http://strelcha.bg/index.php
 
ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

 • 08/11/2018  ОБЯВЛЕНИЕ   Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 1  ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен ПУП /Подробен устройствен план/ – ПРЗ /План за регулация и застрояване/ на ПИ 000008, местността „Вълк“, землището на гр. Стрелча и обособяване на Вилна зона „Вълк“,  съгласно ОУП на община Стрелча.  Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в  „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.  За справка: тел. 03532/20-20, в.  120 – техническа служба   ПУП
 • 05/11/2018 С Ъ О Б Щ Е Н И Е НА ВНИМАНИЕТО НА ГРОЗДОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНА СТРЕЛЧА
 • 02/11/2018  СЪОБЩЕНИЕ № 29/02.11.2018 г. На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен проект за изменение на   ПУП- ПР /план за дворищна регулация/  за УПИ V- 1629, 1630 в кв. 116 по плана на гр. Стрелча, като за сметка на него се обособят два самостоятелни урегулирани поземлени имота за ПИ № 1629 и ПИ № 1630: УПИ V-1629 и УПИ ХХІV-1630. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересованите лица. На основание чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.   За справки: тел 03532/20-20, в. 120   ПУП
 • 31/10/2018 О Б Я В Л Е Н И Е  Община Стрелча съобщава, че със  заповед № 826/31.10.2018 г.  на Кмета на община Стрелча е одобрена  поправка  на кадастралния план на гр. Стрелча,  одобрен със заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г.  с нанасяне на вярната имотна граница между ПИ № 952 и ПИ № 950  в кв. 73, съгласно приложеното геодезическо заснемане, скицата-проект и координатния регистър към нея, неразделна част от Акт за непълноти и грешки № 11/26.10.2018г. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 54, ал. 6 от ЗКИР. На основание чл. 149, ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), настоящата Заповед подлежи на оспорване в 14-дневен срок чрез Община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.
 • 25/10/2018 Община Стрелча има следното инвестиционно ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Стрелча” и „Външен колектор /довеждащ колектор/ до ПСОВ” в гр.Стрелча, община Стрелча
 • 17/10/2018 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС, УВЕДОМЯВА ЛИЦАТА: ДИАНЕТА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА; ДИАНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА; ХРИСТО ДЕЛОВ ХРИСТЕВ; ВАЛЕРИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс УВЕДОМЯВА ЛИЦАТА: ДИАНЕТА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА АДРЕС: Ж.К. „ВЪЗРОЖДЕНЦИ”№42, ВХ. Г, ЕТ.4, АП.51, ГР. КЪРДЖАЛИ ДИАНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА АДРЕС:УЛ. „АЛДОМИРОВСКА”№1, ВХ.А, ЕТ.5, АП.24, ГР. СОФИЯ ХРИСТО ДЕЛОВ ХРИСТЕВ АДРЕС: УЛ. „МАРКО НЕШЕВ” 07, ГР. СТРЕЛЧА ВАЛЕРИ ПЕТРОВА ПЕТРОВ БУЛ. „БЪЛГАРИЯ” 102, ВХ.А, ЕТ.1, АП.3, ГР. КЪРДЖАЛИ.Ненамерени на адрес, ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТРЕЛЧА,  съобщава, че със Заповед  № 712/ 21.09..2018г. на кмета на община Стрелча е  одобрен  Подробен устройствен план /ПУП/- изменение на план за регулация /ИПР / на  УПИ ХІІ-592; УПИ ХІІІ-606; УПИ ХІV-607; УПИ ХХІ-605 и УПИ ХХІІ-605 в кв.11 по плана на гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик.Проекта е изменение на вътрешни регулационни линии между УПИ ХІІ-592; УПИ ХІІІ-606; УПИ ХІV-607; УПИ ХХІ-605 и УПИ ХХІІ-605 по плана на гр. Стрелча, като новата дворищна регулация минава  по имотни граници на ПИ 606 в кв.11 по плана на гр. Стрелча. Площта на новообразуваните парцели е : - УПИ ХІІ-592 с площ 354 кв.м. - УПИ ХХІ-605 с площ 530 кв.м. - УПИ ХХІІ-605 с площ 580 кв.м. -  УПИ ХІІІ-606 с площ 529 кв.м. -  УПИ ХІV- 607 с площ 393 кв.