+ A | - a | A
· ОУП
Архив Обяви и съобщения 2021 г.

 
 • 23.12.2021г. СЪОБЩЕНИЕ Днес, 23.12.2021 г., на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Община Стрелча осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ от "Ченчев 2021" ЕООД
 • 22.12.2021г.  ОБЯВЛЕНИЕ   Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 1  ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че в ДВ бл. 103 от 10.12.2021 г.  е обявен изработен ПУП /Подробен устройствен план/ – ПР /План за улична регулация/ на улица „Труд” от о.т. 307 до о.т. 310, кв. 104 и кв. 114 по плана на гр. Стрелча.
 • 15.12.2021 г. Съобщение за ново разписание на влаковете Стрелча-Пловдив и обратно
 • 13.12.2021 г. ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.  124б, ал.(2)  и чл. 136, ал. (1),  съобщава, че със Заповед № 1228/10.12.2021 г. на Кмета на Община Стрелча е разрешено изработването на  проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване/ПРЗ/  на гр. Стрелча за УПИ ІV-990 в кв. 72
 • 08.12.2021 г. ОБЯВЛЕНИЕ  № 39/ 08.12.2021 г.  Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ на гр. Стрелча за кв. 85 по плана на гр. Стрелча, с който се обособява урегулиран поземлен имот: УПИ ІХ-1528 за имот 1528 в кв. 85. Приложение 1; Приложение 2
 • 03.12.2021 г.  Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност;
  Приложение1; Приложение2
 • 02.12.2021г. ОБЯВЛЕНИЕ  Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от
  ЗУТ и във връзка със Заявление вх. № С-8687/22.11.2021 г. от  Тотка Филипова Христоскова  съобщава, че
 • 22.11.2021гОБЯВА На основание чл. 52 oт Закона за управление на отпадъците, Община Стрелча инициира изготвяне на Програма за управление на отпадъците
  Приложение: Информация относно изготвяне на Програма за управление на отпадъците на община Стрелча
 • 22.11.2021гОБЯВА за вакантна длъжност в служба „Военна полиция“ – Сливен за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)
 • 18.11.2021г. О Б Я В Л Е Н И Е за разрешено изработването на  КПИИ по чл. 150 от ЗУТ за: „Автосервиз, магазин и склад“ в УПИ ХV-1348  в кв. 81  по плана на гр. Стрелча
   15.11.2021г. Във връзка с гроздоберната кампания 2021г., Ви напомняме, че съгласно чл.8 на Регламент 436/2009г. всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2021г. Същите трябва да бъдат подадени в два екземпляра в офиса на ТЗ на ИАЛВ гр.Пловдив.
 • Срок за подаване на Декларациите за реколта от грозде в съответствие с чл.8 на Регламент 436/2009г. е най – късно до 15 януари.
   Съгласно горепосоченото и чл.8 на същия регламент, нарушителя съответно гроздопроизводител, който не е обявил реколтата си в законоустановения срок или нарушил императивните актове по прилагането им, ще бъде наказан с глоба от 500 до 1000 лв. за физическите лица и от 2000 до 10 000 лв. за юридическите лица и едноличните търговци ако не подлежи на по–тежко наказание.
   Бланките може да бъдат открити и в сайта на Изпълнителна агенция по лозата и виното на адрес: http://www.eavw.com/, раздел „Декларации“. Същите трябва да бъдат подадени в два екземпляра в офиса на ТЗ на ИАЛВ гр. Пловдив.
 • 09.11.2021г.О Б Я В Л Е Н И Е относно одобрен проект за частично изменение на Подробен устройствен план  /ПУП/ -  План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на гр. Стрелча, за  УПИ VІ - 1506 в кв. 105
 • 09.11.2021г.О Б Я В Л Е Н И Е относно разрешено изработването на  КПИИ по чл. 150 от ЗУТ за: „Жилищна сграда“ в УПИ І – 2445 и УПИ ХV-2280  в кв. 127  по плана на гр. Стрелча
 • 09.11.2021г. О Б Я В Л Е Н И Е относно разрешено Изработването на проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  на гр.Стрелча за кв. 85 по плана на гр. Стрелча
 • 27.10.2021г Обявление  ОБЩИНА СТРЕЛЧА ОБЯВЯВА  конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Детска градина „Д-р Стайко Стайков” – гр. Стрелча, ул. „Н. Сапунджиев” № 4 при следните услови"Съобщение за прекратяване на конкурсната процедура"я
 • 21.10.2021г Обявление за набиране на персонал по проект "Патронажна грижа"в община Стрелча ОБЯВЛЕНИЕ (пълен текст), Приложения; Докумети за потребители
 • 20.10.2021г. ПРОТОКОЛ на Комисията за подбор и набиране на персонал за ЦСРИ-Стрелча
 • 14.10.2021гО Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от
  ЗУТ, че със Заповед № 1015/13.10.2021 г. на Кмета на Община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за  регулация/  на град Стрелча за  УПИ VІІ-общ., за търговия и услуги в кв. 16 по плана на с. Дюлево,
 • 13.10.2021г. СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Община Стрелча  осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица по  инвестиционно предложение (ИП)    ПРИЛОЖЕНИЕ
 • 12.10.2021г. СЪОБЩЕНИЕ  Днес, 12.10.2021 г., на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Община Стрелча осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица по информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС  ПРИЛОЖЕНИЕ
 • 07.10.2021г. Заповеди за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землищата от Община Стрелча за стопанската 2021 - 2022г.
