+ A | - a | A
· ОУП
Достъп до информация

 
Достъпът до обществена информация е регламентиран в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)  -  изтегли закона от >>>  тук

Съгласно  чл. 2 от Закона за достъп до обществена информация  „Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.”

Видовете обществена информация са:

ОФИЦИАЛНА: „Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.” – чл. 10 от ЗДОИ

СЛУЖЕБНА: „Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.”– чл. 11 от ЗДОИ

Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: “Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.”

ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Националния архивен фонд на Република България /чл. 8 от ЗДОИ/.

Обжалването на решенията и отказите за предоставяне на достъп до обществена информация е съгласно:
Чл. 40. (1) „Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред административните съдилища или пред Върховния административен съд в зависимост от органа, който е издал акта, по реда на Административнопроцесуалния кодекс“.
 
 
 
Заявления за достъп до обществена информация се приемат:
 
- всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа в „Центъра за административно обслужване“ (ЦАО)  на Община Стрелча, пл. „Дружба” № 2;
- по електронната поща на адрес: kmet.strelcna@gmail.com; strelcha11@mail.bg;
- по пощата на адрес: 4530 гр. Стрелча, пл. „Дружба“ № 2.
 
Приемането на устни запитвания се извършва от служители в ЦАО.
 
Готова бланка на заявление може да получите в ЦАО или да изтеглите от тук:
 
 
Процедурата за повторно използване на информация от обществения сектор се определя в глава IV на ЗДОИ
 
Заплащането на услугата се определя на основание чл.41ж, ал. 5 от ЗДОИ и Заповед № ЗМФ-156 от 11 март 2022г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя

Вид на носителяКоличествоНорматив за разход
1. Хартия А41 лист0,01 лв.
2.Хартия А31 лист0,02 лв.
3.Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А41 стр.0,02 лв.
4.Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А31 стр.0,04 лв.
5.СD диск 700 MB1 бр.0,26 лв.
6.DVD диск 4,7 MB1 бр.0,30 лв.
7.DVD диск 8,5 MB1 бр.0,67 лв.
8.USB флаш памет 4 GB1 бр.3,46 лв.
9.USB флаш памет 8 GB1 бр.5,72 лв.
10. USB флаш памет 16 GB1 бр.7,93 лв.
11.USB флаш памет 32 GB1 бр.9,47 лв.
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.