http://strelcha.bg/index.php
 
ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ
 • 21 май 2018г. Инвестиционно предложение за изграждане на "Автокомплекс"
 • 18 май 2018г. Обява за инвестиционно предложение за захранване с минерална вода на обект "Комплекс Стрелча"
 • 9 май 2018 г. Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка (публично състезание) на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в гр. Стрелча, община Стрелча“
 • 3 май 2018 г. ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ
  Предвид изискванията на чл. 4, ал 2 от Наредбата за извършване на ОВОС, уведомяваме Ви, че  ОБЩИНА СТРЕЛЧА ИМА СЛЕДНОТО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  Изграждане на „Канализация на ул. „Димитър Благоев” от О.Т. 326  до О.Т. 456 , по булевард „Руски” от О.Т. 328А до О.Т. 286, улица „Крайезерна” от О.Т. 324 до О.Т. 322”, град Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик
 • 26 април 2018г. Протокол за разпределяне на пасища, мери и ливади от ОПФ на заявилите интерес правоимащи кандидати по реда на чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ
 • 25 април 2018 г. ИСКАНЕ за преценяване на необходимост от извършване на оценка за въздействие върху околната среда от АГРОБИОМЕД ЕООД
 • 25 април 2018 г. ЗАЯВЛЕНИЕ от АГРОБИОМЕД ЕООД
 • 25 април 2018 г. СЪОБЩЕНИЕ
  На основание чл. 21, ал.1, т.7, ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.6, ал.2, чл.7, 8 и 9   от  Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл.9, чл.10, ал. 2 от Закона за нормативните актове и  във връзка с чл. чл. 48 - 52 от Указа за прилагане на Закона за нормативните актове и внесено  предложение от Стойно Чачов – Кмет на Община Стрелча, Общински съвет – Стрелча с Решение №493 от 29.03.2018 г., взето с Протокол №37 прие   изменение и допълнение на НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стрелча, както следва:
 • 25 април 2018 г. СЪОБЩЕНИЕ
  Кметът на община Стрелча -  г-н Стойно Чачов издаде Заповед, във връзка  с разпоредбите на  Наредба №2 за опазване  и  поддържане  на  чистотата  в  община  Стрелча и  Наредба за отглеждане на селскостопански животни /и/ домашни любимци на територията на община Стрелча приети от Общински съвет -  Стрелча, с която се задължават  всички граждани, ръководителите на търговски дружества и търговци, живущи и осъществяващи дейност на територията на община Стрелча в 14- дневен срок
  - да почистят  прилежащите към сградите и дворовете им тротоарни площи от треви, храсти,  отпадъци, строителни материали, спрени от движение леки, лекотоварни, товарни и други едрогабаритни моторни превозни средства, селскостопански машини и прикачен инвентар;
  - да недопускат замърсяване при придвижване на животните по улиците и пътищата на територията на общината. В случай на замърсяване при придвижване на животните да почистват ежедневно улично платно и тротоарните площи по маршрута на преминаване;  
  - всички собственици на кучета да извършат регистрация  в  община Стрелча и да извеждат кучетата  си с  нашийник и  неразтеглив  повод.
  При неизпълнение на  посочените задължения, нарушителите ще  бъдат санкционирани  с глоба.
 • 20 април 2018г. Инвестиционното предложение (ИП) за изграждане на „Предприятие за преработка на пчелен мед и пчелни продукти“ в гр.Стрелча ул Средна гора кв58 УПИ III
 • 20 април 2018г. Инвестиционно предложение за изграждане на рибовъдно стопанство в ПИ 064033, находящ се в м. "Калаващица" в землището на гр. Стрелча
