+ A | - a | A
· ОУП
ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП - АРХИВ 2013-2018

13/12/2018
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител на услуга: Избор на застрахователна компания за сключване на групова застраховка "Живот за преживяване" Обява Указания Образци Информация 20/12/2018 Протокол Рамково споразумение
28/09/2018г.
Уведомление за събиране на оферти, чрез прилагане принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП за „Изграждане на спортна площадка и прилежаща инфраструктура на територията на гр. Стрелча, община Стрелча” 28/09/2018 Уведомление 28/09/2018 Образец 1 - Оферта 28/09/2018 КСС 28/09/2018 Техническа спецификация
17/08/2018г.
Информация за удължаване срока за подаване на оферти за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:„Зимно поддържане през зимен сезон 2018/2019г. на уличната мрежа в населените места на община Стрелча (гр. Стрелча, с. Дюлево, с. Смилец, с. Блатница, с. Свобода), общинска пътна мрежа на община Стрелча и участъците от републиканската пътна мрежа преминаващи през град Стрелча”
09/08/2018г.
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:„Зимно поддържане през зимен сезон 2018/2019г. на уличната мрежа в населените места на община Стрелча (гр. Стрелча, с. Дюлево, с. Смилец, с. Блатница, с. Свобода), общинска пътна мрежа на община Стрелча и участъците от републиканската пътна мрежа преминаващи през град Стрелча” 09/08/2018 Обява 09/08/2018 Информация 09/08/2018 Техническа спецификация 09/08/2018 Указания 09/08/2018 Образци 09/08/2018 Проект на договор Протокол Договор
20/07/2018
Документация за участие в обществена поръчка (публично състезание) на основание чл.18, ал.1, т.12 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа гр.Стрелча” – ЕТАП „6 ЛОТ-а /17 броя улици/ с обща дължина 3920м.”, Община Стрелча, област Пазарджик“ в 6 обособени позиции/6 лота 27/07/2018 Разяснение 1 02/08/2018 Разяснение 2 13/08/2018 Разяснение 3 05/09/2018 Протокол 1 07/11/2018 Съобщение за отваряне на ценови оферти 09/11/2018 Съобщение за отваряне на ценови оферти-промяна; 28/11/2018 Протокол 2, 28/11/2018 Протокол 3, 28/11/2018 Доклад, 28/11/2018 Решение; 18/01/2019 Решение 04/02/2019 Договор - Обособена позиция 1 Приложение Договор - Обособена позиция 2  Приложение Договор - Обособена позиция 5 Приложение   Договор - Обособена позиция 6   Приложение 19/03/2019 Договор - Обособена позиция 3  Приложение, Договор - Обособена позиция 4  Приложение, Обявление за възложена поръчка;
Допълнителни споразумения за прекратяване на договор:
Обособена позиция № 3 /ЛОТ № 3 - ул. „Ив. Вазов" от о.т.334 до о.т.402, ул. „Н. Сапунджиев" от о.т.349 до о.т.402 и ул. „Освобождение" от о.т.406 до о.т.357
Обособена позиция № 4 / ЛОТ № 4 - ул. „Т. Каблешков" от о.т.201 до о.т.222 и ул. ,,Ст. Караджа" от о.т.383 до о.т.385
Обособена позиция № 5 / ЛОТ № 5 - ул. " Освобождение" от ЗО м западно от о.т.406 /бул. "България"/ до о.т.448 /ул. "X. Димитър"
Обособена позиция № 6 / ЛОТ № 6 - ул. "Марица" от о.т.142 до о.т.146 и ул. "Стрелец" от о.т.162 до о.т.137".
08/06/2022 Обявления за приключени договори по ЛОТ №3, ЛОТ №4, ЛОТ №5 и ЛОТ №6
02/08/2022 Обявление за приключване на договор
04/07/2018
Уведомление за събиране на оферти, чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП за „Реконструкция на парк и прилежаща инфраструктура на територията на гр. Стрелча, община Стрелча” 04/07/2018 Уведомление 04/07/2018 Образец 1 - Оферта 04/07/2018 КСС 04/07/2018 Техническа спецификация
03/07/2018
Уведомление за събиране на оферти, чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП за „Изграждане на спортна площадка и прилежаща инфраструктура на територията на гр. Стрелча, община Стрелча” 03/07/2018 Уведомление 03/07/2018 Образец 1 - Оферта 03/07/2018 КСС 03/07/2018 Техническа спецификация
15/06/2018
Избор на изпълнител за изграждане на обект: „Канализация на улица Димитър Благоев" от О.Т. 326 до О.Т. 456, по булевард "Руски" от О.Т. 328А до О.Т. 286, улица "Крайезерна" от О.Т. 324 до О.Т. 322." в гр. Стрелча, Община Стрелча, област Пазарджик“. Документация за обявената процедура >>> 19/07/2018 Протокол 31/07/2018 Съобщение за отваряне на оферти 06/08/2018 Протокол 2 06/08/2018 Протокол 3 06/08/2018 Доклад 06/08/2018 Решение 07.09.2018 Решение №674/07.09.2018 г. 02/10/2018 Договор 02/10/2018 Обявление за ОП   Обявление за приключване на договор
13/06/2018
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Доставка на течни горива за отопление на сградата на Общинска администрация гр. Стрелча - зареждане от цистерна и доставка на течни горива за МПС, собственост на Община Стрелча и ОП „БКС и ОИ” гр. Стрелча” 13/06/2018 Обявление АОП 13/06/2018 Решение АОП 13/06/2018 Тръжна документация 13/06/2018 Образци 13/06/2018 ССИ 09/07/2018 Протокол 09/07/2018 Съобщение
12/07/2018 ДОКЛАД
30/05/2018
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез публикуване на обява за събиране на оферти за поръчка с предмет:
„Изготвяне на работен проект за Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с външен /довеждащ/ колектор“ на гр. Стрелча
30/05/2018Критерии за оценка на офертите - Методика за комплексна оценка
30/05/2018 Приложение 1 - Техническа спецификация
30/05/2018 Информация за публикуване, 30/05/2018 Обява за обществена поръчка
30/05/2018 Приложение 2 - Документация за участие, 30/05/2018 Образци на документи 30/05/2018 Проект на договор 07/06/2018 Информация за удължаване на срока 26/07/2018 Протокол 01/08/2018 Договор  Приложения
09/05/2018
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка (публично състезание) на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в гр. Стрелча, община Стрелча“
