· ОУП
ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

 ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ
 
 • 22.03.2023 ОБЯВА Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка със Заявление с вх. № С-1764/ 21.03.2023 г. от „Илия Нанчев” EООД, съобщава, че със Заповед № 254/21.03.2023 г. на Кмета на община Стрелча е разрешено изработването на КПИИ по чл. 150 от ЗУТ за обект: „Фотоволтаична електроцентрала“ в УПИ III-2020, 2377 пункт за ГТП в кв. 108А  по плана на град  Стрелча в следните части
 • 10.03.2023 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, На основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 отЗУТ и във връзка със Заявление с вх. № С-1499/ 07.02.2023 г. от Илчо Кръстев Кръстев, съобщава, че със Заповед № 197/ 09.03.2023 г. на Кмета на община Стрелча е Изработването на КПИИ по чл. 150 от ЗУТ за обект: „Фотоволтаична електроцентрала“ в УПИ VI-общ. в кв. 112  по плана на град  Стрелча в следните части
 • 09.03.2023 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 200/ 09.03.2023 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/  на гр. Стрелча в обхват: ПИ № 1091, ПИ № 1088, ПИ № 1085 и УПИ III-1087 в кв. 68 по плана на гр. Стрелча, за урегулиране на ПИ № 1091, попадащ в нереализирана зеленина,  и се  отреди УПИ Х-1091 за жилищно строителство   ПУП
 • 09.03.2023 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 191/ 09.03.2023 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПР/  за УПИ ХIХ-366, кв. 12 по плана на с. Свобода, община Стрелча, като дворищната регулационна линия да минава по имотната граница на ПИ № 366 с ПИ № 365 и ПИ № 27 в кв. 12 и същият сепреотрежда за жилищно строителство и ФЕЦ   ПУП
 • 09.03.2023 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 199/ 09.03.2023 г.  на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация/ПР/ за УПИ V-349, кв. 36 по плана на град  Стрелча, като дворищната регулационна линия да минава по имотната граница на ПИ № 349 с ПИ № 348 и ПИ № 354, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта
 • 06.03.2023 ОБЯВЛЕНИЕ  ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IІ – Фурна в квартал 52 по плана на град Стрелча, като се предлага отреждането на УПИ IІ – Фурна да бъде допълнено с „Къща за гости“, запазва се малкоетажния характер и свободностоящ начин на застрояване.ПУП
 • 02.03.2023  ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПЕЦИФИКАТА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ  за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
 • 02.03.2023 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
 • 28.02.2023 ОБЯВА Общинска администрация – Стрелча съобщава на собствениците /ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, желаещи да наемат за индивидуално ползване пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд, че от 01.03.2023г. до 10.03.2023г. ще се приемат заявления по образец за стопанската 2023-2024 година.
 •  Краен срок за подаване на заявленията: 10.03.2023г.       
 • Телефон за връзка: 03532/20-20 вътр. 110
 • 23.02.2023 ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина
 • 22.02.2023  ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 отЗУТ и във връзка със Заявление с  вх. № С-809/07.02.2023 г. от „Наги 2008“ ЕООД, съобщана, че със Заповед № 145/22.02.2023 г. на Кмета на община Стрелча е разрешено частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IІ – Фурна в квартал 52 по плана на град Стрелча, като се предлага отреждането на УПИ IІ – Фурна да бъде допълнено с „Къща за гости“, запазва се малкоетажния характер и свободностоящ начин на застрояване.
 • 20.02.2023 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицето:
 • - Мария Ангелова Луканова, гр. София, ул. „Райко Алексиев“ № 25, вх. Б, ет. 3, ап. 18;
 • че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/  на гр. Стрелча в обхват: ПИ № 1091, ПИ № 1088, ПИ № 1085 и УПИ III-1087 в  кв. 68 по плана на гр. Стрелча, за урегулиране на ПИ № 1091, попадащ в нереализирана зеленина, като за него  се отреди УПИ Х-1091 за жилищно строителство, съгласно приложената скица с предложение