м., на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ, във вр. с §8, ал.2 от ПР на ЗУТ, в съответствие  на представена скица-проект в  Молба с вх. №С-2589/07.06.2018г. от Николай Пенков Пенков е допуснато изменението със Заповед № 10/05.01.2018г. на кмета на община Стрелча.  На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ одобреният Подробен устройствен план /ПУП/- изменение на план за регулация /ИПР / на  УПИ ХІІ-592; УПИ ХІІІ-606; УПИ ХІV-607; УПИ ХХІ-605 и УПИ ХХІІ-605 в кв.11 по плана на гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик.Проекта е изменение на вътрешни регулационни линии между УПИ ХІІ-592; УПИ ХІІІ-606; УПИ ХІV-607; УПИ ХХІ-605 и УПИ ХХІІ-605 по плана на гр. Стрелча, като новата дворищна регулация минава  по имотни граници на ПИ 606 в кв.11 по плана на гр. Стрелча  е публикуван на интернет страницата на Общинска администрация гр. Стрелча. Проектът се намира в Общинска администрация – Стрелча, пл.”Дружба” №2, ет.2 , ст. 5 и може да се прегледа от заинтересованите лица.  Заповедта  подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея пред Административен съд – Пазарджик.
 • 15/10/2018 Уведомление за инвестиционно предложение от "Кротон Ауто" ООД, относно изграждане на "Автокомплекс"
 • 12/10/2018 Община Стрелча съобщава, че със  заповед № 776/12.10.2018 г.  на Кмета на община Стрелча е одобрена  поправка  на кадастралния план на гр. Стрелча,  одобрен със заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г.  с нанасяне на вярната имотна граница между ПИ № 1273 и ПИ № 1275  в кв. 99, съгласно приложеното геодезическо заснемане, скицата-проект и координатния регистър към нея, неразделна част от Акт за непълноти и грешки № 10/03.10.2018г.  Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 54, ал. 6 от ЗКИР. На основание чл. 149, ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), настоящата Заповед подлежи на оспорване в 14-дневен срок чрез Община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.          Дата:    12. 10.2018 г.
 • 09/10/2018 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча съобщава, че в ДВ бр. 83 от 09.10.2018 г. е публикувано Решение № 548 от 30.08.2018 г. на Общински съвет – Стрелча за одобряване на окончателния проект на общ устройствен план на община Стрелча
 • 09/10/2018 Заповеди  на Областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019г. в землището на община Стрелча   виж
 • 08/10/2018  О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча съобщава, че със   заповед № 766/08.10.2018 г.  на Кмета на община Стрелча е одобрена  Поправката на кадастралния план на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на Зам. Министъра на ССУ, с нанасяне поземлен имот с нов планоснимачен номер 2503 в кв. 79, съгласно приложеното геодезическо заснемане, скицата-проект и координатния регистър към нея, неразделна част от Акт за непълноти и грешки №9/20.09.2018г., отнасяща се за имот, представляващ „База за отдих на МВР“. Заповедта подлежи на обжалване по реда и в срока по чл.54, ал.6 от ЗКИР. На основание чл.149, ал.1 от АПК, настоящата Заповед подлежи на оспорване в 14-дневен срок чрез Община Стрелча пред Административен съд - Пазарджик
 • 26/09/2018 О Б Я В Л Е Н И Е  Община Стрелча съобщава, че със  заповед № 725/25.09.2018 г.  на Кмета на община Стрелча е одобрена  поправка  на кадастралния план на гр. Стрелча,  одобрен със заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. за нанасяне на вярната имотна граница  между ПИ № 1427 и ПИ №№ 1424, 1426 и 1428 в кв. 82, съгласно приложения проект за изменение, скицата проект и координатния регистър към нея, и Акт № 2/19.01.2018 г. за непълноти и грешки в кадастрален план, неразделна част от заповедта.На основание чл. 84, ал. 1 от АПК в 14 - дневен срок от съобщаването, заинтересуваните лица могат да обжалват настоящата  заповед на чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.
