· ОУП
АРХИВ УПРАВЛЕНИЕ 2011-2015

БИОГРАФИЯ НА ИВАН ЕВСТАТИЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧАИван Евстатиев Роден на 3- ти март 1958 година в гр. Стрелча. Завършил е СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Право” през 1982 година с отличен успех. Носител е на Златна значка за отлично учение от Министерството на образованието, връчена му през 1981-ва година.
През 1983- 1984 година е стажант- съдия в Окръжен съд- Пазарджик.
От 1984 до 1989 г. е прокурор в Пазарджишката районна прокуратура. От 1989 до 1992 г. е редовен аспирант в Руската академия за управление към Президента на Руската федерация в Москва, която завършва с отличен успех. Защитава докторска дисертация по право.
От 1992 до 1994 г. е директор на представителството на Руско- шведското съвместно предприятие „Техноферм инженеринг” в Пловдив.
От 1995- та година Иван Евстатиев е адвокат в Пазарджишката адвокатска колегия. От януари 2002 г. е неин заместник- председател.
От 2003 до 2007 г. е Кмет на Община Пазарджик. Носител на Златен печат и златна карта на експерта на конвентите.
През 2008 и 2009 г. отново е адвокат в Пазарджишката адвокатска колегия.
От лятото на 2009 г. работи като висш дипломат в Посолството на Република България в Монголия.
От 4- ти ноември 2011- та година до настоящия момент е Кмет на Община Стрелча. Носител е на нациионален приз „Мениджър на човешките ресурси”, награден със златен ореол и диплом.
Женен, с две деца.


 
 

**********************************************************

Мариана НяголоваМАРИАНА НЕЧЕВА НЯГОЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС гр. Стрелча
МАНДАТ-2011-2015г.

Мариана Няколова е родена през 1958 г. в Сопот, където завършва основно и средно образование, след което продължава образованието си в София и Пловдив – в полувисшия институт за начални учителки и в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", специалност "Българска филология". Има дългогодишен стаж като учител по български език и литература. През годините е работила като Председател на Общински съвет по култура, Секретар на Община Стрелча, Председател на временната управа на Община Стрелча (1989-1991г.), Общински съветник и дългогодишен председател на читалище „Просвещение” гр. Стрелча.Тел. за контакти: (0885) 39 60 00

*******************************************************

 СЪСТАВ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
 
Законност, обществен ред и сигурност, местно самоуправление, гражданска защита, безопасност на движението по пътищата
Председател: Динчо Евстатиев (ПП „Българската левица”)
Секретар: Мариана Декова (ПП „Българската левица”)
Членове:

Георги Джангъров (ПП „Обединена Достойна България”)
Васил Савов (ПП „БСП”)
Кръстьо Кръстев (ПП „ГЕРБ”)
 
Социална и инженерна инфраструктура на общината, благоустрояване, териториално–селищно устройство, водоснабдяване, общинска собственост, екология
Председател: Васил Савов (ПП „БСП”)
Секретар: Кръстьо Кръстев (ПП „ГЕРБ”)
Членове:

Иван Иванов (ПП „Българската левица”)
Иванка Петришка (ПП „БЗНС Ал.Стамболийски”)
Въла Ильова (ПП „Обединена Достойна България”)
 
Образование, здравеопазване, култура, спорт, социални и младежки дейности, интеграция на етническите общности, вероизповедания
Председател: Иванка Петришка (ПП „БЗНС Ал. Стамболийски”)
Секретар: Васил Савов (ПП „БСП”)
Членове:

Иван Иванов (ПП „Българската левица”)
Мариана Декова (ПП „Българската левица)
Динчо Евстатиев (ПП „Българската левица”)
 
Дейности свързани с националните програми и европейските фондове,финанси, икономика,туризъм, курортно дело и селско стопанство
Председател: Мария Маркова (ПП „ГЕРБ”)
Секретар: Въла Ильова (ПП „Обединена Достойна България”)
Членове:

Георги Джангъров (ПП „Обединена Достойна България”)
Койна Славова (ПП „БСП”)
Иван Радев (ПП „БЗНС Ал. Стамболийски”)


 
 
Декларации по чл.12 от ЗПКИ


Проекти на подзаконови нормативни актове

 
 
 
 
ПРАВИЛНИК 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ – СТРЕЛЧА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – СТРЕЛЧА /МАНДАТ 2011-20
(приет с Решение №2/14.11.2011г. и Протокол №2/14.11.2011г.)


