+ A | - a | A
· ОУП
Архив Обяви и съобщения 2018 г.

 • 27/12/2018 Заповед № 1170 от 27.12.2018г., относно забрана продажбата и употребата на пиротехнически изделия
 • 19/12/2018 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, съобщаваме, че е изработен на проект проект за изменение на ПУП-ПР/план за регулация/ на град Стрелча за УПИ ІІ-общ., за търговия и услуги в кв. 37, като същия се преотреди в УПИ ІІ-2506, „търговия и услуги“ за новообразувания ПИ № 2506. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. За справки: тел 03532/20-20, в. 120 ПУП
 • 19/12/2018 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава, че със Заповед № 1162/19.12.2018 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за изменение на ПУП /подробен устройствен план/ - ПР /план за регулация/ на град Стрелча, одобрен със заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. за: 1. УПИ V-655 и УПИ VІ-656 и УПИ VІІ-651, в кв. 45, като: Западната регулационна линия на УПИ V-655, УПИ VІ-656 и УПИ VІІ-651, кв. 45 минава по имотните граници на ПИ № 655, ПИ № 656 и ПИ № 651;2.Улица от о.т. 193 до о.т. 197, като западно от нея се проектира нова улица сширина 10 м., от о.т. 193, о.т. 193а, о.т.193б, о.т. 193в, о.т. 197в, о.т. 197б, о.т. 197а до о.т. 197, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик. За справки: тел 03532/20-20, в. 120 ПУП
 • 19/12/2018 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава, че със Заповед № 1161/19.12.2018 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за изменение на ПУП /подробен устройствен план/ - ПР /план за дворищна регулация/ на град Стрелча, одобрен със заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. за УПИ V-1629, 1630 в кв. 116, като за негова сметка се обособяват два самостоятелни урегулирани поземлени имота: УПИ V-1629 и УПИ ХХІV-1630, съответно за ПИ № 1629 и ПИ № 1630, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта. Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик. За справки: тел 03532/20-20, в. 120 Скица
 • 19/12/2018 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл. 150, ал. 3 от ЗУТ, съобщава, че е одобрен КПИИ /Комплексен проект за инвестиционна инициатива/ по части на проекта: ПУП-ПРЗ за обект: „Котелно и компресорно” в УПИ V-11, За производствена дейност, поземлен имот 088011, местност „Радин дол“, землището на гр. Стрелча, а именно:
  1. Със заповед № 1160/19.12.2018 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен
  проект на ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на УПИ V-11, За производствена дейност, п.и. 088011, местност „Радин дол, землището на гр. Стрелча
  1. Одобрен Технически инвестиционен проект от Главния архитект на Община
  Стрелча и издадено Разрешение за строеж № 50/12.12.2018 г. за: „Котелно и компресорно” в УПИ V-11, За производствена дейност, местност „Радин дол“, землището на гр. Стрелча. На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, одобрения проект е публикуван на интернет страницата на община Стрелча. Същият се намира в сградата на общинска администрация, етаж ІІ, стая № 5 и може за бъде разгледан от заинтересуваните лица Проекта може да бъде оспорван в 14 дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик. За справки: тел 03532/20-20, в. 120 ПУП ПУП
 • 13/12/2018 СЪОБЩЕНИЕ № 35/13.12.2018г. ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересованите лица, че е внесен за процедиране изработен Проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/- изменение на план за регулация и застрояване /ПРЗ / на ПИ 171 в кв.13 по плана на с. Смилец, община Стрелча, област Пазарджик с цел обособяване на УПИ ХІІІ-171 и УПИ ХVІІІ-171, като се измени улична и дворищна регулация и мине по имотни граници с ПИ 179; ПИ 180 и ПИ 170. На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ проекта е публикуван на интернет на общината. Същият се намира в сградата на общинска администрация с адрес: гр. Стрелча, пл. Дружба №2, ет.2, ст.5 и може да бъде прегледан от заинтересованите лица. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.За справка: тел. 03532/20-20, в.120 ПУП Скица
 • 13/12/2018 СЪОБЩЕНИЕ № 34/13.12.2018г. ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересованите лица, че е внесен за процедиране изработен Проект за частично изменение на подробен устройствен план /ЧИ-ПУП/- изменение на план за регулация и застрояване /ПРЗ / на УПИ ХV-134, кв.11 по плана на с. Смилец, община Стрелча, област Пазарджик. Проекта е с цел обособяване на два броя УПИ и запазването им за жилищно строителство, като се измени улична регулация и мина по имотна граница с улица с о.т.48-62 и улица с о.т. 62-63. На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ проекта е публикуван на интернет на общината. Същият се намира в сградата на общинска администрация с адрес: гр. Стрелча, пл. Дружба №2, ет.2, ст.5 и може да бъде прегледан от заинтересованите лица. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация. За справка: тел. 03532/20-20, в.120 ПУП Скица
 • 13/12/2018 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалниякодекс (АПК), във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ уведомява лицата:
  1. Йовка Иванова Петрова, гр. Стрелча, обл. Пазарджик, ул. „Язовирна” № 5;
  2. Нонка Николова Манева, гр. Стрелча, обл. Пазарджик, ул. „Геро Грозев“ № 14;
  3. Мария Николова Петрова, гр. Стрелча, обл. Пазарджик, ул. „Язовирна“ № 5,
  че е изработен на проект за изменение на ПУП-ПР/план за дворищна регулация/ на град Стрелча за УПИ ХІІ-1477 в кв. 80, като същия се преотреди в УПИ ХІІ-2507 за новообразувания ПИ № 2507, а новата дворищна регулация минава по имотната граница на ПИ № 2507. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. За справки: тел 03532/20-20, в. 120 ПУП
 • 12/12/2018 О Б Я В Л Е Н И Е ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл. 124б, ал.(2), във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 на ЗУТ съобщава, че със Заповед № 1058/10.12.2018 г. на Кмета на Община Стрелча е допуснато изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) за УПИ ІІ-общ, за търговия и услуги, кв. 37 по плана на град Стрелча. ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл. 124б, ал. (2), във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 5; чл. 134, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 4; чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че със заповед № 1039/12.12.2018 г. на Кмета на Община Стрелча е допуснато изменение на ПУП-ПР на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. в обхват: УПИ ХІІІ-Почивна станция на МВР, УПИ ХІІ-Почивна станция на ДСО Монтажи, терен за зеленина в кв. 79, улица с о.т. 260-261-246 и уширението при о.т. 246. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедите не подлежат на обжалване. гр. Стрелча
 • 12/12/2018 Заповед № 1041 от 12.12.2018г. за допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-134 в кв. 11, с. Смилец
 • 12/12/2018 Заповед № 1040 от 12.12.2018г. за допускане изменение на ПУП–ПРЗ за УПИ ХІІІ-171 и УПИ ХVІІІ-71 в кв. 13, с. Смилец
 • 11/12/2018 СЪОБЩЕНИЕ № 33/11.12.2018 г. На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, съобщаваме, че е изработен на проект за изменение на ПУП-ПР/план за дворищна регулация/ на град Стрелча за УПИ ХІІ-1477 в кв. 80, като същия се преотреди в УПИ ХІІ-2507 за новообразувания ПИ № 2507, а новата дворищна регулация минава по имотната граница на ПИ № 2507.Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. За справки: тел 03532/20-20, в. 120 ПУП