 • 25/09/2018 СЪОБЩЕНИЕ №24/ 21.09.2018г. Съобщавам Ви, че със Заповед  №713/ 21.09.2018г. на кмета на община Стрелча е  одобрен  Подробен устройствен план (ПУП) –/ПР/ изменение на план за дворищна регулация на гр. Стрелча за УПИ VІ-220 и УПИ V-219 в кв.58, като новата  регулационна линия минава по имотната  граница между ПИ 220  и ПИ 219. На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ, във вр. с §8, ал.2 от ПР на ЗУТ, в съответствие  на представена скица-проект в  Заявление с вх. №С-2895/26.06.2018г. от Никола Петров Радичев е допуснато изменението със Заповед № 356/21.05.2018г. на кмета на община Стрелча. На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ одобреният Подробен устройствен план (ПУП) –/ПР/ изменение на план за дворищна регулация на гр. Стрелча за УПИ VІ-220 и УПИ V-219 в кв.58, като новата  регулационна линия минава по имотната  граница между ПИ 220  и ПИ 219 е публикуван на интернет страницата на Общинска администрация гр. Стрелча.  Проектът се намира в Общинска администрация – Стрелча, пл.”Дружба” №2, ет.2 , ст. 5 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Заповедта  подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея пред Административен съд – Пазарджик. За справка: тел. 03532/20-20, в.120  ПУП
 • 21/09/2018 СЪОБЩЕНИЕ №23/ 21.09.2018г. Съобщавам Ви, че със Заповед  № 712/ 21.09..2018г. на кмета на община Стрелча е  одобрен  Подробен устройствен план /ПУП/- изменение на план за регулация /ИПР / на  УПИ ХІІ-592; УПИ ХІІІ-606; УПИ ХІV-607; УПИ ХХІ-605 и УПИ ХХІІ-605 в кв.11 по плана на гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик.Проекта е изменение на вътрешни регулационни линии между УПИ ХІІ-592; УПИ ХІІІ-606; УПИ ХІV-607; УПИ ХХІ-605 и УПИ ХХІІ-605 по плана на гр. Стрелча, като новата дворищна регулация минава  по имотни граници на ПИ 606 в кв.12 по плана на гр. Стрелча. Площта на новообразуваните парцели е : - УПИ ХІІ-592 с площ 354 кв.м. -УПИ ХХІ-605 с площ 530 кв.м. - УПИ ХХІІ-605 с площ 580 кв.м. -УПИ ХІІІ-606 с площ 529 кв.м. - УПИ ХІV- 607 с площ 393 кв.м., на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ, във вр. с §8, ал.2 от ПР на ЗУТ, в съответствие  на представена скица-проект в  Молба с вх. №С-2589/07.06.2018г. от Николай Пенков Пенков е допуснато изменението със Заповед № 10/05.01.2018г. на кмета на община Стрелча. На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ одобреният Подробен устройствен план /ПУП/- изменение на план за регулация /ИПР / на  УПИ ХІІ-592; УПИ ХІІІ-606; УПИ ХІV-607; УПИ ХХІ-605 и УПИ ХХІІ-605 в кв.11 по плана на гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик.Проекта е изменение на вътрешни регулационни линии между УПИ ХІІ-592; УПИ ХІІІ-606; УПИ ХІV-607; УПИ ХХІ-605 и УПИ ХХІІ-605 по плана на гр. Стрелча, като новата дворищна регулация минава  по имотни граници на ПИ 606 в кв.12 по плана на гр. Стрелча  е публикуван на интернет страницата на Общинска администрация гр. Стрелча. Проектът се намира в Общинска администрация – Стрелча, пл.”Дружба” №2, ет.2 , ст. 5 и може да се прегледа от заинтересованите лица.  Заповедта  подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея пред Административен съд – Пазарджик.     За справка: тел. 03532/20-20, в.120     ПУП
 • 13/09/2018 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча съобщава, че със заповед № 686/13.09.2018 г. на Кмета на община Стрелча е одобрена поправка на кадастралния план на гр. Стрелча, одобрен със заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. за нанасяне на вярната имотна граница между ПИ № 1522 ПИ № 1523 в кв. 107, съгласно приложения проект за изменение, скицата проект и Акт № 8/05.09.2018 г. за непълноти и грешки в кадастрален план, неразделна част от заповедта. На основание чл. 84, ал. 1 от АПК в 14 - дневен срок от съобщаването, заинтересуваните лица могат да обжалват настоящата заповед на чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.
