+ A | - a | A
· ОУП
Проект на дневен ред и материали за заседание на постоянните комисии в Общинския Съвет - Стрелча на 20.03.2024 г.
сряда 13 март 2024 - 15:26:52

Проект на дневен ред за заседание на постоянните комисии в Общинския Съвет - Стрелча, което ще се проведе на 20.03.2024 г. /сряда / от 17.00ч. в Кметска зала на Общинска администрация -Стрелча     щракни    тук   (doc)


1.Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма за 2023 г. на община Стрелча.
щракни
тук   (doc)
2.Отчет за изпълнение на годишния план за младежта в община Стрелча за 2023 г.щракни
тук   (doc)
3.Отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Стрелча за 2023 г.щракни
тук   (doc)
4.Информация за изпълнението на Програма за управление на отпадъците на община Стрелча 2021-2028г. през 2023 година.щракни
тук   (doc)
5.Отчет за работата на Общинска администрация - Стрелча за второто полугодие на 2023 година.щракни
тук   (doc)
6.Текущи.
6.1.Приемане на Наредба за организация и управление на Гробищните паркове, реда и условията за извършване на погребения в община Стрелча.
щракни
тук   (docx)
6.2.Приемане на  Доклад на Община Стрелча за 2023 г. в изпълнение на Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030).щракни
тук   (docx)
6.3.Кандидатстване на община Стрелча пред Фонд „Социална закрила“ с проектно предложение по Целева програма „ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА И АВТОПАРКА ЗА РАЗНОС НА ХРАНА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“ за строително-монтажни/ремонтни работи на материалната база на сградата на Домашен социален патронаж в община Стрелча и осигуряване на съфинансиране по проекта.щракни
тук   (doc)
6.4.Актуализиране състава на Съвет по въпросите на социалните услуги в Община Стрелча“ по реда на чл. 27, ал.1 от Закона за социалните услуги. щракни
тук   (docx)
6.5.Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот – частна общинска собственост – намиращ се в гр. Стрелча, включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Стрелча за 2024г. чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване. щракни
тук   (doc)
6.6.Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Стрелча за 2024г. и отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на имоти – ниви, частна общинска собственост в землището на с. Дюлево, община Стрелча, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване. щракни
тук   (docx)
6.7.Одобряване на задание за изменение на ОУП на Община Стрелча за имот с  идентификатор 69835.67.5 в м. „Драганов кладенец” по КККР на гр. Стрелча  и имот с  идентификатор 69835.60.171 в м. „Свети Илия” по КККР на гр. Стрелча и издаване на разрешение за изменение на ОУП.щракни
тук   (doc)

6.8.Даване на съгласие за промяна на вида на собственост от публична в частна на улица-тупик с о.т. 161-162 по плана на с. Свобода, община Стрелча. Даване на съгласие за изменение ПУП - План за регулация на улица-тупик с о.т. 161-162 по плана на с. Свобода, община Стрелча с цел присъединяване на част от улицата към УПИ Х-285, кв. 13 по плана на с. Свобода, община Стрелча.
щракни
тук   (doc)
6.9.Актуализация на бюджета на Община Стрелча и инвестиционната програма  за 2024 г.щракни
тук   (docx)

тук
(xls)

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПК ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТРЕЛЧА   щракни   ТУК  (doc)изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.