Исторически музей – Стрелча за 2023г. и състоянието на паметниците на културата.щракни
тук   (docx)
3.Текущи
3.1. Годишен  план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за 2024 година в община Стрелча.
щракни
тук   (doc)
3.2. Приемане на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на община Стрелча (2024г. – 2025г.)щракни
тук   (doc)
3.3. Актуализация на бюджета на Община Стрелча и инвестиционната програма за 2024 г.щракни
тук   (doc)
3.4. Определяне на представител на община Стрелча в редовното общо събрание на акционерите на МБАЛ – Пазарджик АД, насрочено на 12.06.2024 г. щракни
тук   (docx)
3.5. Включване в програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Стрелча за 2024г. за продажба на земя по реда на  чл. 35, ал.3  от ЗОС  и чл. 47, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Милко Маринов Милев на законно построена сграда в УПИ ХVIII-общ. в кв. 130 по плана на гр. Стрелча с площ от 435,00 кв. м., актуван с АЧОС №263/19.05.2005 год. и  вписан в СВ гр. Панагюрище под №1395/05.12.2005год.щракни
тук   (doc)
3.6. Одобряване на задание и даване на Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за имот с  идентификатор 69835.29.416  в м. „Динчов камък” по КККР на землището на град Стрелча с площ 6188 кв. м., Начин на трайно ползване: „Нива“, земеделска територия за провеждане на процедура по промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ.щракни
тук (doc)
3.7. Отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на терен /петно 6/– общинска собственост, намиращ се в гр. Стрелча, включен в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2024год., чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.щракни
тук  (docx)
3.8. Включване  в  Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2024год. и отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на имоти, частна общинска собственост в землищата на гр. Стрелча, с. Дюлево и с. Свобода, община Стрелча, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.щракни
тук (docx)
3.9. Отдаване под наем за срок 10 /десет/ години на имот – частна общинска собственост - нива в землището на гр. Стрелча, включен в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2024год. чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.щракни
тук
(docx)


3.10. Включване  в  Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2024год. и отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот – нива, частна общинска собственост в землището на с. Блатница, община Стрелча, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.щракни
тук   (doc)
3.11. Участие на Община Стрелча в извънредно, присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД гр. Пазарджик.щракни
тук   (doc)


Протокол № 12 от редовно заседание на Общинския съвет - Стрелча проведено на 29.06.2024 г.
щракни     ТУК  (pdf)


изглед за печат LAN_NEWS_24
Потребителско име:
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.