        ЗАПОВЕД № РД-04-242/ 30.09.2021 г. /за землището на с. Блатница. общ. Стрелча, обл. Пазарджик/
        ЗАПОВЕД № РД-04-241/ 30.09.2021 г. /за землището на с. Дюлево. общ. Стрелча, обл. Пазарджик/
        ЗАПОВЕД № РД-04-221/ 29.09.2021г. /за землището на с.Смилец, община Стрелча, обл. Пазарджик
        ЗАПОВЕД № РД-04-243/ 30.09.2021 г. /за землището на с.Свобода, община Стрелча, обл. Пазарджик//
 • 29.09.2021г. З   А   П   О   В   Е   Д    № РД-04-221/ 29.09.2021г.
 • 29.09.2021г. О Б Я В Л Е Н И Е  ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.  124б, ал.(2)  и чл. 136, ал. (1), във връзка с чл. 150 от ЗУТ  съобщава, че със Заповед № 972/30.09.2021 г. на Кмета на Община Стрелча е разрешено изработването на  КПИИ по чл. 150 от ЗУТ за: обект „`Жилищна сграда“ в УПИ ІV – Обществено обслужване и търговия  в кв. 112А  по плана на гр. Стрелча  в следните части:
  29.09.2021г. СЪОБЩЕНИЕ относно осигурен обществен достъп за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица по инвестиционно предложение: „Почистване, укрепване, изграждане на подпорни стени с цел осигуряване проводимостта на Кольово дере от заустването му в р. Стрелчанска Луда Яна до ул. Стара планина и мостово съоръжение на ул. Д. Благоев в регулацията на гр. Стрелча”, с възложител община Стрелча. Приложение
 • 14.09.2021г. ОБЯВЛЕНИЕ  № 30/ 14.09.2021 г.  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  СТРЕЛЧА , на основание чл. 150, ал. 3 от  ЗУТ,  съобщава, че е одобрен КПИИ /Комплексен проект за инвестиционна инициатива по части на проекта ПУП – ПР и Технически проект:      СКИЦА
 • 10.09.2021г. ОБЯВЛЕНИЕ  № 29/ 19.08.2021 г. На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от
  АПК, съобщава на лицата:Парашкева Стоянова Площакова, гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“ № 107, вх. В, ет. 2, ап. 7; Надежда Тотова Жилова, с. Войсил, област Пловдив, ул. „16-та“ № 15,
  Че е одобрен Проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/
 • 19.08.2021г. ОБЯВЛЕНИЕ № 29/ 19.08.2021г. На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 810/19.08.2021 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация/ПР/ на гр. Стрелча за УПИ ХХІ-Многофункционална спортна ......  СКИЦА
 • 09.08.2021г. СЪОБЩЕНИЕ за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане от минерални води (съгласно чл.50, ал. 7, т.2 от Закона за водите)
 • 04.08.2021г.  Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр Пазарджик, относно назначаване на комисии за сключване на споразумения за ползване на земеделски земи в землищата на община Стрелча за стопанската 2021-2022г. БЛАТНИЦА ДЮЛЕВО СВОБОДА СМИЛЕЦ
 • 28.07.2021г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицата:
  - Парашкева Стоянова Площакова, гр. Пловдив, ж.к.. „Тракия“ № 107, вх. В, ет. 2, ап. 7;
  - Минчо Ильов Минчев, гр. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски“ № 51, ет. 3, ап. 8;
  - Лазарина Тотева Чонова, гр. Хисаря, ул. „Здравец“ № 23,
  че е изработен проект......
