+ A | - a | A
· ОУП
Архив Обяви и съобщения 2022 г.


 • 29.12.2022   СЪОБЩЕНИЕ Днес, 29.12.2022 г., на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Община Стрелча осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица по информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС (информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС) за инвестиционно предложение: “Спортен атракционен комплекс в имоти с идентификатори 69835.113.19, 69835.113.20 и 69835.113.21 в местността „Света Петка по КККР на  гр. Стрелча, община Стрелча,
  ИСКАНЕ за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
 • 21.12.2022 О Б Я В Л Е Н И Е   ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.  124б, ал.(2)  и чл. 136, ал. (1), във връзка с чл. 150 от ЗУТ, че със Заповед № 1451/20.12.2022 г. на Кмета на Община Стрелча е разрешено изработването на КПИИ по чл. 150 от ЗУТ за  УПИ V-31 и УПИ X-31 в кв. 14  по плана на с. Смилец, община Стрелча  в следните части:

 • 19.12.2022 ОБЯВА за вакантна длъжност във в.ф. 28860 – Горна Малина от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

 • 19.12.2022 ОБЯВА за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс

 • 19.12.2022 О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 • 19.12.2022 ОБ Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 09.03.2023 г. до 17.03.20
 • 13.12.2022 СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с чл.15, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), Община Стрелча представя на вниманието на заинтересованите лица Решение № ПК – 24-ЕО/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на Общ устройствен план на община Стрелча, с обхват поземлен имот с идентификатор 69835.29.416, м. „Динчов камък“ РЕШЕНИЕ № ПК – 24-ЕО/2022г
 • 08.12.2022 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности
 • 08.12.2022 ОБЯВА за вакантни войнишки длъжности във военни формирования от Сухопътните войски
 • 02.12.2022 Във връзка с гроздоберната кампания 2022г., Ви напомняме, че съгласно чл.8 на Регламент 436/2009г. всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2022г. Същите трябва да бъдат подадени в два екземпляра в офиса на ТЗ на ИАЛВ гр.Пловдив.Срок за подаване на Декларациите за реколта от грозде в съответствие с чл.8 на Регламент 436/2009г. е най – късно до 15 януари.
Съгласно горепосоченото и чл.8 на същия регламент, нарушителя съответно гроздопроизводител, който не е обявил реколтата си в законоустановения срок или нарушил императивните актове по прилагането им, ще бъде наказан с глоба от 500 до 1000 лв. за физическите лица и от 2000 до 10 000 лв. за юридическите лица и едноличните търговци ако не подлежи на по–тежко наказание.
           Бланките може да бъдат открити и в сайта на Изпълнителна агенция по лозата и виното на адрес: http://www.eavw.com, раздел „Декларации“. Същите трябва да бъдат подадени в два екземпляра в офиса на ТЗ на ИАЛВ гр. Пловдив.
 • 30.11.2022 ОБЯВЛЕНИЕ: ОБЩИНА СТРЕЛЧА, На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация/ПР/  за УПИ ХІII – 171 и УПИ XVIII-171 в квартал 13 по плана на село Смилец, община Стрелча, като двата у.п.и. се обединят в един нов УПИ XI-171 съгласно приложената скица предложение. Проект
 • 30.11.2022 ОБЯВЛЕНИЕ: ОБЩИНА СТРЕЛЧА, На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация/ПР/  за УПИ ХІ – 170 и УПИ XII-170 в квартал 13 по плана на село Смилец, община Стрелча, като двата у.п.и. се обединят в един нов УПИ XI-170 съгласно приложената скица предложение. Проект
 • 25.11.2022 ОБЯВЛЕНИЕ: ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл. 124б, ал.(2) и чл. 136, ал. (1), че със Заповед № 1319/25.11.2022 г. на Кмета на Община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПР/ за УПИ ХIХ-366, кв. 12 по плана на град Стрелча, като дворищната регулационна линия да минава по имотната граница на ПИ № 366, съгласно приложената скица предложение.
