+ A | - a | A
· ОУП
Проект на дневен ред и материали за редовно заседание на Общински съвет - Стрелча - 27.03.2024 г.
четвъртък 21 март 2024 - 18:06:26

 
МАТЕРИАЛИ1.Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма за 2023 г. на община Стрелча.
щракни
тук   (doc)
2.Отчет за изпълнение на годишния план за младежта в община Стрелча за 2023 г.щракни
тук   (doc)
3.Отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Стрелча за 2023 г.щракни
тук   (doc)
4.Информация за изпълнението на Програма за управление на отпадъците на община Стрелча 2021-2028г. през 2023 година.щракни
тук   (doc)
5.Отчет за работата на Общинска администрация - Стрелча за второто полугодие на 2023 година.щракни
тук   (doc)
6.Текущи.
6.1.Приемане на  Доклад на Община Стрелча за 2023 г. в изпълнение на Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030).
щракни
тук   (docx)
6.2.Кандидатстване на община Стрелча пред Фонд „Социална закрила“ с проектно предложение по Целева програма „ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА И АВТОПАРКА ЗА РАЗНОС НА ХРАНА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“ за строително-монтажни/ремонтни работи на материалната база на сградата на Домашен социален патронаж в община Стрелча и осигуряване на съфинансиране по проекта.щракни
тук   (doc)
6.3.Актуализиране състава на Съвет по въпросите на социалните услуги в Община Стрелча“ по реда на чл. 27, ал.1 от Закона за социалните услуги. щракни
тук   (docx)
6.4.Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот – частна общинска собственост – намиращ се в гр. Стрелча, включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Стрелча за 2024г. чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване. щракни
тук   (doc)
6.5.Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Стрелча за 2024г. и отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на имоти – ниви, частна общинска собственост в землището на с. Дюлево, община Стрелча, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване. щракни
тук      (docx)
6.6.Одобряване на задание за изменение на ОУП на Община Стрелча за имот с  идентификатор 69835.67.5 в м. „Драганов кладенец” по КККР на гр. Стрелча  и имот с  идентификатор 69835.60.171 в м. „Свети Илия” по КККР на гр. Стрелча и издаване на разрешение за изменение на ОУП.щракни
тук   (doc)
6.7.Даване на съгласие за промяна на вида на собственост от публична в частна на улица-тупик с о.т. 161-162 по плана на с. Свобода, община Стрелча. Даване на съгласие за изменение ПУП - План за регулация на улица-тупик с о.т. 161-162 по плана на с. Свобода, община Стрелча с цел присъединяване на част от улицата към УПИ Х-285, кв. 13 по плана на с. Свобода, община Стрелча.щракни
тук   (doc)
6.8.Актуализация на бюджета на Община Стрелча и инвестиционната програма  за 2024 г.щракни
тук   (docx)

тук
(xls)


Протокол № 8 от редовно заседание на Общинския съвет - Стрелча проведено на 27.03.2024 г.      щракниТУК


изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.