 • 15.07.2021г. ОБЯВЛЕНИЕ № 28/ 02.07.2021г. На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицата:
  - Лалка Гетова Петкова, гр. Пловдив, ул. „Странджа“ № 1;
  - Ненка Николова Джунова, гр. Стрелча, ул. „Геро Грозев“ № 1;
  - Атанас Матеев Джунов, гр. Стрелча, ул. „Геро Грозев“ № 1,
  че със Заповед № 618/01.07.2021 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект за.....
 • 14.07.2021г. СЪОБЩЕНИЕ за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане от минерални води (съгласно чл.50, ал. 7, т.2 от Закона за водите)
 • 05.07.2021г. ОБЯВА от община СТРЕЛЧА с адрес: гр. Стрелча, пл. „Дружба” №2
  На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Община Стрелча обявява следното инвестиционно намерение, с възложител община Стрелча, както следва:......УВЕДОМЛЕНИЕ
 • 02.07.2021г. ОБЯВЛЕНИЕ № 28/ 02.07.2021 г. На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 618/01.07.2021 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на ПУП-ПР на гр. Стрелча в обхват:...... СКИЦА  
 • 02.07.2021г. ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.  124б, ал.(2)  и чл. 136, ал. (1), във връзка с чл. чл. 150, ал. 1, ал. 2, т. 1, т. 2 и § 8, ал. 2, т. 3 от ЗУТ  съобщава, че със Заповед № 617/01.07.2021 г. на Кмета на Община Стрелча е допуснато .......
 • 23.06.2021г. ОБЯВЛЕНИЕ № 26/ 23.06.2021г. На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на гр. Стрелча за УПИ ХХІ-Многофункционална спортна площадка в кв. 107 по плана на гр. Стрелча като за негова сметка ..... СКИЦА
 • 14.06.201г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицата:
  -Лалка Гетова Петкова, гр. Пловдив, ул. „Странджа“ № 1;
  -Семо Христев Колев, гр. Стрелча, ул. „20-ти април“ № 37,
  че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР на гр. Стрелча в обхват:......
 • 02.06.2021г. ОБЯВА На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Община Стрелча обявява следните инвестиционни намерения, с възложител община Стрелча, както следва: 1.Изграждане на площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата в гр. Стрелча , с възложител община Стрелча....... УВЕДОМЛЕНИЕ 1; УВЕДОМЛЕНИЕ 2; УВЕДОМЛЕНИЕ 3
 • 31.05.2021г. СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн. ДВ, бр.79 от 10 юли 1998г., последно изм. ДВ, бр.95 от 08 декември 2015г.) и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 03 февруари 2016г. за извършване на техническите прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн.ДВ, бр.11 от 09 февруари 2016г.), Ви уведомяваме, че на 14.06.2021г. от 10.00ч. В СТОПАНСКИЯ ДВОР КООПЕРАЦИЯ НА ГР. СТРЕЛЧА, ще се извърши технически преглед на тракторите, зърнокомбайни, тракторните ремаркета, смоходната техника и прикаченият инвентар.
 • 28.05.021г. О Б Я В Л Е Н И Е № 25/28.04.2021 г. Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицата:
  - Вела Йорданова Байкова, гр. Стрелча, ул. „Марин Дринов“ № 6
  - Вела Илиева Цанова, гр. София, ж.к. „Суха река№ № 29, вх. Г, ет. 5, ап. 18,
  че е със Заповед № 405 от 28.04.2021 г. на Кмета на община Стрелча е одобрен проект за проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за регулация/ за УПИ ХХІV-1453, кв. 81 по плана на град Стрелча, като за негова сметка се обособят два урегулирани поземлени имота:.........
 •  07.05.2021г. СЪОБЩЕНИЕ №1/07.05.2021г.Уведомяваме Ви, че за строеж "ФЕЦ до 30kW", находящ се в УПИ II-164, кв.10, с.Свобода, общ.Стрелча е издадена Заповед №315/08.04.2021г., която е основание за административно производство по чл.225а от ЗУТ......