 • 05/12/2018 СЪОБЩЕНИЕ № 32/ 05.12.2018 г. На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, съобщаваме, че е изработен проект на ПУП- ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на ПИ 031006 в местността „Орела”, землището на гр. Стрелча, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с НТП „нива“ за изграждане на обект: „Площадка за съхранение на суровина“. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. За справки: тел 03532/20-20, в. 120 ПУП ПУП
 • 05/12/2018 СЪОБЩЕНИЕ № 31/ 05.12.2018 г. На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, съобщаваме, че е изработен проект на ПУП- ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на ПИ 031005 в местността „Орела”, землището на гр. Стрелча, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с НТП „нива“ за изграждане на обект: „Площадка за съхранение на суровина“. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На снование чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. За справки: тел 03532/20-20, в. 120 ПУП ПУП
 • 04/12/2018 Разрешение № 492 от 27.11.2018г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства в площ "Свобода"
 • 04/12/2018 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложител "Кротон ауто"ООД
 • 27/11/2018 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, съобщава, че в ДВ бр. 96 от 20.11.2018 г. е публикувано съобщение за изработен ПУП /Подробен устройствен план/ – ПРЗ /План за регулация и застрояване/ на ПИ 000008, местността „Вълк“, землището на гр. Стрелча и обособяване на Вилна зона „Вълк“, съгласно ОУП на община Стрелча. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация. За справка: тел. 03532/20-20, в. 120 – техническа служба ПУП
 • 22/11/2018г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода (съгласно чл.75 от Закона за водите)
 • 14/11/2018 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед № 888/14.11.2018 г. на Кмета на община Стрелча е одобрена поправка на кадастралния план на гр. Стрелча, одобрен със заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на зам. Министъра на ССУ, за ПИ № 1477, кв. 80, като за негова сметка се обособяват два поземлени имота, а именно ПИ № 2507 с площ 1104 кв. м. и ПИ № 2508 с площ 818 кв. м., съгласно приложените геодезически заснемания, скицата - проект и координатния регистър към нея, неразделна част от Акт за непълноти и грешки № 7/24.08.2018 г. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 54, ал. 6 от ЗКИР. На основание чл. 149, ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), настоящата Заповед подлежи на оспорване в 14-дневен срок чрез Община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик. За справки: тел 03532/20-20, в. 120
 • 14/11/2018 ОБЯВЛЕНИЕ: Община Стрелча, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с § 4, ал. 1, т. 2 уведомява лицето Петър Иванов Церовски, че със Заповед № 725/25.09.1018 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрена поправката на кадастралния план на гр. Стрелча, одобрен със заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. за нанасяне на вярната имотна граница между ПИ № 1427 и ПИ №№ 1424, 1426 и 1428 в кв. 82, съгласно приложения проект за изменение, скицата проект и Акт № 2/19.01.2018 г. за непълноти и грешки в кадастрален план, неразделна част от заповедта. Настоящата заповед да бъде обявена на всички заинтересувани лица. На основание чл. 84, ал. 1 от АПК в 14 - дневен срок от съобщаването, заинтересуваните лица могат да обжалват настоящата заповед на чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик. За справки: тел 03532/20-20, в. 120
 • 12/11/2018 С П И С Ъ К на граждани от община Стрелча за закупуване по минимални цени на дървесина на корен от горските територии, собственост на Община Стрелча, определени с решение на Комисия, назначена със Заповед № 293/02.05.2017 г. на Кмета на Община Стрелча, съгласно Протокол от 12.11.2018 г.,утвърден от Кмета на Община Стрелча
 • 08/11/2018 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен ПУП /Подробен устройствен план/ – ПРЗ /План за регулация и застрояване/ на ПИ 000008, местността „Вълк“, землището на гр. Стрелча и обособяване на Вилна зона „Вълк“, съгласно ОУП на община Стрелча. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация. За справка: тел. 03532/20-20, в. 120 – техническа служба ПУП
 • 05/11/2018 С Ъ О Б Щ Е Н И Е НА ВНИМАНИЕТО НА ГРОЗДОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНА СТРЕЛЧА
 • 02/11/2018 СЪОБЩЕНИЕ № 29/02.11.2018 г. На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, съобщаваме, че е изработен проект за изменение на ПУП- ПР /план за дворищна регулация/ за УПИ V- 1629, 1630 в кв. 116 по плана на гр. Стрелча, като за сметка на него се обособят два самостоятелни урегулирани поземлени имота за ПИ № 1629 и ПИ № 1630: УПИ V-1629 и УПИ ХХІV-1630. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересованите лица. На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. За справки: тел 03532/20-20, в. 120 ПУП
 • 31/10/2018 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча съобщава, че със заповед № 826/31.10.2018 г. на Кмета на община Стрелча е одобрена поправка на кадастралния план на гр. Стрелча, одобрен със заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. с нанасяне на вярната имотна граница между ПИ № 952 и ПИ № 950 в кв. 73, съгласно приложеното геодезическо заснемане, скицата-проект и координатния регистър към нея, неразделна част от Акт за непълноти и грешки № 11/26.10.2018г. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 54, ал. 6 от ЗКИР. На основание чл. 149, ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), настоящата Заповед подлежи на оспорване в 14-дневен срок чрез Община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.
 • 25/10/2018 Община Стрелча има следното инвестиционно ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Стрелча” и „Външен колектор /довеждащ колектор/ до ПСОВ” в гр.Стрелча, община Стрелча
 • 17/10/2018 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС, УВЕДОМЯВА ЛИЦАТА: ДИАНЕТА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА; ДИАНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА; ХРИСТО ДЕЛОВ ХРИСТЕВ; ВАЛЕРИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс УВЕДОМЯВА ЛИЦАТА: ДИАНЕТА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА АДРЕС: Ж.К. „ВЪЗРОЖДЕНЦИ”№42, ВХ. Г, ЕТ.4, АП.51, ГР. КЪРДЖАЛИ ДИАНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА АДРЕС:УЛ. „АЛДОМИРОВСКА”№1, ВХ.А, ЕТ.5, АП.24, ГР. СОФИЯ ХРИСТО ДЕЛОВ ХРИСТЕВ АДРЕС: УЛ. „МАРКО НЕШЕВ” 07, ГР. СТРЕЛЧА ВАЛЕРИ ПЕТРОВА ПЕТРОВ БУЛ. „БЪЛГАРИЯ” 102, ВХ.А, ЕТ.1, АП.3, ГР. КЪРДЖАЛИ.Ненамерени на адрес, ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТРЕЛЧА, съобщава, че със Заповед № 712/ 21.09..2018г. на кмета на община Стрелча е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/- изменение на план за регулация /ИПР / на УПИ ХІІ-592; УПИ ХІІІ-606; УПИ ХІV-607; УПИ ХХІ-605 и УПИ ХХІІ-605 в кв.11 по плана на гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик.Проекта е изменение на вътрешни регулационни линии между УПИ ХІІ-592; УПИ ХІІІ-606; УПИ ХІV-607; УПИ ХХІ-605 и УПИ ХХІІ-605 по плана на гр. Стрелча, като новата дворищна регулация минава по имотни граници на ПИ 606 в кв.11 по плана на гр. Стрелча. Площта на новообразуваните парцели е : - УПИ ХІІ-592 с площ 354 кв.м. - УПИ ХХІ-605 с площ 530 кв.м. - УПИ ХХІІ-605 с площ 580 кв.м. - УПИ ХІІІ-606 с площ 529 кв.м. - УПИ ХІV- 607 с площ 393 кв.м., на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ, във вр. с §8, ал.2 от ПР на ЗУТ, в съответствие на представена скица-проект в Молба с вх. №С-2589/07.06.2018г. от Николай Пенков Пенков е допуснато изменението със Заповед № 10/05.01.2018г. на кмета на община Стрелча. На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ одобреният Подробен устройствен план /ПУП/- изменение на план за регулация /ИПР / на УПИ ХІІ-592; УПИ ХІІІ-606; УПИ ХІV-607; УПИ ХХІ-605 и УПИ ХХІІ-605 в кв.11 по плана на гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик.Проекта е изменение на вътрешни регулационни линии между УПИ ХІІ-592; УПИ ХІІІ-606; УПИ ХІV-607; УПИ ХХІ-605 и УПИ ХХІІ-605 по плана на гр. Стрелча, като новата дворищна регулация минава по имотни граници на ПИ 606 в кв.11 по плана на гр. Стрелча е публикуван на интернет страницата на Общинска администрация гр. Стрелча. Проектът се намира в Общинска администрация – Стрелча, пл.”Дружба” №2, ет.2 , ст. 5 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея пред Административен съд – Пазарджик.
 • 15/10/2018 Уведомление за инвестиционно предложение от "Кротон Ауто" ООД, относно изграждане на "Автокомплекс"
 • 12/10/2018 Община Стрелча съобщава, че със заповед № 776/12.10.2018 г. на Кмета на община Стрелча е одобрена поправка на кадастралния план на гр. Стрелча, одобрен със заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. с нанасяне на вярната имотна граница между ПИ № 1273 и ПИ № 1275 в кв. 99, съгласно приложеното геодезическо заснемане, скицата-проект и координатния регистър към нея, неразделна част от Акт за непълноти и грешки № 10/03.10.2018г. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 54, ал. 6 от ЗКИР. На основание чл. 149, ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), настоящата Заповед подлежи на оспорване в 14-дневен срок чрез Община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик. Дата: 12. 10.2018 г.
 • 09/10/2018 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча съобщава, че в ДВ бр. 83 от 09.10.2018 г. е публикувано Решение № 548 от 30.08.2018 г. на Общински съвет – Стрелча за одобряване на окончателния проект на общ устройствен план на община Стрелча
 • 09/10/2018 Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019г. в землището на община Стрелча виж
 • 08/10/2018 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча съобщава, че със заповед № 766/08.10.2018 г. на Кмета на община Стрелча е одобрена Поправката на кадастралния план на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на Зам. Министъра на ССУ, с нанасяне поземлен имот с нов планоснимачен номер 2503 в кв. 79, съгласно приложеното геодезическо заснемане, скицата-проект и координатния регистър към нея, неразделна част от Акт за непълноти и грешки №9/20.09.2018г., отнасяща се за имот, представляващ „База за отдих на МВР“. Заповедта подлежи на обжалване по реда и в срока по чл.54, ал.6 от ЗКИР. На основание чл.149, ал.1 от АПК, настоящата Заповед подлежи на оспорване в 14-дневен срок чрез Община Стрелча пред Административен съд - Пазарджик
 • 26/09/2018 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча съобщава, че със заповед № 725/25.09.2018 г. на Кмета на община Стрелча е одобрена поправка на кадастралния план на гр. Стрелча, одобрен със заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. за нанасяне на вярната имотна граница между ПИ № 1427 и ПИ №№ 1424, 1426 и 1428 в кв. 82, съгласно приложения проект за изменение, скицата проект и координатния регистър към нея, и Акт № 2/19.01.2018 г. за непълноти и грешки в кадастрален план, неразделна част от заповедта.На основание чл. 84, ал. 1 от АПК в 14 - дневен срок от съобщаването, заинтересуваните лица могат да обжалват настоящата заповед на чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.
 • 25/09/2018 СЪОБЩЕНИЕ №24/ 21.09.2018г. Съобщавам Ви, че със Заповед №713/ 21.09.2018г. на кмета на община Стрелча е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) –/ПР/ изменение на план за дворищна регулация на гр. Стрелча за УПИ VІ-220 и УПИ V-219 в кв.58, като новата регулационна линия минава по имотната граница между ПИ 220 и ПИ 219. На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ, във вр. с §8, ал.2 от ПР на ЗУТ, в съответствие на представена скица-проект в Заявление с вх. №С-2895/26.06.2018г. от Никола Петров Радичев е допуснато изменението със Заповед № 356/21.05.2018г. на кмета на община Стрелча. На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ одобреният Подробен устройствен план (ПУП) –/ПР/ изменение на план за дворищна регулация на гр. Стрелча за УПИ VІ-220 и УПИ V-219 в кв.58, като новата регулационна линия минава по имотната граница между ПИ 220 и ПИ 219 е публикуван на интернет страницата на Общинска администрация гр. Стрелча. Проектът се намира в Общинска администрация – Стрелча, пл.”Дружба” №2, ет.2 , ст. 5 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея пред Административен съд – Пазарджик. За справка: тел. 03532/20-20, в.120 ПУП
 • 21/09/2018 СЪОБЩЕНИЕ №23/ 21.09.2018г. Съобщавам Ви, че със Заповед № 712/ 21.09..2018г. на кмета на община Стрелча е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/- изменение на план за регулация /ИПР / на УПИ ХІІ-592; УПИ ХІІІ-606; УПИ ХІV-607; УПИ ХХІ-605 и УПИ ХХІІ-605 в кв.11 по плана на гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик.Проекта е изменение на вътрешни регулационни линии между УПИ ХІІ-592; УПИ ХІІІ-606; УПИ ХІV-607; УПИ ХХІ-605 и УПИ ХХІІ-605 по плана на гр. Стрелча, като новата дворищна регулация минава по имотни граници на ПИ 606 в кв.12 по плана на гр. Стрелча. Площта на новообразуваните парцели е : - УПИ ХІІ-592 с площ 354 кв.м. -УПИ ХХІ-605 с площ 530 кв.м. - УПИ ХХІІ-605 с площ 580 кв.м. -УПИ ХІІІ-606 с площ 529 кв.м. - УПИ ХІV- 607 с площ 393 кв.м., на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ, във вр. с §8, ал.2 от ПР на ЗУТ, в съответствие на представена скица-проект в Молба с вх. №С-2589/07.06.2018г. от Николай Пенков Пенков е допуснато изменението със Заповед № 10/05.01.2018г. на кмета на община Стрелча. На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ одобреният Подробен устройствен план /ПУП/- изменение на план за регулация /ИПР / на УПИ ХІІ-592; УПИ ХІІІ-606; УПИ ХІV-607; УПИ ХХІ-605 и УПИ ХХІІ-605 в кв.11 по плана на гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик.Проекта е изменение на вътрешни регулационни линии между УПИ ХІІ-592; УПИ ХІІІ-606; УПИ ХІV-607; УПИ ХХІ-605 и УПИ ХХІІ-605 по плана на гр. Стрелча, като новата дворищна регулация минава по имотни граници на ПИ 606 в кв.12 по плана на гр. Стрелча е публикуван на интернет страницата на Общинска администрация гр. Стрелча. Проектът се намира в Общинска администрация – Стрелча, пл.”Дружба” №2, ет.2 , ст. 5 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея пред Административен съд – Пазарджик. За справка: тел. 03532/20-20, в.120 ПУП
