· ОУП
ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

 ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ
 
 • 21.09.2023 ОБЯВА  Община Стрелча  на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на наследници на Филип Динчев и наследници на Васил Цвятков Енев,  че е изработен проект за изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на УПИ III-2020, 2377.   в кв. 108А по на гр. Стрелча
 • 21.09.2023 ОБЯВА  Община Стрелча На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект за изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на УПИ III-2020, 2377.   в кв. 0108А по на гр. Стрелча.   ПУП
 • 21.09.2023 ОБЯВА  Община Стрелча На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект за изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на УПИ ХVI-1335.   в кв. 86 по имотната гпаница на ПИ № 1335 на основание §8, ал. 2, т. 3 от ЗУТ.   ПУП
 • 20.09.2023 ОБЯВА  Община Стрелча на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 отЗУТ и във връзка със Заявление с  вх. № С-5725/14.09.2023 г. от Сдружение „Ти си това“ съобщава, че  със Заповед № 907/20.09.2023 г. на Кмета на Община Стрелча е  разрешено изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ пл. № 2356, ПИ пл. № 2357 и ПИ с пл. № 2358 в кв. 123 по плана на гр. Стрелча
 • 20.09.2023 ОБЯВА  Община Стрелча на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 отЗУТ и във връзка със Заявление с  вх. № С-5837/19.09.2023 г. от Тодор Смиленов Ботев съобщава, че  със Заповед № 906/20.09.2023 г. на Кмета на Община Стрелча е  разрешено изработването на проект за изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПР/план за регулация/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985г.  на УПИ ХVI-417.   в кв. 28
 • 14.09.2023 ОБЯВА  Община Стрелча на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал.
  10 от  АПК, съобщава на лицата:
  -    Иван Йовков Иванов, гр. София, ж.к. „Младост1“ № 25, вх. 4, ет. 9, ап. 138;
  -    Дмитрия Стоянова Денева/Дескова/, гр. Пловдив, ул. „Георги Кирков“ № 66, ет. 2, ап. 2;
  -    Евгени Нешев Делов, гр. София, ул. „Грозден“ № 23;
  -    Стоян Цвятков Десков, гр. София, ж.к. „Младост II“ № 218, вх. 2, ет. 1, ап. 72;
  -    Веселин Нешев Делов, гр. София, ул. „Грозден“ № 23,
  че със Заповед №790/ 16.08.2023 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с пл. №№ 1844,  1845, 2245, 2246 и 2518 в квартал 79 по плана на град Стрелча и   образуване на нов УПИ XIХ-2246
 • 14.09.2023 ОБЯВА  Община Стрелча на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от  АПК, съобщава на лицето Наталия Радева Симеонова, гр. Мездра, област Враца, ул. „Янко Сакъзов“ № 6, ет. 3, ап. 9:
  че със Заповед №789/ 16.08.2023 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на УПИ Х-620.   в кв. 22, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта
 • 13.09.2023 ОБЯВА  Община Стрелча на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка със Заявление с  вх. № С-5644/12.09.2023 г. от Николай Георгиев Атанасов съобщава, че  със Заповед № 868/13.09.2023 г. на Кмета на Община Стрелча е  разрешено изработването на проект за изменение на  ПУП-ПР за УПИ VI-1134 в кв. 91 по плана на гр. Стрелча на основание §8, ал. 2, т. 3 от ЗУТ.