ГЛАВА ПЪРВА
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. (1) Общинският съвет - Стрелча е орган за местно самоуправление. Състои се от 13 съветници и е избран от населението на общината с право на глас при условия и ред, определени от Закона за местното самоуправление и месната администрация / ЗМСМА/ и избирателния кодекс.
(2) Общинският съвет организира и осъществява дейността си въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местното самоуправление, Закона на местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник. 
(3)
 Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на община Стрелча във връзка с осъществяването на дейностите по чл.17 от ЗМСМА, както и на други дейности, определени със закон.
Чл.2.Правилникът има за цел да осигури ефективна организация на работата на общинския съвет, неговите комисии и общинските съветници, взаимодействието им с общинската администрация за осъществяване на местното самоуправление, както и условията за сдружаване на общината. Чл.3. Общинският съвет заседава в гр. Стрелча в Ритуалната зала на Общинска администрация, освен когато обстоятелствата налагат или съветниците решат заседанията да се провеждат и в селата на общината.
Чл.4.(1) Общински съвет  Стрелча изпълнява функциите по чл.21 от ЗМСМА, както и други функции и задачи от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи.
(2) В изпълнение на правомощията си по ал.1 общинският съвет приема правилници,наредби,инструкции,решения,декларации и обръщения.
(3) Общинският съвет може да избира обществен посредник, съгл. Чл. 21а и кметски съветници съгласно чл. 37в от ЗМСМА.
Чл.5 (1) Общинският съвет няма самостоятелен щат. Неговата дейност се подпомага и осигурява от общинската администрация. 
(
2) В структурата на общинска администрация се създава звено, което подпомага и осигурява работата на общинския съвет. Служителите в звеното се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет . 
(3) ОбС да създава свой печатен орган или подлистник в местният вестник, който да отразява работата на ОбС.


ГЛАВА ВТОРА ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Чл.6. Общинският съвет избира от своя състав ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА И ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА на основание чл.24, ал.1 и 2 от ЗМСМА. Изборът на Председател и зам . председател се провежда с тайно гласуване. За избран се смята Председателят и зам. председателят , който е получил повече от половината от гласовете от общия брой съветници 
Чл.7.
 (1) Председателят на общинския съвет, освен правомощията по чл.25 от ЗМСМА:

1. Разпределя работните материали по дейността на общинския съвет между неговите комисии според компетентността им; 
2.Изпраща на общинските съветници 7 дни преди заседанието проекта за дневен ред и материалите, разгледани от постоянните комисии.
 
3.Осигурява необходимите условия за работа на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници;
 
4.Упражнява контрол върху разходването на средствата, разчетени по бюджета на община Стрелча за издръжка на общинския съвет;
 
5.Определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите с право на съвещателен глас , гоститеи гражданите;
 
6.Удостоверява с подписа си протоколите от заседанията на общинския съвет.
 7.Следи за спазването на този правилник; 
8.Подготвя за обявяване на населението приетите от общинския съвет актове;

9.Командирова кмета на общината в страната и чужбина и разрешава ползване на отпуски от кмета на общината; 
10.Осъществява ежеседмично по обявен график прием на граждани;
 
11.Изпълнява и други функции, възложени му от законите на страната,общинския съвет и този правилник.

(2) Председателят на Общински съвет, , председателите на ПК и общинските съветници получават възнаграждения определени с решение на ОбС. 
Чл.8.(1) Ако няма избран Председател на съвета или право­мощията му са прекратени предсрочно или при временното му отсъ­ствие, както и при обсъждане на дейността му, по решение на об­щинския съвет функциите му се изпълняват от Зам. председателя или ако и той отсъства от друг съветник до из­биране или завръщане на Председателя. В такива случаи председа­телстващ може да се избира и за всяко отделно заседание на об­щинския съвет.
(2) Председателят на общинския съвет, а при негово отсъствие зам. Председателят има право да свиква пе­риодично председателите на постоянните комисии за обсъждане из­пълнението на приетите решения и на работата по постъпили прое­кти за решения и други документи, дадени им за обсъждане и становища.
(3) Председателят на общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината, определен в този правилник. 
Чл.
9.(1) Правомощията на Председателят на общинския съвет и Зам. председателят могат да бъдат прекратени предсрочно в случаите на чл.24 ал.3 от ЗМСМА.
 