 • 05.05.2021г Протокол от заседание на Комисията, назначена със Заповед на кмета относно:  Разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ на заявилите интерес правоимащи кандидати по реда на чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ
 • 28.04.2021г   ОБЯВЛЕНИЕ  № 24/ 28.04.2021 г.   На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР на гр. Стрелча в обхват:  за УПИ ХХ-общ., ХІХ-2320, УПИ ІХ-общ., УПИ VІІІ-общ.,  УПИ VІІ-общ., УПИ VІ-общ., УПИ V-2315, УПИ ІV-общ., УПИ ІІІ-общ.,  УПИ ІІ-общ., УПИ І-48, УПИ ХVІІ-общ., УПИ ХVІ-общ., УПИ ХV-общ., УПИ ХІV-общ., УПИ ХІІІ-2325, УПИ ХІІ-общ., УПИ ХІ-общ., УПИ Х-общ. в кв. 130, като уличната и дворищна регулация се изменя по реализираните на място имотни граници. СКИЦА
  28.04.2021 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 25/28.04.2021 г.   На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ,  съобщаваме, че е със Заповед № 405 от 28.04.2021 г. на Кмета на община Стрелча е одобрен проект за проект за частично изменение на  ПУП-ПР/план за  регулация/  за УПИ ХХІV-1453, кв. 81 по плана на ,СКИЦА
 • 28.04.2021г. Заповед №404/27.04.2021 - списък с розопроизводителите; Приложение
 • 14.04.2021г.ОБЯВЛЕНИЕ№23/14.04.2021 г. На основание чл. 150, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е одобрен КПИИ /Комплексен проект за инвестиционна инициатива по части на проекта ПУП – ПРЗ и Технически проект:......  ПРИЛОЖЕНИЕ
 • 08.04.2021г.ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча обявява прием на документи за определяне на специалната стипендия на община стрелча, годишна стипендия, еднократно финансово стимулиране и колективна награда по наредбата за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на учениците с изявени дарби от община стрелча
 • 07.04.2021г.ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицето Вела Илиева Цанова, гр. София, ж.к. „Суха река“ № 29, вх. Г, ет. 5, ап. 18,  че е изработен проект за частично изменение на на ПУП-ПР/план за  регулация/  за УПИ ХХІV-1453, кв. 81 по плана на град Стрелча...Приложение
 • 07.04.2021г.ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицата:
  - Пена Събова Мазникова, с. Тополи дол, обл. Пазарджик, ул. „Пета“ № 3 наследник Георги Славчев Мазников имот с идентификатор 24726.130.41;
  - Георги Славчев Мазников, гр. Пловдив, р-н Централен, ул. „Загоре“ № 17, наследник Георги Славчев Мазников имот с идентификатор 24726.130.41;.......
 • 06.04.2021г.О Б Я В Л Е Н И Е ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТРЕЛЧА, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 302/06.04.2021 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ на гр. Стрелча за УПИ ІІІ-Балнеолечебен СПА хотелски комплекс..... Приложение
 • 06.04.2021г.Заповед№РД-83/01.04.2021г. относно определяне периода на пожароопасния сезон в горските територии в област Пазарджик
 • 31.03.2021г.О Б Я В Л Е Н И Е ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл. 124б, ал.(2) и чл. 136, ал. (1), във връзка с чл. 150 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 286/31.03.2021 г. на Кмета на Община Стрелча е разрешено изработването на КПИИ по чл. 150 от ЗУТ за:..
 • 31.03.2021г.О Б Я В Л Е Н И Е ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл. 124б, ал.(2) и чл. 136, ал. (1), във връзка с чл. 134, ал(1), т. 1, ал. 2, т. 6 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 285/31.03.2021 г. на Кмета на Община Стрелча е разрешено Изработването на проект за частично изменение.....
 • 31.03.2021г.СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн. ДВ, бр.79 от 10 юли 1998г., последно изм. ДВ, бр.95 от 08 декември 2015г.) и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 03 февруари 2016г. за извършване на техническите прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн.ДВ, бр.11 от 09 февруари 2016г.), Ви уведомяваме, че на 13.04.2021г. от 10.00ч. В СТОПАНСКИЯ ДВОР КООПЕРАЦИЯ НА ГР. СТРЕЛЧА, ще се извърши технически преглед на тракторите, тракторните ремаркета, смоходната техника и прикаченият инвентар.
 • 29.03.2021г. СЪОБЩЕНИЕ №2 /29.03.2021год.
  До”Булгармин Инженеринг” АД
  Гр. София, р-н Изток”,
  ул. „Самоков” №28И, комплекс „ЕСТЕ”
  „Сайлест” ЕООД
  Гр. Бургас,
  Ул. „Патриарх Евтимий”№2, вх.А, ет.1
  Уведомяваме Ви, че за строеж ”Склад с идентификатор 69835.62.680.27”, построен в имот с идентификатор 69835.62.680, землището на гр. Стрелча, община Стрелча е издадена Заповед №269/25.03.2021г. на кмета на община Стрелча, за административно производство по чл.225а, ал.1 от ЗУТ. Със съдържанието на Заповедта може да се запознаете в общинска администрация гр. Стрелча на адрес: пл. Дружба №2, ет.1, стая №5, гр. Стрелча. Възражения /жалби/ срещу Заповедта могат да бъдат подавани в 14-дневен срок, считано от 29.03.2021г., чрез Общинска Администрация гр. Стрелча пред Административен съд – Пазарджик. Настоящето съобщение беше залепено на строежа на 29.03.2021г. и Удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, ал.2 от ДР на ЗУТ.