 • 12/09/2018 СЪОБЩЕНИЕ № 21/12.09.2018 г. На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, съобщаваме, че е изработен проект за изменение на ПУП- ПР /план за улична регулация/ за УПИ V-655, УПИ VІ-656 и УПИ VІІ-651 в кв. 45 по плана на гр. Стрелча и улица от о.т. 193 до о.т. 197. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На снование чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.  За справки: тел 03532/20-20, в. 120  ПУП   Скица
 • 07/09/2018 Съобщение за публично обявяване за обект "Автомивка"
 • 28/08/2018  Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешиелно за ползване на повърхностен воден обект
 • 24/08/2018 Съобщение от ОС"Земеделие" гр. Панагюрище 
 • 20/08/2018 Заповед на Директора на Областна дирекция"Земеделие"гр.Пазарджик, относно комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползването на земеделски земи /трайни насаждения/ в землището на с. Смилец
 • 20/08/2018  Общинска администрация уведомява собствениците на селскостопански животни (кози,овце и крави), че със Заповед  № 612/ 20.08.2018 г.   на кмета на община Стрелча  са изменени  маршрутите, по които животните да се  извеждат до сборните пунктове, както следва    виж
 • 14/08/2018  Съобщение от ОС"ЗГ" за заседания на комисия за сключване на доброволни споразумения и/или служебни разпределения за ползване на земеделски имоти по масиви за землищата на община Стрелча
 • 13/08/2018  Заповеди на Директора на областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик за назначаване на комисии, които да ръководят сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землищета на с.Дюлево, с.Смилец, с.Свобода и с.Блатница
 • 10/08/2018   ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с чл. 124б)3) от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 575/09.08.2018 г. на Кмета на Община Стрелча е допуснато изработването на КПИИ за  „Котелно и компресорно“ с части на проекта:Подробен устройствен план/ПУП/ - План за регулация и застрояване/ПРЗ/ за п.и. 088011, като имота се отреди за производствена дейност, зона ПП. Начин на застрояване – нискоетажно свободностоящо. Технически проект.
 • 10/08/2018   ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с чл. 124б)3) от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 576/09.08.2018 г. на Кмета на Община Стрелча е допуснато изработването на  проект за изменение на ПУП-ПР/план за улична регулация/  на град Стрелча  за УПИ V-655 и УПИ VІ-656 и УПИ VІІ-651,  в кв. 58, съгласно приложената скица с предложение, а именно: Западната регулационна линия на УПИ V-655 да минава по имотната граница на ПИ № 655; -       Западната регулационна линия на УПИ VІ-656 да минава по имотната граница на ПИ № 656; -       Западната регулационна линия на УПИ VІІ-651, кв. 45 да минава по имотната граница на ПИ № 651 и към него се прибавя площта от заличената улица; -       Улица от о.т. 193 до о.т. 197  западно от нея се проектира нова улица с ширина 10 м., от о.т. 193, о.т. 193а, о.т.193б, о.т. 193в, о.т. 197в, о.т. 197б, о.т. 197а до о.т. 197.
