http://strelcha.bg/index.php
 
'Решения 2015-2019'
Р Е Ш Е Н И Е № 689
ОТНОСНО: Одобряване на задание за проектиране и даване на Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ 053092 в местността „Синанова кория“, землището на гр. Стрелча.
сряда 31 юли 2019 - 17:37:31 0
Р Е Ш Е Н И Е № 688
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП /подробен устройствен план/ - ПП /парцеларен план / за трасе на водопровод, захранващ УПИ І- 179 „Научно експериментално предприятие за производство на водораслова биомаса”
сряда 31 юли 2019 - 17:35:32 0
Р Е Ш Е Н И Е № 687
ОТНОСНО: Допускане частично изменение на ПУП /подробен устройствен план/ - ПР /план за улична регулация/ на гр. Стрелча за УПИ V – производствена дейност, УПИ ІV – стопанска дейност и част от улица с о.т. 751-752 по плана на гр. Стрелча /стопански д
сряда 31 юли 2019 - 17:33:12 0
Р Е Ш Е Н И Е № 686
сряда 31 юли 2019 - 17:31:59 0
Р Е Ш Е Н И Е № 685
ОТНОСНО: Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на терен/петно / –общинска собственост, находящо се в УПИ ІІ- Училище, кв.100 по плана на гр. Стрелча
сряда 31 юли 2019 - 17:30:48 0
Р Е Ш Е Н И Е № 684
ОТНОСНО: Отпускане на финансова помощ за новородено/осиновено дете по чл. 11 от Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено /осиновено дете на община Стрелча.
сряда 31 юли 2019 - 17:29:25 0
Р Е Ш Е Н И Е № 683
ОТНОСНО: Отписване на ВиК мрежи и съоражения, ПОС от баланса на „ВиК – С” ЕООД по приложен списък.
сряда 31 юли 2019 - 17:27:35 0
Р Е Ш Е Н И Е № 682
ОТНОСНО: Даване на съгласие за прекратяване и преиздаване на Разрешително № РС – 001/07.07.2013г. за водовземане на минерална вода от находище „Стрелча”
сряда 31 юли 2019 - 17:26:14 0
Р Е Ш Е Н И Е № 681
ОТНОСНО: Предоставяне на земя от ОПФ на наследници на Груйо Савов Петров.
сряда 31 юли 2019 - 17:24:28 0
Р Е Ш Е Н И Е № 680
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Стрелча за 2019г. за продажба на земя по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 47, ал. 3 от Наредбата
сряда 31 юли 2019 - 17:23:10 0
Отиди на страница  1 [2] 3 ... 68 69 70
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.