 • 26.03.2021г. Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обем
 • 23.03.2021г.Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води
 • 16.03.2021г.Заповед №228/16.03.2021г.
  На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.135, ал.4 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал2,т.2 от ЗУТ – имотните граници на поземлените имоти не съвпадат с регулационните и становище на главен архитект на община Стрелча;Приложение
 • 16.03.2021г.ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.  124б, ал.(2)  и чл. 136, ал. (1), във връзка с чл. чл. 150, ал. 1 от ЗУТ  съобщава, че със Заповед № 226/16.03.2021 г. на Кмета на Община Стрелча е допуснато изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива/КПИИ/ за: „Център за социална рехабилитация и интеграция“ в УПИ ІV-общ. За озеленяване, спорт и туристически дейности  в кв. 62  по плана на гр. Стрелча
 • 16.03.2021г. ОБЯВЛЕНИЕ № 15/ 16.03.2021 г. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  СТРЕЛЧА съобщава, че със Заповед № 225/16.03.2021 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен ПУП /подробен устройствен план/ - ПП /парцеларен план/  за трасе на „Довеждащ колектор“ до ПСОВ гр. Стрелча в имот с идентификатор 69835.59.71,  по КККР  на землището на гр. Стрелча, УПИ І-071; Приложение 
 • 16.03.2021г. ОБЯВЛЕНИЕ № 13/ 16.03.2021 г. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  СТРЕЛЧА съобщава, че със Заповед № 223/16.03.2021 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен ПУП /подробен устройствен план/ - ПП /парцеларен план/  за трасе на „Водопровод“ до ПСОВ гр. Стрелча в имот с идентификатор 69835.59.71,  по КККР  на землището на гр. Стрелча, УПИ І-071; Приложение 
 • 16.03.2021г.ОБЯВЛЕНИЕ  № 14/ 16.03.2021 г.ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  СТРЕЛЧА съобщава, че със Заповед № 224/16.03.2021 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен ПУП /подробен устройствен план/ - ПП /парцеларен план/  за трасе на „Електропровод“ до ПСОВ гр. Стрелча в имот с идентификатор 69835.59.71,  по КККР  на землището на гр. Стрелча, УПИ І-071; Прилоожение
 • 12.03.2021г.СЪОБЩЕНИЕ №1/12.03.2021год. Уведомяваме Ви, че за строеж в нарушение: „ФЕЦ до 30 кW”, намиращ се в УПИ ХІІ-164, кв.10, с. Свобода, община Стрелча е издаден Констативен акт №2/11.03.2021г., който е основание за започване на административно производство по чл. 224а от ЗУТ.
 • 12.03.2021г.ОБЯВЛЕНИЕ  № 11/ 05.03.2021 г.относно изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за  регулация/  за УПИ ХХІV-1453, кв. 81 по плана на град Стрелча и обособяването на два урегулирани поземлени имота: УПИ ХХІV-1453 и УПИ ХХХ-1453 в кв. 81 Приложение
 • 10.03.2021г. ОБЯВА Общинска администрация – Стрелча обявява   търг с тайно наддаване за продажба на имоти /ЧОС/
 • 10.03.2021гЗАПОВЕД № РД-04-80/09.03.2021г. Банкова сметка на община Стрелча IBAN:BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 код 444200, BIC TEXIBGSF Тексим Банк АД, офис Стрелча
 • 10.03.2021гЗАПОВЕД № РД-04-79/09.03.2021г. Банкова сметка на община Стрелча IBAN:BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 код 444200, BIC TEXIBGSF Тексим Банк АД, офис Стрелча
 • 10.03.2021гЗАПОВЕД № РД-04-81/09.03.2021г. Банкова сметка на община Стрелча IBAN:BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 код 444200, BIC TEXIBGSF Тексим Банк АД, офис Стрелча
 • 09.03.2021г. Обявление - Министерство на околната среда и водите - относно обявяване на защитена зона "Средна гора"
 • 08.03.2021г.Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот общинска собственост в гр. Стрелча
 • 05.03.2021г.О Б Я В Л Е Н И Е № 12/05.03.2021 г. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТРЕЛЧА, на основание § 4, ал. 1, т. 2 от
  ЗКИР  уведомява, че със Заповед № 178/04.03.2021 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрена поправката на кадастралния план на село Смилец, община Стрелча, одобрен със заповед № 33/08.02.1989 г. на Кмета на община Стрелча, за ПИ...