 • 01/08/2018 Общинска служба "Земеделие", офис Стрелча съобщава, че са обявени за разглеждане предварителни регистри и карти на масиви за ползване в съответните землища на територията на Община Стрелча: с. Дюлево, с. Свобода, с. Смилец и с. Блатница   виж обява
 • 20/07/2018 ОБЯВЛЕНИЕ: ОБЩИНА СТРЕЛЧА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЖЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС, УВЕДОМЯВА ЛИЦАТА: ДИАНЕТА  ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА; ХРИСТО ДЕЛОВ ХРИСТОВ; ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА; КУНКА ГАНЧЕВА ГЕНЧЕВА; НАДЕЖДА СТОЯНОВА ИЛИЕВА
 • 19/07/2018 Община Стрелча, област Пазарджик, съобщава на заинтересованите лица, че е изготвена Обобщена справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми/Наредбата за ЕО/ за Общ устройствен план/ОУП/ на Община Стрелча.Справката се намира в сградата на  общинска администрация, втори етаж, стая №5 и на интернет страницата на общината и може да бъде разгледана от заинтересованите лица. СПРАВКАТА МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК!
 • 16/07/2018 СЪОБЩЕНИЕ: Община Стрелча предоставя на вниманието на гражданите за информация предварителен проект на Подробен устройствен план (ПУП) на Вилна зона "Вълк"  ПУП
  За допълнителни разяснения тел: 03532/20-20, в. 120
 • 12/07/2018г. С П И С Ъ К на граждани от град Стрелча за закупуване по минимални цени на дървесина на корен от горските територии, собственост на Община Стрелча, определени с решение на Комисия, назначена със Заповед № 293/02.05.2017 г. на Кмета на Община Стрелча, съгласно Протокол от 02.07.2018 г.,утвърден от Кмета на Община Стрелча
 • 12/07/2018г. 61 Стрямска механизирана бригада гр. Карлово набира кандидати за военнослужещи  виж обява
 • 06/07/2018г. Уведомление за инвестиционно предложение от "ЮЖЕН 1" ООД  за "Ферма за отглеждане на патици"     -12/07/2018г.Информация по Приложение2      
 • 05/07/2018г. ОБЩИНА СТРЕЛЧА   има следното инвестиционно ПРЕДЛОЖЕНИЕ   „Благоустрояване на улична мрежа в гр.Стрелча, община Стрелча”  
 • 04/07/2018г. ПК  „Барикади” гр. Стрелча има следното инвестиционно намерение: Водоснабдяване на обект: „Комплекс „Стрелча”
 • 04/07/2018 СЪОБЩЕНИЕ № 18/04.07.2018г. ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересованите лица, че е внесен за процедиране  изработен Проект за подробен устройствен план /ПУП/- изменение на план за регулация /ИПР / на  УПИ ХІІ-592; УПИ ХІІІ-606; УПИ ХІV-607; УПИ ХХІ-605 и УПИ ХХІІ-605 в кв.12 по плана на гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик.Проекта е изменение на вътрешни регулационни линии между УПИ ХІІ-592; УПИ ХІІІ-606; УПИ ХІV-607; УПИ ХХІ-605 и УПИ ХХІІ-605 по плана на гр. Стрелча, като новата дворищна регулация минава  по имотни граници на ПИ 606 в кв.12 по плана на гр. Стрелча. Площта на новообразуваните парцели е : - УПИ ХІІ-592 с площ 354 кв.м. -  УПИ ХХІ-605 с площ 530 кв.м. - УПИ ХХІІ-605 с площ 580 кв.м. -  УПИ ХІІІ-606 с площ 529 кв.м. - УПИ ХІV- 607 с площ 393 кв.м. На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ проекта е публикуван на интернет  на общината. Същият се намира в сградата на общинска администрация с адрес: гр. Стрелча, пл. Дружба №2, ет.2, ст.5 и може да бъде прегледан от заинтересованите лица.На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в  14-дневен срок  от обявлението, заинтересованите лица могат да  направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.За справка: тел. 03532/20-20, в.120   ПУП
 • 04/07/2018  О Б Я В Л Е Н И Е   Община Стрелча съобщава, че със  Заповед № 489/04.07.2018 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за изменение на   ПУП-ПР/план за  регулация/  за УПИ VІІ-955, кв. 73  по плана на гр.  Стрелча, като  за сметка на него се обособят два урегулирани поземлени имота: УПИ VІІ-955 и УПИ VІ-955, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта.Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.  ПУП
 • СЪОБЩЕНИЕ № 17/28.06.2018г.
