· ОУП
Съобщение
сряда 20 януари 2021 - 13:45:08

Община Стрелча започна прием на документи за социална услуга „Асистентска подкрепа“

Прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“
Община Стрелча  в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 20.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“
 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Личен асистент“.
Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:
•    лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
•    деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:
•    Заявление-декларация /по образец/;
•    Документ за самоличност (за справка);
•    Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза, етапна епикриза и др. (копие);
•    Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).
Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 2 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.
Документи от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават в „Център за административно обслужване“, в сградата на община Стрелча, пл. „Дружба“ № 2, от 20.01.2021 г.  всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа.
Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Стрелча
За допълнителна информация тел. 03532/2020 – Дирекция „Специализирана администрация“ в община Стрелча.

Заявление декларация потребител>>>
 
Прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”

Община Стрелча  в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 20.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”.
 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Личен асистент“.
Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:
•    лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
•    деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Личен асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:
1.    Заявление – декларация (по образец):
2.    Документ за самоличност (за справка);
3.    Автобиография;
4.    Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование;
5.    Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец);
6.    Други документи по преценка на кандидата - документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/.
С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Личен асистент“ ще бъдат сключени трудови договори на 6 часов работен ден, като един „социален асистент“ ще предоставя подкрепа на минимум 3-ма потребители.
Документи от кандидатите за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 20.01.2020 г. в „Център за административно обслужване“, в сградата на община Стрелча, пл. „Дружба“ № 2, всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа.
Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на община Стрелча.
За допълнителна информация тел. 03535/2020 – Дирекция „Специализирана администрация“ в община Стрелча.
________________________________________
 
 Заявление  >>>
 Декларация >>>

изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.