 • 22.11.2022 ОБЯВЛЕНИЕ  Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 1  ЗУТ, съобщава, че в ДВ бр. 93 от 22.11.2022 г. е  обнародвано  Решение  № 539 от протокол № 45 от 27.10.2022 г. на ОбС-Стрелча, с което е  одобрен на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ в обхват: ПИ 69835.32.384, ПИ 69835.32.44, ПИ 69835.32.45, ПИ 69835.32.366, ПИ 69835.32.367, ПИ 69835.32.47, 69835.32.48 и части от ПИ 69835.32.42 и ПИ 69835.32.383 в местността „Голи Ръд“
 • 22.11.2022 ОБЯВЛЕНИЕ  Община Стрелча, на основание   чл. 127, ал. 6  ЗУТ, съобщава, че в ДВ бр. 92 от 18.11.2022 г. е  обнародвано  Решение  № 538 от протокол № 45 от 27.10.2022 г. на ОбС-Стрелча, с което е  одобрен  проект за изменение на ОУП на Община Стрелча за имот с  идентификатор 69835.62.87 в м. „Радин дол”
 • 22.11.2022 ОБЯВЛЕНИЕ  Община Стрелча, област Пазарджик на основание чл. 129, ал. 1  ЗУТ, съобщава, че в ДВ бр. 93 от 22.11.2022 г. е  обнародвано  Решение  № 537 от протокол № 45 от 27.10.2022 г. на ОбС-Стрелча, с което е     одобрен  ПУП /подробен устройствен план/ - ПП /парцеларен план/ за  трасе на подземен линеен обект на техническата инфраструктура - ел. кабел НН/0,4кV от СБС № 1 извод № 2 от ТНН на ТП БКТП ТП-1 Свобода КЛ./ВЛ. Смилец, п/ст Попинци, захранващ  ФЕЦ /фотоволтаична електроцентрала/ 30 кW“ в УПИ V-118, кв. 6 по плана на с. Свобода, община  Стрелча. 
 • 16.11.2022 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина
 • 04.11.2022 ОБЯВЛЕНИЕ  Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от  АПК, съобщава на лицето Лала Иванова Пеева, гр. Пловдив, бул. „Цариградско шосе“ № 47, ет. 3, ап. 8, че със Заповед № 1110/07.10.2022 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/  на гр. Стрелча, като се заличава част от улица в участъка от о.т. 696,  о.т. 694 в границите на ПИ № 2281, ПИ № 2278 и ПИ № 2425.
 • 02.11.2022 ОБЯВА за вакантна длъжност във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба
 • 02.11.2022 ОБЯВА за вакантна длъжност във в.ф. 18270 – Горна Малина от състава на  Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба
 • 01.11.2022 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.  124б, ал.(2)  и чл. 136, ал. (1), че със Заповед № 1214/01.11.2022 г. на Кмета на Община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  за УПИ ХІII – 171 и УПИ XVIII-171 в квартал 13 по плана на село Смилец, община Стрелча, като двата у.п.и. се обединят в един нов УПИ ХVІII- 171, съгласно приложената скица предложение.
 • 01.11.2022 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.  124б, ал.(2)  и чл. 136, ал. (1), че със Заповед № 1213/01.11.2022 г. на Кмета на Община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  за за УПИ ХІ – 170 и УПИ XII-170 в квартал 13 по плана на село Смилец, община Стрелча, като двата у.п.и. се обединят в един нов УПИ XI-170,  съгласно приложената скица - предложение.
 • 27.10.2022 ОБЩИНА СТРЕЛЧА СЪОБЩАВА:  На всички заинтересовани лица, че информацията по Проект  за  учредяване на санитарно- охранителна зона (СОЗ) около открито водохващане на река Меде дере, приток на Стрелчанска Луда Яна за питейно- битово  водоснабдяване на гр. Стрелча, в землището на гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик, се намира в Община Стрелча ,стая 13 и в офиса на Басейнова дирекция „ИБР” – Пловдив, ул. „Янко Сакъзов” №35, ет. 3, стая 37.
 • 24.10.2022 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за изменение на Разрешително за водовземане на минерална вода  (съгласно чл.75 от Закона за водите)
 • 14.10.2022 О Б Я В Л Е Н И Е № 44/ 14.10.2022 г. На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 1140/14.10.2022 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  за УПИ VI-656 и УПИ  V-655, кв. 45 по плана на град  Стрелча, ПРИЛОЖЕНИЕ
 • 13.10.2022 СЪОБЩЕНИЕ: Община Стрелча осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица за инвестиционно предложение: “Спортен атракционен комплекс в имоти с идентификатори 69835.113.19, 69835.113.20 и 69835.113.21 в местността „Света Петка"; ПРИЛОЖЕНИЕ
 • 12.10.2022 ОБЯВА за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност в Командване на Военновъздушните сили чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната и в чужбина. СПЕЦИФИКА
 • 07.10.2022 ОБЯВЕНИЕ На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 1110/07.10.2022 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/  на гр. Стрелча, като се заличава част от улица в участъка от о.т. 696,  о.т. 694 в границите на ПИ № 2281, ПИ № 2278 и ПИ № 2425 ПУП
 • 06.10.2022г. Заповеди за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землищата от Община Стрелча за стопанската 2022 - 2023г.