03/05/2018
Откриване на процедура - публично състезание по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж гр.Стрелча” и осигуряване на „Топъл обяд” по ОП за храни и/или основно материално подпомагане 03/05/2018 Обявление АОП 03/05/2018 Решение АОП 03/05/2018 Регистрационна форма 03/05/2018 Тръжна документация 03/05/2018 Образци 03/05/2018 ЕЕДОП 07/06/2018 Протокол 07/06/2018 Доклад 07/06/2018 Решение 10/07/2018г. Договор 10/07/2018г. Обявление за възлагане на поръчка   Обявление за приключване на договор
12/04/2018
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на ДГ „Д-р Стайко Стайков", ведно с прилежащо дворно пространство в гр. Стрелча, община Стрелча по обособени позиции" 12/04/2018 Обявление АОП 12/04/2018 Решение АОП 12/04/2018 Регистрационна форма 12/04/2018 Тръжна документация 12/04/2018 Образци 12/04/2018 Проекто договор 12/04/2018 Инвестиционен проект 12/04/2018 Пазарни консултации 12/04/2018 ЕЕДОП
10/04/2018
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка (публично състезание) на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в гр. Стрелча, община Стрелча“ 10/04/2018 Обявление АОП 10/04/2018 Решение АОП 10/04/2018 Регистрационна форма 10/04/2018 Тръжна документация 10/04/2018 Техническа спецификация 10/04/2018 Образци 10/04/2018 Методика 10/04/2018 Проекто договор 10/04/2018 Инвестиционен проект 10/04/2018 Пазарни консултации 27/04/2018 Разяснение 27/04/2018 Разяснение 1; 09/05/2018 Съобщение 23/05/2018 Съобщение 05/06/2018 Протокол 1 07/06/2018 Съобщение, относно отваряне на ценови оферти 20/06/2018г. Протокол 2 20/06/2018г. Доклад 20/06/2018г. Решение 10/07/2018г. Договор  Приложения 10/07/2018г. Обявление за възлагане на поръчка Обявление за приключване на договор
14/02/2018
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Рекултивация на депо „Черни ниви“/“Окопана“ в землището на гр. Стрелча“ 14/02/2018 Обява АОП 14/02/2018 Информация АОП 14/02/2018 Техническа спецификация 14/02/2018 Методика 14/02/2018 Тръжна документация 14/02/2018 Образци 14/02/2018 Инвестиционен проект 02/03/2018 Информация за удължаване на срок
14/03/2018 ПPOTOKOЛ по чл.97, aл.4 oт ППЗОП 02/04/2018 Договор
19/09/2017
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Зимно поддържане през зимен сезон 2017/2018г. на уличната мрежа в населените места на община Стрелча (гр. Стрелча, с. Дюлево, с. Смилец, с. Блатница, с. Свобода), общинска пътна мрежа на община Стрелча и участъците от републиканската пътна мрежа преминаващи през град Стрелча” за оперативен сезон 2017/2018 година 19/09/2017 Обява АОП 19/09/2017 Информация АОП 19/09/2017 Техническа спецификация 19/09/2017 Указания 19/09/2017 Образци 19/09/2017 Договор 27/09/2017 Информация за удължаване на срок 04/10/2017 Протокол Договор 2017г.-2018г. 23/08/2018 Протокол
05/09/2017
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява
по чл.20, ал.3 от ЗОП, с предмет:"Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за Община Стрелча, Исторически музей – гр.Стрелча и ОП"БКС и ОИ" гр.Стрелча 05/09/2017 Обява АОП 05/09/2017 Информация АОП 05/09/2017 Техническа спецификация 05/09/2017 Указания 05/09/2017 Образци 14/09/2017 Протокол 02/10/2017 Договор
05/09/2017
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20,ал. 3, т. 1 от ЗОП чрез публикуване на обява за събиране на оферти за поръчка с предмет: "Основен ремонт на водопровод по ул."Богдан Овесянин" от о.т. 161 до о.т. 169 в град Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик 05/09/2017 Обява АОП 05/09/2017 Информация АОП 05/09/2017 Документация 05/09/2017 Методика 05/09/2017 Техническа спецификация 05/09/2017 Инвестиционен проект 05/09/2017 Образци 21/09/2017 Информация за удължаване на срок 28/09/2017 Протокол 16/10/2017 Договор
01/08/2017
10/07/2017
Процедура по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за Община Стрелча, Исторически музей – гр.Стрелча и ОП"БКС и ОИ" гр.Стрелча Обява АОП Информация АОП Указания Техническа спецификация Образци 18/07/2017г. Информация АОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 28/07/2017г. Протокол
29/05/2017
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител чрез провеждане на публично състезание с предмет: „Доставка на течни горива за отопление на сградата на Общинска администрация гр. Стрелча - зареждане от цистерна и доставка на течни горива за МПС, собственост на Община Стрелча и ОП „БКС и ОИ” гр. Стрелча” Решение АОП Обявление АОП Решение Тръжна документация Образци 22/06/2017г. Протокол 27/06/2017г. Протокол 2 27/06/2017г. Съобщение, относно отваряне на ценови оферти 30/06/2017г. Протокол 3 , 03/07/2017г. Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП, 03/07/2017г. Решение №477 от 03.07.2017 17/07/2017 Договор  Обявление за приключване на договор
18/05/2017
Процедура по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж гр.Стрелча и осигуряване на "Топъл обяд" по ОП за храни и/или основно материално подпомагане Обява АОП Информация АОП Тръжна документация Образци 26/05/2017 Информация АОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 12/06/2017г. Протокол 05/07/2017 Договор
21/03/2017
Процедура по чл. 20, ал. 3 с предмет: Канализация по ул. „Средна гора”, гр. Стрелча, община Стрелча Обява АОП Инфо АОП Тръжна документация Образци Техническа спецификация Инвестиционен проект 11/04/2017 Протокол 11/04/2017 Решение 11/05/2017 Договор
13/12/2016
Процедура по чл.20, ал.3 - Избор на изпълнител на услуга с предмет: „Избор на застрахователна компания за сключване на Групова застраховка „Живот за преживяване”.
