+ A | - a | A
· ОУП
Р Е Ш Е Н И Е № 676
сряда 31 юли 2019 - 17:15:53

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 676
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 25.07.2019г.
взето с Протокол № 60ОТНОСНО:     Одобряване на пазарна оценка на УПИ ХІІІ- Производствена дейност и услуги в кв. 121 по плана на гр. Стрелча, актуван с АЧОС № 2520/17.06.2019 г. и вписан в Службата по вписвания гр. Панагюрище под № 910/01.07.2019г., акт № 23, том 4, дв. вх. рег. № 908  и включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Стрелча за 2019г за продажбата му чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване на стойност 16 800,00лв. без ДДС или 20 160,00 лв. с ДДС.

     На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.47, ал.1 и чл.59. ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и внесено предложение от Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча, Общинският съвет

РЕШИ:.....


изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.