  На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщаваме  на всички заинтересовани лица, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) –/ПР/ изменение на план за дворищна регулация на гр. Стрелча за УПИ VІ-220 и УПИ V-219 в кв.58, като новата  регулационна линия минава по имотната имотната граница между ПИ 220  и ПИ 219.
     На основание чл.135, ал.3 и ал.4, т1 от ЗУТ, във вр. с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ  е дадено допускане със Заповед №356/21.05.2018г. на кмета на община Стрелча за изработения проект за изменение на действащият дворищно-регулационен план в обхват УПИ VІ-220 кв.58 на гр. Стрелча. Пълният текст на съобщението, Пиложение - ПУП
 • 20 юни 2018г. СЪОБЩЕНИЕ №4/20.06.2018год. До:ГЕРО ГРУЙЧЕВ КАЦАРОВ  Уведомяваме Ви, че за строеж:”Масивна ограда по източна регулационна граница намиращ се в гр./с./Стрелча, ул. „Недельо Сапунджиев” №6, кв.101, УПИ ХІІІ-1307 е издаден Констативен акт №4/20.06.2018г., който е основание за започване на административно производство по чл224а, ал.1.от ЗУТ.     Със съдържанието на Констативния акт може да се запознаете в общинска администрация гр. Стрелча на адрес: пл. Дружба №2, ет.1, стая №5, гр. Стрелча.      Възражения /жалби/ срещу Констативния акт могат да бъдат подавани в 7-дневен срок, считано от 20.06.2018г., чрез Общинска Администрация гр. Стрелча пред  Административен съд – Пазарджик.       Настоящето съобщение беше залепено на строежа на20.06.2018.г. и Удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, ал.2 от ДР на ЗУТ, както и на табло в сградата на община Стрелча и е качено на сайта на община Стрелча
 • 15 юни 2018г. ОБЯВА
  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ
  Предвид изискванията на чл. 4, ал 2 от Наредбата за извършване на ОВОС,
  уведомяваме Ви, че  ОБЩИНА СТРЕЛЧА
  има следното инвестиционно ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  „Реконструкция на парк и прилежаща инфраструктура на територията на гр. Стрелча, община Стрелча, находящ се в УПИ I, кв. 63 по КК на град Стрелча.”
 • 15 юни 2018г. ОБЯВА
  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ
  Предвид изискванията на чл. 4, ал 2 от Наредбата за извършване на ОВОС,
  уведомяваме Ви, че  ОБЩИНА СТРЕЛЧА
  има следното инвестиционно ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  „Изграждане на спортна площадка и прилежаща инфраструктура на територията на гр. Стрелча, община Стрелча към СУ "Св. Св. Кирил и Методий", находящо се в кв. 37 по КК на гр. Стрелча.
