+ A | - a | A
· ОУП
Проект на дневен ред и материали за заседание на постоянните комисии в Общинския Съвет - Стрелча на 19.06.2024 г.
сряда 12 юни 2024 - 14:08:42

Проект на дневен ред за заседание на постоянните комисии в Общинския Съвет - Стрелча, което ще се проведе на 19.06.2024 г. /сряда / от 17.00ч. в Кметска зала на Общинска администрация -Стрелча     щракни    тук   (doc)

МАТЕРИАЛИ
 
 

1. План за работа на Общински съвет – Стрелча за второто полугодие на 2024г.
щракни
тук   (docx)
2.Отчет на изготвените, входираните и в процес на реализация проекти, финансирани от национални и европейски програми.
щракни
тук   (docx)
3.Текущи.
3.1. Актуализация на бюджета на Община Стрелча и инвестиционната програма за 2024 г.
щракни
тук   (pdf)
3.2. Предоставяне на безлихвен заем от собствени бюджетни средства на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за финансиране по проект BGRRP-1.015-0178 „Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (BOCKC)“ към НПФУ.
щракни
тук (doc)
3.3. Отдаване под  наем за срок от 1 /една/ година  без търг или конкурс на част от Покрит плувен басейн,  заедно с общи части от помещения за съблекални и душове, находящи се в УПИ III-За градска баня   по плана на гр. Стрелча, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Стрелча за 2024г.
щракни
тук   (doc)
3.4. Одобряване на пазарна оценка от лицензиран оценител  на УПИ I-общ. в кв. 4 по плана на вилна зона „Вълк” в землището на гр. Стрелча с обща площ 128,00 кв. м, актуван с АЧОС №3232/11.02.2021год. и вписан в Службата по вписвания гр. Панагюрище под №841/31.02.2021год..щракни
тук   (doc)
3.5. Одобряване на пазарна оценка от лицензиран оценител на УПИ X - 1091, жилищно строителство в кв. 68 по плана на гр. Стрелча, община Стрелча, с обща площ 940 кв.м., актуван с АЧОС №3869/05.05.2023год. и вписан в Службата по вписвания гр. Панагюрище под №903/09.05.2023год., Aкт №64, том 4, включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Стрелча за 2024 год. за продажба чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
щракни
тук   (docx)
3.6. Включване в програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Стрелча за 2024год. и одобряване на пазарна оценка от лицензиран оценител на УПИ I – държавен в кв. 68 по плана на гр. Стрелча, община Стрелча, с обща площ 361 кв.м., актуван с АЧОС №3591/24.08.2022год. и вписан в Службата по вписвания гр. Панагюрище под №1843/13.09.2022год., Aкт №19, том 8 за продажба чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
щракни
тук   (doc)
3.7. Включване в програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Стрелча за 2024год. и одобряване на пазарна оценка от лицензиран оценител на УПИ XVIII – общ. в кв. 125 по плана на гр. Стрелча, община Стрелча, с обща площ 328 кв.м., актуван с АЧОС №2217/13.10.2015год. и вписан в Службата по вписвания гр. Панагюрище под №1864/16.10.2015год., Aкт №120, том 7 за продажба чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване. 
щракни
тук (doc)
3.8. Включване  в  Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2024год. и отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на имоти, частна общинска собственост в землището на гр. Стрелча, община Стрелча, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
щракни
тук  (docx)
3.9. Съгласуване на частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985г. за  УПИ XVI-Радонова балнеолечебница с почивна станция и УПИ XII-182 в кв. 9 по плана на гр. Стрелча.
щракни
тук (docx)
3.10. Съгласуване на проект за частично изменение на ПУП- ПР на вилна зона „Вълк“ за УПИ  XIII – КОО  и УПИ I -  КВС в квартал 5, и образуване на нов УПИ XIV- За вилно строителство за сметка на части от тях.
щракни
тук (docx)
3.11. Даване на съгласие за промяна  вида на собственост от публична в частна на реално определена част с площ 11 кв. м. от УПИ XV- за озеленяване и паметник в кв. 27Б, и изменение на плана за регулация с цел присъединяването им към УПИ VII-797 от кв. 27Б по плана на гр. Стрелча.
щракни
тук
(docx)
ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПК ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТРЕЛЧА   щракни   ТУК  (pdf)

изглед за печат LAN_NEWS_24
Потребителско име:
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.