· ОУП
Отчет на общинското ръководство за 2012 година

  УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 4 ноември 2011 г. встъпих в правомощията си като кмет на Община Стрелча. През януари 2012 г. представих своята Програма за управление за срока на мандат 2011-2015г.
В края на първото шестмесечие, представям пред вас отчет за дейността на общинска администрация Стрелча.
    Как започна мандата:В началото направихме инвентаризация на наемните и други договори на общината. До голяма степен се оказа, че повечето от тях са сключени в ущърб на общината, че не са събирани надлежно изискуемите по тях суми, както и че не са изпълнени инвестиционните намерения, заложени в тях. В резултат на това предприехме всички действия /напомнителни писма, покани за доброволно изпълнение, разваляне и прекратяване на неизгодните  договори/ и такива, при които бе доказана престъпна небрежност от страна на общинската ръководство. За съжаление в резултат от лекомислено отношение на администрацията от предходния мандат е Решение №395/11 на Върховния касационен съд от 09.01.2012г., което е окончателно и не подлежи на обжалване. С това решение общината е осъдена да предаде на ЦКС 29 броя парцели ведно с намиращите се в тях сгради, което задължава общината с разходи за обезщетения на собствениците в размер на около и над  3 мил.лева, което е значително повече от общинския  бюджет за 2012г. Друго такова е изпълнителен лист за 50 000 лв., представляващо обезщетение по закона за концесиите и 10 709 лв. разноски по делото, или общо 60 709 лв., плащането на който ще бъде за сметка на плануваните разходи за местните дейности, както и за сметка на включените инфраструктурни обекти в капиталовия списък. Това задължение е в резултат на прекратен договор за концесия върху обект «Спортен комплекс», гр.Стрелча с Решение на ОбС.
    Какви са нашите основни приоритети:
            НА ПЪРВО МЯСТО ОСИГУРЯВАНЕ ЗАЕТОСТТА НА ХОРАТА: От началота на мандата до момента общината е осигурила на около 200 безработни от общнита възможности за заетост и реализация. Един от основните фактори за преодоляването ръста на безработицата в община Стрелча е реализацията на Националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" (НП "ОСПОЗ"). През първото полугодие на 2012г. Бе подсигурена заетост на  26 безработни лица на територията на община Стрелча.  С наетите безработни лица стана възможно изпълнението на редица общополезни дейности и предоставяне на социални услуги, както и създаване на аварийни групи за неотложни действия по предотвратяване и/или преодоляване на последствията от аварии и природни бедствия (свлачища, тежки зимни и др.).
През м. Март бе подготвен и внесен проект по Национална програма за «Насърчаване на работодателите за наемане на безработни лица с трайни увреждания «.За период от 7 месеца бе подсигурена заетост на 1 безработно лице.
         Общинска администрация съвместно с ОП”БКС и Общински имоти” разработи два проекта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по схема „РАЗВИТИЕ”.Целта на програмата е  извършване на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на безработни лица, регистрирани в Дирекции “Бюро по труда”, с цел тяхното последващо включване в заетост за 12 месеца. По тази програма преминаха през обучение 80 бр. безработни лица.
 Програма „Старт в кариерата” -основната цел на програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи,  завършили средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост. За период от 9 месеца бе осигурена заетост на едно лице.
На други безработни лица, със съдействието на общината, бе създадена възможност да работят в МОК „Асарел Медет” и „Оптикс” Панагюрище, както и работа по време на розобера по масивите на големите розопроизводители.
И през тази година общината реализира археологически разкопки в м.Скумсале, в които участваха 15 безработни от Стрелча.
НА ВТОРО МЯСТО - РЕШАВАНЕ ВЪПРОСА С ДЕМОГРАФСКИЯ ФАКТОР И ПРИОРИТЕТНА ПОЛИТИКА В СОЦИАЛНАТА СФЕРА И МЛАДЕЖКИТЕ ДЕЙНОСТИ. За първи път в Стрелча - на 21.12.2012г. се откри една смесена яслена група за деца от 10 месеца до 3 години в ОДЗ „Д-р Стайко Стайков”, в която в момента се обучават 20 деца.