               ЗАПОВЕД  № РД-04-176/ 27.09.2022г. /за землището на с. Блатница. общ. Стрелча, обл.   Пазарджик/
               ЗАПОВЕД № РД-04-173/ 27.09.2022г. /за землището на с. Дюлево. общ. Стрелча, обл. Пазарджик/ 
               ЗАПОВЕД № РД-04-174/ 27.09.2022г. /за землището на с.Смилец, община Стрелча, обл. Пазарджик
               ЗАПОВЕД № РД-04-175/ 27.09.2022г. /за землището на с.Свобода, община Стрелча, обл. Пазарджик/
 • 03.10.2022 г.  ОБЯВА На основание чл. 40 от Закона за защита при бедствия, Община Стрелча обявява конкурс за набиране на доброволци за допълване на Доброволческото формирование.
 • 28.09.2022 г.  ОБЯВА Относно вакантни длъжности във военно формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши училища в страната и чужбина и определяне условията и реда за провеждане на конкурс Информация
 • 23.09.2022 г. ОБЯВЛЕНИЕ:  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 1044/23.09.2022 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за изменение на ПУП/подробен устройствен план/ -  ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча, за  УПИ І – 2445 и УПИ ХV-2280  в кв. 127, като същите се обединят в нов УПИ І-2245, 2280  ПУП
 • 23.09.2022 г. ОБЯВЛЕНИЕ: На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 1045/23.09.2022 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  за УПИ II-111, кв. 4 и УПИ  I-111, кв. 4 по плана на с. Смилец, община  Стрелча, като същите се обединят в един нов УПИ II-111- жилищно застрояване, зона Жм и се измени уличната регулация по имотната граница на ПИ № 111  ПУП
 • 21.09.2022 г. ОБЯВЛЕНИЕ: На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен проект за изменение на ПУП/подробен устройствен план/ -  ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча, за  УПИ І – 2445 и УПИ ХV-2280  в кв. 127, като същите се обединят в нов УПИ І-2245, 2280, Проектът е част  на КПИИ по чл. 150 от ЗУТ за обект: „Жилищна сграда“. ПУП
 • 21.09.2022 г. ОБЯВЛЕНИЕ: На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  за УПИ II-111, кв. 4 и УПИ  I-111, кв. 4 по плана на с. Смилец, община  Стрелча, като същите се обединят в един нов УПИ II-111- жилищно застрояване, зона Жм и се измени уличната регулация по имотната граница на ПИ № 111.ПУП
 • 21.09.2022 г. ОБЯВЛЕНИЕ: На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  за УПИ VI-656 и УПИ  V-655, кв. 45 по плана на град  Стрелча, като дворищната регулационна линия да минава по имотната граница на ПИ № 656 и ПИ № 655 и новообразуваният УПИ VI-656 се отреди за жилищно строителство, търговия и услуги, съгласно приложената скица предложение.ПУП
 • 16.09.2022 г. ОБЯВЯВА за публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем имоти – общинска собственост, намиращ се в с. Дюлево, с. Свобода, с. Блатница,   община Стрелча
 • 16.09.2022 г.ОБЯВЛЕНИЕ: ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.  124б, ал.(2)  и чл. 136, ал. (1), че със Заповед № 1019/14.09.2022 г. на Кмета на Община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  за УПИ II-111, кв. 4 и УПИ  I-111, кв. 4 по плана на с. Смилец, община  Стрелча, като същите се обединят в един нов УПИ II-111- жилищно застрояване, зона Жм и се измени уличната регулация по имотната граница на ПИ № 111,  съгласно приложената скица с предложение.
 • 16.09.2022 г. ОБЯВЛЕНИЕ: ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.  124б, ал.(2)  и чл. 136, ал. (1), че със Заповед № 1020/15.09.2022 г. на Кмета на Община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  за УПИ VI-656 и УПИ  V-655, кв. 45 по плана на град  Стрелча, като дворищната регулационна линия да минава по имотната граница на ПИ № 656 и ПИ № 655 и новообразуваният УПИ VI-656 се отреди за жилищно строителство, търговия и услуги, съгласно приложената скица предложение.
 • 12.09.2022 г.Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности; ОБЯВА относно вакантна длъжност във военно формирование от Сухопътни войски; Обява за конкурс за войнишки длъжности; Обява за конкурс за матроски длъжности
 • 07.09.2022 г. Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от  АПК
 • 02.09.2022 г.  Заповед
 • 29.08.2022 г. ОБЯВА за разглеждане регистри и карти на масиви за ползване в съответните землища на територията на Община Стрелча: с. Дюлево, с. Свобода, с. Смилец и с. Блатница.
