http://strelcha.bg/index.php
 
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е
петък 25 май 2018 - 17:58:00

     Съобщавам Ви, че със Заповед  № 373/25.05.2018 г.на кмета на община Стрелча е  одобрен  Подробен устройствен план /ПУП/  – изменение на план за регулация (ИПР)  на УПИ V-Обществен терен, УПИ VІІ-Обществен терен и УПИ ІІІ-2211 в кв.117 по плана на гр. Стрелча, община Стрелча, обл. Пазарджик.

Проекта е изменение на вътрешни регулационни линии между УПИ V-Обществен терен, УПИ VІІ-Обществен терен и УПИ ІІІ-2211 в кв.117 по плана на гр. Стрелча, като новата дворищна регулация минава по имотни граници на ПИ 2436; ПИ 2212 и ПИ 2211. Промяна се отрежда на УПИ V-Обществен терен в УПИ V-Производствена дейност. След изменение на регулацията площта на у.п.и. става:
УПИ V-Производствена дейност – 1380 кв.м.
УПИ VІІ-Обществен терен /нов/ - 3281 кв.м.
УПИ ІІІ-2211 /нов/ -939 кв.м.,
на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ, във вр. с §8, ал.2 от ПР на ЗУТ, в съответствие  на представена скица-проект в  Писмо с вх. №С-1233/20.03.2018г. от Областен управител на област Пазарджик, допуснато със Заповед №150/07.03.2018г. на кмета на община Стрелча.
    На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ одобреният Подробен устройствен план /ПУП/  – изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ V-Обществен терен, УПИ VІІ-Обществен терен и УПИ ІІІ-2211 в кв.117 по плана на гр. Стрелча, община Стрелча, обл. Пазарджик е публикуван на интернет страницата на Общинска администрация гр. Стрелча.
     Проектът се намира в Общинска администрация – Стрелча, пл.”Дружба” №2, ет.2 , ст. 5 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
     Заповедта  подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея пред Административен съд – Пазарджик.
За справка: тел. 03532/20-20, в.120


СКИЦА

изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.