 • 17 април 2018г. ОБЯВЛЕНИЕ:   ОБЩИНА СТРЕЛЧА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЖЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС, УВЕДОМЯВА ЛИЦАТА: ВЕРА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА; ПЕНКА ДИМИТРОВА САВОВА; ТЕОДОРА ТАНЧЕВА ДИМИТРОВА; ИЛИЯ ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ;ТАНЧО РАШКОВ ЖИЛКОВ; НЕШКО НИКОЛОВ НИКОЛОВ  И  НЕЛИ НЕШЕВА ЙОРДАНОВА ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс УВЕДОМЯВА ЛИЦАТА: ВЕРА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА АДРЕС:УЛ. „БРЕЗОВСКА” №69Б, ГР. ПЛОВДИВ ПЕНКА ДИМИТРОВА САВОВА АДРЕС:Ж.К. „ЛЮЛИН”№32, ВХ.Д, ЕТ.7, АП.102, ГР. СОФИЯ ИЛИЯ ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ АДРЕС:УЛ. „ХАН КУБРАТ”№10, ЕТ.2, АП.13, ГР. ПАЗАРДЖИК ТЕОДОРА ТАНЧЕВА ДИМИТРОВА АДРЕС: УЛ. „Г. КОНДОЛОВ” №25, ЕТ.5, АП.14, ГР. ПЛОВДИВ ТАНЧО РАШКОВ ЖИЛКОВ АДРЕС: УЛ. „20-ТИ АПРИЛ” №36Б, ГР. СТРЕЛЧА НЕШКО НИКОЛОВ НИКОЛОВ АДРЕС:Ж.К. „БЪКСТОН”№6, ВХ.А, ЕТ.5, АП.10, ГР. СОФИЯ НЕЛИ НЕШЕВА ЙОРДАНОВА АДРЕС: УЛ. „ЕЛИСАВЕТА БАГРЯН” №11, ЕТ.10, АП.38, ГР. СОФИЯ       Ненамерени на адрес, ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТРЕЛЧА,  съобщава,    На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на всички заинтересовани лица, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР)  на УПИ V-Обществен терен, УПИ VІІ-Обществен терен и УПИ ІІІ-2211 в кв.117 по плана на гр. Стрелча, община Стрелча, обл. Пазарджик. Проекта е изменение на вътрешни регулационни линии между УПИ V-Обществен терен, УПИ VІІ-Обществен терен и УПИ ІІІ-2211 в кв.117 по плана на гр. Стрелча, като новата дворищна регулация минава по имотни граници на ПИ 2436; ПИ 2212 и ПИ 2211. Промяна се отрежда на УПИ V-Обществен терен в УПИ V-Производствена дейност. След изменение на регулацията площта на у.п.и. става: -       УПИ V-Производствена дейност – 1380 кв.м. -       УПИ VІІ-Обществен терен /нов/ - 3281 кв.м. -       УПИ ІІІ-2211 /нов/ -939 кв.м.      Проектът се намира в Общинска администрация – гр. Стрелча, пл. “Дружба” №  2, ст.5 и може да се прегледа от заинтересованите лица.      На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок от датата на обявяване заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация. За справка: тел. 03532/20-20, в.120 17.04.2018г.                                                                                  
 • 13 април 2018г. СЪОБЩЕНИЕ № 14/ 13.04.2018 г. На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ,  съобщаваме, със Заповед № 255/13.04.2018 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за  частично изменение на ПУП-ПР/план за дворищна регулация/  на с. Смилец, община Стрелча, одобрен със заповед № 33/08.02.1989 г. за УПИ VІІІ - 177 в кв. 19 , като  за негова сметка се образуват два урегулирани поземлени имота: УПИ VІІІ-177 и УПИ ХVІ-177,  и се изменя дворищната регулация  с УПИ Х-176, УПИ ІV-172, УПИ V-172,  УПИ VІІ-178  и УПИ ІХ-442  по имотната граница на ПИ № 177 с ПИ №№ 176, 172, 178 и 442 в кв. 19. Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик. За справки: тел 03532/20-20, в. 120   ПУП
 • 05.04.2018 г. ОБЯВА за набиране на кандидат-потребители на услугите „Личен асистент” / „Социален асистент” / „Домашен помощник” /РЕЗЕРВИ/
 • 03 април 2018г. ОБЯВА
  Община Стрелча обявява прием на документи на лица, имащи право да закупят дървесина, предоставена от Общински горски територии – Стрелча по ценоразпис за минимални цени за отоплителен сезон 2018/2019 г.
  Критериите за подбор на лицата са определение с Решение № 475 от редовно заседание на Общински съвет – Стрелча на  27.02.2018 г. взето с Протокол № 36 и  са както следва :