В началото на годината бяха приети нов Правилник и Наредба за отпускане на стипендии за даровити деца, както и за социално слаби студенти.
За първи път през този мандат бяха гласувани средства от бюджета за създаване на фонд за новородени, както и правилник за отпускане на средствата. Първите новородени на Стрелча получиха своите средства заедно с откриването на обновения Младежки дом през м.април.    
В края на 2011 г. по наше предложение и заявка получихме хранителни продукти БЧК, 50 ризи, 50 пуловери и проходилки, които бяха раздадени на над 200 нуждаещи се социално слаби. През тази година в бюджета бяха заделени и средства за  еднократни помощи на хора с влошено здравословно състояние. За нуждите на гражданите на община Стрелча бе въведена нова услуга, предоставяна от общината във връзка с предоставеното дарение от БЧК - линейка. В здравната служба със съдействието на общината бе разкрита и нова лекарска практика. В момента има подписан договор с МБАЛ „Панагюрище” за създаване на рехабилитационен център в Банята за хора, прекарали инсултни и инфарктни състояния. През януари месец се възстанови отоплителната централа в Поликлиниката, която от 12 години не функционираше.
Считано от 01.01.2012г. общината поднови предоставянето на услугата „Обществена трапезария”, за която има сключен договор за безвъзмездна помощ  с МТСП на стойност 6720,00лв.В срок до 30.04.2012г. на 40 бр. социално слаби лица се предоставяше  храна за обяд-супа, основно ястие и хляб.
В момента се подготвят нови лесоустройствени планове – за да има възможност за прочистване и стопанисване по предназначение на общинските дерета и осигуряване на дърва за огрев на хората.
Младите хора на Стрелча са основен приоритет. В тази връзка успешно приключиха ремонтните дейности в Младежкия център, който през април отвори врати. Там ежедневно младите творчески състави намират своето място за подготовката си. Освен това през тази година със средства на общинския бюджет бяха подменени костюмите на мажоретките, започнаха първите стъпки по създаването на нов духов оркестър към общината.
Тази година се възобнови една отсъстваща и важна част от спорта в гр. Стрелча-създаде се детски футболен отбор. В него участват 18 деца, на възраст от 12 до 14 г.  Тренировъчната и спортна дейност се извършва на градския стадион. След включването ни в първенството на ОС на БФС Пазарджик получиха екипи за игра.
    Започна и „Детско лято – 2012 г.”  за лятна работа с деца, с цел превенция на противообществените прояви.
    Всички млади хора на територията на общината се включват активно във всички мероприятия, организирани от общината, която ежемесечно подновява с нови акценти културния календар.
    С помощта на общината читалището възстанови самодейния театрален състав. Изготви се и прие на Общински съвет „Програма за интеграция на ромите в Община Стрелча 2012г.”
НА ТРЕТО МЯСТО БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ПОДОБРЕНИЯ НЕ САМО В ГРАДА, НО И В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. В началото на бюджетната година общински съвет прие Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2011-2015  и  Програмата за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост за 2012год. На база на тях и приетия бюджет се извършиха следните дейности в тава направление:
 - Ремонти по улиците и участъци от републиканската пътна мрежа в гр.Стрелча: извършено е обследване състоянието на уличната мрежа и започна поетапно изкърпване.  По главната улична мрежа са ремонтирани двете най-натоварени артерии бул.”България” – от входа на града от гр.Панагюрище до изхода за гр.Копривщица и бул.”Руски”, като за целта са положени 25,00 тона асфалтобетон, с което са усвоени и предоставените, но неизползвани през миналия мандат средства от Изпълнителна агенция пътища в размер на 2589,00лв.
- Общинска пътна мрежа: извършен е преглед на състоянието, изготвена е дългосрочна и годишна програма за основен ремонт, изграждане и поддържане на пътищата. През тази година ще започне основния ремонт на пътя с.Свобода – с.Попинци, чието състояние е особено лошо, а той се ползва като основен път за населението към гр.Панагюрище и е от особена важност за осъществяване на успешна бърза медицинска помощ и такава при бедствия, пожари и аварии.