 • 05.03.2021г. СЪОБЩЕНИЕ №1/05.03.2021год. Уведомяваме Ви, че за строеж: „Склад с идентификатор 69835.62.680.27”, намиращ се в ПИ 69835.62.680, м. „Радин дол”, землище на гр. Стрелча е издаден Констативен акт №1/02.03.2021г., който е основание за започване на административно производство по чл. 225а от ЗУТ.
 • 05.03.2021г. ОБЯВЛЕНИЕ  № 10/ 04.03.2021 г. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТРЕЛЧА, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщава, че е изработен ПУП- План за регулация и  План за застрояване за п.и. 24726.188.295 в местността „Студен гьол“, землището на с. Дюлево, община Стрелча във връзка с промяна на предназначението му. План за застрояване; План за регулация
 • 02.03.2021г. ОБЯВА Общинска администрация – Стрелча обявява  процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост
 • 26.02.2021г. ОБЯВА Общинска администрация – Стрелча съобщава на собствениците/ ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, желаещи да наемат за индивидуално ползване пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд, че от 01.03.2021 г. до 10.03.2021 г. ще сеприемат заявления по образец за стопанската 2021-2022 година. Краен срок за подаване на заявленията: 10.03.2021г.
  ПРИЛОЖЕНИЕ1 ПРИЛОЖЕНИЕ2 ПРИЛОЖЕНИЕ3 ПРИЛОЖЕНИЕ4 ПРИЛОЖЕНИЕ5
 • 23.02.2021г. ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективностпо съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ   
 • 19.02.2021г. Община Стрелча открива на 1 март 2021 нова междуселищна автобусна линия между град Стрелча и селата от общината
 • 19.02.2121г. ОБЯВЛЕНИЕ
        Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицата:
  -     Гроздан Динчев Кръстев, гр. Пазарджик, ул. „Булаир“ № 37, ет.6, ап. 12, наследник на имот пл. № 2445, кв. 123 и 127, гр. Стрелча;
  -    Даниела Стойчева Каменова, гр. София, ул. „Бунтовник“ № 47, ет. 2, ап. 5 , собственик  УПИ VІ-2434, кв. 123,  гр. Стрелча;
  -    Илия Стойчев Кръстев, гр. София, ж.к. „Лагера“ 36, ет. 4, ап. 23, собственик на УПИ ХVІІ-2434, кв. 127, гр. Стрелча
  -    Мариела Ильова Камбурова, гр. Пловдив, ж.к.Тракия“ 254, вх. А, ет. 3, ап. 9, наследник на имот с пл. № 2234 в кв. 127, гр. Стрелча;
  -    Мария Петкова Рогачева, гр. Стрелча, ул. „Витоша“ № 33, наследник на ПИ № 2234, кв. 127, гр. Стрелча
  -    Тота Генчева Генова, гр. Пловдив, ул. „Борба“ № 5, ет. 6, ап. 28, наследник на имот с пл. № 2234 в кв. 127, гр. Стрелча,
  че със Заповед № 39/14.01.2021 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ на гр. Стрелча за УПИ І-Комплексно жилищно строителство в кв. 127, като за сметка на него се обособява УПИ І-2445, към който се присъединява част от имот 2446. Пълен текст >>>
 • 05.02.2021г. Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет 2021 на община Стрелча >>>
 • 03.02.2021г.О Б Я В Л Е Н И Е № 9/ 03.02.2021 г.
  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  СТРЕЛЧА  На основание чл. 150, ал. 3 от
  ЗУТ,  съобщава, че е одобрен КПИИ /Комплексен проект за инвестиционна инициатива по части на проекта: ПУП-ПРЗ  за обект: „Гараж” в УПИ Х- 31 в кв. 14 по плана на гр. Стрелча, а именно:
  1.     Със заповед № 84/03.02.2021 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект
  за изменение на ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на с. Смилец за УПИ V-31, квартал 14 по плана на с. Смилец, като за негова сметка се обособяват два у.п.и.: УПИ V-31 и УПИ Х-31 в кв. 15
  2.    Одобрен Технически инвестиционен проект от Главния архитект на Община
  Стрелча и издадено Разрешение за строеж № 2/03.02.2021 г. за: „Гараж” в УПИ Х-31, кв. 14 по плана на с. Смилец.
         На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, одобрения проект е публикуван на интернет стряаницата на община Стрелча. Същият се намира в сградата на общинска администрация, етаж ІІ, стая № 5 и може за бъде разгледан от заинтересуваните лица
         Проекта може да бъде оспорван в 14 дневен срок от съобщаването му  на заинтересованите лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.