 • 13/09/2018 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча съобщава, че със заповед № 686/13.09.2018 г. на Кмета на община Стрелча е одобрена поправка на кадастралния план на гр. Стрелча, одобрен със заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. за нанасяне на вярната имотна граница между ПИ № 1522 ПИ № 1523 в кв. 107, съгласно приложения проект за изменение, скицата проект и Акт № 8/05.09.2018 г. за непълноти и грешки в кадастрален план, неразделна част от заповедта. На основание чл. 84, ал. 1 от АПК в 14 - дневен срок от съобщаването, заинтересуваните лица могат да обжалват настоящата заповед на чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.
 • 12/09/2018 СЪОБЩЕНИЕ № 21/12.09.2018 г. На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, съобщаваме, че е изработен проект за изменение на ПУП- ПР /план за улична регулация/ за УПИ V-655, УПИ VІ-656 и УПИ VІІ-651 в кв. 45 по плана на гр. Стрелча и улица от о.т. 193 до о.т. 197. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На снование чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. За справки: тел 03532/20-20, в. 120 ПУП Скица
 • 07/09/2018 Съобщение за публично обявяване за обект "Автомивка"
 • 28/08/2018 Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешиелно за ползване на повърхностен воден обект
 • 24/08/2018 Съобщение от ОС"Земеделие" гр. Панагюрище
 • 20/08/2018 Заповед на Директора на Областна дирекция"Земеделие"гр.Пазарджик, относно комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползването на земеделски земи /трайни насаждения/ в землището на с. Смилец
 • 20/08/2018 Общинска администрация уведомява собствениците на селскостопански животни (кози,овце и крави), че със Заповед № 612/ 20.08.2018 г. на кмета на община Стрелча са изменени маршрутите, по които животните да се извеждат до сборните пунктове, както следва виж
 • 14/08/2018 Съобщение от ОС"ЗГ" за заседания на комисия за сключване на доброволни споразумения и/или служебни разпределения за ползване на земеделски имоти по масиви за землищата на община Стрелча
 • 13/08/2018 Заповеди на Директора на областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик за назначаване на комисии, които да ръководят сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землищета на с.Дюлево, с.Смилец, с.Свобода и с.Блатница
 • 10/08/2018 ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл. 124б, ал.(2), във връзка с чл. 124б)3) от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 575/09.08.2018 г. на Кмета на Община Стрелча е допуснато изработването на КПИИ за „Котелно и компресорно“ с части на проекта:Подробен устройствен план/ПУП/ - План за регулация и застрояване/ПРЗ/ за п.и. 088011, като имота се отреди за производствена дейност, зона ПП. Начин на застрояване – нискоетажно свободностоящо. Технически проект.
 • 10/08/2018 ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл. 124б, ал.(2), във връзка с чл. 124б)3) от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 576/09.08.2018 г. на Кмета на Община Стрелча е допуснато изработването на проект за изменение на ПУП-ПР/план за улична регулация/ на град Стрелча за УПИ V-655 и УПИ VІ-656 и УПИ VІІ-651, в кв. 58, съгласно приложената скица с предложение, а именно: Западната регулационна линия на УПИ V-655 да минава по имотната граница на ПИ № 655; - Западната регулационна линия на УПИ VІ-656 да минава по имотната граница на ПИ № 656; - Западната регулационна линия на УПИ VІІ-651, кв. 45 да минава по имотната граница на ПИ № 651 и към него се прибавя площта от заличената улица; - Улица от о.т. 193 до о.т. 197 западно от нея се проектира нова улица с ширина 10 м., от о.т. 193, о.т. 193а, о.т.193б, о.т. 193в, о.т. 197в, о.т. 197б, о.т. 197а до о.т. 197.
 • 01/08/2018 Общинска служба "Земеделие", офис Стрелча съобщава, че са обявени за разглеждане предварителни регистри и карти на масиви за ползване в съответните землища на територията на Община Стрелча: с. Дюлево, с. Свобода, с. Смилец и с. Блатница виж обява
 • 20/07/2018 ОБЯВЛЕНИЕ: ОБЩИНА СТРЕЛЧА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЖЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС, УВЕДОМЯВА ЛИЦАТА: ДИАНЕТА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА; ХРИСТО ДЕЛОВ ХРИСТОВ; ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА; КУНКА ГАНЧЕВА ГЕНЧЕВА; НАДЕЖДА СТОЯНОВА ИЛИЕВА
 • 19/07/2018 Община Стрелча, област Пазарджик, съобщава на заинтересованите лица, че е изготвена Обобщена справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми/Наредбата за ЕО/ за Общ устройствен план/ОУП/ на Община Стрелча.Справката се намира в сградата на общинска администрация, втори етаж, стая №5 и на интернет страницата на общината и може да бъде разгледана от заинтересованите лица. СПРАВКАТА МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК!
 • 16/07/2018 СЪОБЩЕНИЕ: Община Стрелча предоставя на вниманието на гражданите за информация предварителен проект на Подробен устройствен план (ПУП) на Вилна зона "Вълк" ПУП
  За допълнителни разяснения тел: 03532/20-20, в. 120
 • 12/07/2018г. С П И С Ъ К на граждани от град Стрелча за закупуване по минимални цени на дървесина на корен от горските територии, собственост на Община Стрелча, определени с решение на Комисия, назначена със Заповед № 293/02.05.2017 г. на Кмета на Община Стрелча, съгласно Протокол от 02.07.2018 г.,утвърден от Кмета на Община Стрелча
 • 12/07/2018г. 61 Стрямска механизирана бригада гр. Карлово набира кандидати за военнослужещи виж обява
 • 06/07/2018г. Уведомление за инвестиционно предложение от "ЮЖЕН 1" ООД за "Ферма за отглеждане на патици" -12/07/2018г.Информация по Приложение2
 • 05/07/2018г. ОБЩИНА СТРЕЛЧА има следното инвестиционно ПРЕДЛОЖЕНИЕ „Благоустрояване на улична мрежа в гр.Стрелча, община Стрелча”
 • 04/07/2018г. ПК „Барикади” гр. Стрелча има следното инвестиционно намерение: Водоснабдяване на обект: „Комплекс „Стрелча”
 • 04/07/2018 СЪОБЩЕНИЕ № 18/04.07.2018г. ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересованите лица, че е внесен за процедиране изработен Проект за подробен устройствен план /ПУП/- изменение на план за регулация /ИПР / на УПИ ХІІ-592; УПИ ХІІІ-606; УПИ ХІV-607; УПИ ХХІ-605 и УПИ ХХІІ-605 в кв.12 по плана на гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик.Проекта е изменение на вътрешни регулационни линии между УПИ ХІІ-592; УПИ ХІІІ-606; УПИ ХІV-607; УПИ ХХІ-605 и УПИ ХХІІ-605 по плана на гр. Стрелча, като новата дворищна регулация минава по имотни граници на ПИ 606 в кв.12 по плана на гр. Стрелча. Площта на новообразуваните парцели е : - УПИ ХІІ-592 с площ 354 кв.м. - УПИ ХХІ-605 с площ 530 кв.м. - УПИ ХХІІ-605 с площ 580 кв.м. - УПИ ХІІІ-606 с площ 529 кв.м. - УПИ ХІV- 607 с площ 393 кв.м. На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ проекта е публикуван на интернет на общината. Същият се намира в сградата на общинска администрация с адрес: гр. Стрелча, пл. Дружба №2, ет.2, ст.5 и може да бъде прегледан от заинтересованите лица.На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.За справка: тел. 03532/20-20, в.120 ПУП
 • 04/07/2018 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча съобщава, че със Заповед № 489/04.07.2018 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР/план за регулация/ за УПИ VІІ-955, кв. 73 по плана на гр. Стрелча, като за сметка на него се обособят два урегулирани поземлени имота: УПИ VІІ-955 и УПИ VІ-955, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта.Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик. ПУП
