+ A | - a | A
· ОУП
Архив Обяви и съобщения 2020 г.

 • 23/12/2020 СЪОБЩЕНИЕ  Днес, 23.12.2020 г., на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Община Стрелча осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица по информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС (информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС) за инвестиционно предложение: за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Стрелча” и „Външен колектор /довеждащ колектор/ до ПСОВ” в гр.Стрелча, община Стрелча”, с възложител община Стрелча.
  В 14-дневен срок, считано от 23.12.2020г., ще бъдат приемани предложения, мнения, възражения, препоръки и др. от граждани и организации на електронен адрес- e-mail: strelcha11@mail.bg или в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Стрелча с адрес гр.Стрелча, пл.“Дружба“№ 2 , партерен етаж. ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 • 23/12/2020 СЪОБЩЕНИЕ от ОБЩИНА СТРЕЛЧА с адрес: гр. Стрелча, пл. „Дружба” №2
На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Община Стрелча обявява следното инвестиционно предложение (ИП): за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Стрелча” и „Външен колектор /довеждащ колектор/ до ПСОВ” в гр.Стрелча, община Стрелча”, с възложител община Стрелча.
В 14-дневен срок, считано от 23.12.2020г., ще бъдат приемани предложения, мнения, възражения, препоръки и др. от граждани и организации на електронен адрес- e-mail: strelcha11@mail.bg или в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Стрелча с адрес гр.Стрелча, пл.“Дружба“№ 2 , партерен етаж.

 • 23/12/2020 ОБЯВЛЕНИЕ
           ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  СТРЕЛЧА, На основание чл. 129, ал.
2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 1256/22.12.2020 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за  регулация/  на гр. Стрелча за УПИ V-производствена дейност, УПИ ІV-стопанска дейност и част от улица с о.т. 751-752 в кв. 117, находящи се в стопански двор на бул. „България“, като двата у.п.и. и частта от улицата се обединят в УПИ ІV-стопанска дейност, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта.  
       Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.
        Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.
      За справки: тел 03532/20-20, в. 120
23.12.2020 г.
 • 23/12/2020 ОБЯВЛЕНИЕ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  СТРЕЛЧА, На основание чл. 129, ал.
2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 1255/22.12.2020 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на ПУП-ПР на гр. Стрелча за кв. 85, като попадащия в него ПИ № 1875 се урегулира и за негова сметка се обособяват: УПИ VІ-1875, УПИ VІІ-1875 и УПИ VІІІ-1875 и част попада в нереализирана улица с о.т. 714-717б, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта.  
       Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.
        Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.
      За справки: тел 03532/20
гр. Стрелча
23.12.2020 г.
 • 16/12/2020 ОБЯВЛЕНИЕ
        Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицата:
  -     Гроздан Динчев Кръстев, гр. Пазарджик, ул. „Булаир“ № 37, ет.6, ап. 12, наследник на имот пл. № 2445, кв. 123 и 127, гр. Стрелча;
  -    Димитър Динчев Кръстев, гр. Пазарджик, ул. „Преспа“ № 28, ет. 1, наследник на имот пл. № 2445, кв. 123 и 127, гр. Стрелча;
  -    Даниела Стойчева Каменова, гр. София, ул. „Бунтовник“ № 47, ет. 2, ап. 5 , собственик  УПИ VІ-2434, кв. 123,  гр. Стрелча;
  -    Мариела Ильова Камбурова, гр. Пловдив, ж.к.Тракия“ 254, вх. А, ет. 3, ап. 9, наследник на имот с пл. № 2234 в кв. 127, гр. Стрелча;
  -    Тота Генчева Генова, гр. Пловдив, ул. „Борба“ № 5, ет. 6, ап. 28, наследник на имот с пл. № 2234 в кв. 127, гр. Стрелча;
  -    Иванка Генчова Ленгерова, гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“ № 144, вх. В, ет. 5, ап. 11, наследник на имот с пл. № 2234 в кв. 127, гр. Стрелча,
   че е изработен проект за
  частично изменение на ПУП-ПР на гр. Стрелча за УПИ І-Комплексно жилищно строителство в кв. 127 и УПИ V-общ. в кв. 123 и улица, като се обособяват самостоятелни у.п.и. за жилищно строителство за ПИ № 2445 и ПИ № 2446...
 • 11/12/2020 Съобщение за публично обявяване - от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"
 • 09/12/2020 О Б Я В Л Е Н И Е    ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.  124б, ал.(2)  и чл. 136, ал. (1), във връзка с чл. 134, ал(1), т. 1, ал. 2, т. 6 от ЗУТ  съобщава, че със Заповед № 1183/08.12.2020 г. на Кмета на Община Стрелча е допуснато изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) за УПИ V-207, кв. 25 по плана на с. Дюлево, като за негова сметка се обособяват два у.п.и.: УПИ V-207 и УПИ Х-207, съгласно приложена скица-предложение.
  08/12/2020 О Б Я В Л Е Н И Е    ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  СТРЕЛЧА, На основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 1185/08.12.2020 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/  на гр. Стрелча за УПИ Х-общ. и УПИ ХІ-общ., кв.121 по плана на гр. Стрелча, като новата улична и дворищна регулация ще минава по реализираните на място имотни граници, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта.
 • 08/12/2020 О Б Я В Л Е Н И Е      ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  СТРЕЛЧА, На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 1184/08.12.2020 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за  регулация/  на гр. Стрелча за УПИ VІІ-Музей и туристически информационен център в кв. 27А, като същият се преотреди в УРИ VІІ-Музей, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта. 
 • 04/12/2020 Обявление за Защитена зона ца опазване на природните местообитания и на дивата фрола и фауна BG0001039 "Попинци"
 • 03/12/2020 О Б Я В Л Е Н И Е ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  СТРЕЛЧА, На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 1132/02.12.2020 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за  регулация/  на с. Блатница, община Стрелча за ПИ № 36, кв.3 по плана на с. Блатница, за който е отреден УПИ ІІІ-36, като за негова сметка се обособят два урегулирани поземлени имота : УПИ ІІІ-36 и УПИ VІІ-36, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта.  
   ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ на ОБЯВЛЕНИЕТО, СКИЦА
 • 02/12/2020 ОБЯВЛЕНИЕ  Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицата:
  -     Марийка Ильова Ганчева, гр. Стрелча, ул. Продан Граматик“ № 20, наследник на имот пл. № 1875, кв. 85, гр. Стрелча;
  -    Тонка Пенчева Владимирова, гр. Пловдив, ж.к. Тракия“ № 215, вх. Б, ет. 5, ап. 14 наследник на имот пл. № 1875, кв. 85, гр. Стрелча;
  -    Коста Йовков Такучев, гр. Стрелча, ул. „Вълк“ № 6, наследник на имот с пл. № 1876 в кв. 85, гр. Стрелча;
  -    Светлана Михайлова Трифонова, гр. Бургас, ж.к. „Славейков“ № 55, вх. 17, ет. 4, наследник на имот с пл. № 1876 в кв. 85, гр. Стрелча;
  -    Валя Костадинова Иванова, гр. София, ул. „Борово“ № 55, вх. А, ет. 3, ап. 9, наследник на имот с пл. № 1876 в кв. 85, гр. Стрелча;
  -    Донка Филипова Кунчева, гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“ № 9, вх. Г, ет. 6, ап. 27, наследник на имот с пл. № 1876 в кв. 85, гр. Стрелча,
   че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР на гр. Стрелча за кв. 85, като попадащия в него ПИ № .... ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ОБЯВЛЕНИЕТО >>>
 • 24/11/2020 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание § 4, ал. 8 от НАРЕДБА № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и Кадастралните регистри съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 1097/24.11.2020 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрено попълването на кадастралния план на гр. Стрелча, одобрен със заповед № РД-14-02-873/27.08.1985г. на имот с нов планоснимачен номер 2509, местност „Оратника“,  възстановен с Решение № 26-309/15.10.2020 г. на ОбСЗ, влязло в сила на 01.11.2020 г. на н-ци на Ганчо Цвятков Кунчев с площ 6134 кв. м., попадащи както следва: - 4588 кв. м. в част от УПИ ІІІ-Център за социална рехабилитация и интеграция „Миля 2000“, кв. 58 по плана на гр. Стрелча; - 753 кв. м. в част от УПИ ІІ-Дом на механизатора, кв. 58 по плана на гр. Стрелча; - 793 кв. м. в част от отреждане за зеленина в кв. 58 по плана на гр. Стрелча. На основание чл. 84, ал. 1 от АПК /Административнопроцесуален кодекс/ в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез Община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик. За справка: тел. 03532/20-20, в. 120
 • 04/11/2020 Съобщение, относно гроздоберна кампания 2020г.
 • 28/10/2020 ОБЯВЛЕНИЕ  № 28/ 28.10.2020 г. На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР на с. Блатница, община Стрелча за ПИ № 36, за който е отреден УПИ ІІІ-36 в кв. 3, като за негова сметка се обособяват два урегулирани поземлени имота: УПИ ІІІ-36 и УПИ VІІ-36. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. За справки: тел 03532/20-20, в. 120    ПУП
 • 28/10/2020 ОБЯВЛЕНИЕ  № 27/ 28.10.2020 г. На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР на гр. Стрелча за кв. 85, като попадащия в него ПИ № 1875 се урегулира, а за негова сметка се обособяват: УПИ VІ-1875, УПИ VІІ-1875 и УПИ VІІІ-1875 и част попада в нереализирана улица с о.т. 714-717б. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. За справки: тел 03532/20-20, в. 120    ПУП
 • 28/10/2020 О Б Я В Л Е Н И Е ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.  124б, ал.(2)  и чл. 136, ал. (1), във връзка с чл. 134, ал(1), т. 1 от ЗУТ  съобщава, че със Заповед № 962/27.10.2020 г. на Кмета на Община Стрелча е допуснато изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) за УПИ ІІІ-Балнеолечебен СПА хотелски комплекс, кв. 62 по плана на гр. Стрелча, като към него се придадат част от улица, минаваща по северната граница на УПИ ІІІ-Балнеолечебен СПА хотелски комплекс и свободна площ до канал, съгласно приложена скица-предложение.
 • 28/10/2020 О Б Я В Л Е Н И Е ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.  124б, ал.(2)  и чл. 136, ал. (1), във връзка с чл. 134, ал(1), т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗУТ  съобщава, че със Заповед № 961/27.10.2020 г. на Кмета на Община Стрелча е допуснато изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) за УПИ Х-общ. и УПИ ХІ-общ. в кв. 121 по плана на гр. Стрелча, като новата улична и дворищна регулация ще минава по реализираните на място имотни граници, съгласно приложена скица-предложение.
 • 28/10/2020 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицето Гроздан Динчев Кръстев, гр. Пазарджик, ул. „Булаир“ № 37, ет. 6, ап. 12, че със Заповед № 876/30.09.2020 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен  проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ/план за  регулация и застрояване/ на гр. Стрелча. за ПИ № 2352 в кв. 123, като съществуващите УПИ І-2352 и УПИ ІV-2352 се заличават и на тяхно място се създават нови УПИ І-2352 и УПИ ІV-2352 по имотните граници на ПИ № 2352, заличават се част от нереализирана улица V клас, попадаща в чертите на имота, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията. Заповедта може да бъде обжалвана по реда на чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщаването и чрез община Стрелча, пред Административен съд гр. П. За справки: тел 03532/20-20, в. 120  
 • 22/10/2020 О Б Я В Л Е Н И Е ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  СТРЕЛЧА, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР на гр. Стрелча за УПИ І-Комплексно жилищно строителство в кв. 127 и УПИ V-общ. в кв. 123 и улица, като се обособяват самостоятелни у.п.и. за жилищно строителство за ПИ № 2445 и ПИ № 2446. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.  На основание чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.  За справки: тел 03532/20-20, в. 120    ПУП    ПЗ
 • 19/10/2020   О Б Я В Л Е Н И Е - ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.  124б, ал.(2)  и чл. 136, ал. (1), във връзка с чл. чл. 150, ал. 1 от ЗУТ  съобщава, че със Заповед № 926/19.10.2020 г. на Кмета на Община Стрелча е допуснато изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива/КПИИ/ в следните съставни части:
  -    Проект за изменение на ПУП/подробен устройствен план/ - ПР /план за регулация/ на гр. Стрелча в обхват ПИ № 2157, кв. 118А, като същия се урегулира  в УПИ V-2157, „Търговия и услуги;
  -    Инвестиционен проект за „Склад за търговия и промишлени стоки”
  Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват.