Обява Указания Образци Информация за публикувана обява 21/12/2016г. Протокол
27/10/2016
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка: Изготвяне на работен проект: „Реновиране и прилагане мерки по енергийна ефективност на Народно читалище „Просвещение - 1871“, гр. Стрелча Обява Информация Документация Образци Техническо задание Разяснение 08/11/2016 Протокол 29/11/2016 Договор
21/09/2016
Уведомление за събиране на оферти, чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП за: "Закупуване, доставка и монтаж на театрални столове за НЧ"Просвещение-1871" гр.Стрелча по проект "Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище "Просвещение-1871"гр. Стрелча Уведомление и техническа спецификация
17/09/2016
Уведомление за събиране на оферти, чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП за:"Закупуване, доставка и монтаж на осветление за сцената на НЧ"Просевещение-1871" гр. Стрелча по проект "Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище "Просвещение-1871" гр. Стрелча Уведомление и техническа спецификация
17/09/2016
Уведомление за събиране на оферти, чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП за:"Закупуване, доставка и монтаж на озвучителна техника за читалищен салон на НЧ"Просевещение-1871" гр. Стрелча по проект "Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище "Просвещение-1871" гр. Стрелча Уведомление и техническа спецификация
17/09/2016
Уведомление за събиране на оферти, чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП за:"Закупуване, доставка и монтаж на оборудване за сцената на НЧ"Просевещение-1871" гр. Стрелча по проект "Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище "Просвещение-1871" гр. Стрелча Уведомление и техническа спецификация
12/09/2016
Уведомление за събиране на оферти, чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП за:Закупуване, доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за сградата /кухня - уреди и инвентар, перално помещение, спални, помещение за игра/ и за детските площадки на ДГ "Д-р Стайко Стайков" гр. Стрелча по проект "Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ "Д-р Стайко Стайков" в гр. Стрелча, община Стрелча Уведомление Технически спецификации
12/09/2016
Уведомление за събиране на оферти, чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП за: Озеленяване и доставка на растителност в ДГ "Д-р Стайко Стайков" гр. Стрелча по проект "Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ "Д-р Стайко Стайков" в гр. Стрелча, община Стрелча Уведомление Техническа спецификация
12/09/2016
Уведомление за събиране на оферти, чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП за:Закупуване, доставка и монтаж на обзавеждане на Медицински кабинет в ДГ "Д-р Стайко Стайков" гр. Стрелча по проект "Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ "Д-р Стайко Стайков" в гр. Стрелча, община Стрелча Уведомление Техническа спецификация
31/08/2016
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Стрелча, етап: Подмяна на водопроводна мрежа по ул. „Д. Благоев” от О.Т. 22 /бул. „България”/ до О.Т. 106 /източно след моста на река Луда Яна/" Техническа спецификация Указания Методика Приложение№13 Образци Инвестиционен проект-ВОБД Инв. проект-геодезия Инв. проект-водоснабдяване Инв. проект-други Информация Обява 16/09/2016 Информация за удължаване на срока 20/09/2016 Протокол 20/09/2016 Решение Договор
25/08/2016
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на авторски надзор на обект: „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и/или обзавеждане на Народно читалище „Просвещение - 1871“, гр. Стрелча, общ. Стрелча“ по проект „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и/или обзавеждане на Народно читалище „Просвещение - 1871“, гр. Стрелча, общ. Стрелча“ Обява Информация Допълнителна информация Задание Договор Образци Информация за удължаване на срока за приемане на оферти 09/09/2016 Протокол   Договор  Приложение
25/08/2016
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за подготовка и последващо управление на проектно предложение с наименование: „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и/или обзавеждане на Народно читалище „Просвещение - 1871“, гр. Стрелча, общ. Стрелча“ Обява Информация Допълнителна информация Техническа спецификация Методика Образци Информация за удължаване на срока за приемане на оферти 12/09/2016 Протокол 15/09/2016 Договор
11/07/2016
Събиране на оферти по реда на чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж гр.Стрелча”, „Обществена трапезария” и „Топъл обяд” Обява Информация по чл. 20 Техническа спецификация Образци Указания 27/07/2016г. Протокол 29/07/2016г. Договор 01/08/2016г. Информация за сключен договор
17/06/2016
Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги за реализация на проект със заглавие: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на ОДЗ „Д-р Стайко Стайков“,в гр. Стрелча,общинаСтрелча 17/06/2016 Обява 17/06/2016 Информация 17/06/2016 Образци 17/06/2017 Указания 17/06/2017 Договор 17/06/2016 Техническа спецификация 11/07/2016 Протокол 04/08/2016 Договор  Приложение
17/06/2016
Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор на проект със заглавие: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на ОДЗ „Д-р Стайко Стайков“, ведно с прилежащо дворно пространство в гр. Стрелча, община Стрелча“ 17/06/2016 Обява 17/06/2016 Информация 17/06/2016 Образци 17/06/2016 Указания 17/06/2016 Договор 17/06/2016 Техническа спецификация 21/06/2016 Разяснение 18/07/2016 Протокол 04/08/2016 Договор  Приложение
25/05/2016г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на Строителство на обект: "Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на бул."България" 110 А,Б,В, във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради" Решение АОП Обявление АОП Тръжна документация Заповед Писмо до медиите Технически паспортСертификатРезюме доклад от извършено обследванеДоклад за извършено обследване ЕЕИнвестиционен проектТехническо обследванеДоклад за резултати от конструктивно обследване Разяснение Разяснение 1 Протокол 1 Протокол 2 Протокол 3 Решение Договор
20/05/2016г.
Открита процедура за възлагане на обществана поръчка по реда на чл. 79, ал. 1 от ЗОП за обект: „Извършване на аварийно–спасителни и укрепителни работи на обект „Подпорна стена на ул. „Вълк” № 9 по плана на град Стрелча Решение АОП
18/05/2016г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3 от ЗОП, с предмет: "Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за Община Стрелча и ОП"БКС и ОИ" гр.Стрелча Обява Техническа спецификация Информация Образци Указания Информация за удължаване срока за получаване на оферти Протокол 1
14/04/2016г.