 • СЪОБЩЕНИЕ № 17/28.06.2018г.
  На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщаваме на всички заинтересовани лица, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) –/ПР/ изменение на план за дворищна регулация на гр. Стрелча за УПИ VІ-220 и УПИ V-219 в кв.58, като новата регулационна линия минава по имотната имотната граница между ПИ 220 и ПИ 219.
  На основание чл.135, ал.3 и ал.4, т1 от ЗУТ, във вр. с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ е дадено допускане със Заповед №356/21.05.2018г. на кмета на община Стрелча за изработения проект за изменение на действащият дворищно-регулационен план в обхват УПИ VІ-220 кв.58 на гр. Стрелча. Пълният текст на съобщението, Пиложение - ПУП
 • 20 юни 2018г. СЪОБЩЕНИЕ №4/20.06.2018год. До:ГЕРО ГРУЙЧЕВ КАЦАРОВ Уведомяваме Ви, че за строеж:”Масивна ограда по източна регулационна граница намиращ се в гр./с./Стрелча, ул. „Недельо Сапунджиев” №6, кв.101, УПИ ХІІІ-1307 е издаден Констативен акт №4/20.06.2018г., който е основание за започване на административно производство по чл224а, ал.1.от ЗУТ. Със съдържанието на Констативния акт може да се запознаете в общинска администрация гр. Стрелча на адрес: пл. Дружба №2, ет.1, стая №5, гр. Стрелча. Възражения /жалби/ срещу Констативния акт могат да бъдат подавани в 7-дневен срок, считано от 20.06.2018г., чрез Общинска Администрация гр. Стрелча пред Административен съд – Пазарджик. Настоящето съобщение беше залепено на строежа на20.06.2018.г. и Удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, ал.2 от ДР на ЗУТ, както и на табло в сградата на община Стрелча и е качено на сайта на община Стрелча
 • 15 юни 2018г. ОБЯВА
  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ
  Предвид изискванията на чл. 4, ал 2 от Наредбата за извършване на ОВОС,
  уведомяваме Ви, че ОБЩИНА СТРЕЛЧА
  има следното инвестиционно ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  „Реконструкция на парк и прилежаща инфраструктура на територията на гр. Стрелча, община Стрелча, находящ се в УПИ I, кв. 63 по КК на град Стрелча.”
 • 15 юни 2018г. ОБЯВА
  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ
  Предвид изискванията на чл. 4, ал 2 от Наредбата за извършване на ОВОС,
  уведомяваме Ви, че ОБЩИНА СТРЕЛЧА
  има следното инвестиционно ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  „Изграждане на спортна площадка и прилежаща инфраструктура на територията на гр. Стрелча, община Стрелча към СУ "Св. Св. Кирил и Методий", находящо се в кв. 37 по КК на гр. Стрелча.
 • 12 юни 2018г. ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.61, ал.3 от АПК, Общинска администрация - Стрелча УВЕДОМЯВА лицата Вълкана Филипова Цветкова с адрес: ул. „Кракра” №20, вх.А, ет.1, ап.13 гр. Перник Вера Георгиева Василева с адрес:ул. „Брезовска” №69Б, гр. Пловдив Георги Василев Цветков с адрес: ул. „Брезовска” №69Б, гр. Пловдив Пенка Димитрова Савова С адрес: ж.к. „Люлин” №32, вх. Д, ет.7, ап.102 Гр. София Илия Димитров Танчев С адрес:ул. „Хан Кубрат” №10, ет.2, ап.13 Гр. Пазарджик Теодора Танчева Димитрова С адрес:ул. „Г.Кондолов” №25, ет.5, ап.14 Гр. Пловдив Благо Василев Куртев С адрес: бул. „България” №96 Гр. Стрелча Вела Йорданова Байкова С адрес: ул. „Васил Априлов” №1, ет.8, ап.32 Гр. Пазарджик Нешко Николов Николов С адрес: ж.к. „Бъкстон” №6, вх.А, ет.5, ап.10 Гр. София Вера Илиева Цанова с адрес: ж.к. „Суха река” №29, вх.Г, ет.5, ап.12 гр. София, ненамерени на посочения от тях адрес, че със Заповед №373/25.05.2018г. на кмета на община Стрелча е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение план за регулация регулация (ИПР) на УПИ V-Обществен терен, УПИ VІІ-Обществен терен и УПИ ІІІ-2211 в кв.117 по плана на гр. Стрелча, община Стрелча, обл. Пазарджик. Проектът е изменение на вътрешни регулационни линии между УПИ V-Обществен терен, УПИ VІІ-Обществен терен и УПИ ІІІ-2211 в кв.117 по плана на гр. Стрелча, като новата дворищна регулация минава по имотни граници на ПИ 2436; ПИ 2212 и ПИ 2211. Промяна се отрежда на УПИ V-Обществен терен в УПИ V-Производствена дейност. След изменение на регулацията площта на у.п.и. става: - УПИ V-Производствена дейност – 1380 кв.м. - УПИ VІІ-Обществен терен /нов/ - 3281 кв.м. - УПИ ІІІ-2211 /нов/ -939 кв.м. на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ, във вр. с §8, ал.2 от ПР на ЗУТ, в съответствие на представена скица-проект в Писмо с вх. №С-1233/20.03.2018г. от Областен управител на област Пазарджик, допуснато със Заповед №150/07.03.2018г. на кмета на община Стрелча. На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ одобреният Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение план за регулация (ИПР) на УПИ V-Обществен терен, УПИ VІІ-Обществен терен и УПИ ІІІ-2211 в кв.117 по плана на гр. Стрелча, община Стрелча, обл. Пазарджик. Проекта е изменение на вътрешни регулационни линии между УПИ V-Обществен терен, УПИ VІІ-Обществен терен и УПИ ІІІ-2211 в кв.117 по плана на гр. Стрелча, като новата дворищна регулация минава по имотни граници на ПИ 2436; ПИ 2212 и ПИ 2211. Промяна се отрежда на УПИ V-Обществен терен в УПИ V-Производствена дейност е публикуван на интернет страницата на общината. Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея пред Административен съд – Пазарджик. виж
 • 08 юни 2018г. Съобщение от ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ , относно провеждане на информационна среща за РАЗЯСНЯВАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ЗСПЗЗ И ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ЧЛ.37В ОТ ЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019Г.
 • 1 юни 2018г. О Б Я В Л Е Н И Е ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл. 124б, ал.(2) и чл. 136, ал. (1), във връзка с § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ съобщава, че със Заповед № 392/01.06.2018 г. на Кмета на Община Стрелча е допуснато изработването на проект за частично на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на град Стрелча, като ПИ №1528 се урегулира в УПИ VІІІ-1528, „За хотелиерска дейност“ и за ПИ № 1902, ПИ № 1903 и ПИ № 1904 се отрежда УПИ ІХ-1902, 1903, 1904 в км. 85. За двата урегулирани поземлени имота се предвижда малкоетажно, свободно стоящо застрояване. Зони Жм и Оо, съгласно приложената скица-проект.
 • 31 май 2018г. СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.27 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредба за ЕО, ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. …попр. ДВ. бр.8 от 23 Януари 2018г.) предоставяме обществен достъп до Становище по Екологична оценка на Общ устройствен план на община Стрелча № 1-1/2018 г. на РИОСВ-Пазарджик. Със свое Становище по ЕО № 1-1/2018 г. Директорът на РИОСВ-Пазарджик съгласува Общ устройствен план на община Стрелча. Възложител: Община Стрелча Адрес: пл. „Дружба“ № 2, гр. Стрелча Телефон: 03532 / 20-20, e-mail: kmet.strelcha@gmail.com или strelcha11@mail.bg Писмени становища и мнения се приемат на място в Община Стрелча, пл. „Дружба“ № 2, e-mail: kmet.strelcha@gmail.com или strelcha11@mail.bg и РИОСВ –Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко“ № 3, ет. 4, e-mail: riewpz@riewpz.org СТАНОВИЩЕ НА РИОСВ
