+ A | - a | A
· ОУП
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
петък 01 август 2014 - 12:16:48

На 31 юли 2014 г. Общински съвет Стрелча единодушно прие Концепцията за пространствено развитие за периода 2014-2020 година, която бе разработена в рамките на проект „Община Стрелча към по–ефективно изпълнение на общински политики”, изпълняван в съответствие с Договор № 13-13-103 / 27.11.2013 г. по Оперативна  програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос І „Добро управление”,  подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и  провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, съфинансиран от  Европейския социален фонд и националния бюджет. Основен  изпълнител  при разработването и бе фирма „Институт за управление на програми и проекти” ЕООД.

eu_opak.jpg
Съгласно чл. 7д ал. 3 от Закона за регионалното развитие, Концепцията за пространствено развитие на общината разглежда територията й в регионален план, като определя целите за пространствено развитие “по отношение на мрежата от населените места, връзките със съседните общини и областния център, както и интегрирането на територията на общината в регионалната транспортна, енергийна и  телекомуникационна мрежа”.
Във връзка с изготвяне на Концепцията за пространствено развитие на община Стрелча за периода 2014 – 2020 година са анкетирани бизнеса, гражданите и служителите от общинска администрация. Проведе се и публично обсъждане на 12 юни 2014 година..
При разработването на Концепцията за пространствено развитие на община Стрелча за периода 2014 – 2020 година фирмата – изпълнител се е ръководила от Закона за устройство на територията, Закона за регионалното развитие и др. закони, Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г., Национална стратегия за пространствено развитие на България 2012 – 2022 г., Регионален план за развитие на Южен централен район от ниво 2 за периода 2014 – 2020 г. и др.

Въз основа на работата си и проведените мероприятия, съгласно подписания договор, фирмата – изпълнител е изготвила Концепцията за пространствено развитие на община Стрелча за периода 2014 – 2020 година, която съдържа:
-    функционално-йерархична структура на мрежата от населени места в общината и връзки с центровете на съседните общини, областния и други градски центрове, свързани с развитието на общината;
-    оси на развитие - с регионално, над общинско и общинско значение, и връзки с осите на развитие на съседни общини и с националните оси;
-    транспортни и други инфраструктурни мрежи - с областно и местно значение, включително връзки със съседни общини и трансгранични връзки;
-    функционално зониране на пространството- индустриални и бизнес зони с регионално и местно значение на територията на общината, зони за туризъм и отдих с регионално и местно значение, зони за транспортни дейности, защитени територии, пространствена организация на инфраструктурата в областта на здравеопазването и образованието;
-     дейности за интегрирано градско развитие, включително за градско възстановяване
Концепцията е публикувана на страницата на Община Стрелча-  strelcha.bg.
 изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.