+ A | - a | A
· ОУП
Архив Обяви 2016 и 2017 г.

 • 22 декември 2017г. ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта за бюджет за 2018г. на Община Стрелча
 • 21 декември 2017г. Уведомление за инвестиционно предложение от "ИВЕЛ БГ" ЕООД, относно "Възстановяване и реконструкция на рибарска хижа"
 • Протокол от заседанието на Комисията относно закупуване на дървесина на корен от горските територии, собственост на Община Стрелча.
 • 15 декември 2017г. Заповед № 999 от 15.12.2017г., относно забрана за продажба и употреба на пиротехнически изделия
 • Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Пловдив, Белене, Свобода, Сливен, Плевен и Мусачево.
 • О Б Я В А за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши
  училища в страната и в чужбина
 • 06 декември 2017г. О Б Я В Л Е Н И Е ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТРЕЛЧА, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, съобщаваме, че е изработен проект на ПУП-ПР/план за регулация/ на УПИ ХVІІ-2421 и УПИ VІ-общ. терен в кв. 117Б по плана на гр. Стрелча. Изменението се състои в разделянето на УПИ ХVІІ-2421 на два дяла с обособяване на два новообразувани у.п.и. ХVІІ-2421 и ХХІ-2421. Достъпа до улицата за двата новообразувани у.п.и. е за сметка на УПИ VІ-общ. терен. След осигуряването на достъпа до улицата за двата новообразувани у.п.и. с тупици, от УПИ VІ-общ. терен в кв. 117Б се обособяват три новообразувани у.п.и. – за обществен терен: УПИ VІ-общ. терен, УПИ ХХІІ-общ. терен и УПИ ХХІІІ-общ. терен в кв. 117Б. Проектът се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На онование чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. За справки: тел 03532/20-20, в. 120 ПУП
 • 06 декември 2017г. ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) , във връзка с чл.128, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересованите лица, че е изработен Проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за регулация/ за УПИ ІІІ-Общ. за търговия и услуги в кв.108 по плана на гр. Стрелча, като за попадащия в него ПИ № 1971 се разделя на два дяла с обособяване на два новообразувани у.п.и. – за жилищна строителство: УПИ VІ-1091 с площ 350 кв.м. / като се предвижда да се придаде площ от 36,9 кв.м. от ПИ 1970 и 0,60 кв.м. от ПИ 1969/ и УПИ VІІ-1971 с площ 350кв.м. на онование протоколно определение от 06.03.2017г. Проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за регулация/ за УПИ ІІІ-Общ. за търговия и услуги в кв.108 по плана на гр. Стрелча, касаещ попадащия в него ПИ 1971 е по гр. Дело №446/2012г. по описа на Районен съд-Панагюрище, съгласно Заповед №216/23.03.2017г. на кмета на община Стрелча.На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ проекта е публикуван на интернет на общината.Същият се намира в сградата на общинска администрация гр. Стрелча, пл. Дружба №2, ет.2, ст.5 и може да бъде прегледан от заинтересованите лица.На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация. ПУП
 • 30 ноември 2017г. Заповед 943 от 30.11.2017г.
 • 23 ноември 2017г. О Б Я В Л Е Н И Е Със Заповед № 931/22.11.2017 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за изменение на ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча за УПИ І-2263, УПИ ІІ-2263, УПИ ІІІ-2263, УПИ ІV-2263, УПИ V-2263 и УПИ VІ-2263 в кв. 124 по плана на гр. Стрелча. Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик ПУП
 • 23 ноември 2017г. О Б Я В Л Е Н И Е Със Заповед № 930/22.11.2017 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР/план за регулация/ за УПИ Х-1659 и УПИ ХХVІ-1692, кв. 57 по плана на гр. Стрелча, като се образуват два у.п.и.: УПИ Х-1659, 1692 и УПИ ХХVІ-1659, 1692 с равни площи. Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик ПУП
 • 23 ноември 2017г. О Б Я В Л Е Н И Е Със Заповед № 929/22.11.2017 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР/план за регулация/ за УПИ Х-91 и УПИ ІV-91, кв. 11 по плана на с. Смилец, община Стрелча, като новата дворищна регулация е съобразена с площите на у.п.и. с тези на документите за собственост. Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик ПУП
 • 23 ноември 2017г. О Б Я В Л Е Н И Е Със Заповед № 928/22.11.2017 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР/план за регулация/ за УПИ ХІV-1327, кв. 86 по плана на гр. Стрелча, като за негова сметка се образуват два нови урегулирани поземлени имота: УПИ ХІV-1327 и УПИ ХХVІІІ-1327, „за услуги”. Променя се частично уличната регулация от запад и от юг, като минава по съществуващия в имота навес, който попада в новообразувания УПИ ХХVІІІ-1327, „за услуги” Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик ПУП
 • 16 ноември 2017г. Съобщение до всички собственици на кучета на територията на община Стрелча