  1.    Лица, включително и тези ненавършили пълнолетие, получаващи само минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност и наследствени пенсии, неподпомагани по реда на чл.9 от ППЗСП и по Наредба  №РД-07-5 от 2008 г. за отпускане на целеви помощи за отопление;

  2.    Лица и семейства, пострадали при бедствия за съответната календарна година;

  3.    Инвалиди с експертно решение от ТЕЛК и НЕЛК за трайно намалена работоспособност 70% и над 70%, които не са подпомагани по Наредба  №РД-07-5 от 2008 г. за отпускане на целеви помощи за отопление;

  4.    Ветерани от Втората световна война;

  5.    Самотно живеещи лица над 70 г. с доход до 250 лв. с включени добавки,  които не са подпомагани по Наредба  №РД-07-5 от 2008 г. за отпускане на целеви помощи за отопление;

  6.    Лица над 75 г., съжителстващи с други лица и семейства с доход до 230 лв. с включени добавки;

  7.    Участници в доброволни формирования, взели участие в предотвратяване на бедствия и аварии, по предложение на кметовете на населени места.

  Лицата, отговарящи на посочените критерии и с постоянен адрес на територията на община Стрелча могат да получат дърва за огрев до  4 /четири/ пространствени куб.м.    
  Право на закупуване има само едно лице от домакинството.

  Заявленията и документите, удостоверяващи наличието на един от горепосочените критерии се подават в звено „Деловодство” на Общинска администрация – Стрелча, пл. „Дружба” 2, етаж 1, и в кметствата на населените места от общината, всеки работен ден от 8.30 ч. до 12.00 ч. и 13.00 ч. до 17.30 ч. до 31.05.2018 г.

  Списъкът на правоимащите ще се състави от комисия, назначена от кмета на община Стрелча.

  Предоставянето на дървесината ще бъде извършена в срок до 30.08.2018 г. Процедурата по предоставянето включва: заплащане на такси, издаване на превозен билет и позволително, маркиране на дървесината от горския стражар. Организацията по рязане, товарене, транспорт и разтоварване на дървесината е за сметка на правоимащите.
  Продажбата на дървесина е по цена от 18 /Осемнадесет/ лева без ДДС или 21.60 /Двадесет и един и 60 ст. / лева с ДДС за пространствен куб.м., определена по Ценоразпис – Приложение №1 към Решение №212 от 27.10.2016 г. на Общински съвет – Стрелча.

  Образците на заявленията и декларациите могат да се изтеглят от информационния сайт на община Стрелча в рубриката „Обяви и съобщения” като приложения към настоящата обява http://www.strelcha.bg или да бъдат получени в деловодството на Община Стрелча и в кметствата на населените места.

  ИЗТЕГЛИ:

  ЗАЯВЛЕНИЕ >>>

  ДЕКЛАРАЦИЯ >>>


по редСтруктура провеждаща курса по „Военна подготовка”ПериодЗабележка
1Военно формирование 22160 – Плевен12.03. - 05.04.2018г. и
1-26.10.2018г.
 
2НВУ „В. Левски” Велико Търново10.04. - 04.05.2018г. 
3ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” - Варна23.07. - 17.08.2018г. 