 • 05.09.2023 ОБЯВА  за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина, за времето от 11.10.2023 г. до 13.10.2023 г. във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка
 • 05.09.2023 ОБЯВА  за вакантни длъжности в Сухопътните войски и подчинените му военни формирования за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)   Приложение 1
 • 01.09.2023 ОБЯВА Община Стрелча на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и чл. 150, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицето Танчо Христосков Мърхов, че че със Заповед № 675/25.07.2023 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект за изменение на  ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ /план за регулация и застрояване/ за  УПИ V-31 и УПИ X-31 в кв. 14  по плана на с. Смилец, като част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ  за обект: „Фотоволтаична система за производство на ел. енергия от възобновяеми източници с мощност до 1 MW” в  нов УПИ V-31, образуван от обединяването на . УПИ V-31 и УПИ X-31 в кв. 14
 • 29.08.2023 ОБЯВА Община Стрелча на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 отЗУТ и във връзка със Заявление с  вх. № С-5314/28.08.2023 г. от „Ехо-Хидро-90“ ООД  съобщава, че със заповед № 827/29.08.2023 г. на Кмета на община Стрелча е разрешено Изработването на проект за изменение на  ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 67516.4.5 по КККР на землището на с. Смилец, местност „Юрта“ за промяна отреждането  на УПИ V За производствена и складова дейност в УПИ V5 - Животновъдство, клане и преработка, съгласно приложената скица предложение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ
 • 25.08.2023 ОБЯВА Община Стрелча на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от  АПК, съобщава на „Джиелле България“ ЕООД, гр. София, ул. „Оборище“ № 93, че със Заповед № 686/ 27.07.2023 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване/ПРЗ/ и схеми за „ВиК“ и Електрозахранване за поземлен имот с идентификатор 69835. 62. 87 в местността „Радин дол“
 • 16.08.2023 ОБЯВА Община Стрелча на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 отЗУТ и във връзка със Заявление с  вх. № С-4658/26.07.2023 г. от „Илия Нанчев“ ЕООД, че със заповед № 791/16.08.2023 г. на Кмета на община Стрелча е разрешено Изработването на проект за частично изменение на  ПУП-ПРЗ на УПИ III-2020, 2377- пункт за ГТП  в кв. 108А  по плана на гр. Стрелча за изменение на отреждането на имота от пункт за ГТП  в отреждане „за ФЕЦ“
 • 16.08.2023 ОБЯВА Община Стрелча На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед №790/ 16.08.2023 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с пл. №№ 1844,  1845, 2245, 2246 и 2518 в квартал 79 по плана на град Стрелча и   образуване на нов УПИ XIХ-2246, За жилищно строителство, отдих и рекреация, нов УПИ ХХ-1844, 1845, 2518, За жилищно строителство, отдих и рекреация, нов УПИ ХХI-1844, 1845, 2518, За жилищно строителство, отдих и рекреация  и нов граничен УПИ XVIII-2245 по имотни граници съответно на ПИ пл. № 2246 и ПИ пл. № 1844, ПИ пл. № 1845, ПИ пл. № 2518    ПУП    ПУП1
 • 16.08.2023 ОБЯВА Община Стрелча На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед №789/ 16.08.2023 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на УПИ Х-620.   в кв. 22, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта    ПУП
 • 14.08.2023 ОБЯВА  за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 29.08.2023 г. до 30.08.2023 г., във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка
 • 14.08.2023 ОБЯВА  за провеждане на конкурс за старшински длъжности във военно формирование 52290-Варна, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина
 • 14.08.2023 ОБЯВА  за провеждане на конкурс на 28.11.2023 г. и 29.11.2023 г. във в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, гр. София за заемане на вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
 • 08.08.2023 ОБЯВА Община Стрелча на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка със Заявление с  вх. № С-4903/07.08.2023 г. от Бальо Петров Петров съобщава, че със заповед № 758/08.08.2023 г. на Кмета на община Стрелча е разрешено изработване на проект за  изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПР/план за регулация/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г.  на УПИ ХVI-1335.   в кв. 86 по имотната граница на ПИ пл. № 1335 с ПИ пл.№ 1338 и ПИ пл. № 1334 и  приложена скица – предложение за изменение на плана за регулация на основание §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ
 • 07.08.2021г. Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр Пазарджик, относно назначаване на комисии за сключване на споразумения за ползване на земеделски земи в землищата на община Стрелча за стопанската 2023-2024г. БЛАТНИЦА ДЮЛЕВО СВОБОДА СМИЛЕЦ
 • 04.08.2023 ОБЯВА Община Стрелча на основание чл. 128, ал. 1  ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен ПУП /Подробен устройствен план/ – ПП /Парцеларен план/ за: „Трасе на подземен електропровод, захранващ имот с идентификатор 04368.22.124 в  местност „Пикла”, по КККР на с. Блатница, община  Стрелча.        ПУП    ПУП2