 • 15 ноември 2017г. О Б Я В Л Е Н И Е Със Заповед № 901/15.11.2017 г. на Кмета на Община Стрелча и одобрен проект за изменение на ПУП-ПР/план за регулация/ с обхват: ІV-Търговия и услуги и УПИ V-Озеленяване, търговия и услуги в кв. 17А по плана на гр. Стрелча, като от УПИ V – Озеленяване, търговия и услуги се предава терен с площ 120 кв. м. към УПИ ІV – Търговия и услуги в кв. 17 А. Предвижда се тротоар с ширина 2,00 м. и дължина 46,00 м., съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта. Заповедта може да бъде оспорвана в 14 - дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик. За справки: тел 03532/20-20, в. 120 ПУП-ПРЗ
 • 14 ноември 2017г. Инвестиционно ПРЕДЛОЖЕНИЕ, относно „Реконструкция и модернизация на уличното осветление в Община Стрелча”
 • 1 ноември 2017г.О Б Я В Л Е Н И Е ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТРЕЛЧА, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, съобщаваме, че е изработен проект за изменение на ПУП- ПРЗ/план за регулация и застрояване/ за УПИ І-2263, УПИ ІІ-2263, УПИ ІІІ-2263, УПИ ІV-2263, УПИ V-2263 и УПИ VІ-2263 в кв. 124 по плана на гр. Стрелча. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На снование чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. За справки: тел 03532/20-20, в. 120 ПУП-ПРЗ
 • 10 ноември 2017 г. Решение №ПК-12-ЕО/2017
 • 10 ноември 2017 г. СЪОБЩЕНИЕ за обществен достъп до РЕШЕНИЕ № ПК-12-ЕО/2017 г. на РИОСВ-Пазарджик
 • 30 октомври 2017г. Съобщение, относно инвестиционно предложение за разширение на "Ферма Свобода"
 • 27 октомври 2017г. ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс
 • 19 октомври 2017г. СЪОБЩЕНИЕ№1/17.10.2017г., относно констативен акт №8/17.10.2017г., съставен от представители на общинска администрация гр. Стрелча, във връзка със задълженията им по чл.223, ал.2 от ЗУТ
 • 17 октомври 2017г. Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения
 • 10 октомври 2017г. Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" за създаване на масиви за ползване по чл. 37 в., ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година
 • 03 октомври 2017г. Заповед № 762 от 03.10.2017г., относно задължително предписание на собствениците на домашни животни /кози/
 • 03 октомври 2017г. О Б Я В Л Е Н И Е Със заповед №763/03.10.2017 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП / за трасе на подземен електропровод от нов СтБ стълб 73/8/21А на съществуваща ВЛ, извод СН „Фингаров”, подстанция Панагюрище до нов ТП в ПИ 031006, м. „Орела”, землището на гр. Стрелча, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта. Дължината на трасето е 48 м. и преминава през ПИ 031005 и ПИ 031006, собственост на възложителя. Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик. За справки: тел 03532/20-20, в. 120 ПУП-ПП
 • 28 септември 2017г. О Б Я В Л Е Н И Е Със Заповед № 749/28.09.2017 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ / на п.и. № 351, п.и. № 352 и п.и. № 353, землището на с. Дюлево, НТП „Др. селищна територия”, като същите се отреждат в УПИ І-351, 352, 353 „За социални услуги”, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта. Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик. За справки: тел 03532/20-20, в. 120 планове
 • 28 септември 2017г. О Б Я В Л Е Н И Е Със заповед №750/28.09.2017 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП / за трасе на водопровод Ф 80, захранващ п.и. 016047-УПИ І-47, „Зайцеферма” в местността „Калейца”, землището на с. Свобода, община Стрелча, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта. Трасето на водопровода е с дължина 571 м., започва от съществуващ водопровод РЕ ф 110 от регулацията на с. Свобода и преминава през общински имоти № 014077-0полски път е № 014070-полски път.
  Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.За справки: тел 03532/20-20, в. 120 ПУП
 • 28 септември 2017 г. О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 05.02.2018г. до 16.02.2018г.във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони Смолян, Благоевград, Враца, Асеновград, Ямбол и София.
 • 26 септември 2017г. О Б Я В А за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина
 • 25 септември 2017г. Община Стрелча, на основание чл. 61, ал. 3 във връзка с чл. 26, ал. 2 от
  Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 150, ал. 3 от ЗУТ Уведомява лицата:
  - Георги Атанасов Дафовски с постоянен адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия” № 42, вх. Д. ет. 4, ап. 14;
  - Георги Йорданов Върбанов с постоянен адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия” № 42, вх. Д. ет. 4, ап. 14;
  - Мария Иванова Михайлова с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Перуника” № 5,че е одобрен КПИИ /Комплексен проект за инвестиционна инициатива по части на проекта: ПУП-ПР, РУП и ИТП за обект: „Къща за гости” в УПИ ІІ-427, 428, 429, кв. 27 по плана на гр. Стрелча, а именно:
  1. Със заповед № 676/30.08.2017 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен:
  - Проект за изменение на ПУП /подробен устройствен план/ - ПР /план за
  регулация/ на гр. Стрелча, одобрен със заповед № 138/05.07.1993 г. за УПИ ІІ-429, УПИ ІІІ-428 и УПИ ІV-427, квартал 27 по плана на гр. Стрелча, като същите се обединяват в УПИ ІІ-427, 428, 429.