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛСТВО С ПРЕДМЕТ: „Рекултивация на депо „Черни ниви”/”Окопана” в землището на гр.Стрелча” Обявление АОП Решение АОП Заповед Тръжна документация Образец 30.1 Писмо до медиите Проект Разяснение 1 Разяснение 2 Решение за промяна АОП Разяснение 3 Протокол 1 Протокол 2 Протокол 3 Съобщение Протокол 4 13/09/2016 Решение за прекратяване
06/04/2016
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на Строителство на обект: "Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на бул."България" 110 А,Б,В, във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"
21/03/2016
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ ПО ПРАВИЛАТА НА ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Доставка на течни горива за отопление на сградата на Общинска администрация гр. Стрелча-зареждане от цистерна и доставка на течни горива за МПС, собственост на Община Стрелча”
11/03/2016г.
29/01/2016г.
14/01/2016г.
Откриване на процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП, с предмет : "Изработване на Общ устройствен план на Община Стрелча Публична покана Документация Образци Заповед Проект на договор Писмо до медиите Планово задание Разяснение Протокол
15/12/2015г.
15/12/2015г.
10/12/2015г.
03/12/2015
03/12/2015г.
03/12/2015г.
03/12/2015г.
03/12/2015г.
03/12/2015г.
03/12/2015г.
01/12/2015г.
01/12/2015
01/12/2015
01/12/2015г.
. 
27/11/2015г.
28/10/2015г.
Откриване на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане през зимен сезон 2015/2016 г и 2016/2017г на уличната мрежа в населените места на община Стрелча (гр.Стрелча, сДюлево, с.Смилец, с.Блатница с.Свобода), общинска пътна мрежа на община Стрелча и участъците от републиканската пътна мрежа преминаващи през град Стрелча" Публична покана Съобщение Заповед Образци Протокол Решение Договор
12/08/2015г.
Процедура за избор на изпълнител за извършване на доставка с предмет: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ОДЗ „Стайко Стайков” гр. Стрелча.
Заповед за откриване, Обявление АОП, Решение АОП, Съобщение, Тръжна документация, Приложение 1, Приложение 2 Протокол 1 Протокол 2 Решение
23/07/2015г.
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП с предмет: Извършване на допълнителни непредвидени количества СМР за "Обособяване на спортно-възстановителен център в гр.Стрелча, чрез реконструкция на крило на сградата на градска минерална баня в гр.Стрелча" Решение АОП Документация Покана Доклад Решение
22/07/2015г.
16/07/2015г.
Процедура за избор на изпълнител за извършване на доставка с предмет:„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж-гр.Стрелча” Публична покана АОП Заповед Образци 04/08/2015 Протокол
13/07/2015г.
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Основен ремонт Общинска пътна мрежа в т.ч.: PAZ115 Панагюрище – Стрелча – Мина Радка – Свобода – Росен /III-8003/ Дюлево – ЖП спирка Дюлево” Обявление АОП Решение АОП Заповед Тръжна документация Писмо до медиите Протокол 1 Протокол 2 Протокол 3 Решение
10/06/2015г.
04/06/2015г.
18/05/2015г.
08/05/2015г.
08/05/2015г.
07/05/2015г.
04/05/2015г.
04/05/2015г.
04/05/2015г.
04/05/2015г.
24/04/2015г.
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка и поставяне на Покрит Модулен сценичен подиум,който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.,МИГ "Панагрище, Стрелча, Лесичово", съгласно сключен Договор за финансиране №30/3/3131533 Решение АОП Обявление АОП Тръжна документация Заповед Писмо до медиите Проект Протокол 1 Протокол 2 Съобщение Протокол 3 Решение
24/04/2015г.
 
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Доставка на макети и информационни табели в град Стрелча”,който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.,МИГ "Панагрище, Стрелча, Лесичово", съгласно сключен Договор за финансиране №30/3/3130027 с уникален номер от АОП 00935-2015-0008 Решение АОП Обявление АОП Тръжна документация Заповед Писмо до медиите Решение за промяна от 04.05.2015г. Разяснения Протокол 1 Протокол 2 Съобщение Протокол 3 Решение
24/04/2015г.
Публична покана за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 90 от ЗОП Решение АОП Покана Писмо до медиите Документация Протокол Доклад Решение
23/04/2015г.
Публична покана с предмет: „Доставка на защитни средства на гасаческите групи при кметства: село Дюлево и село Блатница” с уникален номер от АОП 9041095 Публична покана Тръжна документация Заповед Техническа спецификация Приложение към техническа спецификация Приложение към ценово предложение Съобщение до медиите Протокол Решение
23/04/2015г.
22/04/2015г.
16/04/2015г.
15/04/2015г.
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция и изграждане на съоръжения за гасене на горски пожари в община Стрелча” с уникален номер от АОП 00935-2015-0004 Решение АОП Обявление АОП Тръжна документация Проект Писмо до медиите Протокол 1 Протокол 2 Протокол 3 Протокол 4 Решение
15/04/2015г.
15/04/2015г.
15/04/2015г.
15/04/2015г.
09/04/2015г.
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строителство на обект: "Реконструкция и изграждане на съоръжения за гасене на горски пожари в община Стрелча" с уникален номер от АОП 00935-2015-0003 Решение АОП Обявление АОП Писмо до медиите Тръжна документация Проект Спецификации Разяснения Разяснения 1 Разяснения 2 Разяснения 3 Протокол 1 Протокол 2 Протокол 3 Решение
09/04/2015г.
Публична покана с предмет: „Доставка на защитни средства на гасаческите групи при кметства: село Дюлево и село Блатница” с уникален номер от АОП 9040702 Публична покана Тръжна документация Заповед Техническа спецификация Приложение към техническа спецификация Приложение към ценово предложение Съобщение до медиите Разяснения
09/04/2015г.