 • 12 юни 2018г. ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.61, ал.3 от АПК, Общинска администрация - Стрелча УВЕДОМЯВА лицата Вълкана Филипова Цветкова  с адрес: ул. „Кракра” №20, вх.А, ет.1, ап.13  гр. Перник Вера Георгиева Василева  с адрес:ул. „Брезовска” №69Б, гр. Пловдив  Георги Василев Цветков с адрес: ул. „Брезовска” №69Б,  гр. Пловдив Пенка Димитрова Савова С адрес: ж.к. „Люлин” №32, вх. Д, ет.7, ап.102 Гр. София Илия Димитров Танчев С адрес:ул. „Хан Кубрат” №10, ет.2, ап.13 Гр. Пазарджик Теодора Танчева Димитрова С адрес:ул. „Г.Кондолов” №25, ет.5, ап.14 Гр. Пловдив Благо Василев Куртев С адрес: бул. „България” №96 Гр. Стрелча Вела Йорданова Байкова С адрес: ул. „Васил Априлов” №1, ет.8, ап.32 Гр. Пазарджик Нешко Николов Николов С адрес: ж.к. „Бъкстон” №6, вх.А, ет.5, ап.10 Гр. София Вера Илиева Цанова с адрес: ж.к. „Суха река” №29, вх.Г, ет.5, ап.12 гр. София, ненамерени на посочения от тях адрес, че  със Заповед №373/25.05.2018г. на кмета на община Стрелча е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение план за регулация регулация (ИПР)  на УПИ V-Обществен терен, УПИ VІІ-Обществен терен и УПИ ІІІ-2211 в кв.117 по плана на гр. Стрелча, община Стрелча, обл. Пазарджик. Проектът е изменение на вътрешни регулационни линии между УПИ V-Обществен терен, УПИ VІІ-Обществен терен и УПИ ІІІ-2211 в кв.117 по плана на гр. Стрелча, като новата дворищна регулация минава по имотни граници на ПИ 2436; ПИ 2212 и ПИ 2211. Промяна се отрежда на УПИ V-Обществен терен в УПИ V-Производствена дейност. След изменение на регулацията площта на у.п.и. става: -       УПИ V-Производствена дейност – 1380 кв.м. -       УПИ VІІ-Обществен терен /нов/ - 3281 кв.м. -       УПИ ІІІ-2211 /нов/ -939 кв.м.   на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ, във вр. с §8, ал.2 от ПР на ЗУТ, в съответствие  на представена скица-проект в Писмо с вх. №С-1233/20.03.2018г. от Областен управител на област Пазарджик, допуснато със Заповед №150/07.03.2018г. на кмета на община Стрелча.       На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ  одобреният  Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение план за регулация  (ИПР)  на УПИ V-Обществен терен, УПИ VІІ-Обществен терен и УПИ ІІІ-2211 в кв.117 по плана на гр. Стрелча, община Стрелча, обл. Пазарджик. Проекта е изменение на вътрешни регулационни линии между УПИ V-Обществен терен, УПИ VІІ-Обществен терен и УПИ ІІІ-2211 в кв.117 по плана на гр. Стрелча, като новата дворищна регулация минава по имотни граници на ПИ 2436; ПИ 2212 и ПИ 2211. Промяна се отрежда на УПИ V-Обществен терен в УПИ V-Производствена дейност е публикуван на интернет страницата  на общината.          Заповедта  подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея пред Административен съд – Пазарджик.   виж
 • 08 юни 2018г. Съобщение от ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ , относно провеждане на информационна среща за РАЗЯСНЯВАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ЗСПЗЗ И ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ЧЛ.37В ОТ ЗСПЗЗ  ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019Г.
 • 1 юни 2018г. О Б Я В Л Е Н И Е ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.  124б, ал.(2)  и чл. 136, ал. (1), във връзка с  § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ  съобщава, че със Заповед № 392/01.06.2018 г. на Кмета на Община Стрелча е допуснато изработването на проект за частично на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване  (ПРЗ) на град Стрелча, като  ПИ №1528 се урегулира в УПИ VІІІ-1528, „За хотелиерска дейност“ и за ПИ № 1902, ПИ № 1903 и ПИ № 1904 се отрежда УПИ ІХ-1902, 1903, 1904 в км. 85. За двата урегулирани поземлени имота се предвижда малкоетажно, свободно стоящо застрояване. Зони Жм и Оо, съгласно приложената скица-проект.