 • 23.08.2022 г.    ОБЯВЛЕНИЕ     Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 1  ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че в ДВ бл. 68 от 23.08.2022 г.  е обявен изработен ПУП /Подробен устройствен план/ – ПП /Парцеларен план/ за  трасе на подземен линеен обект на техническата инфраструктура;  ПУП-ПП   
 • 22.08.2022 г.  СЪОБЩЕНИЕ за назначаване на комисия по чл.99б, ал.1 от Закона за гражданската администрация проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес в отговор на подадено искане с Вх. №5345/16.08.2022 г. ЗАПОВЕД
 • 16.08.2022 г.Съобщение относно осигурен обществен достъп за изразяване на писмени становища по допълнителна информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС (информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС) за инвестиционно предложение: “Изграждане на садкова инсталация за отглеждане на риба в акваторията на язовир „Калаващица”; Приложение
 • 16.08.2022 г. ОБЯВА Относно вакантни длъжности в Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана /КИПКО/ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс
  ОБЯВА Относно вакантни войнишки длъжности в Съвместното командване на специалните операции (СКСО) за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина и определяне условията и реда за провеждане на конкурс
 • 12.08.2022 г. СЪОБЩЕНИЕ Днес,12.08.2022 г., на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Община Стрелча осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица по информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС ; ИСКАНЕ за ОВОС
 • 11.08.2022 г.  О Б Я В А за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина
 • 09.08.2022 г.  ОБЯВЛЕНИЕ  № 34/ 08.08.2022 г.
  На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен проект за частично
  изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/  на гр. Стрелча -заличаване на улица от о.т. 696 –о.т. 694, създаване на УПИ за ПИ № 2281 в кв. 120 и нов УПИ III-2245, 2278 по регулационния плана на гр. Стрелча. ; Приложение
 • 08.08.2022 г.ОБЯВЛЕНИЕ  за изработен проект за частично изменение на ПУП - ПР  на гр. Стрелча за УПИ III- Център за социална рехабилитация и Интеграция „Миля 2000“; Приложение
 • 03.08.2022 г. ОБЯВА за разглеждане предварителни регистри и карти на масиви за ползване в съответните землища на територията на Община Стрелча: с. Дюлево, с. Свобода, с. Смилец и с. Блатница.
 • 03.08.2022 г. СЪОБЩЕНИЕ за осигурен обществен достъп за изразяване на писмени становища по инвестиционно предложение: “Изграждане на садкова инсталация за отглеждане на риба в акваторията на язовир „Калаващица”; Приложение
 • 29.07.2022 г. Обява за вакантна длъжност на Военновъздушните сили
 • 29.07.2022 г. ОБЯВЛЕНИЕ  -  Община Стрелча съобщава на „ДЖИЕЛЛЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Гр. София, общ. Столична, р-н Красно село, бул. „Цар Борис“ № 165А, ет. 9, че е изработен проект за изменение на Общ устройствен план; Приложение
 • 26.07.2022 г.  Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води,
  чрез нови водовземни съоръжения, съгласно чл. 62 от Закона за водите
  25.07.2022 г.    СЪОБЩЕНИЕ относно осигурен обществен достъп по инвестиционно предложение: “Садкова инсталация за отглеждане на риба в язовир „Черешката” в имот с идентификатор 69835.4.344 в местността „Марков камък”, с възложител „Аквила – Стоян Ножделов” ЕТ; Приложение
 • 18.07.2022 г.    ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ - СТРЕЛЧА   О Б Я В Я В А       І. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният имот:
  1.    Наименование на имота, обект на търга:
    УПИ II-общ. в кв.9 по плана на вилна зона „Вълк”
 • 18.07.2022 г.   ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – СТРЕЛЧА  О Б Я В Я В А       І. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния имот:
          1.Наименование и описание на имот:
  Зала за музика с площ от 56 кв. м
 • 12.07.2022 г. ОБЯВА за вакантни длъжности във военни формирования от Сухопътните войски
 • 12.07.2022 г. ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба
 • 27.06.2022 г. Обявление относно обществено обсъждане на ОУП на Община Стрелча
  за поземлен имат идентификатор 69835.62.87 в местността „Радин дол“
 • 27.06.2022 г. ОБЯВЛЕНИЕ  относно изработен проект за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ с цел промяна на предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия от „Защитена зеленина“- Оз в „За жилищно малкоетажно застрояване“; Приложение