 • 19/10/2020    О Б Я В Л Е Н И Е - ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.  124б, ал.(2)  и чл. 136, ал. (1), във връзка с чл. 134, ал(1), т. 1 от ЗУТ  съобщава, че със Заповед № 916/15.10.2020 г. на Кмета на Община Стрелча е допуснато изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) за ПИ № 36 в кв. 3 по плана на с. Блатница, за който е отреден УПИ ІІІ-34. Като за негова сметка се обособят два урегулирани поземлени имота: УПИ ІІІ-36 и УПИ VІІ-36, съгласно приложена скица-предложение.
 • 01/10/2020 Съобщение №24/01.102020г. Съобщаваме Ви, че със Заповед №877/30.09.2020г. на кмета на община Стрелча е одобрена поправка на кадастрален план, одобрен със Заповед № РД-14-02/27.08.1985г. на зам. министър на  МССУ за ПИ 1238, кв.88 с нанасяне вярна имотна граница с ПИ 1239, съгласно геодезично заснемане, скица-проект и координатен регистър към нея, която е неразделна част от Акт за непълноти и грешки №2/02.09.2020г.
 • 01/10/2020 Община Стрелча на основание чл. 124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка със Заявление вх. №5877/24.09.2020г. от Койчо  Ильов Такучев и Георги Георгиев Такучев, съобщава, че със Заповед №875/30.09.2020г. на кмета на община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПР за ПИ 1875 в кв.85, като се обособяват  УПИ VІ-1875; УПИ VІІ-1875 и УПИ VІІІ-1875, кв.85, гр. Стрелча с площи и размери съгласно приложената скица-проект На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване.     
 • Община Стрелча на основание чл. 124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка със Заявление вх. №5741/16.09.2020г. от Диана Янкова Векилова и Мария Стоянова Ковачева, съобщава , че със Заповед №874/30.09.2020г. на кмета на община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПР на ПИ 2273, кв. №124 за УПИ ХІ-2273 в кв.125 за УПИ ХVІІ-2273; УПИ І-2273 и УПИ ХVІ-2273 и обособяване на УПИ ХVІ-за търг. и услуги в кв.10., гр. Стрелча с площи и размери съгласно приложената скица-проект. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване.
 • 01/10/2020 ОБЯВЛЕНИЕ №22/ 01.10.2020г. На основание чл.130, ал.2 от ЗУТ съобщаваме, че е издадена Заповед №876/30.09.2020г. на кмета на община Стрелча за одобряване  на проект за частично изменение на ПУП-ПР за  ПИ 2352в кв.123, гр. Стрелча, като  съществуващите УПИ І-2352 и УПИ ІV-2352 се заличават и на тяхно място се създават нови УПИ І-2352 и УПИ ІV-2352 по имотните граници на ПИ 2352. Заличава се част от нереализирана улица V-ти клас, попадаща в чертите на имота. На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересованите лица могат да обжалват заповедта чрез Община Стрелча пред Административен съд гр. Пазарджик.
 • 01/10/2020 ОБЯВЛЕНИЕ №21/ 01.10.2020г. На основание чл.130, ал.2 от ЗУТ съобщаваме, че е издадена Заповед №878/30.09.2020г. на кмета на община Стрелча за одобряване  на проект за частично изменение на ПУП-ПР за УПИ VІІІ-Общ. и УПИ VІІ-Обш в кв.121, гр. Стрелча, като новата улична  и дворищна  минава по имотната граница на ПИ 2499, съгласно приетата и одобрена на документацията. На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересованите лица могат да обжалват заповедта чрез Община Стрелча пред Административен съд гр. Пазарджик.
 • 25/09/2020 Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешителни за водовземане
 • 18/09/2020 ДО ЦОНА ТОДОРОВА ВЕЛЬОВА ПЕТКО ВЕЛЬОВ ПЕТКОВ ТОДОР ВЕЛЬОВ ПЕТКОВ БУЛ. „РУСКИ” №8 ГР. СТРЕЛЧА   ТОДОР ВЕЛЬОВ ПЕТКОВ УЛ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” №7 С. ПОРОМИНОВО ОБЛ. КЮСТЕНДИЛ   ЦЕЦКА ВЕЛЕВА ПЕТКОВА Ж.К. „ПОБЕДА” І15, ВХ. Б, ЕТ. 2, АП.30 ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ  СЪОБЩЕНИЕ №1/18.09.2020Г. Уведомявам Ви, че за строеж „Масивна сграда /допълващо застрояване/” намиращ се в УПИ ХХІІ-1635, кв.116, гр. Стрелча е съставен Констативен акт №8/16.09.2020г., който е основание за започване на административно производство по чл. 225а, ал.1от ЗУТ. Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете в общинска администрация гр. Стрелча на адрес: пл. Дружба №2, ет.1, стая №5, гр. Стрелча.  Възражения /жалби/ срещу Констативния акт  могат да бъдат подавани в 7-дневен  срок, считано от  18.09.2020г.г., в Общинска Администрация гр. Стрелча. Настоящето съобщение беше залепено на строежа ; на информационното тъбло и е качена на сайта на община Стрелча на 18.09.2020г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, ал.2 от ДР на ЗУТ.