- По сградите на кметствата и общината: извършиха се неотложни ремонти на сградите на кметствата в селата Дюлево и Блатница, отремонтираха се и покривите на сградата на общината и БКС. В този ред се извърши основен ремонт на балнеологичен център „Банчето”, ремонтира се част от градския плаж и минералната баня/нов тангентор и перлена вана/, като в тях се вече се осъществява културен отдих  и балнеолечение.
       - Изготвени са задания за проектиране на : „Кухня за социален патранаж”, „Спортна площадка”, „Реконструкция на кръстовището на бул.”България” и бул.”Руски”гр.Стрелча /изработен е и проект и в най-скоро време ще се реализира кръгова организация на движението на кръстовището бул.”България” и бул.”Руски”/, с което ще се повиши в значителна степен безопасността на движението и заедно с предстоящата реконструкция на централната градска част ще се придаде модерна визия на това засега неугледно пространство в центъра на града.
Бяха въведени в експлоатация от държавна приемателна комисия, построените още през 2009г. прагове, подпорна стена и пешеходен мост над р.”Стрелчанска луда Яна”.
Направи се трошенокаменна настилка на улицата към плажа с перспектива за полагане на асфалтова такава, с цел удобен достъп до плажа.
Подготвят са проекти за оформяне на входо-изходните артерии на града, в едно с прилежащите пилони за знамена и ландшафтно оформление.
Пълна профилактика на осветителните тела.
- Реконструкция на водопроводна мрежа ул.”Г.Найденов”2 от о.т.102 до 195  
- Реконструкция на водопроводна мрежа ул.”Иван Симеонов”,
- Основен ремонт на основен изпускател и преливник на яз."Смилец" 2 в м.Корубата- МКВПМС
С Решение №143/02.04.2012год. на Общински съвет Стрелча е прекратен договора за концесия за язовир „Калаващица” гр.Стрелча.Към настоящия момент концесионера ЕТ”МДМ-Марин Рашков” дължи на общината сумата от 2847,10лв.
Предприети се административни действия за събираемостта на вземанията.
Предстоящи задачи :
 1. Изпращане на повторни писма –покани на гражданите с ОПС
 2. Актуване на вилно селище „Вълк”  и изготвяне на ЗРП, съгласно предвидените средства в бюджета.
 3. Искане  за  предоставяне на ДПФ в м. „Кулата” на общината.
НА ЧЕТВЪРТО МЯСТО : УСВОЯВАНЕ НА ПО-ГОЛЯМ РЕСУРС ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОГРАМИ И тази финансова година средствата от оперативните програми са единствената ни възможност за подобряване начина на живот, изграждане на модерна инфраструктура, справяне частично с безработицата,  предоставяне на повече и по-качествени услуги.
  І . През отчетния период са подготвени 11  проектни предложения: „Насърчаване на физическата активност на населението чрез изграждане на спортно съоръжение в град Стрелча”-  на стойност 50 000,00лв;„Реконструкция на обществени зелени площи в град Стрелча” - на стойност 49 990,03лв.; „Създаване на атракционен кът „История на розопроизводството в Неделева къща - гр.Стрелча” - на стойност 20 710,00лв; ”Популяризиране на местните традиционни  обичаи „Розобер” и „Тодоров ден” - на стойност 14998,00лв;; „Интегриран туристически продукт на дестинация, включваща общините Хисаря, Стрелча и Калояново” по Оперативна програма „Регионално развитие”; По Оперативна програма „Околна среда” - процедура BG161PO005/11/1.12/02/25 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.” – изготвено и представено в МОСВ  Прединвестиционното  проучване. Предстои изготвяне на коментари от Управляващия орган и представяне на необходимите документи ;Община Стрелча в партньорство с Община Велинград подготви и внесе за одобрение  проект по Оперативна програма „Административен капацитет” на стойност 164 000 лева ; Проект за „Основен ремонт и оборудване на училищен стол при НУ „П.Хилендарски” гр.Стрелча към Американското посолство на стойност 79 653,58 лева.;:”Най-икономичен проект за създаване на привлекателен кът за отдих и игра в гр.Стрелча, чрез озеленяване и почистване на замърсените с отпадъци площи и въвеждане на разделно сметосъбиране” / в ромската махала/ на стойност 9729 лева.;  През м.декември се внесе проект по мярка 313 от ПРСР „Създаване на атракции за посетителите в община Стрелча чрез изграждане на туристически център за представяне на културно историческото наследство  и съоръжения за велотуризъм - на стойност 362 455,16лв. ОП”Развитие на човешките ресурси”, схема „ПОМОЩ В ДОМА”.