 • 23.06.2022 г. О Б Я В Л Е Н И Е относно разрешено изработването на проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ на гр. Стрелча в частта отреждане на УПИ III-Център за социална рехабилитация и интеграция „Миля 2000“
 • 23.06.2022 г. О Б Я В А Общинска администрация – Стрелча има намерение да предложи за продажба следните имоти общинска собственост:
 • 22.06.2022 г.Обявяване на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани; Списък на вакантните длъжности (pdf документ); Заповед на министъра (pdf документ)
 • 20.06.2022 г. О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 25.07.2022 г. до 29.07.2022 г. в Съвместното командване на специалните операции; Приложения `(pdf документ)
 • 16.06.2022 г.  СЪОБЩЕНИЕ Днес, 16.06.2022 г., на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Община Стрелча осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица по информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС            
  Приложение No 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС
  ПРИЛОЖЕНИЕ 1            
  ПРИЛОЖЕНИЕ 3
    
 • 15.06.2022 г. О Б Я В Л Е Н И Е  Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка със Заявление вх. № С-3525/31.05.2022 г. от  „Строително-консултанска къща- Кондев“ ООД  съобщава,
 • 07.06.2022 г.  ОБЯВА Относно вакантни длъжности във военно формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши училища в страната и чужбина и определяне условията и реда за провеждане на конкурс
 • 06.06.2022 г. ОБЯВЛЕНИЕ  - разрешено изработването на проект за частично изменение на ПУП - ПР  на гр. Стрелча, като част от улица в участъка от о.т. 696,  о.т. 694 бъде заличена
 • 20.05.2022 г. СЪОБЩЕНИЕ относно предстоящ на  14.06.2022г. от 10.00ч. ПРЕД СТОПАНСКИ ДВОР /БИВША КООПЕРАЦИЯ/ НА ГР. СТРЕЛЧА, технически преглед на тракторите, зърнокомбайни, тракторните ремаркета, самоходната техника и прикаченият инвентар
 • 20.05.2022 г. ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ - СТРЕЛЧА   О Б Я В Я В А         І. Повторен публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем за  срок 10 /десет/ години, на поземлени имоти – частна общинска собственост, представляващи ниви, намиращи се в землището на гр. Стрелча, община Стрелча
 • 20.05.2022 г.  ОБЯВЛЕНИЕ    Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 1  ЗУТ, съобщава, че в ДВ бр. 38 от 20.05.2022 г. е  обнародвано  Решение  № 445 от протокол № 39 от 19.04.2022 г. на ОбС-Стрелча за  одобряване на проект за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/-ПР/план за улична регулация/ за ул. „Труд“
 • 19.05.2022 г.  Протокол от заседание на Комисията, назначена със  Заповед №298/18.04.2022г. на кмета на община Стрелча
 • 16.05.2022 г.  О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
 • 16.05.2022 г. О Б Я В Л Е Н И Е относно одобрен ПУП-ПР  на гр. Стрелча - кв. 4А; Приложение
 • 13.05.2022 г. ОБЯВА за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина, и реда за провеждане на конкурс
 • 13.05.2022 г. ОБЯВА за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина, и реда за провеждане на конкурс
 • 10.05.2022 г.   ОБЯВЛЕНИЕ  Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от  АПК, съобщава на лицата     Янко Гошов Янков, гр. Стрелча, ул. „Труд“ № 12; Гошо Янков Гошов, гр. Стрелча, ул. „Труд“№ 12
 • 10.05.2022 г.  ОБЯВЛЕНИЕ  Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от  АПК, съобщава на лицата Тодорка Иванова Лазарова, гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“ № 42, вх. 1, ет. 4; Недка Иванова Белчова, гр. Велинград, ул. „Кочо Честименски“ № 10а
 • 10.05.2022 г.   ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от  АПК, съобщава на лицето Любомир Кирилов Тимчев, гр. София, ж.к. „Младост 1“ № 16, вх. 2, ап. 10, ет. 5
 • 05.05.2022 г.   ОБЯВА за вакантна длъжност в Централно военно окръжие за приемане на военна
  служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)
 • 04.05.2022 г.  Обява за Публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем за  срок 10 /десет/ години, на поземлени имоти – частна общинска собственост, представляващи ниви
 • 03.05.2022 г. Обявление относно одобрен Проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ на гр.Стрелча за кв. 85 по плана на гр. Стрелча, с който се обособява
  урегулиран поземлен имот: УПИ ІХ-1528
 • 03.05.2022 г. Списъци на лица, имащи право да закупят дървесина, предоставена от Общински горски територии – Стрелча по ценоразпис за минимални цени за отоплителен сезон 2022/2023 г., определени с решение на Комисия, назначена със Заповед № 292 / 18.04.2022 г. и Протокол от 27.04.2022 г.