 • 10/09/2020 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание § 4, ал. 8 от НАРЕДБА № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и Кадастралните регистри във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на  лицата: -  Николай Атанасов Христев, гр. Пловдив, ул. „Калофер“ № 18; - Борис Атанасов Христев, гр. Пловдив, ул. „Калофер“ № 18; - Мария Стойкова Цветанкова, гр. Панагюрище, ул. „Тодор Каблешков“ 11, че със Заповед № 732/10.08.2020 г. на Зам. Кмета на Община Стрелча е одобрено попълването на кадастралния план на гр. Стрелча, одобрен със заповед № РД-14-02-873/27.08.1985г. на имот с нов планоснимачен номер 2511 в кв. 9, местност „Оратника“, възстановен с Решение № 25-153/16.06.2020 г. на ОбСЗ, влязло в сила на 09.07.2020 г. на н-ци на Петко Динчев Кацаров, съгласно приетия с Протокол от 17.09.2019 г. Помощен план по чл. 13а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ,  неразделна част от заповедта.  На основание чл. 84, ал. 1 от АПК /Административнопроцесуален кодекс/ в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез Община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик. За справка: тел. 03532/20-20, в. 120
 • 10/09/2020 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание § 4, ал. 8 от НАРЕДБА № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и Кадастралните регистри във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на  лицата: - Николай Атанасов Христев, гр. Пловдив, ул. „Калофер“ № 18; - Борис Атанасов Христев, гр. Пловдив, ул. „Калофер“ № 18; -Мария Стойкова Цветанкова, гр. Панагюрище, ул. „Тодор Каблешков“ 11, че със Заповед № 731/10.08.2020 г. на Зам. Кмета на Община Стрелча е одобрено  попълването на кадастралния план на гр. Стрелча, одобрен със заповед № РД-14-02-873/27.08.1985г. на имот с нов планоснимачен номер 2510 в кв. 9, местност „Оратника“, възстановен с Решение № 25-153/16.06.2020 г. на ОбСЗ, влязло в сила на 09.07.2020 г. на н-ци на Петко Динчев Кацаров, съгласно приетия с Протокол от 17.09.2019 г. Помощен план по чл. 13а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ,  неразделна част от заповедта. На основание чл. 84, ал. 1 от АПК /Административнопроцесуален кодекс/ в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез Община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик. За справка: тел. 03532/20-20, в. 120
 • 10/09/2020 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицата Гроздан Динчев Кръстев, гр. Пазарджик, ул. „Булаир“ № 37, ет. 6, ап. 12 и Димитър Динчев Кръстев, гр. Пазарджик, ул. „Преспа“ № 28, ет. 1, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ/план за  регулация и застрояване/  на гр. Стрелча. за ПИ № 2352 в кв. 123, като  съществуващите УПИ І-2352 и УПИ ІV-2352 се заличават и на тяхно място се създават нови УПИ І-2352 и УПИ ІV-2352 по имотните граници на ПИ № 2352 с площи и размери съгласно Предварителен договор за прехвърляне на право на собственост от 03.02.2020 г. между собствениците на имота. Проектът предвижда заличаване на част от нереализирана улица V клас, попадаща в чертите на имота, а също така заличава част от имота, отчужден със заповеди №№ 328, 329, 330 и 331 от 02.06.2006 г. За новообразуваните у.п.и. се предвижда малкоетажно застрояване с височина до 10 м., свободностоящо.  Устройствена зона – Жилищно строителство малкоетажно. Плътност(процент) на застрояване (П застр.) – 50 на сто; Озеленена площ (П озел.) – 40 на сто;  Интензивност на застрояване (К инт.) - 1, 5  Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на Общината на 23.07.2020 г. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.  За справки: тел 03532/20-20, в. 120  
 • 10/09/2020 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицето Роза Тодорова Дончева, гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „Иван Комитата“ № 35, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР на гр. Стрелча за УПИ VІІІ-общ. и УПИ VІІ-общ в кв. 121, като новата улична и дворищна регулация на УПИ VІІІ-общ. минава по имотната граница на ПИ № 2499 и същият се отрежда на УПИ VІІІ-2499.  Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на Общината на 23.07.2020 г. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На снование чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. За справки: тел 03532/20-20, в. 120 гр. Стрелча
 • 06/08/2020 Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр Пазарджик, относно назначаване на комисии за сключване на споразумения за ползване на земеделски земи в землищата на община Стрелча за стопанската 2020-2021г.
 • 04/08/2020 Обява за изготвен регистър във връзка с чл.72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ
 • 31/07/2020 Инвестиционно предложение от община Стрелча относно: ’’Благоустрояване на ул. ’’Стрелец" от о.т. 121 до о.т. 225", гр. Стрелча, община Стрелча“
 • 30/07/2020 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицето Ненка Динкова Велева, гр. Пазарджик, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 81, ет. 5, ап. 14, че със Заповед № 595/24.06.2020 г. на ВрИД Кмет на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на ПУП-ПР на с. Смилец, община Стрелча за УПИ ХІ-170 и УПИ ХІІ-170 в кв. 13, като новата дворищна регулация за УПИ ХІ-170 се променя по имотната граница на ПИ № 170 с ПИ  №.169, а за УПИ ХІІ-170 се променя по имотната граница на ПИ № 170 с ПИ № 171, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта. Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на Община Стрелча на 25.06.2020 г.  Същият се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорвана в 14-дневен срок от съобщаването и на  заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик
 • 30/07/2020 О Б Я В Л Е Н И Е   Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка с Искане вх. № С-4450/15.07.2020 г. от  Георги Васков Власакиев  съобщава, че със Заповед № 690/29.07.2020 г. на ВрИД Кмет на Община Стрелча е разрешено изработването на КПИИ по чл. 150 от ЗУТ за обект „Пристройка и надстройка на Жилищна сграда“ в УПИ ХVІ-882, кв. 61 по плана на гр. Стрелча в следните части: 1.Проект за изменение на ПУП-ПР на гр. Стрелча за УПИ ХVІ-882, кв. 61 2.Технически инвестиционен прокт за „Пристройка и надстройка към Жилищна сграда .       На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване.