 ІІ. Работа по реализиране на одобрени проекти:
1. На 29.02.2012г. е подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161РО001/4.1-03/2010/054 «Подобряване на енергийната ефективност на общински образователни институции – ЦДГ» д-р Стайко Стайков» и НУ»Паисий Хилендарски», община Стрелча.. Обща сума на проекта : 615 870,06 лв
2. „Реконструкция и изграждане на улична мрежа и благоустрояване на площадно пространство в град Стрелча», мярка 322 по ПРСР. Проектът е на стойност 1 713 004,00лв
3. МФ ”Козлодуй” – от 01.06.2012г. започна изпълнението на  „Проект за прилагане на енергийно-ефективни подобрения в обществени сгради” с под обекти: ЦДГ”д-р Стайко Стайков”,  НУ”П.Хилендарски”  и физкултурен салон.
4. „Почистване и укрепване коритото на река Стрелчанска Луда Яна в участъка от съществуващ мост на бул. „Руски” на км. 0+00 до км. 0+220 в град Стрелча”, на стойност 978 999,96лв.  
5. Проект „Реконструкция, подобряване и оборудване на Младежки център в гр. Стрелча” –199 990,00лв.  На 19.05.2012г. е подадена заявка за окончателно плащане в РРА- Пловдив”.
6.Проект „Интегриран воден проект на с. Свобода, общ. Стрелча с обособен подобект: 1. Реконструкция и подмяна на външен довеждащ водопровод и реконструкция и доизграждане на Помпена станция за водоснабдяване и реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа” по договор №13/321/00049 от 29.06.2010г. Проектът е на стойност 2 807 862,00лв
 • През месец юли 2011г. е обявена процедура по ЗОП за СМР на обект: „Интегриран воден проект на с. Свобода, общ. Стрелча с обособен подобект: 1. Реконструкция и подмяна на външен довеждащ водопровод и реконструкция и доизграждане на Помпена станция за водоснабдяване и реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа”
 • С Решение №932 от 23.12.2011г. на кмета на община Стрелча е прекратена процедурата при следните мотиви:При откриването и провеждането на обществената поръчка са установени  тринадесет  нарушения, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. С бързата и адекватна намеса на кмета на община Стрелча се отхвърлиха възможностите за бъдещи финансови корекции, което би довело до лошо финансово състояние общината.
 • Решението се обжалваше пред Комисия за защита на конкуренцията и пред Върховен административен съд.  Решението и на двата органа потвърждават Решението на Кмета на община Стрелча. Решението на ВАС е от 07.05.2012г.
 • С писмо от 11.05.2012г. уведомяваме ДФЗ за влизане в сила решението и искаме удължаване на срока на действие на договора.  
 • С писмо от 21.05.2012г. ДФЗ ни уведомява, че е необходимо Решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг, или решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед по чл.12, ал.5 от Наредба №25 от ПРСР.
 • Предстои консултантът да изготви нова тръжната документация и да се организират процедури за избор на изпълнител за СМР  и за строителен надзор по ЗОП.
Подготвят се  и проектни предложения  за кандидатстване  по Стратегия за местно развитие на МИГ „Панагюрище , Стрелча, Лесичово” както следва:
По мярка 322 „Обновяване и развитие на селата”:
 • „Рехабилитация на обществени зелени площи в град Стрелча”
 • „Възстановяване на паркови пространства  и градинки в с. Дюлево и с.Смилец”
 • „Възстановяване на паркови пространства  и градинки в с. Свобода и с.Блатница”
По мярка 313 – нови екопътеки
И не на последно място добра финансова политика – стабилни финси - На Националната среща на финансистите Министърът на финансите на РБългария потвърди, че в бюджет 2013 година планират средства за капиталови инвестиции за дофинансиране на общини, които имат и спазват добра финансова дисциплина, което за нашата община е основен приоритет.
