+ A | - a | A
· ОУП
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
петък 27 юни 2014 - 13:04:27

На 26 юни 2014 г. Общински съвет Стрелча единодушно прие новия Общински план за развитие 2014-2020 година и Правилника за мониторинг и контрол на общинската политика за интегрирано териториално планиране и развитие на община Стрелча, които бяха разработени в рамките на проект „Община Стрелча към по–ефективно изпълнение на общински политики”, изпълняван в съответствие с Договор № 13-13-103 / 27.11.2013 г. по Оперативна  програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос І „Добро управление”,  подприоритет 1.3. 

eu_opak.jpg

„Ефективна координация и партньорство при разработване и  провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, съфинансиран от  Европейския социален фонд и националния бюджет. Основен  изпълнител  при разработването им бе фирма „ И-финанси” ЕООД.
Общинският план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за развитието  на общината.
            Разработването на ОПР 2014-2020 премина при широко участие на заинтересованите  страни, в съответствие с добрите практики при стратегическото планиране. Бяха   проведени соцциологически изследвания и проучвания с представители на ключови за икономическото  развитие и обществения живот организации, фокус-групи със служители в общинската  администрация, бюджетната сфера, представители на бизнеса, неправителствения сектор  и граждани. Проучени бяха актуални стратегически и планови документи на европейско,  национално, регионално и местно ниво, секторни стратегии и програми. Използвани бяха  официални статистически данни за състоянието на общината, както и са набрани  допълнителни такива на терен. В резултат на това новия ОПР е фокусиран  върху приоритетите, свързани с основните потребности на жителите на общината. В него  са формулирани реални и измерими цели, обединяващи пакет от действия и конкретни  мерки (проекти). Отчетени са хоризонталните европейски и национални приоритети за  устойчиво развитие, равни възможности и социално включване.  
Общинският план за развитие съдържа:
1. анализ на икономическото и социалното развитие на общината;
2. целите и приоритетите за развитие на общината за определен период;
3. индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана;
4. индикаторите за наблюдението и оценката на плана;
5. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана;
6. описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност;
7. програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите;
8. предварителна оценка на плана;
По отношение на Правилника – той има за цел да подпомогне участниците в процеса на  наблюдение и контрол на изпълнението на Общинския план за развитие и Концепцията за пространствено развитие на Община Стрелча, и в по-общ план да се подобри ефективността на процеса на наблюдение и контрол върху изпълнението на  публични политики от общинската администрация. Правилника е предназначен както за експертите от  общинската администрация, Общинския съвет като контролен орган, така и за представителите на социално-икономическите партньори и структурите на гражданското общество (СГО – НПО, Организации на работодатели, институции и др.), участващи в този процес.

И двата документа са публикувани на страницата на Община Стрелча strelcha.bg.
 изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.