 • 23/07/2020 О Б Я В Л Е Н И Е ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  СТРЕЛЧА, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР на гр. Стрелча за УПИ ІІІ-общ. и УПИ VІІІ-2280 в кв. 122, като за сметка на част от УПИ ІІІ-общ. се обособи самостоятелен УПИ І-2505 за ПИ № 2505 и към УПИ VІІІ-2280 се придаде част от съществуващия УПИ ІІІ-общ., а останалата част се обособява нов УПИ ІІІ-общ. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На снование чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.  ПУП
 • 23/07/2020 О Б Я В Л Е Н И Е ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  СТРЕЛЧА, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР на гр. Стрелча за УПИ VІІІ-общ. и УПИ VІІ-общ в кв. 121, като новата улична и дворищна регулация на УПИ VІІІ-общ. минава по имотната граница на ПИ № 2499 и същият се отрежда на УПИ VІІІ-2499. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На снование чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.  ПУП
 • 23/07/2020 О Б Я В Л Е Н И Е ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  СТРЕЛЧА, На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ/план за  регулация и застрояване/  на гр. Стрелча. за ПИ № 2352 в кв. 123, като  съществуващите УПИ І-2352 и УПИ ІV-2352 се заличават и на тяхно място се създават нови УПИ І-2352 и УПИ ІV-2352 по имотните граници на ПИ № 2352 с площи и размери съгласно Предварителен договор за прехвърляне на право на собственост от 03.02.2020 г. между собствениците на имота. Проектът предвижда заличаване на част от нереализирана улица V клас, попадаща в чертите на имота, а също така заличава част от имота, отчужден със заповеди №№ 328, 329, 330 и 331 от 02.06.2006 г.  За новообразуваните у.п.и. се предвижда малкоетажно застрояване с височина до 10 м., свободностоящо.   Устройствена зона – Жилищно строителство малкоетажно.            Плътност(процент) на застрояване (П застр.) – 50 на сто;  Озеленена площ (П озел.) – 40 на сто;   Интензивност на застрояване (К инт.) - 1, 5   Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.   ПУП
 • 23/07/2020 О Б Я В Л Е Н И Е ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТРЕЛЧА На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със  Заповед № 671/22.07.2020 г. на ВрИД Кмет на Община Стрелча е одобрен преработен вариант на  ПУП-ПРЗ/план за  регулация и застрояване/  на УПИ І-80, „Вилно строителство“ във връзка с промяна на предназначението на п.и. с идентификатор 69835.29.80 по КККР на землището на гр. Стрелча с предходен номер 029080 в местността „Динчов камък“,  съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта. Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.    ПУП
 • 22/07/2020 Анализ на резултатите от проучването на процеса по детско участие в национален и международен контекст
 • 21/07/2020 ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ-2020Г” ПРОДЪЛЖАВА      До 24 юли 2020 г. се предоставя услугата „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация“, по която Община Стрелча осигурява безплатно храна в домовете на 60 нуждаещи се от града и селата. Услугата стартира на 1 май тази година и трябваше да приключи на 19 юни. Допълнително са отпуснати още 4 350 лв. от държавния бюджет чрез Агенцията за социално подпомагане. Така общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 10 092 лв. Подкрепата е предназначена за самотно живеещи възрастни над 65 г. – без доходи или с такива под линията на бедност, хора с увреждания и в невъзможност да се самообслужват. В целевите групи попадат и лица, които заради ограниченията във връзка с коронавируса не могат да осигурят прехраната си. Храната за деня включва супа, основно ястие, хляб, десерт веднъж седмично, и струва 2,50 лева. Тя се доставя ежедневно до дома на потребителите в работни дни. При наличие на икономии, за почивни и празнични дни се раздават сухи пакети или консерви. Хората получават и съдействие за закупуване на хранителни продукти, вещи от първа необходимост и лекарства (с техни средства или с пари, извън проекта).
 • 14/07/2020 Обява за приемане на военна служба в „Национална гвардейска част“  Допълнителна информация
 • 14/07/2020 Обявяване на вакантни длъжности в Съвместното командване на специалните операции за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
 • 30/06/2020 СЪОБЩЕНИЕ №7/29.06.2020Г. ДО: СМИЛЕН ИЛИЕВ СМИЛЕНОВ УЛ. „Труд” №5 ГР. СТРЕЛЧА Уведомявам Ви, че за строеж: „Битова стая”, намираща се в гр. Стрелча, с административен адрес:  ул. „Труд” №5, кв.104, УПИ ХІІІ-Държ. е издадена Заповед №601/25.06.2020г. на ВрИД Кмета на община Стрелча, която е основание за започване  на административно производство по чл.225а от ЗУТ.  Със съдържанието на заповедта  може да се запознаете в общинска администрация гр. Стрелча на адрес: пл. „Дружба” №2, ет.1, стая №5, гр. Стрелча. Възражения/жалби срещу заповедта могат да бъдат подавани в 14-дневен срок  считано от 29.06.2020г., чрез Общинска администрация гр. Стрелча пред Административен съд-Пазарджик. Настоящото съобщение беше залепено на строежа на 29.06.2020г., састо и на информационното табло в сградата на  общината и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на §4, ал.2 от ДР на ЗУТ.