         За справки: тел 03532/20-20, в. 120
  03.02.2021 г.   ПРИЛОЖЕНИЕ>>>>
 • О Б Я В Л Е Н И Е № 8/ 03.02.2021 г.
  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  СТРЕЛЧА, на основание чл. 129, ал. 2 от
  ЗУТ съобщава, че със Заповед № 83/03.02.2021 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/  на гр. Стрелча за УПИ ІІІ-РПК., кв.27В по плана на гр. Стрелча, като част от УПИ ІІІ-РПК с площ 110 кв. м. се включи в образуването на нов УПИ ІХ-ОДО, заедно с част от улица, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта.  ПРИЛОЖЕНИЕ 1; ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 • 29.01.2021г. ОБЯВА за  Присъствен публичен  търг с тайно наддаване за продажба на следният  имот / ЧОС/: УПИ ІІ-общ.в кв.2 по плана на вилна зона „Вълк”, актуван с АЧОС №2676/05.03.2020 г., вписан в Службата по вписвания - гр.Панагюрище под №257/06.03.2020 г. Пълният текст >>>
 • 28.01.2021г. ОБЯВЛЕНИЕ       Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицата:
  -     Тонка Пенчева Владимирова, гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“ № 215, вх. Б, ет. 5, ап. 14, наследник на имот пл. № 1875, кв. 85, гр. Стрелча;
  -    Коста Йовков Такучев, гр. Стрелча, ул. „Вълк“ № 6, наследник на имот пл. № 1876, кв. 123 и 127, гр. Стрелча;
  -    Димитрийка Константинова Михайлова, гр. Варна, ул. „Черноризец Храбър““ № 8А, ет. 3, ап. 3 , наследник на ПИ № 1876, кв. 85,  гр. Стрелча;
  -    Светлана Михайлова Трифонова, гр. Бургас, ж.к. „Славейков“ № 55, вх. 17, ет. 4, наследник на имот с пл. № 1876 в кв. 85, гр. Стрелча;
  -    Валя Костадинова Иванова, гр. София, ул. „Борово“ № 55, ет. 2, ап. 6, наследник на имот с пл. № 1876, кв. 85, гр. Стрелча;
  -    Донка Филипова Кунчева, гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“ № 9, вх. Г, ет. 6у ап. 27 наследник на имот с пл. № 1876 в кв. 85, гр. Стрелча,
   че със Заповед № 1255/22.12.2020 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на ПУП-ПР на гр. Стрелча за кв. 85, като попадащия в него ПИ № 1875 се урегулира и за негова сметка се обособяват: УПИ VІ-1875, УПИ VІІ-1875 и УПИ VІІІ-1875 и част попада в нереализирана улица с о.т. 714-717б, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта.  Пълният текст >>>
 • 20.01.2021г.   ОБЯВЛЕНИЕ № 7   ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТРЕЛЧА, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 54/20.01.2021 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на  ПУП-ПР/план за  регулация/  за УПИ V-207, кв. 25 по плана на с. Дюлево, община Стрелча, като за негова сметка се обособят два урегулирани поземлени имота: УПИ V-207 и УПИ Х-207, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта.  Пълният текст >>> ;ПРИЛОЖЕНИЕ >>>                                        
 • 15.01.2021г. Допълнителна техническа информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Стрелча” и „Външен колектор /довеждащ колектор/ до ПСОВ” в гр.Стрелча, община Стрелча”
   Пълният текст>>>; Приложение 2 ОВОС                                         
 • СЪОБЩЕНИЕ 15.01.2021 г.
  Днес, 15.01.2021 г., на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Община Стрелча осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица по допълнителна техническа информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС (информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС) за съпътстващата инфраструктура по инвестиционно предложение (ИП): за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Стрелча” и „Външен колектор /довеждащ колектор/ до ПСОВ” в гр.Стрелча, община Стрелча”, с възложител община Стрелча.
  В 14-дневен срок, считано от 15.01.2021 г. , ще бъдат приемани предложения, мнения, възражения, препоръки и др. от граждани и организации на електронен адрес- e-mail: strelcha11@mail.bg или в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Стрелча с адрес гр.Стрелча, пл.“Дружба“№ 2 , партерен етаж.
   Пълният текст>>>
 • СЪОБЩЕНИЕ от ОБЩИНА СТРЕЛЧА 15.01.2021г.
  На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Община Стрелча обявява допълнителна техническа информация за съпътстващата инфраструктура по инвестиционно предложение (ИП)  за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Стрелча” и „Външен колектор /довеждащ колектор/ до ПСОВ” в гр.Стрелча, община Стрелча”, с възложител община Стрелча.
