+ A | - a | A
· ОУП
КлиматКлимат на Стрелча

Община Стрелча попада в преходно-континенталната климатична област, а хълмистият терен със значителни наклони и с надморска височина между 500 и 1000 м определя
благоприятно съчетание на планински с умереноконтинентален климат. Котловинното разположение на град Стрелча я предпазва от студени ветрове, а ниската южна част я открива за средиземноморско климатично влияние. Средногодишната температура e умерено висока - около 10°С при абсолютно максимална температура 40°С. Лятото е умерено топло със средна месечна температура през най-топлия месец около 20°С
Есента е с 2°С по-топла от пролетта, с повече ясни дни. Топлата и ясна есен, както и ниската влажност правят Стрелча изключително подходящо място за целогодишно балнеоложко и климатично курортолечение. Изчислено е, че ясните дни са 87,6% през
годината.
Strelcha Climate

Strelcha Municipality falls within the transitional continental climatic region, and hilly relief with significant slopes and altitude between 500 and 1000 meters determines favorable combination of a temperate continental and mountain climate. Valley location of town of Strelcha protects it from cold winds, and the low southern part is exposed to the Mediterranean influence. The average annual temperature is moderately high – around 10oС, and the absolute maximum temperature is 40oС . Summer is moderately warm with average monthly temperature in the warmest month 20oС around. The autumn is 2oС warmer than the
spring, with more clear days. The warm and clear autumn and low humidity make Strelcha very appropriate place for year-round spa and climatic treatment. It is estimated that the clear days are87,6% in the year.


Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.