 • 25/06/2020 О Б Я В Л Е Н И Е - ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  СТРЕЛЧА, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 595/24.06.2020 г. на ВрИД Кмет на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за  регулация/  на с. Смилец  за ПИ № 170, кв.13 за който са отредени  УПИ ХІ-170 и УПИ ХІІ-170, като новата дворищната регулация за УПИ ХІ-170 се променя по имотната граница на ПИ № 170 с ПИ № 169, а за УПИ ХІІ-170 се променя по имотната граница на ПИ № 170 с ПИ № 171,  съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта. Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик. За справки: тел 03532/20-20, в. 120   ПУП
 • 22/06/2020 Община Стрелча има следното инвестиционно предложение: “Ремонт на покрив на физкултурен салон  в училище  „Св.Св. Кирил и Методи“ гр. Стрелча, община Стрелча“
 • 09/06/2020 СЪОБЩЕНИЕ №1/05.06.2020г. До: Смилен Илиев Смиленов, адрес: гр. Стрелча; ул. „Труд” №5 Ненамерен на адрес Ви уведомяваме, че за строеж:”Битова стая” намирещ се  в гр./с./ Стрелча; УПИ ХІІІ-Държ., кв.104, административен адрес: гр. Стрелча, ул. „Труд” №5 е издадена  Заповед №537/04.06.2020г. на ВрИД Кмета на община Стрелча, на основание чл.224а, ал.5 от ЗУТ за спиране на строителство, която е основание за започване на административно производство по чл.225а, ал.1 от ЗУТ.Със съдържанието на  Заповедта може да се запознаете в общинска администрация гр. Стрелча на адрес: пл. Дружба №2, ет.1, стая №5, гр. Стрелча.  Възражения /жалби/ срещу Заповедта могат да бъдат подавани в 7-дневен срок, считано от 09.06.2020г., чрез Общинска Администрация гр. Стрелча пред  Административен съд – Пазарджик. С настоящето съобщение се удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, ал.2 от ДР на ЗУТ.
 • 27/05/2020 Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води за обект: Автомивка
 • 26/05/2020 Списъци на жителите на община Стрелча за закупуване по минимални цени на дървесина от корен от горските територии и чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда и ползване на дървесина, добита извън горски територии на община Стрелча, определени с решение на Комисия, назначена със Заповед № 188/05.03.2020г. и Протокол от 22.05.2020г.  Желаещите да закупят дървесина, могат да заплатят в Община Стрелча на информационно гише от 01.06.2020г.
  Списък с. Блатница, Списък с. Дюлево, Списък с. Свобода, Списък с. Смилец, Списък гр. Стрелча
 • 22/05/2020  СЪОБЩЕНИЕ за регистрация на животновъден обект - лично стопанство  Община Стрелча  уведомява собствениците и ползвателите на животновъдни обекти за отглеждане на селскостопански животни в лични стопанства тип „заден двор“, че с приетите от Народното събрание изменения и допълнения в Закона за ветеринарномедицинската дейност, в сила от 14.02.2020 г., е променен реда за регистрация на „животновъден обект - лично стопанство“. На регистрация „животновъден обект - лично стопанство“ подлежат всички селскостопански животни: едри преживни животни, дребни преживни животни, прасета за угояване, еднокопитни, зайци и птици.   Регистрацията на „животновъден обект - лично стопанство“ по населени места се осъществява чрез подаване в кметството/кметското наместничество на Заявление-декларация по образец на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ): „Образец ЗХОЖКФ-17Д/ Утвърден със Заповед №РД 11-525/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ“. Заявленията се придружават от договор за ветеринарномедицинско обслужване, сключен между собственика на животновъдния обект и регистриран ветеринарен лекар и документ за собственост или право на ползване на  имота, в който се намира обекта.За регистрацията не се събира такса!    Заявление
 • 11/05/2020 Уведомление за инвестиционно предложение, относно: "Изграждане на дестилерия за преработка на селскостопански растителни продукти"
 • 11/05/2020 Уведомление за инвестиционно предложение от община Стрелча, относно: “Ремонтно възстановителни работи на яз. „Калаващица“,  община Стрелча“
 • 11/05/2020 Уведомление за инвестиционно предложение, относно животновъден обект за 100бр. овце
 • 05/05/2020 ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-СТРЕЛЧА  ОБЯВЯВА ПОДБОР за избор на 1 щатна бройка на  длъжност "Уредник"  на постоянен трудов договор, пълно работно време, 6 месеца изпитателен срок КОД ПО НКПД: 26216004 Изтегли обявата >>> 
 • 04/05/2020 Протокол от комисия за разпределяне на пасища, мери и ливади от ОПФ на заявилите интерес правоимащи кандидати по реда на чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ
 • 23/04/2020 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицата: - Ненка Динкова Велева, гр. Пазарджик, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 81, ет. 5, ап. 14; - Мария Динкова Войнова, с. Мало Конаре, обл. Пазарджик ул. „42-ра” № 14, че  е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР на с. Смилец, община Стрелча за УПИ ХІ-170 и УПИ ХІІ-170 в кв. 13, като новата дворищна регулация за УПИ ХІ-170 се променя по имотната граница на ПИ № 170 с ПИ  №.169, а за УПИ ХІІ-170 се променя по имотната граница на ПИ № 170 с ПИ № 171, съгласно приложената скица с предложение. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на Община Стрелча на 18.03.2020 г. Същият се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
 • 22/04/2020 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка със Заявление вх. № С-2396/07.04.2020 г. от  Продан Стойнов Чачов, Цветанка Кирилова Чачова, Парашкева Спасова Чачова, Красимира Спасова Чачова, Цеца Спасова Чавкова и Ильо Спасов Чачов, чрез адв. Георги Андреев Манев  съобщава, че със Заповед № 349/21.04.2020 г. на ВрИД Кмет на Община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за  регулация/  на град Стрелча за ПИ № 2352 в кв. 123, като  съществуващите УПИ І-2352 и УПИ ІV-2352 се заличават и на тяхно място се създават нови УПИ І-2352 и УПИ ІV-2352 по имотните граници на ПИ № 2352 с площи и размери съгласно приложената скица – проект и Предварителен договор за прехвърляне на право на собственост от 03.02.2020 г. между собствениците на имота. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване. 