 • 13 март 2018г. О Б Я В А     Публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем за  срок 5 години, на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ нива, намираща се землището на гр. Стрелча, община Стрелча
 • 09 март 2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ
  ОБЩИНА СТРЕЛЧА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АПК УВЕДОМЯВА ЛИЦАТА: >>> към пълния текст
 • 02 март 2018 г. СЪОБЩЕНИЕ  10/ 02.03.2018 г.
  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с решение № КЗЗ-02/12.01.2018 г. на
  Комисията за земеделските земи към МЗХГ, във връзка с чл. 38 от ППЗОЗЗ/Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи/ съобщаваме, че със Заповед № 144/28.02.2018 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен ПУП-ПРЗ/план за  регулация и застрояване/  на ПИ 012725 с НТП „Нива” и площ 511 кв. м. в местността „Ширинето”, землището на с. Дюлево, Община   Стрелча, като същият се отрежда в УПИ І-жилищно строителство в 43, съгласно приетата и одобрена графична и текствова част на документацията, представлюваща неразделна част от заповедта
  Пълен текст на съобщението. Приложение 1, Приложение 2
 • 28 февруари 2018г. Съобщение до собствениците на животновъдни обекти на територията на община Стрелча Приложения
 • 28 февруари 2018г. Обява за свободните места за прием на деца в ДГ"Д-р Стайк Стайков" за учебната 2018-2019г.
 • 22 февруари 2018г. СЪОБЩЕНИЕ  № 9/ 21.02.2018 г.
        На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за дворищна регулация/  на с. Смилец, община Стрелча, одобрен със заповед № 33/08.02.1989 г. за УПИ VІІІ - 177 в кв. 19 , като  за негова сметка се образуват два урегулирани поземлени имота: УПИ VІІІ-177 и УПИ ХVІ-177,  и се изменя дворищната регулация  с УПИ Х-176, УПИ ІV-172, УПИ V-172 и УПИ VІІ-178  по имотната граница на ПИ № 177 с ПИ №№ 176, 172, 178 в кв. 19.
   Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на
  общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.
        На снование чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
        За справки: тел 03532/20-20, в. 120  
  ПРИЛОЖЕНИЕ
 • 20 февруари 2018г. Заповед № 117 от 20.02.2018г. относно забрана пашата на селскостопански животни през 2018г. в горски територии в отдели и подотдели на териториалния обхват на община Стрелча
 • 15 февруари 2018г. Съобщение за обществено обсъждане на проекта на наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стрелча 
 • 14 февруари 2018г. СЪОБЩЕНИЕ № 8/ 13.02.2018 г.   На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ,  съобщаваме, със Заповед № 98/13.02.2018 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за изменение на   ПУП-ПР/план за  регулация/  за УПИ ХІV-1438, УПИ ХХІХ-1438, УПИ ХІІІ-1438 и УПИ ХV-1438, кв. 81  по плана на гр.  Стрелча, като новата дворищна регулация е съобразена с площите на имотите от документите за собственост и отстоянието на жилищната сгжрада в УПИ ХІV-.1438 до страничната регулационна линия е 3,00 м. Изменя се уличнвата регулация на ул. „Язовирна”, прилежаща към УПИ ХІV-1438 и УПИ ХІІІ-1438 в кв. 81, съгщласно приетата и одобрена графична и текствова част на документацията, представлюваща неразделна част от запховедта.        Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.         Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.       За справки: тел 03532/20-20, в. 120  още
 • 13 февруари 2018г. Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Пазарджик - РД 06 32 /06.02.2018
 • 13 февруари 2018г. Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Пазарджик - РД 06 31/06.02.2018
 • 13 февруари 2018г. Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Пазарджик - РД 06 30/06.02.2018
 • 13 февруари 2018г. Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Пазарджик - РД 06 29/06.02.2018
 • 12 февруари 2018г. О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е Съобщавам Ви, че със заповед  № 82/ 08.02.2018 г.на кмета на община Стрелча е одобрен  Проект за частично изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІІ-Общ. за търговия и услуги в кв.108 по плана на гр. Стрелча, като   попадащия в него ПИ  1971 се разделя на два дяла с обособяване на два новообразувани у.п.и. – за жилищна строителство: УПИ VІ-1071 с площ 350 кв.м. / като се   придаде площ  от 36,9 кв.м. от ПИ 1970 и  0.6 кв.м. от ПИ 1969/ и УПИ VІІ-1971 с площ 350кв.м., на онование протоколно определение от 06.03.2017г. по гр. Дело №446/2012г. по описа на Районен съд-Панагюрище, съгласно Заповед №216/23.03.2017г. на кмета на община Стрелча.     Проектът се намира в Общинска администрация – Стрелча, пл.”Дружба” №2,2 ет. , ст. 5 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Заповедта  подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея пред Административен съд – Пазарджик.  ПУП