ГЛАВА ТРЕТА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Чл.10(1) Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагането му на клетва и подписване на клетвения лист по чл.32, ал.1и 2 от ЗМСМА.
(2) Общинските съветници продължават да изпълняват своите функции до полагането на клетвата от новоизбраните съветници. 
(
3) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно по чл. 30 ал.4 т. От 1-13 от ЗМСМА. 
(
4) Обстоятелствата по чл.30 ал.4 т.1-13 и във връзка с ал.6 от ЗМСМА се установяват с документи, издадени от компетентните органи. В случаите по ал. 4, т.1-13 в тридневен срок от подаването на оставката председателят на общинския съвет я изпраща на общинската избирателна комисия.
(5) В тридневен срок от получаване на документите по ал. 4 общинската избирателна комисия уведомява общинския съветник, който може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. В тридневен срок от изтичане на срока за възражение общинската избирателна комисия приема решение за прекратяване на пълномощията и обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат. Решението и отказите на общинската избирателна комисия могат да бъдат оспорвани по ал.6 и 7 пред съответния Административен съд от заинтересуваните лица въз основа на чл.30, ал.8 от ЗМСМА. Препис от решението се изпраща на председателя на общинския съвет в тридневен срок от влизането му в сила.
(6) Преди началото на първото заседание на общинския съвет, което се провежда не по-късно от един месец след влизането в сила на решението на общинската избирателна комисия, председателят на общинския съвет уведомява общинските съветници за обстоятелствата по чл.30,ал.9 , а новоизбраният общински съветник полага клетвата по чл. 32, ал. 1 
Чл.
11.(1) Общинският съветник има право:
 1. Да бъде избиран в състава на постоянните и временни комисии на съвета;
 2. Да участва в група съветници с минимален брой от трима съветници .
 3. Да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решение;
 4. Да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;
 5. Да отправя питания към кмета. На питането се отговаря устно или писмено на следващото заседание, освен ако съветът реши друго;
 6. Да ползва материално – техническата база и услугите на администрацията в изпълнение на своята дейност;
 7. Да има достъп до ръководните длъжностни лица в общината.
(2) Държавните органи, стопанските и обществените организации са длъжни да съдействат на общинския съветник, както и да му предоставят сведения и документи, които са му необходими във връзка с дейността му на съветник, освен когато съставляват квалифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна. 
Чл.
12. (1) Общинският съветник получава ежемесечно възнаграждение за участие в заседанията на ОбС и заседания на ПК чиито размер периодично се определя с решение на ОбС. При закъснение на съветника за заседание на ПК повече от 10 минути, същият получава възнаграждение 10% по малко, а за заседание на ОбС повече от 10 минути, същият получава възнаграждение с 15% по-малко. При неучастие в заседания на ПК и заседание на ОбС по неуважителни причини, общинският съветник не получава възнаграждение за съответния месец. При неучастие в работата на ПК общинския съветник получава до 50% по малко от месечното възнаграждение в съответствие с броя на проведените заседания на ПК. А при неучастие в заседание на ОбС получава 50% по малко от месечното възнаграждение.
(2) При отсъствие на общински съветник от заседания на ПК към общинския съвет и заседания на общинския съвет за съответен месец по неуважителни причини, възнаграждението му се определя пропорционално на реалното му участие в проведените заседания за съответен месец.
(3) Пътните и други разноски, направени от общинския съветник във връзка с работата му в съвета, се поемат от общинския бюджет. (4) За времето необходимо за изпълнение на задълженията си общинският съветник ползва неплатен служебен отпуск , който се признава за трудов стаж.
Чл.13. Трудовото правоотношение с общинския съветник не може да бъде прекратявано през времето на неговия мандат в случаите на чл.328, ал.1, т.2, 3 и 4 от КТ.
Чл.14.(1) Общинският съветник е длъжен:
 1. Да присъства на заседанията на общинския съвет и на постоянните комисии, в които е избран и да участва в решаването на разглежданите въпроси;
 2. Да поддържа връзки с избирателите и да ги информира за дейността и решенията на общинския съвет;
Чл.15.(1) Общинския съветник не може:
1. Да участва при вземане на решения, когато се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднина по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително.
2. Да използва положението си на съветник в лична изгода. Той не може да представлява или защитава интересите на физическо или юридическо лице пред общинския съвет и неговите комисии, освен ако това не е в обществен интерес.
3.Да използва общинско имущество за лична изгода.
4.Да използва или разкрива информация, получена при или по повод изпълнение на задълженията си или да използва положението си на съветник с цел да набави за себе си или другиго имотна облага или да причини другиму имотна вреда. 
5.Да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и да заема длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава – членка на Европейския съюз
(2) Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от свои или другиго незаконни действия. 
(3) Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното изпълнение на неговите задължения или биха навредили на интересите на общността.
 
Чл.16
.(1) Съветникът и участниците нямат право да прекъсват оратора, да отп­равят лични нападки, оскърбителни думи или заплахи против общин­ските съветници, да разпространява данни относно личния им жи­вот, да има непристойно поведение и да извършва постъпки, нару­шаващи реда на заседанието.
(2) При напускане на група общински съветници или изключване от състава и общинския съветник губи мястото си в ПК и други длъжности като предсавител на съответната група съветници.
Чл.17.(1) По отношение на общинските съветници по време на заседанието могат да се прилагат следните дисциплинарни мерки: 
1. Забележка;

2. Отстраняване от залата до следващото гласуване. 
(
2) Дисциплинарните мерки се налагат последователно от председате­ля и при отсъствие му от Зам. Председателя или от председателстващия общинския съвет.
(З) Председателят на общинския съвет може да отстрани от за­седанието до следващото гласуване без да спазва поредността по ал. 1 съветник, който: 
1. Призовава към насилие;
 
2. Оскърбява общинския съвет и съветниците.
 