 • 22/04/2020г. О Б Я В Л Е Н И Е   ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  СТРЕЛЧА, На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 348 от 21.04.2020 г. на ВрИД Кмет на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за регулация/ на гр. Стрелча за УПИ VІІ-1384 и УПИ VІІІ-1384 в кв. 84 А, като новата дворищна регулация между УПИ VІІ-1384 и УПИ VІІІ-1384 се променя съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта и Предварителен договор № D-5/09.03.2020 г. между заинтересуваните лица. Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.  За справки: тел 03532/20-20, в. 120  
 • 01/04/2020 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка със Заявление вх. № С-262/15.01.2020 г. от  Петко Михайлов Лазаров съобщава, че със Заповед № 303/01.04.2020 г. на ВрИД Кмет на Община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за  регулация/  на град Стрелча за УПИ ІІІ-общ. и УПИ VІІІ-2280, кв. 122, като за сметка на част от УПИ ІІІ-общ. се обособи самостоятелен УПИ І-2505 за ПИ № 2505 и към УПИ VІІІ-2280 се придаде част от съществуващия УПИ ІІІ-общ., а от останалата част се обособява нов УПИ ІІІ-общ., съгласно приложената скица с предложение. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване. гр. Стрелча.   
 • 01/04/2020 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка със Заявление вх. № С-609/24.01.2020 г. от  Роза Тодорова Дончева съобщава, че със Заповед № 302/01.04.2020 г. на ВрИД Кмет на Община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за  регулация/  на град Стрелча за УПИ VІІІ-общ. и УПИ VІІ-общ., кв. 121, като новата улична и дворищна регулация минава по имотната граница на ПИ № 2499, съгласно приложената скица с предложение. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване. гр. Стрелча.  
 • 23/03/2020   Община Стрелча  на основание чл.25, ал.4 от  ЗОС съобщава на Стоянка Димитрова Петкова и Диана Василева Петрова, собственици на ПИ 592 в кв.12, гр. Стрелча по кадастрален план , одобрен със Заповед №РД 14-02-873/27.08.1985г. МССУ, ненамерени на адрес , че е издадена Заповед №148/20.02.2020г. на кмета на община Стрелча за отчуждаване на  45 кв.м. попадащи в отреждане за ул. „Тодор Икономов”, гр. Стрелча, по ПУП одобрен с Решение №451/28.12.2017г. на Об.С-гр.Стрелча. Общата стойност на обезщетението е 890 лв. Обезщетението ще бъде преведено  по сметката на община Стрелча в „Тексимбанк”, клон гр. Стрелча. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок чрез общината до Административен съд, съгласно чл.27, ал.1 от ЗОС.
 • 19/03/2020 Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пазарджик относно разпределение на масивите за ползване в землището на село Дюлево
 • 19/03/2020 Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пазарджик относно разпределение на масивите за ползване в землището на село Блатница
 • 19/03/2020 Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пазарджик относно разпределение на масивите за ползване в землището на село Свобода
 • 19/03/2020 Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пазарджик относно разпределение на масивите за ползване в землището на село Смилец
 • 18/03/2020 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщава, че  е изработен  проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за  регулация/  на с. Смилец, община Стрелча за УПИ ХІ-170 и УПИ ХІІ-170, кв. 13, като новата дворищна регулация за УПИ ХІ-170 се променя по имотната граница на ПИ № 170 с ПИ № 169, а за УПИ ХІІ-170 се променя по имотната граница на ПИ № 170 с ПИ № 171.Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.   ПУП
 • 18/03/2020 Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности  виж  виж
 • 18/03/2020 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка със Заявление вх. № С-1048/11.02.2020 г. от „Бигрийн Пещера“ ЕООД съобщава, че със Заповед № 246/17.03.2020 г. на ВрИД Кмет на Община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за  регулация/  на с. Смилец, община Стрелча за УПИ ХІ-170 и УПИ ХІІ-170, кв. 13, като новата дворищна регулация за УПИ ХІ-170 се променя по имотната граница на ПИ № 170 с ПИ № 169, а за УПИ ХІІ-170 се променя по имотната граница на ПИ № 170 с ПИ № 171, съгласно приложената скица с предложение. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване.
 • 16/03/2020 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за  регулация/  на гр. Стрелча за ПИ № 1384, кв.84А, за който са отредени УПИ VІІ-1384 и УПИ VІІІ-1384, като дворищната регулация между УПИ VІІ-1384 и VІІІ-1384 се промени  съгласно Заповед № 1226/13.12.2019 г. на Кмета на Община Стрелча и Предварителен договор № D-5/09.03.2020. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. За справки: тел 03532/20-20, в. 120     ПУП
 • 10/03/2020 Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности   виж
 • 02/03/2020 Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, относно връчване на писмо с изх. № С-1332/28.02.2020г.
 • 28/02/2020 О Б Я В А Общинска администрация – Стрелча съобщава на собствениците / ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, желаещи да наемат за индивидуално ползване пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд, че от 02.03.2020 г. до 10.03.2020 г. ще се приемат заявления по образец за стопанската 2020-2021 година. Краен срок за подаване на заявленията: 10.03.2020г.  При разпределението предимство имат кандидати, които до датата на разпределението са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок.  Телефон за връзка: 03532/20-20 вътр. 110     Приложения
 • 27/02/2020 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицата:
  -Сергей Петков Кирев, гр. София, ул. „Кричим” № 74;
  -Димитър Танчев Топалов, гр. Варна, ул. „Братя Миладинови” № 57,
  че  със Заповед № 80/30.01.2020 г. на ВрИД Кмет на Община Стрелча е одобрен Подробен устройствен план (ПУП)...
 • 25/02/2020 СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.18а, АЛ.10 ОТ АПКОТНОСНО: ВРЪЧВАНЕ НА ПИСМО С ИЗХ. №С-1235/19.02.2020 г.