Публична покана с предмет: „Доставка на защитни средства на гасаческата група при кметство: село Свобода” с уникален номер от АОП 9040703 Публична покана Тръжна документация Заповед Техническа спецификация Приложение към техническа спецификация Приложение към ценово предложение Съобщение до медиите Протокол Решение
07/04/2015г.
Публична покана с предмет: „Закупуване на защитни средства и оборудване на противопожарно депо в гр. Стрелча” с уникален номер от АОП 9040619 Публична покана Тръжна документация Заповед Техническа спецификация Приложение към техническа спецификация Приложение към ценово предложение Съобщение до медиите Разяснения Разяснения 1 Разяснения 2 Протокол Решение
07/04/2015г.
Публична покана с предмет: „Закупуване на защитни средства и оборудване на противопожарно депо в с.Смилец, община Стрелча” с уникален номер от АОП 9040620 Публична покана Тръжна документация Заповед Техническа спецификация Приложение към техническа спецификация Приложение към ценово предложение Съобщение до медиите Разяснения Решение Протокол
03/04/2015г.
ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА!
Публична покана с предмет: „Доставка на защитни средства на гасаческата група при кметство: село Свобода” с уникален номер от АОП 9040526 Публична покана Тръжна документация Заповед Техническа спецификация Приложение към техническа спецификация Приложение към ценово предложение Съобщение до медиите Отговор на въпроси
02/04/2015г.
ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА!
Публична покана с предмет: „Доставка на защитни средства на гасаческите групи при кметства: село Дюлево и село Блатница” с уникален номер от АОП 9040451 Публична покана Тръжна документация Заповед Техническа спецификация Приложение към техническа спецификация Приложение към ценово предложение Съобщение до медиите
16/03/2015г.
Прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:: „Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на Община Стрелча, Област Пазарджик”,който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 223, съгласно сключен Договор за финансиране №13/223/00268 / Решение АОП
10/03/2015г.
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на услуга с предмет: "Упражняване на строителен надзор на обект: "Изграждане на Туристическа пътека "Банчето-Жаба могила-местност Липите" в община Стрелча, област Пазарджик с уникален номер от АОП 00935-2015-0002 Решение АОП Обявление АОП Писмо до медиите Тръжна документация Инвестиционен проект Протокол 1 Протокол 2 Протокол 3 Съобщение Протокол 4 Протокол 5 Решение
06/03/2015г.
ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА!!!
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на услуга с предмет:„Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на Община Стрелча, Област Пазарджик”,който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 223, съгласно сключен Договор за финансиране №13/223/00268 / 12.12.2013г. с уникален номер от АОП 00935-2015-0001 Решение АОП Обявление АОП Писмо до медиите Документация Проект
20/02/2015г.
26/01/2015г.
Разяснение по Строителство на обект: "Обособяане на спортно-възтановителен в град Стрелча, чрез реконструкция на крило на сградата на градска минерална баня в град Стрелча", който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово", мярка 321, съгласно сключен Договор за финансиране № 30/3/3210601 от 26.05.2014 г. с уникален номер от АОП 639539
РАЗЯСНЕНИЯ
30/12/2014г.
Прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:: „Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на Община Стрелча, Област Пазарджик”,който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 223, съгласно сключен Договор за финансиране №13/223/00268 / Решение АОП
23/12/2014г.
ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА!!!
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на услуга с предмет:„Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на Община Стрелча, Област Пазарджик”,който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., мярка 223, съгласно сключен Договор за финансиране №13/223/00268 / 12.12.2013г. с уникален номер от АОП 639847 Решение АОП Обявление АОП Писмо до медиите Документация Проект
22/12/2014г.
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на услуга с предмет: Строителство на обект: "Обособяване на спортно-възстановителен в град Стрелча, чрез реконструкция на крило на сградата на градска минерална баня в град Стрелча", който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово", мярка 321, съгласно сключен Договор за финансиране № 30/3/3210601 от 26.05.2014 г. с уникален номер от АОП 639539 Решение АОП Обявление АОП Писмо до медиите Заповед Документация Проект РАЗЯСНЕНИЯ Протокол 1 Протокол 2 Протокол 3 Протокол 4 Протокол 5 Решение
22/12/2014г.
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на услуга с предмет: Упражняване на строителен надзор на обект: "Обособяване на спортно-възстановителен център в град Стрелча, чрез реконструкция на крило на сградата на градска минерална баня в град Стрелча", осъществяван с финасовата помощ на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово", мярка 321, съгласно сключен Договор за финансиране № 30/3/3210601 от 26.05.2014 г. с уникален номер от АОП 639523 Решение АОП Обявление АОП Писмо до медиите Заповед Документация Проект Протокол 1 Протокол 2 Съобщение Решение Протокол 3
22/12/2014г.
Публична покана с предмет: Повишаване на професионалната компетентност и ефективността на служители от община Стрелча чрез обучения" с уникален номер от АОП 9037658. Публична покана АОП Съобщение до медиите Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Образци Публична покана Заповед Протокол Договор
16/12/2014г.
ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА!
Публична покана с предмет: Повишаване на професионалната компетентност и ефективността на служители от община Стрелча чрез обучения" с уникален номер от АОП 9037502. Публична покана АОП Съобщение до медиите Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Образци Публична покана Заповед
02/12/2014г.
Прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Повишаване на професионалната компетентност и ефективността на служители от община Стрелча чрез обучения" Решение
02/12/2014г.
28/11/2014г.
Откриване на процедура за възлагане на доставка с предмет: "Доставка на течни горива за отопление на сградата на Общинска администрация гр.Стрелча - зареждане от цистерна и доставка на течни горива за МПС, собственост на Община Стрелча - зареждане от бензиностанция" Решение АОП Обявление АОП Тръжна документация Протокол Протокол 2 Съобщение Протокол 3 Решение Договор
21/10/2014
Публична покана с предмет: Проектантски услуги за изработване на инвестиционни проекти във фаза технически проект за: Аварийно укрепване на бреговете на дере, преминаващо през УПИ ХIV-помпена станция в кв. 29 по плана на с. Дюлево, община Стрелча Публична покана Заповед Техническа спецификация Документация за участие Указания за участниците Съобщение до медиите Разяснения Протокол на комисията Писмо за изпращане на Протокол Уведомително писмо за избор на изпълнител Договор
21/10/2014
ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА!