Чл.18
. Не се разрешава пушенето на цигари, ползването на мобилни телефони и носенето на оръжие на заседание на общинския съвет и постоянни­те комисии.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА КОМИСИИ
Чл.19.(1) Общинският съвет избира от състава на своите съветници комисии, които изпълняват инициативни, съвещателни и контролни функции. Комисиите са постоянни и временни.
(2) Общинските съветници не могат да участват в състава на повече от три постоянни комисии.
(3) В работата си постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти. 
(
4) Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на общинския съвет.

(5) ВРЕМЕННИТЕ КОМИСИИ се избират във връзка с възникнал конкретен проблем и прекратяват съществуването си след неговото разрешаване. 
Чл.
20. В работата комисиите могат да привличат и специалисти, които не са съветници. Привлечените специалисти участват в работата на комисиите с право на съвещателен глас.
Чл.21.(1) Общинският съвет създава следните ПОСТОЯННИ КОМИСИИ:
 1. Законност, обществен ред и сигурност, местно самоуправлението, безопасност на движението по пътищата и гражданска защита;
 2. Социална и инженерна инфраструктура на общината, благоустрояване, териториално – селищно устройство, водоснабдявате, общинска собственост; екология
 3. Образование, култура, здравеопазване, спорт, социални и младежки дейности, интеграция на етническите общности, вероизповедания.
 4. Дейности, свързани с националните програми и европейските фондове, финанси, икономика, туризъм, курортно дело и селско стопанство.
Чл.22. Всяка комисия избира председател и секретар. Общински­ят съвет определя числеността и състава на комисиите, съобразно характера на тяхната дейност.
Чл.23. Ръководството и членовете на постоянните комисии се избират от съвета по реда на чл. 21, ал. 1, т.1 от ЗМСМА.Зам. председателя на ОбС може да бъде избиран и за председател на ПК. 
Чл.
24. Ръководството на комисията:
1. Организира заседанията и работата й; 
2. Възлага конкретна работа на членовете;
 
3. Поддържа връзка с другите комисии;
 
4. Координира работата с председателя на общинския съвет.

Чл.25. Постоянните комисии: 
1. Разглеждат докладни, информации, програми, наредби, про­екти за решения и други предназначени за внасяне в общинския съвет;

2. Проучват състоянието и потребностите на населението в об­щината и внасят проекти за решение или препоръки към организа­ции и длъжностни лица; 
3. Осъществяват контрол по изпълнение решенията на Общин­ския съвет;

4.Разглеждат доклади и информации за дейността на Общинс­ката администрация, на ръководители на търговски дружества с общинско участие или на други организации. 
Чл.26
.Държавните органи, длъжностните лица, обществените организации и гражданите са длъжни да представят сведения и документи, необходими за дейността на постоянните комисии.
Чл.27.(1) ПК се свикват на заседания от нейния председател по искане на 1/3 от членовете й; и по искане на председателя на общинския съвет. Постоянните комисии заседават, когато присъстват повече от половината от техните членове. В заседанията на комисиите могат да присъстват със съвещателен глас и други съветници и трети лица -експерти. 
(
2) По решение на постоянна комисия председателят на об­щинския съвет сключва граждански договор с експерти по опреде­лени въпроси, които дават становището си писмено пред постоян­ната комисия. Ако председателят на общинския съвет счита, че не се налага сключването на такъв договор, той поставя въпроса за ре­шаване пред общинския съвет.
Чл.28.(1) Комисиите могат да решат отделни заседания да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни членове.
(2)Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спа­зват изискванията, във връзка с опазване на служебната и държав­на тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доб­рото име на гражданите. 
(
З) При обсъждане на проекти за решения, други актове и въп­роси, вносителят или негов представител присъства задължително на заседанията на комисията.
(4) Комисиите не разглеждат предложения и материали, ако вносителите им или техни представители не присъстват на съответните заседания. 
Чл.29
.(1) Решенията на постоянните комисии се взимат с явно гласуване и се считат за приети, ако за тях са гласували повече от половината от присъстващите членове на комисията. По разглежда­ните въпроси комисиите приемат препоръки, предложения, изготвят проекти, които се представят на общинския съвет, на друга комисия или на заинтересованото лице.
(2) ПК заседават, ако присъстват повече от половината от тяхните членове.
(3) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите. 
(
4) За заседанията се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички взети решения.
(5) Ако докладната записка включена в дневния ред на комисията не се докладва от вносителя или от упълномощено от него компетентно лице, комисията не е задължена да взема становище по нея.
(6) Протоколът се подписва от председателя на комисията и от водещия протокола. 
Чл.30.
(1) Председателите, секретарите и членовете на посто­янните комисии се освобождават предсрочно: 
1. По тяхно искане. В такъв случай освобождаването се приема без
да се гласува; 
2.С решение на общинския съвет с повече от половината от всички избрани съветници, когато се намират в обективна невъзмо­жност да изпълняват задълженията си или системно нарушават пра­вата и задълженията си.