  25/02/2020 Заповед ,относно забрана паленето на автомобилни гуми, пластмаси и използването на запалителни течности за разпалване на огъня и поддържане на горенето на огньовете, направени по повод празника "Сирни заговезни"
 • 24/02/2020 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на Разрешително за водовземане от минерални води 
 • 18/02/2020 Покана за участие в процедура по сключване на рамков договор с община Стрелча, за изготвяне на пазарни оценки, необходими за работата на отделните звена в общината  Заявление     Ценова оферта    
 • 18/02/2020 СЪОБЩЕНИЕ На 18.02.2020 г. Община Стрелча публикува на интернет страницата си - www.strelcha.bg проект на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Стрелча в раздел Общински съвет, подраздел „Проекти на подзаконови нормативни актове”. На основание чл.26, ал.2  от Закона за нормативните актове Община Стрелча предоставя възможност на всички заинтересовани лица в законоустановения 30 - дневен срок от  датата на публикуване да изразят своите становища и предложения по така изработеният проект.  Предложенията и  становищата следва да се предоставят в Центъра за услуги и информация на гражданите  на Община - Стрелча с адрес гр. Стрелча, пл. „Дружба” №2, партерен етаж или на e-mail: strelcha11@mail.bg. Дата на публикуване: 18.02.2020 г.
 • 17/02/2020 Заповед за забрана пашата на селскостопански животни през 2020г. в горски територии в отдели и подотдели в териториалния обхват на община Стрелча по землища
 • 17/02/2020Информация за предвидените горскостопански  мероприятия през 2020г. на територията на ТП ДГС Панагюрище
 • 07/02/2020 Покана за участие в процедура по сключване на рамков договор с община Стрелча, за изготвяне на пазарни оценки, необходими за работата на отделните звена в общината  Заявление     Ценова оферта    
 • 31/01/2020 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ,  съобщава, че със заповед № 80/30.01.2020 г. на ВрИД Кмет на Община Стрелча е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  на УПИ І-522, за жилищно строителство във връзка с промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 69835.53.92, представляващ земеделска земя с НТП „Нива“ в месността „Синанова кория“ по КККР на землището на гр. Стрелча,  съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта. Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик  ПЗ   ПР
 • 23/01/2020 Община Стрелча търси да назначи "Главен инженер и инвеститорски контрол" на трудово правоотношение до провеждане на конкурс
 • 20/01/2020 О Б Я В Л Е Н И Е    Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщава, че е изработен проект за изменение на  ПУП-ПР/план за регулация/  на с. Дюлево, одобрен със заповед № 208/25.09.1990 г за УПИ VІІ-334 в кв. 32 и улица-тупик, определена с о.т. 137 - 138. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация   ПУП
 • 16/01/2020 Община Стрелча обявява подбор за назначаване на главен специалист „Култура, образование, младежки дейности, спорт и етнически въпроси”, дирекция „Специализирана администрация”
 • 09/01/2020 О Б Я В Л Е Н И Е   Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  на заинтересуваното лице Сергей Петков Кирев, гр. София, ул. „Кричим“ № 74, ет. 5, ап. 11, че е изработен проект на  ПУП- ПРЗ/план за регулация и застрояване/  на имот с идентификатор 69835.53.92 в местността „Синанова кория” по КККР на гр Стрелча, във връзка с  промяна предназначението на земеделска земя с НТП „Нива“  и урегулирането му в УПИ І-522, за жилищно строителство. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината на 29.11.2019 г.. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.           На основание чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.   За справки: тел 03532/20-20, в. 120 че е изработен проект
 • 09/01/2020 Община Стрелча, на основание чл. 13а, ал. 6 от ППЗСПЗЗ/Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи/,  съобщава на заинтересуваните лица: - Нона Янкова Каменска, гр. Стрелча, обл. Пазарджик, ул. „Филип Карапенчев“ № 3; - Николай Атанасов Христев, гр. Пловдив, ул. „Калофер“ № 7; - Борис Атанасов Христев, гр. Пловдив, ул. „Калофер“ № 18; - Нонка Филипова Кънчева, с. Църквище, общ. Златица, ул. „_-та“ № 7; - Стойна Генчева Кръстева, гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „Марин Шишков“ № 7; -  Мария Стойкова Цветанкова, гр. Панагюрище, ул. „Генерал Дендевил“ № 1; -  Лалка Филипова Миличина, гр. Пазарджик, ул. „Граф Игнатиев“ № 51, вх. 2,  че е изработен и приет помощен план за два броя имоти с проектни номера 52001 и 52002 в местността „Оратника“, кв. 9 по плана на гр. Стрелча, собственост на н-ци на Петко Динчев Кацаров. Приетият помощен план се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.   На основание чл. 13а, ал. 7 от  ППЗСПЗЗ в 30 - дневен срок от съобщаването, заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на общината. За справки: тел 03532/20-20, в. 120
 • 06/01/2020 Заповед № 4 от 03.01.2020г.
 • 06/01/2020 Заповед № 3 от 03.01.2020г.
 • 06/01/2020 Уведомление за инвестиционно намерение от "Фреш-фиш 87" ООД
 • 03/01/2020 О Б Я В Л Е Н И Е  Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщава на заинтересуваните лица: -  Красимира Харалампиева Стоева – гр. Пловдив, ул. Димитър Талев № 23, ет. 5, ап. 15, собственик на УПИ ІV-почивна станция на „Юри Гагарин“, кв. 58, гр. Стрелча; -  Господин Иванов Стоева – гр. Пловдив, ул. Димитър Талев № 23, ет. 5, ап. 15, собственик на УПИ ІV-почивна станция на „Юри Гагарин“, кв. 58, гр. Стрелча; -  Вера Петрова Цветкова- гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 99, ет. 11, ап. 95, собственик по наследство от Ганчо Цвятков Кунчев на ПИ № 2462, кв. 58; - Кунчо Ганчев Цветков – гр. Пловдив, ул. „Гарибалди“ № 5, собственик по наследство от Ганчо Цвятков Кунчев на ПИ № 2462, кв. 58, че е изработен преработен проект за изменение на  ПУП-ПР/план за а регулация/  на гр. Стрелча, одобрен със заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г за УПИ ІІ-Дом на механизатора в кв. 58.       Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината на 05.12.2019 г.  Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.  За справки: тел 03532/20-20, в. 120
 
 

Архив Обяви 2016 и 2017 г.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.