 • 08 февруари 2018г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 5/07.02.2018 г.   На основание чл. 150, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е одобрен КПИИ/Комплексен проект за инвестиционна инициатива по части на проекта: ПУП-ПР  за обект: „Къща за гости” в УПИ ІІІ-2145 в кв. 118 по плана на гр. Стрелча, а именно: Със заповед № 80/06.02.2018 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проектза изменение на ПУП /подробен устройствен план/ - ПР /план за регулация/ на гр. Стрелча, одобрен със заповед № РД 14-02-873/2708.1985 г. за УПИ І-Почивна станция на СКУ, квартал 118 по плана на гр. Стрелча, като от него се изключи ПИ № 2145 и се отреди в УПИ ІІІ-2145, за жилищно строителство.Одобрен Технически инвестиционен проект от Главния архитект на ОбщинаСтрелча и издадено Разрешение за строеж № 3/06.02.2018 г. за: „Жилищна сграда” в УПИ ІІІ-2145, кв. 118 по плана на гр. Стрелча. На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, одобрения проект е публикуван на интернет стряаницата на община Стрелча. Същият се намира в сградата на общинска администрация, етаж ІІ, стая № 5 и може за бъде разгледан от заинтересуваните лица. Проекта може да бъде оспорван в 14 дневен срок от съобщаването му  на заинтересованите лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.        За справки: тел 03532/20-20, в. 120   ПУП
 • 06 февруари 2018г. Кметът на община Стрелча г-н Стойно Чачов издаде Заповед, с която се забранява паленето на автомобилни гуми, пластмаси и използването на запалителни течности за разпалване на огъня и поддържане на горенето на огньове, както и направата на "рукли" върху тревните площи в общината  и в близост до жилищни сгради и други постройки, създаващи опасност от пожар. Заповедта е издадена във връзка с отбелязване на наближаващия християнски празник Сирни Заговезни на 18 февруари  2018г./неделя/   Заповед
 • 02 февруари 2018г. СЪОБЩЕНИЕ  № 4/ 02.02.2018 г.   На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен проект на  ПУП- ПРЗ/план за регулация и застрояване/  на ПИ 012725 в местността „Ширинето”, землището на с. Дюлево, община Стрелча във връзка с включването му в регулация на основание чл. 38 от ППЗОЗЗ.        Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На снование чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. За справки: тел 03532/20-20, в. 120   виж   още
 • 02 февруари 2018г. СЪОБЩЕНИЕ № 2/ 02.02.2018 г.   Общинска администрация гр. Стрелча съобщава, че в ДВ бр. 11 от 02.02.2018 г. е публикувано Решение № 450 на Общински съвет гр. Стрелча, прието на заседание на 28.12.2017 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП/Подробен устройствен план/- ПР/План за улична регулация/ на улица „Петра войвода” от о.т. 118 до о.т. 296 в кв. 8 и кв. 9 по плана на гр. Стрелча,  засягащ упи VІІ-162; УПИ VІ-163; УПИ VІ-163 и УПИ ІV-168в кв. 8, отпада УПИ ХХV-ТП в кв. 9, и се създават нови осови точки 118а и 296а на улица „Петра войвода”, гр. Стрелча На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проекта е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересованите лица.  Решението подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Пазарджик, съгласно чл. 215, ал. 1 от ЗУТ. Жалбите се подават чрез Общински съвет гр. Стрелча, пред Административен съд гр. Пазарджик в 30-дневен срок от обнародването на Решението в Държавен вестник, съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ. За справки: тел 03532/20-20, в. 120
 • 01 февруари 2018 г. ОБЯВА за набиране на кандидати за вакантни длъжности във Военноморските сили, в Съвместното командване на силите и в НВУ "Васил Левски" - Велико Търново, за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)
 • 26 януари 2018г. Уведомление за инвестиционно намарение от "Лазев" ЕООД гр.Брацигово, относно изграждане на нова производствена сграда "Мандра" в с.Свобода
 • 26 януари 2018г. О Б Я В Л Е Н И Е До собствениците на места за настаняване (стаи за гости, къщи за гости, хотели и др.) и собствениците на заведения за хранене и развлечения: Във връзка с изменение на Закона за туризма /обн. ДВ бр. 30 от 26 март 2013/, досегашната безсрочна категоризация на обектите преминава в срочна с продължителност 5 години. В изпълнение на §5 от Преходните и заключителни разпоредби от Закон за туризма, подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила на закона туристически обекти, се извършва както следва: 1.     за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005 г. - през 2014 г.; 2.     за категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007 г. - през 2015 г.; 3.     за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. - през 2016 г.; 4.     за категоризираните туристически обекти през 2010 г. - през 2017 г.; 5.     за категоризираните туристически обекти през 2011 г. - през 2018 г.; 6.     за категоризираните туристически обекти през 2012 г. - през 2019 г. Ако съответното лице не декларира   желанието си да поднови категорията на обекта, то тя се прекратява с изтичане на срока.