(2) Вслучая по т. 2освобождаването се извършва по предложе­ние на повече от половината от членовете на комисията или по предложение на председателя на общинския съвет.
Чл.31. Разпоредбите от този раздел за постоянните комисии се прилагат и по отношение на временните комисии.
Чл.32.Ръководствата, съставът и проблематиката на времен­ните комисии се определят с решение на общинския съвет.

ГЛАВА ПЕТА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Чл.33. Заседанията на общинския съвет са редовни и извънредни. Извънредни заседания се свикват по въпроси, чието решаване не търпи отлагане.
Чл. 33-А Общински съвет гр. Стрелча може да вземе свои решения неприсъствено(в делови ред), като за целта председателят изготвя проект за решение, който се представя в писмен вид на общинските съветници, които писмено отбелязват ЗА, ПРОТИВ или ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ и полагат подпис. 
Чл.34.
 Общинският съвет се свиква на заседание не по – малко от шест пъти годишно. Ако в продължение на 6 месеца общинският съвет не проведе заседание, правомощията му се прекратяват с решение на общинската избирателна комисия и в тримесечен срок се провеждат нови избори за общински съвет. 
Чл. 34-А
 Редовните заседания на ОбС Стрелча се провеждат веднъж в определен ден от седмицата – последния четвъртък за съответния месец. За тяхната подготовка, ПК към ОбС провеждат заседания също в определен ден – предпоследната сряда за съответния месец. Час за провеждане на заседанията – 16.00 ч.
Чл.35.Заседанията на общинския съвет са законни, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците.
Чл.36.(1) Заседанията на Общинския съвет се свикват по реда предвиден в чл.23, ал.4 от ЗМСМА:
 1. От председателя на общинския съвет , при негово отсъствие от Зам. председателя ;
 2. По искане на 1/3 от общинските съветници;
 3. По искане на 1/5 от избирателите на общината;
 4. По искане на областния управител.
(2) В случаите по т.2, 3 и 4 на ал.1. председателят е длъжен да насрочи заседание в седемдневен срок от внасяне на искането. След изтичане на този срок заседанието се свиква от вносителя на искането или от областния управител се провежда в 7 – дневен срок от свикването му.
Чл.37 (1) За да бъде включен в дневния ред на редовно заседание въпрос, по който не са изпратени пет дни преди заседанието мате­риалите, е необходимо повече от половината от общия брой съвет­ници да гласуват за включването му за разглеждане на заседание­то. 
(
2) Със същото мнозинство могат да бъдат включени в дневния ред на извънредно заседание въпроси, по които не са изпратени материалите три дни преди заседанието. 
(
З) Ако приетият дневен ред остане не изчерпан, заседанието продължава в друг ден и час, определен от председателя в рамките на една седмица. 
Чл.38
. За извънредните заседания съобщенията и материали­те трябва да бъдат изпратени не по-късно от три дни от определена­та за заседанието дата.
Чл.39. Заседанията са открити. В тях участват кметът на общината, неговите заместници, секретарят на общината, главният архитект и директорите на дирекции къмобщината, както и кметските наместници с право на съвещателен глас. С решение на съветниците заседанията могат да се предават пряко по радиото. Присъстващите на заседанието, които не са съветници, нямат право да нарушават реда покакъвто и да е начин, в противен случай те се отстраняват от залата от председателя на съвета. Присъстващите на заседанията граждани вземат определени места и са длъжни да спазват установения ред от председателя на съвета. Те получават думата за изказване на становища, питания, предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинска администрация, представляващи обществен интерес, и получат отговори по ред, начин и срок , определени в правилника . 
Чл.40
. Общинският съвет може да реши определено заседа­ние или разискванията и решаването на конкретни въпроси да се проведат при закрити врати. Обсъждането на въпроса за провежда­нето на закрито заседание става само публично. 
Чл.41
. Преди откриване на заседанието се прави проверка на кворума. Такава проверка може да бъде направена и по време на заседанието по искане на определен съветник. При липса на кворум, председателят на общинския съвет прекъсва заседание­то за не повече от 40 минути, и ако след възобновяването му няма кворум прекратява заседанието незабавно. 
Чл.42
. (1) Председателят или председателстващият ръководи заседанието и дава думата на изказващите се. Думата се иска чрез вдигане на ръ­ка от място. 
(
2) Съветниците решават дали да има ограничение на времето на изказващите се. Ако се реши времето за изказване да бъде огра­ничено, съветниците гласуват регламент. 
Чл.43
.(1) За процедурни въпроси не може да има ограничения и по тях думата се дава незабавно. Процедурни въпроси са предло­жения за: 
1. Изменение последователността на дневния ред;
 
2. Промени в реда на обсъждането;
 
3. Спазване реда на водене на заседанието;
 
4. Отлагане на заседанието;
 
5. Прекратяване на заседанието.