Управление на общинските  финанси през  първото полугодие на  2012г.
Управлението на общинските финанси през първото полугодие на 2012 г. беше активно, прозрачно и подчинено на целите и приоритетите на общината
Въпреки влиянието на световната финансово-икономическа криза и неразплатени суми от предишния мандат, финансовото състояние на общината беше запазено стабилно
Чрез реализиране на редица нови мерки за подобряване събираемостта на задълженията, бяха постигнати по-високи приходи, БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДАНЪЧНАТА ТЕЖЕСТ
Направено беше необходимото за постигане на максимална ефективност при изпълнение на разходните отговорности, свързани с предоставяне на публичните услуги
   С Решение№ 72, протокол № 8 от 16.02.2012 г. на Общински съвет Стрелча е приет бюджета и е в размер на 2 807 892 лв., от които за делегираните от държавата дейности – 1 336 152 лв. , държавни дейности  дофинансиране с общински приходи 67 509 лв.и за общински  дейности –  1 404 231 лв.
            Към 30.06.2012г. уточненият бюджет е в размер на  2925 990 лв.
За първото полугодие изпълнението на приходите за общински дейности е 659 168 лв. От тях 477 166 лв. са данъчни и неданъчни приходи. Спрямо годишния план изпълнението им е 44%, а спрямо плана за шестмесечието - 80%.  Към 30.06.2011г. изпълнението на данъчни и неданъчни приходи е 327 692 лв.Увеличението спрямо миналата година е  с 149 474 лв. повече.
По отделни видове данъци и такси приходите са:
           1.Постъпленията от данъчни приходи към 30.06.2012 г. са в размер на 115 934 лв. и представляват 72% изпълнение спрямо годишен план за 2012 г., спрямо плана за  шестмесечието 137% , а спрямо изпълнението за шестмесечието на 2011г. - 157%.
Данъчните приходи по източници са както следва:
 • окончателен патентен данък – 5 083 лв. при  годишен план 12 000 лв. или 42% изпълнение, спрямо плана за  шестмесечието 64 % , а спрямо изпълнението за шестмесечието на 2011г. – 68 %.
 • данък върху недвижимите имоти – 52 785 лв. при годишен план 45 000лв. или 117 % изпълнение, спрямо плана за  шестмесечието 211  % , а спрямо изпълнението за шестмесечието на 2011г. – 201 %.
 • данък върху превозните средства – 28 370 лв. при годишен план 48 000 лв. или 52% изпълнение, спрямо плана за  шестмесечието 109  % , а спрямо изпълнението за шестмесечието на 2011г. – 101 %.
 • данък върху придобиване на имущество по дарение или възмезден начин – 25 157 лв. при  годишен план 40 000лв. или 63% изпълнение, спрямо плана за  шестмесечието 194% , а спрямо изпълнението за шестмесечието на 2011г. – 307 %.
 • туристически данък – 4 539 лева  спрямо годишния план изпълнението е  32 %, спрямо плана за  шестмесечието 50% , а спрямо изпълнението за шестмесечието на 2011г. – 123 %.
2.Неданъчните приходи към 30.06.2012 г. са в размер на 361 232лв. и представляват  39 %      изпълнение спрямо годишен план за 2012 г., спрямо плана за  шестмесечието 64 % , а спрямо изпълнението за шестмесечието на 2011г. – 142 %. и включват приходи от:
 •     от собственост –  117 599лв. при  годишен план 338 100 лв. или 35 % изпълнение, спрямо плана за  шестмесечието 69% , а спрямо изпълнението за шестмесечието на 2011г. – 163 %.