 • 25 май 2018г. О Б Я В Л Е Н И Е за изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ V-Обществен терен, УПИ VІІ-Обществен терен и УПИ ІІІ-2211 в кв.117 по плана на гр. Стрелча, община Стрелча, обл. Пазарджик. СКИЦА
 • 25 май 2018г. Инвестиционно ПРЕДЛОЖЕНИЕ „Реконструкция на водопроводна мрежа гр.Стрелча” – ЕТАП „6 ЛОТ-а /17 броя улици/ с обща дължина 3920м.”, Община Стрелча, област Пазарджик“
 • 23 май 2018г. Обявление "Булгар Минерали" АД
 • 21 май 2018г. Инвестиционно предложение за изграждане на "Автокомплекс"
 • 18 май 2018г. Обява за инвестиционно предложение за захранване с минерална вода на обект "Комплекс Стрелча"
 • 9 май 2018 г. Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка (публично състезание) на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в гр. Стрелча, община Стрелча“
 • 3 май 2018 г. ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ
  Предвид изискванията на чл. 4, ал 2 от Наредбата за извършване на ОВОС, уведомяваме Ви, че ОБЩИНА СТРЕЛЧА ИМА СЛЕДНОТО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  Изграждане на „Канализация на ул. „Димитър Благоев” от О.Т. 326 до О.Т. 456 , по булевард „Руски” от О.Т. 328А до О.Т. 286, улица „Крайезерна” от О.Т. 324 до О.Т. 322”, град Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик
 • 26 април 2018г. Протокол за разпределяне на пасища, мери и ливади от ОПФ на заявилите интерес правоимащи кандидати по реда на чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ
 • 25 април 2018 г. ИСКАНЕ за преценяване на необходимост от извършване на оценка за въздействие върху околната среда от АГРОБИОМЕД ЕООД
 • 25 април 2018 г. ЗАЯВЛЕНИЕ от АГРОБИОМЕД ЕООД
 • 25 април 2018 г. СЪОБЩЕНИЕ
  На основание чл. 21, ал.1, т.7, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.6, ал.2, чл.7, 8 и 9 от Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл.9, чл.10, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. чл. 48 - 52 от Указа за прилагане на Закона за нормативните актове и внесено предложение от Стойно Чачов – Кмет на Община Стрелча, Общински съвет – Стрелча с Решение №493 от 29.03.2018 г., взето с Протокол №37 прие изменение и допълнение на НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стрелча, както следва:
 • 25 април 2018 г. СЪОБЩЕНИЕ
  Кметът на община Стрелча - г-н Стойно Чачов издаде Заповед, във връзка с разпоредбите на Наредба №2 за опазване и поддържане на чистотата в община Стрелча и Наредба за отглеждане на селскостопански животни /и/ домашни любимци на територията на община Стрелча приети от Общински съвет - Стрелча, с която се задължават всички граждани, ръководителите на търговски дружества и търговци, живущи и осъществяващи дейност на територията на община Стрелча в 14- дневен срок
  - да почистят прилежащите към сградите и дворовете им тротоарни площи от треви, храсти, отпадъци, строителни материали, спрени от движение леки, лекотоварни, товарни и други едрогабаритни моторни превозни средства, селскостопански машини и прикачен инвентар;
  - да недопускат замърсяване при придвижване на животните по улиците и пътищата на територията на общината. В случай на замърсяване при придвижване на животните да почистват ежедневно улично платно и тротоарните площи по маршрута на преминаване;
  - всички собственици на кучета да извършат регистрация в община Стрелча и да извеждат кучетата си с нашийник и неразтеглив повод.
  При неизпълнение на посочените задължения, нарушителите ще бъдат санкционирани с глоба.
 • 20 април 2018г. Инвестиционното предложение (ИП) за изграждане на „Предприятие за преработка на пчелен мед и пчелни продукти“ в гр.Стрелча ул Средна гора кв58 УПИ III
 • 20 април 2018г. Инвестиционно предложение за изграждане на рибовъдно стопанство в ПИ 064033, находящ се в м. "Калаващица" в землището на гр. Стрелча
 • 17 април 2018г. ОБЯВЛЕНИЕ: ОБЩИНА СТРЕЛЧА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЖЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС, УВЕДОМЯВА ЛИЦАТА: ВЕРА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА; ПЕНКА ДИМИТРОВА САВОВА; ТЕОДОРА ТАНЧЕВА ДИМИТРОВА; ИЛИЯ ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ;ТАНЧО РАШКОВ ЖИЛКОВ; НЕШКО НИКОЛОВ НИКОЛОВ И НЕЛИ НЕШЕВА ЙОРДАНОВА ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс УВЕДОМЯВА ЛИЦАТА: ВЕРА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА АДРЕС:УЛ. „БРЕЗОВСКА” №69Б, ГР. ПЛОВДИВ ПЕНКА ДИМИТРОВА САВОВА АДРЕС:Ж.К. „ЛЮЛИН”№32, ВХ.Д, ЕТ.7, АП.102, ГР. СОФИЯ ИЛИЯ ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ АДРЕС:УЛ. „ХАН КУБРАТ”№10, ЕТ.2, АП.13, ГР. ПАЗАРДЖИК ТЕОДОРА ТАНЧЕВА ДИМИТРОВА АДРЕС: УЛ. „Г. КОНДОЛОВ” №25, ЕТ.5, АП.14, ГР. ПЛОВДИВ ТАНЧО РАШКОВ ЖИЛКОВ АДРЕС: УЛ. „20-ТИ АПРИЛ” №36Б, ГР. СТРЕЛЧА НЕШКО НИКОЛОВ НИКОЛОВ АДРЕС:Ж.К. „БЪКСТОН”№6, ВХ.А, ЕТ.5, АП.10, ГР. СОФИЯ НЕЛИ НЕШЕВА ЙОРДАНОВА АДРЕС: УЛ. „ЕЛИСАВЕТА БАГРЯН” №11, ЕТ.10, АП.38, ГР. СОФИЯ Ненамерени на адрес, ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТРЕЛЧА, съобщава, На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на всички заинтересовани лица, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ V-Обществен терен, УПИ VІІ-Обществен терен и УПИ ІІІ-2211 в кв.117 по плана на гр. Стрелча, община Стрелча, обл. Пазарджик. Проекта е изменение на вътрешни регулационни линии между УПИ V-Обществен терен, УПИ VІІ-Обществен терен и УПИ ІІІ-2211 в кв.117 по плана на гр. Стрелча, като новата дворищна регулация минава по имотни граници на ПИ 2436; ПИ 2212 и ПИ 2211. Промяна се отрежда на УПИ V-Обществен терен в УПИ V-Производствена дейност. След изменение на регулацията площта на у.п.и. става: - УПИ V-Производствена дейност – 1380 кв.м. - УПИ VІІ-Обществен терен /нов/ - 3281 кв.м. - УПИ ІІІ-2211 /нов/ -939 кв.м. Проектът се намира в Общинска администрация – гр. Стрелча, пл. “Дружба” № 2, ст.5 и може да се прегледа от заинтересованите лица. На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 – дневен срок от датата на обявяване заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация. За справка: тел. 03532/20-20, в.120 17.04.2018г.
 • 13 април 2018г. СЪОБЩЕНИЕ № 14/ 13.04.2018 г. На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщаваме, със Заповед № 255/13.04.2018 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за дворищна регулация/ на с. Смилец, община Стрелча, одобрен със заповед № 33/08.02.1989 г. за УПИ VІІІ - 177 в кв. 19 , като за негова сметка се образуват два урегулирани поземлени имота: УПИ VІІІ-177 и УПИ ХVІ-177, и се изменя дворищната регулация с УПИ Х-176, УПИ ІV-172, УПИ V-172, УПИ VІІ-178 и УПИ ІХ-442 по имотната граница на ПИ № 177 с ПИ №№ 176, 172, 178 и 442 в кв. 19. Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик. За справки: тел 03532/20-20, в. 120 ПУП
 • 05.04.2018 г. ОБЯВА за набиране на кандидат-потребители на услугите „Личен асистент” / „Социален асистент” / „Домашен помощник” /РЕЗЕРВИ/
 • 03 април 2018г. ОБЯВА
  Община Стрелча обявява прием на документи на лица, имащи право да закупят дървесина, предоставена от Общински горски територии – Стрелча по ценоразпис за минимални цени за отоплителен сезон 2018/2019 г.
  Критериите за подбор на лицата са определение с Решение № 475 от редовно заседание на Общински съвет – Стрелча на 27.02.2018 г. взето с Протокол № 36 и са както следва :