(2) Процедурните въпроси се поставят кратко, без да се засяга същността на въпроса. След изслушване на едно противно становище те се подлагат на незабавно гласуване. 
Чл.44
.(1) Съветник, който е получил думата, говори от трибу­ната. По един и същи въпрос определен съветник не може да взима думата повече от два пъти. 
(
2) Съветниците имат право на предварителни въпроси към докладчиците преди започване на разискванията. 
Чл.45
.(1) Кметът на общината участва в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас.
(2) Кметските наместници участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответните кметства .
(З) Кметът на общината може, да взима думата винаги, когато я поиска без ограничения като съветниците, след приключване изказването на съветника.
Чл.46.(1) Гласуването е лично и явно. Гласува се задължител­но "за", "против" или "въздържал се". Съветът може да реши гласу­ването да е тайно, в който случай се гласува с бюлетини. (2)Явното гласуване се извършва:
 1. Чрез вдигане на ръка;
 2. Поименно. Поименно се гласува, когато председателят про­чита името на всеки присъстващ общински съветник и той отговаря устно дали е "за", "против" или "въздържал се".
Чл.47.Предложението за поименно или тайно гласуване може да бъде направено от всеки общински съветник. Предложението се поставя за гласуване без разисквания, след като се изслуша по един съветник от група, която не е съгласна с направеното предложение. 
Чл.48
.(1) Гласуването се извършва по следния ред:
 1. Предложения за отхвърляне;
 2. Предложения за отлагане до следващото заседание;
 3. Предложения за поправки и изменения;
 4.Обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки и изменения;
 5. Предложения за допълнения;
 6. Основни предложения.
(2) Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.
Чл.49.(1) Резултатът от гласуването се обявява от председа­теля веднага. 
Чл.50
. Решенията се взимат от общинския съвет с мнозинство, определено в закона и настоящия правилник.
(1) Предложеното на гласуване се счита за прието, ако за него са гласували половината плюс един от присъстващите съветници на заседанието.
(2) Решенията на общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници. Съветът може да реши гласуването да бъде и тайно.
(3) Решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1 , т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17 и 20 и по чл. 21а, ал. 3 от ЗМСМАсе вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
(4) Решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 6, 7, 8, 9, 10, 14 и 15 от ЗМСМА се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието. 
(
5) Резултатът от гласуването се обявява от председателя на общинския съвет веднага. 
Чл.51
. Общинският съветник има право на реплика. Репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване и не може да продължи повече от три минути. По едно изказване могат да бъдат направени по една реплика от представители на различни представителни групи. Не се допуска реплика на реплика. След направените реплики изказалият се съветник има право на отговор в рамките на три минути. 
Чл.52
. (1) Общинският съветник има право на лично обяснение до три минути, когато:
 1. в изказване на заседанието е поименно засегнат;
 2. иска да обясни мотивите на своя отрицателен вот.
(2) Обяснението на тези мотиви се прави в същото заседание след обявяване на резултатите от гласуването. Думата за такова обяснение се дава най-много на трима съветници. 
Чл.53. За всяко заседание на общинския съвет се води прото­кол, който отразява присъствието, дневния ред, обсъжданията, ре­зултатите от гласуванията и решенията по отделни въпроси. Прото­колът се изготвя в тридневен срок от заседанието. В седемдневен срок след провеждането на заседанието съветниците имат право да го прегледат и да поискат поправка на грешки. Поправката се извър­шва по решение на председателя на общинския съвет при допусна­ти технически грешки и от съвета на негово следващо заседание за останалите случаи.

Чл.54.(1) Седемдневния срок за оспорване на решение на общинския съвет от съветник започва да тече от деня на получаване на приетото от общинския съвет решение. 
(
2) Преписи от всички приети от общинския съвет решения се предават на председателите на постоянните комисии. 
(
3) Преписи на всички взети решения на общинския съвет, след влизането им в сила се предават на областния управител и кмета в седемдневен срок.
(4) Актовете на Общинския съвет се довеждат до знанието на населението, чрез средствата за масово осведомяване в тридневен срок от тяхното оформяне, чрез говорител на общинския съвет или председателя на общинския съвет; чрез предоставянето им в селата към общината; в библиотеката към НЧ „Просвещение” и поставянето им на информационни табла .
(5) Говорителя на общинския съвет се избира с явно гласуване с обикновенно мнозинство от състава на общинските съветници.
(6) Копие от актовете на общинския съвет се съхраняват в подходящо помещение определено от Кмета на общината, където се осигурява възможност за запознаване с тях и или получаване на копие от даден акт – срещу заплащане.
Чл.55.(1) По отношение на общинските съветници по време на заседанието могат да се прилагат следните дисциплинарни мерки:
 1. Забележка;
 2. Отстраняване от залата до следващото гласуване.
(2)Дисциплинарните мерки се налагат поредно от председате­ля на общинския съвет.
(З) Председателят на общинския съвет може да отстрани от за­седанието до следващото гласуване без да спазва поредността по ал. 1 съветник, който:
 1. Призовава към насилие;
 2. Оскърбява общинския съвет и съветниците.
Чл.56. Не се разрешава пушенето на цигари, ползването на мобилни телефони и носенето на оръжие на заседание на общинския съвет и постоянни­те комисии.