 • 25 януари 2018г. ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – СТРЕЛЧА съобщава, че с Решение №451 от Общински съвет – Стрелча, прието на заседание от 28.12.2018г., за одобряване Подробен устройствен план /ПУП/- изменение на план за улична регулация, засягащи УПИ ІХ-608; УПИ VІІІ-607; УПИ І-606; УПИ VІІ-592; УПИ ІІ-592; УПИ ІІІ-593; УПИ ІV-593; УПИ V-595; УПИ VІ-602 в кв.12 по плана на гр. Стрелча и УПИ ХV-608; УПИ ХІV-607; УПИ ХІІІ-606; УПИ ХІІ-592; УПИ ХІ-604; УПИ Х-600; УПИ ІХ-596; УПИ VІІІ-1654 и УПИ VІІ-597 в кв.11 по плана на гр. Стрелча и нова осова точка 175а на ул. Тодор Икономов в участък от улица с о.т.636 – о.т. 174 , гр. Стрелча.     Проекта се намира в Общинска администрация гр. Стрелча, пл. „Дружба” №2, 2 етаж, ст.№5 и може да се прегледа от заинтересованите лица.     Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Пазарджик, съгласно разпоредбите на чл.215, ал.1 от ЗУТ.    Жалбите се подават чрез Общинският съвет – Стрелча, пред эАдминистративен съд – Пазарджик в 30-дневен срок от обнародването на Решението в Държавен вестник, съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ    още
 • 25 януари 2018г. Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ Община Стрелча, на основание чл.124б, ал.2 ЗУТ съобщава, че с Решение №453/28.12.2017 год. на Общински съвет – Стрелча е одобрено задание и разрешено изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението на ПИ №031006, с нтп: нива с площ 3, 774 дка, местност „Орела” в землището на гр. Стрелча за изграждане на Производствена база за пегматит.Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.                                       
 • 25 януари 2018г. Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ Община Стрелча, на основание чл.124б, ал.2 ЗУТ съобщава, че с Решение №452/28.12.2017 год. на Общински съвет – Стрелча е одобрено задание и разрешено изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението на ПИ №031005 с нтп: нива, с площ 3,00 дка., местност „Орела”   в землището на гр. Стрелча за изграждане на Производствена база за пегматит.Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.                                       
 • 23 януари 2018г. Община Стрелча обявява процедурата по набиране на доброволци за участие в „Доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях“   приложения
 • 18 януари 2018г. О Б Я В А
   за провеждане на конкурс за матроски длъжности във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,
  в страната и в чужбина
 • 18 януари 2018г. О Б Я В А
  за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица,
  завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 27.03.2018 г. и 28.03.2018 г.
  в Националната гвардейска част – гр. София
 • 18 януари 2018г. ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА
  за обявяване на заявения брой места за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища и на стипендианти за нуждите на Министерство на отбраната за учебната 2018/2019 година.
 • 15 януари 2018г. О Б Я В Л Е Н И Е  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  СТРЕЛЧА, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен проект за изменение  на  ПУП- ПР/план за дворищна регулация/  на УПИ ХІV-1438, УПИ ХХІХ-1438, УПИ ХІІІ-1438 и УПИ ХV-1438, кв. 81 по плана на гр. Стрелча. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.На основание чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. За справки: тел 03532/20-20, в. 120   ПР
 • 04 януари 2018г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ Уведомява лицето: Стоянка Христова Жостова, гр. Димитровград, обл. Хасково, ул. „Кооперативна” № 8, ет. 3, ап. 5,  че е изработен проект на  ПУП-ПР/план за регулация/  на УПИ ХVІІ-2421 и УПИ VІ-общ. терен в кв. 117Б по плана на гр. Стрелча. Изменението се състои в разделянето на УПИ ХVІІ-2421 на два дяла с обособяване на два новообразувани у.п.и. ХVІІ-2421 и ХХІ-2421. Достъпа до улицата за двата новообразувани у.п.и. е за сметка на УПИ VІ-общ. терен. След осигуряването на достъпа до улицата за двата новообразувани у.п.и.  с тупици, от УПИ VІ-общ. терен в кв. 117Б се обособяват три новообразувани у.п.и. – за обществен терен: УПИ VІ-общ. терен, УПИ ХХІІ-общ. терен и УПИ ХХІІІ-общ. терен в кв. 117Б.Проектът се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На онование чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. За справки: тел 03532/20-20, в. 120  

Архив Обяви 2016 и 2017 г.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.