  1. Лица, включително и тези ненавършили пълнолетие, получаващи само минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност и наследствени пенсии, неподпомагани по реда на чл.9 от ППЗСП и по Наредба №РД-07-5 от 2008 г. за отпускане на целеви помощи за отопление;

  2. Лица и семейства, пострадали при бедствия за съответната календарна година;

  3. Инвалиди с експертно решение от ТЕЛК и НЕЛК за трайно намалена работоспособност 70% и над 70%, които не са подпомагани по Наредба №РД-07-5 от 2008 г. за отпускане на целеви помощи за отопление;

  4. Ветерани от Втората световна война;

  5. Самотно живеещи лица над 70 г. с доход до 250 лв. с включени добавки, които не са подпомагани по Наредба №РД-07-5 от 2008 г. за отпускане на целеви помощи за отопление;

  6. Лица над 75 г., съжителстващи с други лица и семейства с доход до 230 лв. с включени добавки;

  7. Участници в доброволни формирования, взели участие в предотвратяване на бедствия и аварии, по предложение на кметовете на населени места.

  Лицата, отговарящи на посочените критерии и с постоянен адрес на територията на община Стрелча могат да получат дърва за огрев до 4 /четири/ пространствени куб.м.
  Право на закупуване има само едно лице от домакинството.

  Заявленията и документите, удостоверяващи наличието на един от горепосочените критерии се подават в звено „Деловодство” на Общинска администрация – Стрелча, пл. „Дружба” 2, етаж 1, и в кметствата на населените места от общината, всеки работен ден от 8.30 ч. до 12.00 ч. и 13.00 ч. до 17.30 ч. до 31.05.2018 г.

  Списъкът на правоимащите ще се състави от комисия, назначена от кмета на община Стрелча.

  Предоставянето на дървесината ще бъде извършена в срок до 30.08.2018 г. Процедурата по предоставянето включва: заплащане на такси, издаване на превозен билет и позволително, маркиране на дървесината от горския стражар. Организацията по рязане, товарене, транспорт и разтоварване на дървесината е за сметка на правоимащите.
  Продажбата на дървесина е по цена от 18 /Осемнадесет/ лева без ДДС или 21.60 /Двадесет и един и 60 ст. / лева с ДДС за пространствен куб.м., определена по Ценоразпис – Приложение №1 към Решение №212 от 27.10.2016 г. на Общински съвет – Стрелча.

  Образците на заявленията и декларациите могат да се изтеглят от информационния сайт на община Стрелча в рубриката „Обяви и съобщения” като приложения към настоящата обява http://www.strelcha.bg или да бъдат получени в деловодството на Община Стрелча и в кметствата на населените места.

  ИЗТЕГЛИ:

  ЗАЯВЛЕНИЕ >>>

  ДЕКЛАРАЦИЯ >>>
 
 
по редСтруктура провеждаща курса по „Военна подготовка”ПериодЗабележка
1Военно формирование 22160 – Плевен12.03. - 05.04.2018г. и
1-26.10.2018г.
 
2НВУ „В. Левски” Велико Търново10.04. - 04.05.2018г. 
3ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” - Варна23.07. - 17.08.2018г. 
 