ГЛАВА ШЕСТА КОНТРОЛ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Чл.57. Всеки общински съветник има право да отправя питане към кмета на общината и кметските наместници. Питанията трябва да съдържат въпроси, които са от тяхната компетентност. 
Чл.58
. Председателят на общинския съвет или Зам.председателя уведомява лицата, към които са отправени питанията най-малко в 7-дневен срок преди заседанието. Отговорите се дават в писмена форма най-малко три дни преди заседанието и в устна форма на самото заседание. Кога­то по обективни причини лицето, към което е отправено питането, не може да се яви в заседанието, отговорът е в писмена форма, но по решение на общинския съвет запитаният може да бъде задължен да се яви в следващото заседание, за да отговори устно на поставе­ното питане. 
Чл.59
.(1)Запитаният може да поиска устно в заседанието да му бъде даден по-дълъг срок за отговора, ако се налага извършването на по-голяма по обем проверка. В такъв случай общинският съвет решава дали да даде такъв срок. 
(2) Отговаря се само на онези запитвания, за които питащият присъства на заседанието.
 
Чл.60
. По отговорите на питанията разисквания не се водят, освен ако съветниците решат, че това е въпрос в интерес на общи­ната. Отправилият запитването има право след отговора да изкаже в три минути отношението си към отговора. 
Чл.61
. Общинският съвет може непосредствено или чрез ко­мисиите си да организира анкети, проучвания, изслушване на опре­делени длъжностни лица, организации, ръководители на организа­ции и фирми по въпроси, засягащи общински и обществени интере­си


ГЛАВА СЕДМА ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ В РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Чл.62.Заседанията на общинския съвет и неговите комисии са открити. По изключение Общинския съвет може да реши отделните заседания да са закрити. 
Чл.63.
 Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, които заемат специално определените за тях места. 
Чл.64
.(1) Гражданите имат право да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес сред изказването на съветниците по определен проблем от дневния ред на заседания на общинския съвет или в края на всяко заседание.
(2) Питанията трябва да са конкретно формулирани и да не съдържат становища и коментари по съществото на поставения въпрос, както и обвинение или лични нападки към адресата и трети лица. 
(3)Думата на гражданите се дава от председателя на общинския съвет или Зам.председателя, при спазване на следното поведение от тяхна страна:
 1. Липса на лични нападки, оскърбителни думи или заплахи против кмета на общината и кметските наместници, служителите на Общинска администрация;
 2. Неразпространяване на данни относно техния личен живот;
 3. Липса на постъпки от тяхна страна, нарушаващи реда на заседанието.
(4) При нарушаване реда и условията по ал.2, председателят отнема думата на гражданите. 
Чл.65.
 Гражданите могат да получават отговори на поставените от тях въпроси от името на кмета на общината, кметските наместници и служителите в общинска администрация по реда и условията на чл. 59 от този правилник.

ГЛАВА ОСМА РЕД ЗА ВНАСЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Чл.66.(1)Материалите и проекторешенията за разглеждане от общинския съвет се внасят чрез председателя на Общинския съвет от или при негово отсъствие от Зам. Председателя на ОбС:
 1. Комисиите на съвета;
 2. Кмета на общината;
 3. Областния управител;
 4. Представителни групи на съветниците;
 5. Отделни общински съветници;
 6. Зам. кмета и секретаря на общината;
 7. Кметски наместник;
 8. Директорите на дирекции;
 9. Главен счетоводител;
 10. Главния архитект на общината;
 11. Главен експерт “Устройство на територията”;
 12. Управители на общински дружества.
(2) Постъпилите материалите за ПК да се раздават на общинските съветници три дни преди заседанието на ПК и седем дни преди редовното заседание и три дни преди извънредно заседание.
(3) Материалите които ще се разглеждат на предстоящото заседание трябва да бъдат внесени до края на втората седмица от месеца. 
(4) Постъпилите материали се разпределят от председателя на общинския съвет или при негово отсъствие от Зам. Председателя на ОбС по компетентност на съответната комисия, която ги разглежда и излиза с предложения. Председателят определя срок, в който комисията да даде своето предложение или становище. Този срок не може да бъде повече от един месец. Не се допуска постъпване на проекторешение без становище най – малко на комисията по законността и една от другите комисии, чиито ресор е проектът.

(5) При отказ да се разгледат тези материали от комисията или при не представяне в срок предложението или становището, вносителят може да поиска от председателя на общинския съвет да ги внесе за разглеждане на следващото заседание на общинските съветници.
(6) Проектът за годишен бюджет на общината се внася от кмета на общината.
(7) Предложенията за разглеждане на заседания на ПК трябва да съдържат:
 1. Информация за целесъобразността необходима за вземане на правилното решение ;
 2. Проект за решение, съгласувано с юриста на общината.
Чл.67. Предложенията на областния управител и на кмета на общината се внасят за разглеждане в най – близкото заседание на съвета, ако за това не съществуват обективни пречки.
Чл.68. Когато материалите са предадени своевременно на общинските съветници, те не се четат на заседанието, като по тях се прави кратко изложение от вносителя.