  - Работен устройствен план за застрояване /РУП/ на УПИ ІІ-427, 428, 429 в кв. 27,
  гр. Стрелча.
  2. Одобрен Технически инвестиционен проект от Главния архитект на Община
  Стрелча и издадено Разрешение за строеж № 31/30.08.2017 г. за: „Къща за гости” в УПИ ІІ-427, 428, 429, кв. 27 по плана на гр. Стрелча.
  На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, одобрения проект е публикуван на интернет страницата на община Стрелча. Същият се намира в сградата на общинска администрация, етаж ІІ, стая № 5 и може за бъде разгледан от заинтересуваните лица
  Проекта може да бъде оспорван в 14 дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.
  За справки: тел 03532/20-20, в. 120
  25.09.2017 г.
 • 19 септември 2017г. Съобщение от "ВиК-С" ЕООД: Във връзка с продължителното засушаване и намалелия приток на вода от водохващането на „Меде дере” съществува опасност от недостиг на питейна вода в гр.Стрелча.Предлагам при необходимост от въвеждане на режим на водоподаване за града,това да стане по следния график:
 • 19 септември 2017г. СЪОБЩЕНИЕ №21/15.09.2017г. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТРЕЛЧА, съобщава, че в ДВ №75./15.09.2017г. е публикувано обявление за изработен проект на ПУП- изменение на план за улична регулация, засягащи УПИ ІХ-608; УПИ VІІІ-607; УПИ І-606; УПИ VІІ-592; УПИ ІІ-592; УПИ ІІІ-593; УПИ ІV-593; УПИ V-595; УПИ VІ-602 в кв.12 по плана на гр. Стрелча и УПИ ХV-608; УПИ ХІV-607; УПИ ХІІІ-606; УПИ ХІІ-592; УПИ ХІ-604; УПИ Х-600; УПИ ІХ-596; УПИ VІІІ-1654 и УПИ VІІ-597 в кв.11 по плана на гр. Стрелча и нова осова точка 175а на ул. Тодор Икономов в участък от улица с о.т.636 – о.т. 174 , гр. Стрелча. На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ проекта е публикуван на интернет на общината. Същият се намира в сградата на общинска администрация гр. Стрелча, пл. Дружба №2, ет.2, ст.5 и може да бъде прегледан от заинтересованите лица. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване в”Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да за направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация. За справка: тел. 03532/20-20, в.120 скица скица
 • 04 септември 2017г. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТРЕЛЧА, съобщава, че в ДВ бр. 71 от 01.09.2017г. е публикувано обявление за изработен ПУП /Подробен устройствен план/ – ПП /Парцеларен план/ за: „Трасе на подземен електропровод от нов СтБ стълб 73/8/21А на съществуващ ВЛ, извод СН „Фингаров”, подстанция Панагюрище до нов ТП с ПИ 031006, м. „Орела” по КВС на землище Стрелча. Дължината на проектното трасе е 48 м. и преминава през п.и. 031005 и п.и. 031006. Засегнатата от проектното трасе територия е 0,096 дка – изцяло земеделска територия/собственост на Инвеститора. На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проекта е публикуван на интернет страницата на общината. Същият се намира в сградата на Общинска администрация - Стрелча, пл. „Дружба” № 2, ет. 2, стая № 5 и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация скица
 • 1 септември 2017г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 20/30.08.2017 г. На основание чл. 150, ал. 3 от ЗУТ, съобщаваме, че е одобрен КПИИ /Комплексен проект за инвестиционна инициатива по части на проекта: ПУП-ПР, РУП и ИТП за обект: „Къща за гости” в УПИ ІІ-427, 428, 429, кв. 27 по плана на гр. Стрелча, а именно:1. Със заповед № 676/30.08.2017 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен:Проект за изменение на ПУП /подробен устройствен план/ - ПР /план за регулация/ на гр. Стрелча, оодобрен със заповед № 138/05.07.1993 г. за УПИ ІІ-429, УПИ ІІІ-428 и УПИ ІV-427, квартал 27 по плана на гр. Стрелча, като същите се обединяват в УПИ ІІ-427, 428, 429.Работен устройствен план за застрояване /РУП/ на УПИ ІІ-427, 428, 429 в кв. 27, гр. Стрелча.2. Одобрен технически инвестиционен проект от Главния архитект на Община Стрелча и издадено Разрешение за строеж № 31/30.08.2017 г. за: „Къща за гости” в УПИ ІІ-427, 428, 429, кв. 27 по плана на гр. Стрелча. На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, одобрения проект е публикуван на интернет стряаницата на община Стрелча. Същият се намира в сградата на общинска администрация, етаж ІІ, стая № 5 и може за бъде разгледан от заинтересуваните лица. Проекта може да бъде оспорван в 14 дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик. За справки: тел 03532/20-20, в. 120
 
 
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.