  гр. Стрелча, с. Блатница, с. Свобода, с. Дюлево, с. Смилец
 • 27.04.2022 г.  ПРОТОКОЛ от заседанието на Комисията за разпределяне на пасища,мери и ливади от ОПФ
 • 18.04.2022 г. ЗАПОВЕД №299/18.04.2022г. На основание чл.10, ал.5 от Закона за маслодайната роза Списък на на розопроизводителите, регистрирани в Общинска служба земедеблие - Панагюрище - офис Стрелча
 • 13.04.2022 г. ОБЯВЛЕНИЕ №24 относно обявен ПУП-ПРЗ в кв. 122; Приложение
 • 11.04.2022 г. ОБЯВЛЕНИЕ №23 относно обявен ПУП-ПРЗ в м. "Радин дол"; Приложение 1; Приложение 2;
 • 11.04.2022 г. ОБЯВЛЕНИЕ №22 относно обявен ПУП-ПРЗ в кв. 72; Приложение 1; Приложение 2;
 • 11.04.2022 г. ОБЯВЛЕНИЕ №21 относно обявен ПУП-ПРЗ в кв. 111; Приложение;
 • 07.04.2022 г.   ОБЯВЛЕНИЕ  Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от  АПК, съобщава        
 • 30.03.2022 г. О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 20.06.2022г. до 21.06.2022г., в НВУ „Васил Левски“ – гр. Велико Търново  ОБЯВА
 • 25.03.2022 г    СЪОБЩЕНИЕ за  технически преглед на тракторите, тракторните ремаркета, самоходната техника и прикаченият инвентар
 • 25.03.2022 г   О Б Я В А за провеждане на конкурс е кандидати за приемане на 20 (двадесет) сержанти/старшини, оркестранти на военна служба в Представителния и военните духови оркестри
 • 21.03.2022 г. СЪОБЩЕНИЕ - В изпълнeниe нa Πлaнa зa дeйcтвие в Бългapия пo oтнoшeниe нa oбeĸтитe зa oтглeждaнe нa cвинe зa лични нyжди във вpъзĸa c Aфpиĸaнcĸaтa чyмa пo cвинeтe (АЧС)
 • 18.03.2022 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча съобщава на лицeто Тодорка Иванова Лазаров за изработен проект за частично изменение на ПУП - ПР  на гр. Стрелча за нереализирана зеленина  в кв. 111
 • 18.03.2022 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 19/ 18.03.2022 г. На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 192/16.03.2022 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект за частично изменение  на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот с пл. № 26,/УПИ ІІ-общ./ и имот с пл. № 31/УПИ ІІІ-общ./, кв. 3 по плана на Вилна зона „Вълк“, гр. Стрелча, одобрен с Решение № 612/05.02.2019 г. на Общински съвет гр. Стрелча. ПРИЛОЖЕНИЕ1, ПРИЛОЖЕНИЕ2
 • 17.03.2022 г. О Б Я В Л Е Н И Е  относно одобрен Проект за частично изменение на ПУП-ПР  на с. Дюлево, Община Стрелча  за УПИ VІІ-общ.; Приложение 1
 • 17.03.2022 г. О Б Я В Л Е Н И Е  относно одобрен Проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ на гр.Стрелча за кв. 85; Приложение 1, Приложение 2;
 • 17.03.2022 г.  ОБЯВЛЕНИЕ  № 15/ 17.03.2022 г. На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване/ПРЗ/  на гр. Стрелча за УПИ ІV-990 в кв. 72, при което:
  ПРИЛОЖЕНИЕ1
  ПРИЛОЖЕНИЕ2
  17.03.2022 г.   О  Б  Я  В  А Община Стрелча обявява прием на документи на лица, имащи право да закупят дървесина, предоставена от Общински горски територии – Стрелча по ценоразпис за минимални цени за отоплителен сезон 2022/2023 г. в срок до 18.04.2022 г. ПРИЛОЖЕНИЕ1ПРИЛОЖЕНИЕ2
  15.03.2022 г. О Б Я В А за  за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните имоти:
  15.03.2022 г.  О Б Я В А  за  Публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем за  срок 10 /десет/ години, на поземлени имоти – частна общинска собственост, представляващи ниви, намиращи се в землището на гр. Стрелча и с. Дюлево, община Стрелча

 • 15.03.2022 г. О Б Я В А за  Публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем за  срок 10 /десет/ години, на поземлени имоти – частна общинска собственост, представляващи ниви, намиращи се в землището на гр. Стрелча и с. Дюлево, община Стрелча>>>
 • 15.03.2022 г. О Б Я В А за публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните имоти >>>
 • 11.03.2022 г. СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Община Стрелча  осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица по  инвестиционно предложение (ИП): Разширение на съществуващ Гробищен парк в гр. Стрелча, община Стрелча”
  ПРИЛОЖЕНИЕ1
  ПРИЛОЖЕНИЕ2
  ПРИЛОЖЕНИЕ3