 • 20.02.2023 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицата:
 • - Костадин Ангелов Ангелов, гр Варна, ул. „Юри Венелин“ № 1, ет. 4, ап. 11;
 • - Коста Георгиев Ангелов, гр. Панагюрище, ул. „Княз Борис 1“ № 11;
 • - Снежана Андонова Ковачева, гр. Долна баня, област софийска, ул. „Маришка“ № 2, вх. В, ет. 3, ап. 7;
 • - Георги Андонов Петков, гр. Долна баня, област софийска, ул. „Райна Княгиня“ № 1;
 • - Илин Димитров Писков, гл. Пазарджик, ул. „Теменуга“ № 4, ет- 4, ап. 7,
 • че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  за УПИ XIX-366, кв. 12 по плана на с. Свобода.
 • 13.02.2023 ОБЯВА  за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина
 • 08.02.2023 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/, като от УПИ I-Пожарна и УПИ II-Озеленяване, кв. 120 по плана на град  Стрелча, се образува нов УПИ I-2513, За търговска, складова и стопанска дейност ПУП
 • 07.02.2023 ОБЯВА Относно обявяване на прием на курсанти във Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ гр. Долна Митрополия
 • 07.02.2023 ОБЯВА Относно обявяване на прием на курсанти в Национален военен университет „Васил Левски“ гр. Велико Търново
 • 07.02.2023 ОБЯВА Относно обявяване на прием на курсанти във Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна
 • 25.01.2023 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР за УПИ V-349, за промяна на дворищната регулация по имотната граница на ПИ № 349 с ПИ № 348 и ПИ № 354. ПУП, ПУП1 , ПУП2
 • 25.01.2023 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА,  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 65/25.01.2023 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация/ПР/  за УПИ ХІ– 170 и УПИ XII-170 в квартал 13 по плана на село Смилец, община Стрелча, като от УПИ ХІ– 170 и УПИ XII-170 се образува нов УПИ XI-170, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта ПУП
 • 25.01.2023 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 66/25.01.2023 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация/ПР/  за УПИ ХIIІ– 171 и УПИ XVIII-171 в квартал 13 по плана на село Смилец, община Стрелча, като от УПИ ХIIІ– 171 и УПИ XVIII-171 се образува нов УПИ XVIII-171, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта ПУП
 • 25.01.2023 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  за УПИ XIX-366, кв. 12 по плана на с. Свобода. С плана за регулация се предвижда дворищната регулация между УПИ XIX-366 и УПИ VIII-365 да мине по имотната граница на ПИ № 366 и ПИ № 365, и уличната регулация към улица с о.т.80-81 се променя по имотната граница на ПИ № 366. ПУП
 • 25.01.2023 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/  на гр. Стрелча в обхват: ПИ № 1091, ПИ № 1088, ПИ № 1085 и УПИ III-1087 в  кв. 68 по плана на гр. Стрелча, за урегулиране на ПИ № 1091, попадащ в нереализирана зеленина, като за него  се отреди УПИ Х-1091 за жилищно строителство, съгласно приложената скица с предложение ПУП
 • 20.01.2023 ОБЯВА за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в
  страната или в чужбина
 • 18.01.2023 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.  124б, ал.(2)  и чл. 136, ал. (1), че със Заповед № 53/18.01.2023 г. на Кмета на Община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/, като от УПИ I-Пожарна и УПИ II-Озеленяване, кв. 120 по плана на град  Стрелча  се образува нов УПИ I-2513
 • 04.01.2023     ОБЯВЛЕНИЕ  ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.  124б, ал.(2)  и чл. 136, ал. (1), че със Заповед № 5/04.01.2023 г. на Кмета на Община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация/ПР/  за УПИ V-349, кв. 36 по плана на град  Стрелча, като дворищната регулационна линия да минава по имотната граница на ПИ № 349 с ПИ № 348 и ПИ № 354, съгласно приложената скица предложение.
 
 
 
 
 
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.