Публична покана с предмет: Повишаване на професионалната компетентност и ефективността на служители от община Стрелча чрез обучения". Публична покана АОП Заповед Съобщение до медиите Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Образци Публична покана Протокол Решение
17/10/2014
15/10/2014
ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА!
Публична покана с предмет: Повишаване на професионалната компетентност и ефективността на служители от община Стрелча чрез обучения". Публична покана АОП Заповед Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Образци
 
 
 
ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА
Публична покана с предмет: Проектантски услуги за изработване на инвестиционни проекти във фаза технически проект за: Аварийно укрепване на бреговете на дере, преминаващо през УПИ ХIV-помпена станция в кв. 29 по плана на с. Дюлево, община Стрелча Публична покана Заповед Техническа спецификация Документация за участие Указания за участниците
25/09/2014
25/09/2014
Откриване на процедура за избор на услуга с предмет: "Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на туристическа пътека - "Град Стрелча - м. Огледалото - м. Черешата" в Община Стрелча, област Пазарджик” Решение АОП Обявление АОП Тръжна документация Проект 1 Проект 2 Проект 3 Протокол 1 Протокол 2 Протокол 3 Протокол 4 Съобщение отваряне на ценови оферти Протокол 5 Решение за избор на изпълнител
25/09/2014
Откриване на процедура за избор на изпълнител с предмет: "Строителство на обект: „Изграждане на туристическа пътека - "Град Стрелча - м. Огледалото - м. Черешата" в Община Стрелча, област Пазарджик” Решение АОП Обявление АОП Тръжна документация Проект 1 Проект 2 Проект 3 Протокол 1 Съобщение Протокол 2 Протокол 3 Решение 1077 Информация за сключен договор Договор Писмо за възстановяване на банкова гаранция
12/08/2014
 
 
 
 
 
11/08/2014
Откриване на процедура за избор на изпълнител на услуга с предмет "Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на община Стрелча Решение за прекратяване на процедура
Откриване на процедура за избор на изпълнител на услуга с предмет "Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на община Стрелча" Решение АОП Обявление АОП
01/08/2014Откриване на процедура за избор на изпълнител на услуга с предмет: “Основен ремонт Общинска пътна мрежа в т.ч.: PAZ115 Панагюрище – Стрелча – Мина Радка – Свобода – Росен /III-8003/” Решение АОП Обявление АОП Заповед Тръжна документация Протокол 1 Протокол 2 Съобщение от 25.09.2014г. Протокол 3 Писмо Решение Покана Възлагателно писмо Договор
16/07/2014Публична покана за избор на изпълнител за извършване на доставка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж-гр.Стрелча” Публична покана Заповед Образци Разяснения Протокол Договор
01/07/2014Осъществяване на строителен надзор на обект: "Рехабилитация на обществени зелени площи в гр.Стрелча, кв.82 А" Решение за промяна АОП
01/07/2014Осъществяване на строителен надзор на обект: "Насърчаване на физическата активност на населението на община Стрелча, чрез изграждане на спортно съоръжение в гр.Стрелча, кв. 92, УПИ 1" Решение за промяна АОП
30/06/2014ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА, СЪГЛАСНО ЧЛ.101“А“ ОТ ЗОП, ИЗРАЗЯВАЩО СЕ В Осъществяване на строителен надзор на обект: „Изграждане на туристическа пътека - Град Стрелча - Марков камък - язовир „Чирешката” в Община Стрелча, област Пазарджик” Публична покана Тръжна документация
30/06/2014Откриване на процедура за избор на изпълнител на услуга с предмет: Строителство на обект: „Изграждане на туристическа пътека - Град Стрелча - Марков камък - язовир „Чирешката” в Община Стрелча, област Пазарджик” Решение АОП Обявление АОП Тръжна документация
27/06/2014Откриване на процедура за избор на изпълнител на услуга с предмет: "Доставка на оборудване и обзавеждане за туристически информационен център, доставка и поставяне на пътепоказателни табели, доставка на две табели, доставка и поставяне на рекламно LED табло и доставка и поставяне на информационни табла в град Стрелча" Решение АОП Обявление АОП Тръжна документация Техническа спецификация Решение за промяна
26/06/2014Откриване на процедура за избор на изпълнител на услуга с предмет: „ Доставка на оборудване декори за празник, материали и озвучителна техника в град Стрелча ” Решение АОП Обявление АОП Тръжна документация
23/06/2014Откриване на процедура за избор на изпълнител за извършване на доставка, чрез публична покана с предмет: "Избор на изпълнител за изработване на инвестиционни проекти във фаза технически проект за "Изграждане на ж.п. прелез и пътни връзки на ж.п. км 57+015 по ж.п. линия Пловдив-Панагюрище" за кандидатстване на община Стрелча по Оперативна програма" Публична покана Публична покана АОП Заповед Техническа спецификация Документация за участие
19/05/2014Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на услуга с предмет: Осъществяване на строителен надзор на обект: "Насърчаване на физическата активност на населението на община Стрелча, чрез изграждане на спортно съоръжение в гр.Стрелча, кв. 92, УПИ 1" Решение АОП Обявление АОП Тръжна документация
19/05/2014Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на услуга с предмет: Строителство на обект: "Насърчаване на физическата активност на населението на община Стрелча, чрез изграждане на спортно съоръжение в гр.Стрелча, кв. 92, УПИ 1" Решение АОП Обявление АОП Тръжна документация
10/05/2014Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на услуга с предмет: "Строителство на обект: "Рехабилитация на обществени зелени площи в гр.Стрелча, кв.82 А" Решение АОП Обявление АОП Тръжна документация Решение за промяна
10/05/2014Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на услуга с предмет: "Осъществяване на строителен надзор на обект: "Рехабилитация на обществени зелени площи в гр.Стрелча, кв.82 А" Решение АОП Обявление АОП Тръжна документация
01/04/2014Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за "Осъществяване на строителен надзор на обект:"Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Смилец, община Стрелча - Етап 1" Решение АОП Обявление АОП Тръжна документация