 • 02.08.2023 ОБЯВА Община Стрелча  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 731/ 02.08.2023 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект за частично изменение на  ПУП-ПРЗ на гр. Стрелча за ПИ пл. № 2353 и реално определени части от ПИ пл. № 2263, които се присъединяват към УПИ XIV- 2353 в кв. 123 по плана на гр. Стрелча, като се заличават УПИ XI-2353, УПИ XII-2353, УПИ XIII-2353, УПИ XIV-2353, зеленина и улица с о.т. 609-608-607 и да се обособява нов УПИ XI- 2353, 2263 за сметка на   ПУП
 • 28.07.2023 ОБЯВА  Община Стрелча на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицата:
  -    Иван Кунчев Кунчев, гр. Пловдив, ул. „Сърнена гора“ № 10, ет. 3, ап. 5;
  -    Иван Йовков Иванов, гр. София, ж.к. „Младост 1“ № 25, вх. 4, ет. 9, ап. 138;
  -    Ненка Венциславова Дескова, гр. София, ж.к. „Младост III“, № 354, вх. 5, ет. 3, ап. 7;
  -    Венцислав Цветков Десков, гр. София, ж.к. „Младост III“, № 356, вх. 8, ет. 8, ап. 23;
  -    Стоян Цвятков Десков, гр. София,  ж.к. „Младост II“, № 218,  вх. 2, ет. 1, ап. 29;
  -    Евгени нешев Делов, гр. София, ул. „Грозден“ № 23;
  -   Димитрия Стоянова Денева/Дескова/, гр. Пловдив, ул. „Георги Кирков, № 66, ет. 2, ап. 2,
  че е изработен проект за  частично изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с пл. №№ 1844,  1845, 2245, 2246 и 2518 в квартал 79 по плана на град Стрелча
 • 28.07.2023 ОБЯВА Община Стрелча на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицето Наталия Радова Симеонова, гр. Мездра, област Враца,ул. „Янко Сакъзов“ № 6, ет. 3, ап. 9, че е изработен проект за за изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на УПИ Х-620.   в кв. 22.
 • 27.07.2023 ОБЯВА Община Стрелча На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 685/ 27.07.2023 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект за частично изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ XI-362 и УПИ  X-362 в кв. 29  по плана на гр. Стрелча,  съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта  и Предварителен договор от 01.06.2023 г. по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.  ПУП
 • 27.07.2023 ОБЯВА Община Стрелча На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 684/ 27.07.2023 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект на Подробен устройствен план /ПУП/- План за регулация /ПР/ на ул. „Труд“ от о.т. 307а до о.т. 310а и изменение на регулационния план за УПИ XII – държ. и УПИ XIII – държ. в кв. 104 по плана на гр. Стрелча   ПУП
 • 27.07.2023 ОБЯВА  Община Стрелча На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 686/ 27.07.2023 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване/ПРЗ/ и схеми за „ВиК“ и Електрозахранване за поземлен имот с идентификатор 69835. 62. 87 в местността „Радин дол“, по КККР на землището на гр. Стрелча, във връзка с промяна на предназначението на земеделдса земя с НТП „Нива“ за жилищно строителство    ПУП
 • 27.07.2023 ОБЯВА Община Стрелча  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и чл. 150, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че със Заповед № 675/25.07.2023 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект за изменение на  ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ /план за регулация и застрояване/ за  УПИ V-31 и УПИ X-31 в кв. 14  по плана на с. Смилец, като част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ  за обект: „Фотоволтаична система за производство на ел. енергия от възобновяеми източници с мощност до 1 MW” в  нов УПИ V-31, образуван от обединяването на . УПИ V-31 и УПИ X-31 в кв. 14      ПУП
 • 27.07.2023 ОБЯВА  Община Стрелча  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 674/ 25.07.2023 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен Окончателен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-45 в кв. 6 по плана на с. Блатница, община Стрелча, одобрен със Заповед № 139/05.07.1993 г. на Кмета на община Стрелча за  изменение отреждането на имота от ниско жилищно застрояване в „за ниско жилищно застрояване и фотоволтаична електроцентрала“    ПУП
 • 27.07.2023 ОБЯВА Община Стрелча  на основание чл.  128, ал.(3) от ЗУТ и във връзка със Заявление с  вх. № С-4560/20.07.2023 г. от Миглена Стоянова Апостолова съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ пл. № 2353 и реално определени части от ПИ пл. № 2263, които се присъединяват към УПИ XIV- 2353 в кв. 123 по плана на гр. Стрелча, което предвижда да се заличат УПИ XI-2353, УПИ XII-2353, УПИ XIII-2353, УПИ XIV-2353, зеленина и улица с о.т. 609-608-607 и да се обособи нов УПИ XI- 2353, 2263    ПУП
 • 20.07.2023 ОБЯВА за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина   ПРИЛОЖЕНИЕ
 • 13.07.2023 ОБЯВА за провеждане на конкурс за заемане на офицерска длъжност във военно
  формирование 52090 - Долна Митрополия, чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина за времето от 21.08.2023 г. до 22.08.2023 г.