 • от общински такси – 181 714 лв. при  годишен план 315 000лв. или 58% изпълнение,спрямо плана за  шестмесечието 119% , а спрямо изпълнението за шестмесечието на 2011г. – 150%.
 • от глоби, санкции и наказателни лихви – 718 лв.
 • от други неданъчни приходи – 3190лв.
 • от внесени ДДС и др. данъци – (- 13 118 ) лв. ;
 • от продажба на нефинансови активи – 29 026  лв. при  годишен план 298 750 лв. или 29% изпълнение.,спрямо плана за  шестмесечието 11% , а спрямо изпълнението за шестмесечието на 2011г. – 45%.
 • от концесии – 7 108лв. при  годишен план 2 600 лв. или 2 73 % изпълнение,спрямо плана за  шестмесечието 444% , а спрямо изпълнението за шестмесечието на 2011г. – 284 %.
 • дарения от страната и чужбина – 34 995лв.  
Основните причини за повишаване събираемостта на приходите са:
 • Изпратихме  покани за доброволно плащане на  длъжниците с просрочени задължения;
 • Проведоха се разговори по телефона и лични контакти с длъжниците на просрочени и текущи задължения,  в резултата на което „Пропъртис” ЕООД гр.Пазарджик си погасиха задължението за минали години в размер на 19 012,98 лв.
 • Започнахме принудително събиране на задълженията по съдебен ред. Подготвени са документи и са в процес на внасяне в Районен съд гр.Панагюрище . Общото вземане е 128 934,59 лв. Продължаваме с процедурата за всички останали длъжници.
 • Предстои търг с тайно наддаване за продажба на общински имоти на 27.07.2012г. с първоначална стойност 601 122 лв. без ДДС.
 • В резултат на предприетите действия на общината, се предадоха вторични суровини и в касата постъпиха допълнително 27 162 лв. През м.юли постъпиха още 1 800лв.
 • Увеличиха се приходите от  „Банчето”, минерален плаж и банята, като към 30.06.2012г. общо са 58625,54 лв., спрямо 47 436,33 лв. за същия период на миналата година /11 000 лева повече приходи за общината/.
 • Бяха прекратени договорите за наем на язовири на неизрядни наематели и се предприемат действия за събиране на дължимите суми по съдебен ред.
 • В процедура на изготвяне сме на Програма за финансово  обезпечаване на дейността на община Стрелча за целия период на управление.
За финансиране дейността на общината към 30.06.2012 г. са изразходени общо 1 343 672 лв., от които  684 504 лв. за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи 21 537 лв. и за общински/ местни дейности –  637 631лв.
 • Разходите за местни дейности за първото полугодие на 2012г. са разпределени както следва:
 • С най-голям относителен дял в общия обем на разходите са разходите за издръжка  – 58% и са в размер на 368 298лв. ,при годишен план  571 923лв,. или 64 % изпълнение;
 • Разходите за заплати, други възнаграждения и плащания, и следващите се осигурителни вноски са в размер на  153 750лв., с относителен дял в общия обем на разходите 24% При годишен план 435 591лв. разходи, изпълнението е  35   %.
 • За капиталови разходи  са изразходени 110 283 лв. с относителен дял в общия обем на разходите 17 % .Годишния план  е 381 160лв. или 29  % изпълнение.
 • За трансфери  разхода е в размер на 5300 лв. и представляват разходи за стипендии и помощи.
Разходи за дофинансиране
Към 30.06.2012 извършените разходи за дофинансиране на държавни дейности с  местни приходи са в размер на 21 537лв. разпределени по функции както следва:
-„Общи държавни служби”- 14 686лв.
- „Образование”- 726 лв.
-„Култура/Читалища/”-6125лв.
Политиката на общинска администрация през 2012г. е оптимизиране на административните разходи за издръжка, което би довело до пряко понижение на отделните средства за обслужване дейността на звената и дирекциите. Предприетите мерки имат следната насоченост: ограничаване разходите за командировки, намаляване на телефонните разходи, ограничаване на канцеларските и офис материали и консумативи, намаляване разходите за енергия за всички общински обекти.