  В 14-дневен срок, считано от 15.01.2021г., ще бъдат приемани предложения, мнения, възражения, препоръки и др. от граждани и организации на електронен адрес- e-mail: strelcha11@mail.bg или в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Стрелча с адрес гр.Стрелча, пл.“Дружба“№ 2 , партерен етаж. Пълният текст>>>
 • О Б Я В Л Е Н И Е  № 6/ 14.01.2021г.
 • ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  СТРЕЛЧА, на основание чл. 129, ал. 2 от
 • ЗУТ съобщава, че със Заповед № 39/14.01.2021 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ на гр. Стрелча за УПИ І-Комплексно жилищно строителство в кв. 127, като за сметка на него се обособява УПИ І-2445, към който се присъединява част от имот 2446.
 •  Пълният текст на обявлението >>> Приложение 1 >>>Приложение 2 >>>
 • О Б Я В Л Е Н И Е 13.01.2021г.
   ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.  124б, ал.(2)  и чл. 136, ал. (1), във връзка с чл. 134, ал(1), т. 1, ал. 2, т. 6 от ЗУТ  съобщава, че със Заповед № 34/12.01.2021 г. на Кмета на Община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) за УПИ ХХIV-1453 в кв. 81 по плана на гр.Стрелча, като дворищната регулация с УПИ ІІІ-1455 и УПИ ІV-1451  се промени по имотната граница на ПИ № 1453 с ПИ № 1455 и ПИ № 1451, и  за негова сметка се обособят два урегулирани поземлени имота: УПИ ХХХ - 1453 и УПИ ХХІV -1453, съгласно приложената скица с предложение. Пълният текст на обявлението >>>
 • ОБЯВЛЕНИЕ  № 4/ 11.01.2021г.
 • На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен проект за
  частично изменение на  ПУП-ПР/план за   регулация и застрояване/  за УПИ ІІІ - Балнеолечебен СПА хотелски комплекс, кв. 62 по плана на град Стрелча, като към него се придават част от улица, минаваща по северната граница на УПИ ІІІ - Балнеолечебен СПА хотелски комплекс в кв. 62 и свободна площ до канал. Пълният текст на обявлението >>> Приложение >>>
 • ОБЯВЛЕНИЕ  № 3/ 11.01.2021 г.
  На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  във връзка с чл. 150 от ЗУТ съобщава, че е
  изработен проект за частично изменение на  ПУП-ПР/план за   регулация и застрояване/  за УПИ V-31, кв. 14 по плана на с. Смилец, община Стрелча, като за негова сметка се обособят два урегулирани поземлени имота: УПИ V-31 и УПИ Х-31. Пълният текст на обявлението >>> Приложение >>>
 • 07/01/2021  ОБЯВЛЕНИЕ  № 2 На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщава, че е изработен проект за
  частично изменение на на ПУП-ПР/план за  регулация/  за УПИ V-207, кв. 25 по плана на с. Дюлево, община Стрелча, като за негова сметка се обособят два урегулирани поземлени имота: УПИ V-207 и УПИ Х-207   Пълният текст на обявлението >>> Приложение ПУП-ПР-План за регулация>>>   
 • 07/01/2021 ОБЯВЛЕНИЕ  № 1 На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщава, че е изработен проект за
  частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/  на гр. Стрелча за УПИ ІІІ-РПК., кв.27В по плана на гр. Стрелча, като част от УПИ ІІІ-РПК се включи в образуването на нов УПИ VІІІ-ОДО.  Пълният текст на обявлението >>> ЧИ НА ПУП-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ за кв.28 в
 • 06/01/2021 О Б Я В Л Е Н И Е
  ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.  124б, ал.(2)  и чл. 136, ал. (1), във връзка с чл. 134, ал(1), т. 1, ал. 2, т. 6 от ЗУТ  съобщава, че със Заповед № 20/06.01.2021 г. на Кмета на Община Стрелча е допуснато изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) за УПИ ІІІ-РПК в кв. 27В по плана на гр.Стрелча, като част от УПИ ІІІ-РПК се включи в образуването на нов УПИ VІІІ-ОДО, съгласно приложена скица-предложение.
  гр. Стрелча
  06.01.2021 г.
 • 05/01/2021 Община Стрелча осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица по информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС (информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС) за инвестиционно предложение: за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Стрелча” и „Външен колектор /довеждащ колектор/ до ПСОВ” в гр.Стрелча, община Стрелча”, с възложител община Стрелча. Информация за преоцоеняване на необходимостта от ОВОС
 
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.