  11.03.2022 г. О Б Я В Л Е Н И Е относно  Заповед № 172/11.03.2022 г. на Кмета на Община Стрелча, с която се разрешава изработването на  КПИИ за обект: „Фотоволтаична система за производство на ел. енергия от възобновяеми източници с мощност до 1  MW“ в УПИ І-111   в кв. 4  по плана на с. Смилец
 • 09.03.2022 г.  О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 26.05.2022 г. и 27.05.2022 г. в Националната гвардейска част - гр. София
 • 09.03.2022 г.  О Б Я В А за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, завършили
  граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
  ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПЕЦИФИКАТА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
  09.03.2022 г. Обявление за изработен ПУП-ПРЗ в местността Радин дол
 • 02.03.2022 г. РЕШЕНИЕ № ПК-06-ЕО/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
 • 02.03.2022 г. СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с чл.15, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), Община Стрелча представя на вниманието на заинтересованите лица Решение № ПК – 06-ЕО/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на Община Стрелча за периода 2021-2028“
  02.03.2022 г. РЕШЕНИЕ № ПК-05-ЕО/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
  02.03.2022 г. СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с чл.15, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), Община Стрелча представя на вниманието на заинтересованите лица Решение № ПК – 05-ЕО/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на Общ устройствен план на община Стрелча за поземлен имот с идентификатор 69835.62.87, м. „Радин дол” по КККР на гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик.
  Във връзка с чл.15, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), Община Стрелча представя на вниманието на заинтересованите лица Решение № ПК – 05-ЕО/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на Общ устройствен план на община Стрелча за поземлен имот с идентификатор 69835.62.87, м. „Радин дол” по КККР на гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик.
 • 28.02.2022 г.  ОБЯВА от съвместното командване на специалните операции за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 04.04.2022 г. до 08.04.2022 г.
  в Съвместното командване на специалните операции в гарнизон Пловдив
 • 28.02.2022 г. Обява от Ценнтрално военно окръжие - Военно окръжие II степен - Пазарджик - за вакантна длъжност във ВВМУ "Н. Вапцаров" за приемане на на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)
 • 24.02.2022 г. О Б Я В А Общинска администрация – Стрелча съобщава на собствениците /ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, желаещи да наемат за индивидуално ползване пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд, че от 01.03.2022г. до 10.03.2022г. ще се приемат заявления по образец за стопанската 2022-2023 година.
  СПИСЪК  НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗЕМЛИЩЕ НА ГР. СТРЕЛЧА  ЕКАТТЕ 69835, ОБЩИНА СТРЕЛЧА
  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
  ОБРАЗЕЦ на З А Я В Л Е Н И Е по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ
  Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 99, ал. 1, т. 4 от ППЗСПЗЗ
 • 24.02.2022 г. О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба а лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина,във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Белене, Пловдив, Мусачево, Горна Оряховица и Смолян
 • 18.02.2022 г.ОБЯВЛЕНИЕ  № 13/ 18.02.2022 г.основание изработен проект за
  частично изменение на ПУП-ПР  на гр. Стрелча в кв. 4А; Приложение
 • 18.02.2022 г. ОБЯВЛЕНИЕ  № 12/ 18.02.2022 относно изработен проект за
  частично изменение на ПУП-ПР  на гр. Стрелча за нереализирана зеленина  в кв. 111 по плана на гр. Стрелча; Приложение
 • 16.02.2022 г. ОБЯВЛЕНИЕ  относно изработен проект на ПУП-ПРЗ в местността „Голи Ръд“  по КККР на землището на гр. Стрелча
 • 15.02.2022 г.  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – СТРЕЛЧА ОБЯВЯВА
           І. Публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем имоти – общинска собственост, намиращ се в с. Дюлево, с. Свобода, с. Блатница   община Стрелча за  срок от 10 /десет/ години
 • 15.02.2022 г.  ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ - СТРЕЛЧА  О Б Я В Я В А