ДРУГИ ВАЖНИ АКЦЕНТИ В ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА:
Кметът на Община Стрелча редовно посещава кметствата към Община Стрелча и на място се обсъждат и решават с кметските наместници наболелите проблеми на населените места. На 6 месеца се отчита пред обществеността и в населените места. През този мандат за първи път бе въведена системата всеки месец на изнесени приемни на кмета в населените места – всеки първи понеделник на месеца.Проведено бе и първото изнесено заседание на общинския съвет в с.Дюлево, на което бяха поканени и присъстваха – представители на ДГС, Прокуратура, Съд, Земеразделяне, Полиция, Пожарна и др. До края на годината такива ще бъдат организирани и в другите населени места от общината.
 На входа на общината бе поставена кутия за жалби и сигнали на гражданите, със съответното обявяване за това. Основните действия на администрацията се обсъждат с гражданите, управлението е открито и отворено към тях, във вестник „Бащино огнище” се публикуват анкети по важни въпроси.
Служба МДТ бе преместена на първия етаж, за да се улесни достъпа на гражданите до тях.
Въведена бе системата „Гише на предприемача” в информационния център, където приоритетно всички инвеститори се обслужваха своевременно от служителите на общинска администрация.
ВЪВЕДЕНА БЕ И СИСТЕМАТА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ИНВАЛИДИТЕ И ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА НА ПЪРВИЯ ЕТАЖ ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА
На входо –изходните артерии се поставиха пилони със знамена. Увеличи се двойно броя на информационните табла. Направи се рехабилитация на радиоточките, до края на годината се предвижда да бъдат пуснати и по селата.
В началото на годината по наше искане, настояване и точна аргументация МОСВ- Предостави за срок 25 години, безвъзмездно, на община Стрелча, за управление и ползване, находището на минерална вода, изключителна държавна собственост –решение №18/21.01.2012г.. Общината е предприела всички необходими действия в това направление.
Изграден бе монументален паметник на Пайсий Хилендарски – във връзка с 290 –години от рождението му и 250 години от написването на «История Славянобългарска»
Започна работата по разработване на стратегия за социализация и увеличаване посещаемостта на Жаба могила В тази връзка е набирането и обучението на екскурзоводи -2 броя, както и възможност на всеки желаещ да я посети. Във връзка със социализацията и популяризирането на тракийските светилища в местностите Скумсале, Качулата и Кулата, Исторически музей предостави за годишната археологическа изложба в НАИМ 11 археологически обекта, намерени при проучването през миналата година и предоставени на музея.
Със съдействието на общината започна строителството на басейн в балнеосанаториум „Роза”. Изградихме нова чешма на стадиона от „Фантастико” и при парка до пощата/ от Кмета на общината и брат му/.
Изгради се художествено осветление на паметниците и дърветата в централна градска част.
Започна възстановяването на големия басейн в спортния комплекс, който до края на месеца ще бъде пуснат в експлоатация.
Обновена бе кметската зала – обособени бяха места за кметовете и почетните граждани на Стрелча в нея. Създаде се обществен съвет към кмета от бивши кметове. Обновиха се кабинетите и санитарните помещения.
Допълнително в общината постъпиха приходи, свързани с дарение на техника от МО, част от която впоследствие бе бракувана и предадена за скраб.
     Благодарение на сключените договори със застрахователната компания, която обслужва общината и Тексим банк, получихме 2 автомобила, които да се ползват за нуждите на администрацията.  Министерство на отбраната ни дари високопроходим джип, а фирма Еко Хидро – сметопочестваща машина. 
Медийната политика на общината е изключително активна. Всички дейности, мероприятия и акценти намират отражение в средствата за масова информация ежедневно, както на местно, областно и национално ниво и в най-четените сайтове.
   Не е възможно в един отчет да обхванеш всички дейности на екипа за шестмесечието. През тази половин година аз разбрах, че стрелчани и общинска администрация са готови да си партнират и да участват пряко във формирането на управленчески решения. От своя страна аз ви обещавам да не пожаля време и сили, за да съм винаги наясно с проблемите ви и да предлагам възможно най-добрите решения на тези проблеми.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.