01/04/2014Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР с предмет: "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Смилец, община Стрелча - Етап 1 Решение АОП Обявление АОП Тръжна документация
17/03/2014Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на услуга с предмет: Строителен надзор на обект "Ремонт на Градската минерална баня в гр.Стрелча и изграждане на многофункционален балнеоложки комплекс - Етап 1 (Изграждане на нов покрит басейн с размери 10x18м, техническо помещение към басейн, прилежащи нови тоалетни, душове, вани за калолечение, ремонт и преустройство на част от съществуващи съблекални); “Изграждане на басейн към естествен извор "Банчето" и обособяване на балнеоложки комплекс” Решение АОП Обявление АОП Тръжна документация
17/03/2014Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на услуга с предмет: Строителен надзор на обект "Реконструкция водопроводна мрежа гр. Стрелча – подетап ПОДМЯНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА по ул. «3-ти МАРТ» о.т.284 – о.т.312» по ул. «ТРУД» от ул. «Победа» /от.288/ до бул. «Руски»/ о.т. 303/» по ул. «ПОБЕДА» от ул. «Мир» /о.т. 300/ до ул. «Труд» /о.т. 288/» по ул. «МИР» от ул. «Победа» /о.т. 300/ до ул. «Труд» /о.т. 306/» В РОМСКИЯ КВАРТАЛ , който се осъществява по Публична инвестиционна програма “Растеж и устойчиво развитие на регионите” от държавния бюджет на Република България Решение АОП Обявление АОП Тръжни документи
11/03/2014Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на услуга с предмет: Строителен надзор на обект "Реконструкция водопроводна мрежа гр. Стрелча – подетап ПОДМЯНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА по ул. «3-ти МАРТ» о.т.284 – о.т.312» по ул. «ТРУД» от ул. «Победа» /от.288/ до бул. «Руски»/ о.т. 303/» по ул. «ПОБЕДА» от ул. «Мир» /о.т. 300/ до ул. «Труд» /о.т. 288/» по ул. «МИР» от ул. «Победа» /о.т. 300/ до ул. «Труд» /о.т. 306/» В РОМСКИЯ КВАРТАЛ , който се осъществява по Публична инвестиционна програма “Растеж и устойчиво развитие на регионите” от държавния бюджет на Република България Решение
11/03/2014Решение за прекратяване процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на услуга с предмет: Строителен надзор на обект "Ремонт на Градската минерална баня в гр.Стрелча и изграждане на многофункционален балнеоложки комплекс - Етап 1 (Изграждане на нов покрит басейн с размери 10x18м, техническо помещение към басейн, прилежащи нови тоалетни, душове, вани за калолечение, ремонт и преустройство на част от съществуващи съблекални); “Изграждане на басейн към естествен извор "Банчето" и обособяване на балнеоложки комплекс” Решение
10/03/2014Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на услега с предмет: Строителен надзор на обект "Реконструкция водопроводна мрежа гр. Стрелча – подетап ПОДМЯНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА по ул. «3-ти МАРТ» о.т.284 – о.т.312» по ул. «ТРУД» от ул. «Победа» /от.288/ до бул. «Руски»/ о.т. 303/» по ул. «ПОБЕДА» от ул. «Мир» /о.т. 300/ до ул. «Труд» /о.т. 288/» по ул. «МИР» от ул. «Победа» /о.т. 300/ до ул. «Труд» /о.т. 306/» В РОМСКИЯ КВАРТАЛ , който се осъществява по Публична инвестиционна програма “Растеж и устойчиво развитие на регионите” от държавния бюджет на Република България Решение АОП Обявление АОП Тръжни документи
10/03/2014Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на услуга с предмет: Строителен надзор на обект "Ремонт на Градската минерална баня в гр.Стрелча и изграждане на многофункционален балнеоложки комплекс - Етап 1 (Изграждане на нов покрит басейн с размери 10x18м, техническо помещение към басейн, прилежащи нови тоалетни, душове, вани за калолечение, ремонт и преустройство на част от съществуващи съблекални); “Изграждане на басейн към естествен извор "Банчето" и обособяване на балнеоложки комплекс” Решение АОП Обявление АОП Тръжна документация
07/03/2014Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР с предмет: "Ремонт на Градската минерална баня в гр.Стрелча и изграждане на многофункционален балнеоложки комплекс - Етап 1 (Изграждане на нов покрит басейн с размери 10x18м, техническо помещение към басейн, прилежащи нови тоалетни, душове, вани за калолечение, ремонт и преустройство на част от съществуващи съблекални); “Изграждане на басейн към естествен извор "Банчето" и обособяване на балнеоложки комплекс” Решение АОП Обявление АОП Тръжна документация
07/03/2014Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР с предмет: "Ремонт на Градската минерална баня в гр.Стрелча и изграждане на многофункционален балнеоложки комплекс - Етап 1 (Изграждане на нов покрит басейн с размери 10x18м, техническо помещение към басейн, прилежащи нови тоалетни, душове, вани за калолечение, ремонт и преустройство на част от съществуващи съблекални); “Изграждане на басейн към естествен извор "Банчето" и обособяване на балнеоложки комплекс” Решение АОП за прекратяване
05/03/2014 Откриване на процедура за възлагане на общиствена поръчка за избор на изпълнителнител с предмет: "Реконструкция водопроводна мрежа гр. Стрелча – подетап ПОДМЯНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА по ул. «3-ти МАРТ» о.т.284 – о.т.312» по ул. «ТРУД» от ул. «Победа» /от.288/ до бул. «Руски»/ о.т. 303/» по ул. «ПОБЕДА» от ул. «Мир» /о.т. 300/ до ул. «Труд» /о.т. 288/» по ул. «МИР» от ул. «Победа» /о.т. 300/ до ул. «Труд» /о.т. 306/» В РОМСКИЯ КВАРТАЛ , който се осъществява по Публична инвестиционна програма “Растеж и устойчиво развитие на регионите” от държавния бюджет на Република България Решение АОП Обявление АОП Тръжни документи Договор
28/02/2014Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР с предмет: "Ремонт на Градската минерална баня в гр.Стрелча и изграждане на многофункционален балнеоложки комплекс - Етап 1 (Изграждане на нов покрит басейн с размери 10x18м, техническо помещение към басейн, прилежащи нови тоалетни, душове, вани за калолечение, ремонт и преустройство на част от съществуващи съблекални); “Изграждане на басейн към естествен извор "Банчето" и обособяване на балнеоложки комплекс” Решение АОП Обявление АОП Образци за участие Тръжна документация Техническа спецификация Договор Решение АОП за промяна
11/02/2014Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: "СМР на обект "Обновяване и модернизация на физкултурен салон в НУ "П.Хилендарски" гр. Стрелча, осъществен по Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите" Образци Техническо задание Заповед Публична покана