ГЛАВА ДЕВЕТА МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.СДРУЖАВАНЕ НА ОБЩИНАТА
Чл.69./1/ Международните връзки на общинския съвет се ор­ганизират от неговия председател в съответствие с определения бюджет.
/2/ Предложение за изпращане на делегации на общинския съ­вет в чужбина, както и за покана на чуждестранни делегации се пра­ви от председателя на общинския съвет след консултации с председателите на ПК . Съставът на делегацията се представя на заседание на общинския съвет и се одобрява с решение.
/З/ Когато кметът на общината получи покана за сключване на икономически или други спогодби с друг град, в страната или чужби­на, той комплектова делегация от подходящи специалисти, в която може да се включват общински съветници по предложение на пред­седателя на общинския съвет и след решение на общинския съвет
/4/ Проект за договор за сдружаване се разглежда от постоянните комисии на общинския съвет, съобразно материята на договора и предмета на дейност на съответните комисии, които се произнасят по него в определен от председателя на съвета срок.
/5/ Становище по проекта за договор дава и кметът на община­та, когато предложението не е направено от него. 
Чл.70
. Правилата по тази глава се прилагат и при влизането на общината в национални, регионални и международни сдружения на местни власти, съгласно чл. 59, чл. 60 и чл. 61 от ЗМСМА.
Чл.71./1/ След завръщане на делегацията от пътуването, ней­ният ръководител докладва на първата сесия на общинския съвет за резултатите от посещението. При разглеждането на договорите и спогодбите в общинския съвет, вносителят присъства задължител­но и дава необходимите разяснения, като обосновава и размера на стопанската изгода за общината.
/2/ Само след ратифициране на процедурата спогодбите и договорите за сдружаване влизат в сила и подлежат на изпълнение.

ГЛАВА ДЕСЕТА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Чл.72/1/ Общинският съвет има свои бюджет за издръжка и организационни разходи, който се приема с бюджета на общината. 
/2/ За сумата в този бюджет се прави разпределение на разходите по параграфи под формата на самостоятелен бюджет, който се утвърждава от съвета.

/3/ Отчет по изпълнението на бюджета на общинския съвет се прави ежегодно от неговия председател, който се внася за одобрение от общинския съвет. 
Чл.73./
1/ Взаимодействието на общинския съвет с общинска администрация се осъществява посредством административно звено по чл.29 А, ал.2 от ЗМАСМА, което подпомага и осигурява работата на общинския съвет.
/2/ Звеното по ал.1 се състои от ½ щат, който координира и подпомага дейността на общинския съвет.
/3/ Звеното по ал.1 е на пряко подчинение на общинския съвет и служителя в него се назначава от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.
/4/ В звеното могат да бъдат включени и експерти на граждански договори, които до подпомагат дейността на общинския съвет и неговите постоянни комисии.
/ 5/ Средствата за възнаграждение на лицата по ал.4 се предвиждат в бюджета на общинския съвет по чл.73, ал.1 от този правилник.
Чл. 74. Взаимодействието между Общински съвет, кмета и Общинска администрация става съгласно глава V от ЗМСМА.

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА КМЕТСКИ НАМЕСТНИК
Чл.75 (1).В четирите села на общината, които не са административен център на кметство, Кметът на общината на основание чл.46а от ЗМСМА може да назначи за срока на мандата кметски наместници в съответствие с утвърдената численост и структура на Общинската администрация. 
(2) Кметските наместници са органи на изпълнителната власт в населеното място. Те могат да бъдат освободени предсрочно без предизвестие от Кмета на общината.
 
(3) Кметът на общината може да възлага на кметските наместници изпълняване на неговите функции.
 
(4) На кметските наместници могат да се възлагат и други функции със закон или друг нормативен акт.

(5)Кметските наместници могат да участват в заседанията на Общинския съвет с право на съвещателен глас.

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§ 1. Този правилник е приет на засе­дание на общински съвет с Решение №2 /14.11.2011г. Протокол № 2
и влиза в сила от приемането му.
§ 2. Този правилник се приема на основание чл.21, ал. 3 от ЗМСМА и отменя Правилника приет с Решение 8 / 19.12.2007г. Протокол № 3 .
§ 3. По въпроси неуредени в този правилник общинския съвет приема решения освен в случаите, когато въпросите са регламентирани с разпоредбите на ЗМСМА и/или друг нормативен акт.
§ 4. Правилника за организация и дейността на общинския съвет може да бъде променян по предложение най-малко на една трета от съветниците или председателя на общинския съ­вет.

Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.