        І. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният имот:
  1. Наименование на имота, обект на търга:  
    УПИ ХIX-общ. в кв.9 по плана на вилна зона „Вълк” с обща площ 391,00 кв.м,
 • 14.02.2022г.ОБЯВЛЕНИЕ  № 11/ 14. 02. 2022 г. относно изработен проект на
  Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за част от ПИ 69835.62.208 в местността „Радин дол“  по КККР на землището на гр. Стрелча  с НТП „Нива“, седма категория; Приложение 1; Приложение 2
 • 10.02.2022гОБЯВЛЕНИЕ  № 10/ 10. 02. 2022 г. Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщава, че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот с пл. № 26,/УПИ ІІ-общ./ и имот с пл. № 31/УПИ ІІІ-общ./, кв. 3 по плана на Вилна зона „Вълк“, гр. Стрелча, одобрен с Решение № 612/05.02.2019 г. на Общински съвет гр. Стрелча.  ПУП-ПРЗ, ПУП-ПРЗ-2  
 • 02.02.2022г. ОБЯВА: Община Стрелча публикува проект на „Програма за управление на отпадъците на община Стрелча за периода 2021г.-2028г.“
  Приложение:  Проект на „Програма за управление на отпадъците на община Стрелча за периода 2021г.-2028г.“
 • 02.02.2022г. ОБЯВЛЕНИЕ  относно изработен проект за частично изменение на ПУП по плана на с. Дюлево - УПИ VІІ-общ., „Читалище, търговия и услуги“
 • 02.02.2022г. ОБЯВЛЕНИЕ относно Попълването на кадастралния план на гр. Стрелча- нов ПИ пл.№ 2514
 • 02.02.2022г. ОБЯВЛЕНИЕ относно разрешаването на изработване на проект за частично изменение на ПУП кв. 4А.
 • 02.02.2022г. Заповед №63/01.02.2022 г.
 • 28.01.2022г. Обява за вакантна длъжност в НВУ "Васил Левски"
 • 28.01.2022г. Обява за прием на курсанти, Заповед, График
 • 28.01.2022г. Обява за прием на курсанти, Заповед, График
 • 26.01.2022г. Обява за вакантна длъжност в НВУ "Васил Левски" за приемане на военна служба
 • 20.01.2022г. Заповеди относно полски пътища:
  Заповед с. Дюлево
  ; Приложение с. Дюлево
  Заповед с. Свобода; Приложение с. Свобода
  Заповед с. Смилец
  ; Приложение с. Смилец
  Банкова сметка на община Стрелча
  IBAN:BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 код 444200, BIC TEXIBGSF Тексим Банк АД, офис Стрелча
 • 17.01.2022г.  ОБЯВЛЕНИЕ  № 7/ 17. 01. 2022 г. относно изработен проект на
  Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  за ПИ 69835.32.384, ПИ 69835.32.44, ПИ 69835.32.45, ПИ 69835.32.366, ПИ 69835.32.367, ПИ 69835.32.47,69835.32.48 и части от ПИ 69835.32.42 и ПИ 69835.32.383 в местността „Голи Ръд“  по КККР на землището на гр. Стрелча във връзка с промяна на предназначението им и определяне на терен за разширение на съществуващ  Гробищен парк. Приложение 1; Приложение 2
 • 13.01.2022г. Дирекция „Бюро по труда”-Панагюрище уведомява своите клиенти, че на 19.01.2022г.  ще обслужва клиентите си в Мобилно бюро по труда-гр.Стрелча на ул.”Калавая”№2
 • 12.01.2022г.  О Б Я В Л Е Н И Е ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.  124б, ал.(2)  и чл. 136, ал. (1), че със Заповед № 27/12.01.2022 г. е разрешено изработването на проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/  на гр. Стрелча
 • 10.01.2022г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ на гр. Стрелча за кв. 85 по плана на гр. Стрелча, с който се обособява урегулиран поземлен имот: УПИ ІХ-1528 за имот 1528 в кв. 85.
 • 04.01.2022г.  О Б Я В Л Е Н И Е  ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.  124б, ал.(2)  и чл. 136, ал. (1), във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ  съобщава, че със Заповед № 5/05.11.2022 г. на Кмета на Община Стрелча е разрешено Изработването на проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  за поземлен имот с пл. № 26,/УПИ ІІ-общ./ и имот с пл. № 31/УПИ ІІІ-общ./, кв. 3 по плана на Вилна зона „Вълк“, гр. Стрелча, одобрен с Решение № 612/05.02.2019 г. на Общински съвет гр. Стрелча.
 • 04.01.2022г. ОБЯВЛЕНИЕ  № 2/ 04.01.2022 г. относно изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/  на с. Дюлево за УПИ VІІ-общ. за търговия и услуги в кв. 16 по плана на с. Дюлево като се променя отреждането му в УПИ VІІ-общ., „Читалище, търговия и услуги“; ПРИЛОЖЕНИЕ
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.