07/02/2014Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8 "а" от ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител за изготвяне на стратегически документи на община Стрелча по три обособени позиции:
  • Обособена позиция 1 - разработване на Общински план за развитие на община Стрелча 2014-2020 с извършване на предварителна оценка на въздействието
  • Обособена позиция 2 - разработване на правила и методи за мониторинг и контрол
  • Обособена позиция 3 - разработване на концепция за пространствено развитие
Образци за участие Указания Заповед Публична покана
03/02/2014Откриване на процедура на изпълнител чрез публична покана с предмет: "Изграждане на тренировъчен терен с изкуствена трева за минифутбол в гр. Стрелча, област Пазарджик", осъществен с финансово подпомагане от МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА. Публична покана Техническо задание Образци за участие
03/02/2014Прекратяване на процедура за избор на изпълнител с предмет: "Изграждане на тренировъчен терен с изкуствена трева за минифутбол в гр. Стрелча, област Пазарджик" Заповед
24/01/2014
25/11/2013

Откриване на процедура на изпълнител чрез публична покана с предмет: "Изграждане на тренировъчен терен с изкуствена трева за минифутбол в гр. Стрелча, област Пазарджик", осъществен с финансово подпомагане от МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА. Публична покана Техническо задание Образци за участие

Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка с предмет: „Доставка на течни горива за отопление на сградата на Общинска администрация гр. Стрелча-зареждане от цистерна и доставка на течни горива за МПС, собственост на Община Стрелча-зареждане от бензиностанция” Тръжна документация Решение АОП Обявление АОП
18/11/2013 г.Прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка: "Доставка на мобилна библиотек за Проект Създаване на културен мобилен център в село Свобода" Решение АОП
06/11/2013г.Прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка: "Доставка на течни горива за отопление на сградата на Общинска администрация-гр.Стрелча - зареждане от цистерна и доставка на течни горива за МПС, собственост на община Стрелча - зареждане от бензиностанция" Решение АОП Заповед
31/10/2013г.Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка с предмет: "Доставка на мобилна библиотека за проект Създаване на културен мобилен център в село Свобода" Тръжна документация Решение АОП Обявление АОП Образци Техническа спецификация Указания за участие Оценитени листа Договор
26/09/2013 г.Откриване процедура за избор на изпълнител за извършване на доставка, чрез публична покана с предмет: "Доставка на сметосъбиращ автомобил втора употреба за нуждите на община Стрелча" Публична покана Заповед Общи условия Образци за участие
16/09/2013г.Откриване процедура за избор на изпълнител, чрез публична покана за извършване на услуга с предмет: "Зимно поддържане през зимен сезон 2013/2014 и 2014/2015 на уличната мрежа в населените места на община Стрелча (гр. Стрелча, с. Дюлево, с. Смилец, с. Блатница, с. Свобода), общинска пътна мрежа на община Стрелча и участъците от републиканската пътна мрежа, преминаващи през град Стрелча Образци за участие Публична покана
13/08/2013г.Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на улици и пътища на територията на община Стрелча" - Решение АОП - Обявление АОП - Тръжна документация
05/08/2013г.Откриване на процедура за възлагане изпълнението на услуга с предмет: Осъществяване на строителен надзор на обект:"Изграждане на туристическа пътека - м. Ненчовец - м. Пионерски лагер" в община Стрелча, област Пазарджик, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., мярка 313, съгласно сключен договор за финансиране № 13/313/00220 - Решение АОП - Обявление АОП - Тръжна документация
01/08/2013г.Откриване на процедура за възлагане изпълнението на услуга с предмет: Осъществяване на строителен надзор на обект: "Изграждане на Туристическа пътека "Банчето-Жаба могила-местност Липите" в община Стрелча, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., мярка 313, съгласно сключен Договор за финансиране № 13/313/00219 - Решение АОП - Обявление АОП - Тръжна документация Информация за прекратяване на договор
31/07/2013г.Откриване на процедура за възлагане изпълнението на услуга с предмет: Осъществяване на строителен надзор на обект: "Изграждане на съоръжение за спорт и отдих в гр. Стрелча с подобект "Колоездачна пътека", осъществяван с финансовата помощ на Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., мярка 313, съгласно Договор за финансиране с номер №13/313/00160- Решение АОП - Обявление АОП - Тръжна документация
29/07/2013г.Доставка на течни горива за отопление на сградата на Общинска администрация гр. Стрелча - зареждане от цистерна и доставка на течни горива за МПС, собственост на община Стрелча - зареждане от бензиностанция"
26/07/2013г.Откриване на процедура за възлагане изпълнението на строителството с предмет: "Изграждане на съоръжение за спорт и отдих в град Стрелча с подобект "Колоездачна пътека", осъществяван с финансовата помощ на Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., мярка 313, съгласно Договор за финансиране с номер № 13/313/00160 - Решение АОП - Обявление АОП - Тръжна документация
10/06/2013Откриване на процедура за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет: ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж-гр. Стрелча”.

Образци за участие
08/05/2013Откриване на процедура за избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет: "Наръчник с вътрешни правила за организационно развитие и работна група и обучение" по обособени позициии: Обособена позиция 1 - Наръчник с вътрешни правила за организационно развитие и Обособена позиция 2 - Работна група и обучение по проект на ОПАК

Изтегли комплект документи (zip- 1,4 Mb, в това число заповеди, публична покана, указания и образци)
 
 
Процедура за избор на изпълнител за извършване на доставка с предмет: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ОДЗ „Стайко Стайков” гр. Стрелча.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.