 • 13.07.2023 ОБЯВА за вакантна длъжност във военно формирование 52090 – Долна Митрополия за привличане на кандидати за военна служба с провеждане на конкурс
 • 07.07.2023 ОБЯВА Община Стрелча  На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщаваме, че е  Проект за изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПР /план за регулация/ за . „Труд“ от о.т. 307а до о.т. 310а  и изменение на регулационния план за УПИ XII-държ. и  XIII – държ в кв. 104 по плана на гр. Стрелча   ПУП
 • 05.07.2023 ОБЯВА  Община Стрелча На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 617/ 04.07.2023 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  за УПИ I-316  от кв. 17 по плана на с. Свобода, община Стрелча, като от ПИ № 316 се образуват три равни по площ нови урегулирани поземлени имота: нов УПИ I – 316, нов  УПИ XIX – 316 и  нов УПИ XX -316. Променя се улично-регулационната линия към улица с о.т. 98-99  да минава по имотната граница на ПИ с пл. № 316   ПУП
 • 05.07.2023 ОБЯВА  Община Стрелча На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 616/ 04.07.2023 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/   на гр. Стрелча за УПИ XVIII – общ.,  XIX – общ.,  XX – общ., XXI – общ., XXII – общ.,  XXIII – общ.,  XXIV – общ.  в  квартал 9 по плана на град Стрелча, като се  променя записа на отреждането на урегулираните поземлени имоти, образувани от пл. № 2501, в устройствена зона Жм, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта   ПУП
 • 05.07.2023 ОБЯВА Община Стрелча на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка със Заявление с  вх. № С-4070/26.06.2023 г. от Миглена Стоянова Апостолова съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ пл. № 2353 и реално определени части от ПИ пл. № 2263, които се присъединяват към УПИ XIV- 2353 в кв. 123 по плана на гр. Стрелча, което предвижда да се заличат УПИ XI-2353, УПИ XII-2353, УПИ XIII-2353, УПИ XIV-2353, зеленина и улица с о.т. 609-608-607 и да се обособи нов УПИ XI- 2353, 2263
 • 05.07.2023 ОБЯВА Община Стрелча на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка със Заявление с  вх. № С-3126/09.05.2023 г. от Филип Бойчев Козареков и Тодор Филипов Козареков съобщава, че е изработен проект за изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ XI-362 и УПИ  X-362 в кв. 29  по плана на гр. Стрелча по приложена скица-предложение и Предварителен договор от 01.06.2023 г. по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ
 • 05.07.2023 ОБЯВА за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 12.09.2023 г. до 20.09.2023 г., във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка
 • 28.06.2023 ОБЯВЛЕНИЕ  Община Стрелча  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 597/ 28.06.2023 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/  за УПИ IV-481 в квартал 16А по плана на град Стрелча, като новата дворищна регулация минава по имотната граница на ПИ № 481 с ПИ № 480, ПИ № 482 и ПИ № 494 в кв. 16А по плана на гр. Стрелча, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта  ПУП
 • 28.06.2023 ОБЯВЛЕНИЕ  Община Стрелча На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 596/ 28.06.2023 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/  за УПИ V-467 и УПИ IV- 468 от кв.25 по плана на гр. Стрелча, като новата дворищна регулация минава по имотната граница на ПИ № 467 с ПИ № 468 и частично на улична регулация по изградената масивна сграда-гараж в кв. 25 по плана на гр. Стрелча   ПУП
 • 28.06.2023 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина
 • 28.06.2023 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 11.09.2023 г. до 29.09.2023 г. в Съвместното командване на специалните операции    ИНФОРМАЦИЯ
 • 23.06.2023 ОБЯВЛЕНИЕ  Община Стрелча на основание § 4, ал. 1, т. 2 от ЗКИР, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от  АПК Ви уведомява лицето Дойка Кунчова Татарова, гр. Пазарджик, ул. „Дунав“ № 6, че със Заповед № 487/31.05.2023 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрена Поправката на кадастралния план на гр. Стрелча, одобрен със заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на Зам. Министъра на ССУ  – промяна на имотни граници   на ПИ пл.№ 414 с ПИ пл. № 413, ПИ пл. № 415, ПИ пл. № 416 и ПИ пл. № 417 в кв. 28   