 • 13 март 2018г. О Б Я В А Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок 5 години, на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ нива, намираща се землището на гр. Стрелча, община Стрелча
 • 09 март 2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ
  ОБЩИНА СТРЕЛЧА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АПК УВЕДОМЯВА ЛИЦАТА: >>> към пълния текст
 • 02 март 2018 г. СЪОБЩЕНИЕ 10/ 02.03.2018 г.
  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с решение № КЗЗ-02/12.01.2018 г. на
  Комисията за земеделските земи към МЗХГ, във връзка с чл. 38 от ППЗОЗЗ/Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи/ съобщаваме, че със Заповед № 144/28.02.2018 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен ПУП-ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на ПИ 012725 с НТП „Нива” и площ 511 кв. м. в местността „Ширинето”, землището на с. Дюлево, Община Стрелча, като същият се отрежда в УПИ І-жилищно строителство в 43, съгласно приетата и одобрена графична и текствова част на документацията, представлюваща неразделна част от заповедта
  Пълен текст на съобщението. Приложение 1, Приложение 2
 • 28 февруари 2018г. Съобщение до собствениците на животновъдни обекти на територията на община Стрелча Приложения
 • 28 февруари 2018г. Обява за свободните места за прием на деца в ДГ"Д-р Стайк Стайков" за учебната 2018-2019г.
 • 22 февруари 2018г. СЪОБЩЕНИЕ № 9/ 21.02.2018 г.
  На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за дворищна регулация/ на с. Смилец, община Стрелча, одобрен със заповед № 33/08.02.1989 г. за УПИ VІІІ - 177 в кв. 19 , като за негова сметка се образуват два урегулирани поземлени имота: УПИ VІІІ-177 и УПИ ХVІ-177, и се изменя дворищната регулация с УПИ Х-176, УПИ ІV-172, УПИ V-172 и УПИ VІІ-178 по имотната граница на ПИ № 177 с ПИ №№ 176, 172, 178 в кв. 19.
  Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на
  общината. Същият се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.
  На снование чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
  За справки: тел 03532/20-20, в. 120
  ПРИЛОЖЕНИЕ
 • 20 февруари 2018г. Заповед № 117 от 20.02.2018г. относно забрана пашата на селскостопански животни през 2018г. в горски територии в отдели и подотдели на териториалния обхват на община Стрелча
 • 15 февруари 2018г. Съобщение за обществено обсъждане на проекта на наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стрелча
 • 14 февруари 2018г. СЪОБЩЕНИЕ № 8/ 13.02.2018 г. На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщаваме, със Заповед № 98/13.02.2018 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР/план за регулация/ за УПИ ХІV-1438, УПИ ХХІХ-1438, УПИ ХІІІ-1438 и УПИ ХV-1438, кв. 81 по плана на гр. Стрелча, като новата дворищна регулация е съобразена с площите на имотите от документите за собственост и отстоянието на жилищната сгжрада в УПИ ХІV-.1438 до страничната регулационна линия е 3,00 м. Изменя се уличнвата регулация на ул. „Язовирна”, прилежаща към УПИ ХІV-1438 и УПИ ХІІІ-1438 в кв. 81, съгщласно приетата и одобрена графична и текствова част на документацията, представлюваща неразделна част от запховедта. Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик. За справки: тел 03532/20-20, в. 120 още
 • 13 февруари 2018г. Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Пазарджик - РД 06 32 /06.02.2018
 • 13 февруари 2018г. Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Пазарджик - РД 06 31/06.02.2018
 • 13 февруари 2018г. Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Пазарджик - РД 06 30/06.02.2018
 • 13 февруари 2018г. Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Пазарджик - РД 06 29/06.02.2018
 • 12 февруари 2018г. О Б Я В Л Е Н И Е Съобщавам Ви, че със заповед № 82/ 08.02.2018 г.на кмета на община Стрелча е одобрен Проект за частично изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІІ-Общ. за търговия и услуги в кв.108 по плана на гр. Стрелча, като попадащия в него ПИ 1971 се разделя на два дяла с обособяване на два новообразувани у.п.и. – за жилищна строителство: УПИ VІ-1071 с площ 350 кв.м. / като се придаде площ от 36,9 кв.м. от ПИ 1970 и 0.6 кв.м. от ПИ 1969/ и УПИ VІІ-1971 с площ 350кв.м., на онование протоколно определение от 06.03.2017г. по гр. Дело №446/2012г. по описа на Районен съд-Панагюрище, съгласно Заповед №216/23.03.2017г. на кмета на община Стрелча. Проектът се намира в Общинска администрация – Стрелча, пл.”Дружба” №2,2 ет. , ст. 5 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея пред Административен съд – Пазарджик. ПУП
 • 08 февруари 2018г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 5/07.02.2018 г. На основание чл. 150, ал. 3 от ЗУТ, съобщаваме, че е одобрен КПИИ/Комплексен проект за инвестиционна инициатива по части на проекта: ПУП-ПР за обект: „Къща за гости” в УПИ ІІІ-2145 в кв. 118 по плана на гр. Стрелча, а именно: Със заповед № 80/06.02.2018 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проектза изменение на ПУП /подробен устройствен план/ - ПР /план за регулация/ на гр. Стрелча, одобрен със заповед № РД 14-02-873/2708.1985 г. за УПИ І-Почивна станция на СКУ, квартал 118 по плана на гр. Стрелча, като от него се изключи ПИ № 2145 и се отреди в УПИ ІІІ-2145, за жилищно строителство.Одобрен Технически инвестиционен проект от Главния архитект на ОбщинаСтрелча и издадено Разрешение за строеж № 3/06.02.2018 г. за: „Жилищна сграда” в УПИ ІІІ-2145, кв. 118 по плана на гр. Стрелча. На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, одобрения проект е публикуван на интернет стряаницата на община Стрелча. Същият се намира в сградата на общинска администрация, етаж ІІ, стая № 5 и може за бъде разгледан от заинтересуваните лица. Проекта може да бъде оспорван в 14 дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик. За справки: тел 03532/20-20, в. 120 ПУП
 • 06 февруари 2018г. Кметът на община Стрелча г-н Стойно Чачов издаде Заповед, с която се забранява паленето на автомобилни гуми, пластмаси и използването на запалителни течности за разпалване на огъня и поддържане на горенето на огньове, както и направата на "рукли" върху тревните площи в общината и в близост до жилищни сгради и други постройки, създаващи опасност от пожар. Заповедта е издадена във връзка с отбелязване на наближаващия християнски празник Сирни Заговезни на 18 февруари 2018г./неделя/ Заповед
 • 02 февруари 2018г. СЪОБЩЕНИЕ № 4/ 02.02.2018 г. На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, съобщаваме, че е изработен проект на ПУП- ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на ПИ 012725 в местността „Ширинето”, землището на с. Дюлево, община Стрелча във връзка с включването му в регулация на основание чл. 38 от ППЗОЗЗ. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На снование чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. За справки: тел 03532/20-20, в. 120 виж още
 • 02 февруари 2018г. СЪОБЩЕНИЕ № 2/ 02.02.2018 г. Общинска администрация гр. Стрелча съобщава, че в ДВ бр. 11 от 02.02.2018 г. е публикувано Решение № 450 на Общински съвет гр. Стрелча, прието на заседание на 28.12.2017 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП/Подробен устройствен план/- ПР/План за улична регулация/ на улица „Петра войвода” от о.т. 118 до о.т. 296 в кв. 8 и кв. 9 по плана на гр. Стрелча, засягащ упи VІІ-162; УПИ VІ-163; УПИ VІ-163 и УПИ ІV-168в кв. 8, отпада УПИ ХХV-ТП в кв. 9, и се създават нови осови точки 118а и 296а на улица „Петра войвода”, гр. Стрелча На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проекта е публикуван на интернет страницата на общината. Същият се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересованите лица. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Пазарджик, съгласно чл. 215, ал. 1 от ЗУТ. Жалбите се подават чрез Общински съвет гр. Стрелча, пред Административен съд гр. Пазарджик в 30-дневен срок от обнародването на Решението в Държавен вестник, съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ. За справки: тел 03532/20-20, в. 120
 • 01 февруари 2018 г. ОБЯВА за набиране на кандидати за вакантни длъжности във Военноморските сили, в Съвместното командване на силите и в НВУ "Васил Левски" - Велико Търново, за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)
 • 26 януари 2018г. Уведомление за инвестиционно намарение от "Лазев" ЕООД гр.Брацигово, относно изграждане на нова производствена сграда "Мандра" в с.Свобода
 • 26 януари 2018г. О Б Я В Л Е Н И Е До собствениците на места за настаняване (стаи за гости, къщи за гости, хотели и др.) и собствениците на заведения за хранене и развлечения: Във връзка с изменение на Закона за туризма /обн. ДВ бр. 30 от 26 март 2013/, досегашната безсрочна категоризация на обектите преминава в срочна с продължителност 5 години. В изпълнение на §5 от Преходните и заключителни разпоредби от Закон за туризма, подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила на закона туристически обекти, се извършва както следва: 1. за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005 г. - през 2014 г.; 2. за категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007 г. - през 2015 г.; 3. за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. - през 2016 г.; 4. за категоризираните туристически обекти през 2010 г. - през 2017 г.; 5. за категоризираните туристически обекти през 2011 г. - през 2018 г.; 6. за категоризираните туристически обекти през 2012 г. - през 2019 г. Ако съответното лице не декларира желанието си да поднови категорията на обекта, то тя се прекратява с изтичане на срока.
 • 25 януари 2018г. ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – СТРЕЛЧА съобщава, че с Решение №451 от Общински съвет – Стрелча, прието на заседание от 28.12.2018г., за одобряване Подробен устройствен план /ПУП/- изменение на план за улична регулация, засягащи УПИ ІХ-608; УПИ VІІІ-607; УПИ І-606; УПИ VІІ-592; УПИ ІІ-592; УПИ ІІІ-593; УПИ ІV-593; УПИ V-595; УПИ VІ-602 в кв.12 по плана на гр. Стрелча и УПИ ХV-608; УПИ ХІV-607; УПИ ХІІІ-606; УПИ ХІІ-592; УПИ ХІ-604; УПИ Х-600; УПИ ІХ-596; УПИ VІІІ-1654 и УПИ VІІ-597 в кв.11 по плана на гр. Стрелча и нова осова точка 175а на ул. Тодор Икономов в участък от улица с о.т.636 – о.т. 174 , гр. Стрелча. Проекта се намира в Общинска администрация гр. Стрелча, пл. „Дружба” №2, 2 етаж, ст.№5 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Пазарджик, съгласно разпоредбите на чл.215, ал.1 от ЗУТ. Жалбите се подават чрез Общинският съвет – Стрелча, пред эАдминистративен съд – Пазарджик в 30-дневен срок от обнародването на Решението в Държавен вестник, съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ още
 • 25 януари 2018г. Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ Община Стрелча, на основание чл.124б, ал.2 ЗУТ съобщава, че с Решение №453/28.12.2017 год. на Общински съвет – Стрелча е одобрено задание и разрешено изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението на ПИ №031006, с нтп: нива с площ 3, 774 дка, местност „Орела” в землището на гр. Стрелча за изграждане на Производствена база за пегматит.Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.
 • 25 януари 2018г. Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ Община Стрелча, на основание чл.124б, ал.2 ЗУТ съобщава, че с Решение №452/28.12.2017 год. на Общински съвет – Стрелча е одобрено задание и разрешено изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението на ПИ №031005 с нтп: нива, с площ 3,00 дка., местност „Орела” в землището на гр. Стрелча за изграждане на Производствена база за пегматит.Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.
 • 23 януари 2018г. Община Стрелча обявява процедурата по набиране на доброволци за участие в „Доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях“ приложения
 • 18 януари 2018г. О Б Я В А
  за провеждане на конкурс за матроски длъжности във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,
  в страната и в чужбина
 • 18 януари 2018г. О Б Я В А
  за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица,
  завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 27.03.2018 г. и 28.03.2018 г.
  в Националната гвардейска част – гр. София
 • 18 януари 2018г. ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА
  за обявяване на заявения брой места за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища и на стипендианти за нуждите на Министерство на отбраната за учебната 2018/2019 година.
 • 15 януари 2018г. О Б Я В Л Е Н И Е ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТРЕЛЧА, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, съобщаваме, че е изработен проект за изменение на ПУП- ПР/план за дворищна регулация/ на УПИ ХІV-1438, УПИ ХХІХ-1438, УПИ ХІІІ-1438 и УПИ ХV-1438, кв. 81 по плана на гр. Стрелча. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. За справки: тел 03532/20-20, в. 120 ПР
 • 04 януари 2018г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ Уведомява лицето: Стоянка Христова Жостова, гр. Димитровград, обл. Хасково, ул. „Кооперативна” № 8, ет. 3, ап. 5, че е изработен проект на ПУП-ПР/план за регулация/ на УПИ ХVІІ-2421 и УПИ VІ-общ. терен в кв. 117Б по плана на гр. Стрелча. Изменението се състои в разделянето на УПИ ХVІІ-2421 на два дяла с обособяване на два новообразувани у.п.и. ХVІІ-2421 и ХХІ-2421. Достъпа до улицата за двата новообразувани у.п.и. е за сметка на УПИ VІ-общ. терен. След осигуряването на достъпа до улицата за двата новообразувани у.п.и. с тупици, от УПИ VІ-общ. терен в кв. 117Б се обособяват три новообразувани у.п.и. – за обществен терен: УПИ VІ-общ. терен, УПИ ХХІІ-общ. терен и УПИ ХХІІІ-общ. терен в кв. 117Б.Проектът се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На онование чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. За справки: тел 03532/20-20, в. 120
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.