 • 22.06.2023 ОБЯВЛЕНИЕ  Община Стрелча на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 отЗУТ и във връзка съсзаявление с вх. № С-3894/16. 06. 2023 г. от  Деница Стоянова Рогачева, Венцислав Петров Петров, Никола Савов Николов, Ива Герова Фингарова и Христо Няголов Добрев съобщава, проект за изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПР/план за регулация/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г
 • 22.06.2023 ОБЯВЛЕНИЕ  Община Стрелча На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 150, ал. 3 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е  изработен КПИИ по чл. 150 от ЗУТ за  УПИ V-31 и УПИ X-31 в кв. 14  по плана на с. Смилец, община Стрелча  в следните части  ПУП
 • 22.06.2023 ОБЯВЛЕНИЕ  Община Стрелча На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с пл. №№ 1844,  1845, 2245, 2246 и 2518 в квартал 79 по плана на град Стрелча, придружено със Задание по чл. 125 от ЗУТ и мотивирано предложение  за изменение на плана за регулация и застрояване на гр. Стрелча в посочения обхват с цел  образуване на нов УПИ XIХ-2246   ПУП  ПУП 2  
 • 21.06.2023 ОБЯВЛЕНИЕ  Община Стрелча На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на ПИ с идентификатор 69835. 62.87  по КККР на землището на гр. Стрелча за промана на предназначението на земеделска земя с НТП „Нива“  за жилищно строителство в местността „Радин дол“  ПУП
 • 21.06.2023  ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на ПИ с идентификатор 69835. 62.206  по КККР на землището на гр. Стрелча за промана на предназначението на земеделска земя с НТП „Нива“  за жилищно строителство в местността „Радин дол“     ПУП
 • 21.06.2023  ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект за изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на УПИ Х-620.   в кв. 22   ПУП
 • 21.06.2023  ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ I - 316 в квартал 17 по плана на с. Свобода, община Стрелча, като от ПИ № 316 се образуват три равни по площ нови урегулирани поземлени имота: нов УПИ I – 316, нов  УПИ XIX – 316 и  нов УПИ XX -316. Променя се улично-регулационната линия към улица с о.т. 98-99  да минава по имотната граница на ПИ с пл. № 316   ПУП
 • 16.06.2023  ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-45 в   квартал 6 по плана на с. Блатница, община Стрелча за  изменение отреждането на имота от ниско жилищно застрояване в „за ниско жилищно застрояване и фотоволтаична електроцентрала“  при спазване на устройствените показатели: Н до 10 м; П застр. = 50%; К инт. = 1,2; П озел. = 40 %, отговарящ на  ОУПО Стрелча   ПУП
 • 14.06.2023  ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР за V-467 и УПИ IV-468 в   квартал 25 по плана на град Стрелча по имотната граница на ПИ пл. № 467 с ПИ пл. № 468 и частично на улична регулация по изградена масивна сграда – гараж  в ПИ пл. № 467 на основание § 8, ал. 2, т. 3 от ЗУТ, съгласно приложената скица - предложение   ПУП
 • 07.06.2023  ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 отЗУТ и във връзка със Заявление с  вх. № С-2960/02.05.2023 г. от Ненка Стайкова Атанасова, съобщава, че със Заповед № 593/06.06.2023 г. на Кмета на община Стрелча е разрешено изработване на изменение на ПУП/подробен устройствен план/  -  ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на УПИ Х-620. в кв. 22
 • 02.06.2023  ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча На основание § 4, ал. 1, т. 2 от ЗКИР, Ви уведомяваме, че със Заповед № 487/31.05.2023 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрена Поправката на кадастралния план на гр. Стрелча, одобрен със заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на Зам. Министъра на ССУ     – промяна на имотни граници   на ПИ пл.№ 414 с ПИ пл. № 413, ПИ пл. № 415, ПИ пл. № 416 и ПИ пл. № 417 в кв. 28  във връзка с установяване на фактическото състояние, че Подробният устройствен план по смисъла на параграф 22
 
 
 
 
 
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.