 • 31 май 2018г. СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.27 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредба за ЕО, ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. …попр. ДВ. бр.8 от 23 Януари 2018г.) предоставяме обществен достъп до Становище по Екологична оценка  на Общ устройствен план на община Стрелча  № 1-1/2018 г.  на РИОСВ-Пазарджик. Със свое Становище по ЕО  № 1-1/2018 г.   Директорът на РИОСВ-Пазарджик  съгласува Общ устройствен план на община Стрелча. Възложител: Община Стрелча Адрес: пл. „Дружба“ № 2, гр. Стрелча Телефон: 03532 / 20-20, e-mail: kmet.strelcha@gmail.com  или strelcha11@mail.bg Писмени становища и мнения се приемат на място в Община Стрелча, пл. „Дружба“ № 2, e-mail: kmet.strelcha@gmail.com  или strelcha11@mail.bg  и РИОСВ –Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко“ № 3, ет. 4,  e-mail: riewpz@riewpz.org     СТАНОВИЩЕ НА РИОСВ
 • 25 май 2018г. О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е за изменение на план за регулация (ИПР)  на УПИ V-Обществен терен, УПИ VІІ-Обществен терен и УПИ ІІІ-2211 в кв.117 по плана на гр. Стрелча, община Стрелча, обл. Пазарджик.   СКИЦА
 • 25 май 2018г. Инвестиционно ПРЕДЛОЖЕНИЕ  „Реконструкция на водопроводна мрежа гр.Стрелча” –  ЕТАП „6 ЛОТ-а /17 броя улици/ с обща дължина 3920м.”, Община Стрелча, област Пазарджик“
 • 23 май 2018г. Обявление "Булгар Минерали" АД
 • 21 май 2018г. Инвестиционно предложение за изграждане на "Автокомплекс"
 • 18 май 2018г. Обява за инвестиционно предложение за захранване с минерална вода на обект "Комплекс Стрелча"
 • 9 май 2018 г. Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка (публично състезание) на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в гр. Стрелча, община Стрелча“
 • 3 май 2018 г. ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ
  Предвид изискванията на чл. 4, ал 2 от Наредбата за извършване на ОВОС, уведомяваме Ви, че  ОБЩИНА СТРЕЛЧА ИМА СЛЕДНОТО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  Изграждане на „Канализация на ул. „Димитър Благоев” от О.Т. 326  до О.Т. 456 , по булевард „Руски” от О.Т. 328А до О.Т. 286, улица „Крайезерна” от О.Т. 324 до О.Т. 322”, град Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик
 • 26 април 2018г. Протокол за разпределяне на пасища, мери и ливади от ОПФ на заявилите интерес правоимащи кандидати по реда на чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ
 • 25 април 2018 г. ИСКАНЕ за преценяване на необходимост от извършване на оценка за въздействие върху околната среда от АГРОБИОМЕД ЕООД
 • 25 април 2018 г. ЗАЯВЛЕНИЕ от АГРОБИОМЕД ЕООД
 • 25 април 2018 г. СЪОБЩЕНИЕ
  На основание чл. 21, ал.1, т.7, ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.6, ал.2, чл.7, 8 и 9   от  Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл.9, чл.10, ал. 2 от Закона за нормативните актове и  във връзка с чл. чл. 48 - 52 от Указа за прилагане на Закона за нормативните актове и внесено  предложение от Стойно Чачов – Кмет на Община Стрелча, Общински съвет – Стрелча с Решение №493 от 29.03.2018 г., взето с Протокол №37 прие   изменение и допълнение на НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стрелча, както следва:
 • 25 април 2018 г. СЪОБЩЕНИЕ
  Кметът на община Стрелча -  г-н Стойно Чачов издаде Заповед, във връзка  с разпоредбите на  Наредба №2 за опазване  и  поддържане  на  чистотата  в  община  Стрелча и  Наредба за отглеждане на селскостопански животни /и/ домашни любимци на територията на община Стрелча приети от Общински съвет -  Стрелча, с която се задължават  всички граждани, ръководителите на търговски дружества и търговци, живущи и осъществяващи дейност на територията на община Стрелча в 14- дневен срок
  - да почистят  прилежащите към сградите и дворовете им тротоарни площи от треви, храсти,  отпадъци, строителни материали, спрени от движение леки, лекотоварни, товарни и други едрогабаритни моторни превозни средства, селскостопански машини и прикачен инвентар;
  - да недопускат замърсяване при придвижване на животните по улиците и пътищата на територията на общината. В случай на замърсяване при придвижване на животните да почистват ежедневно улично платно и тротоарните площи по маршрута на преминаване;  
  - всички собственици на кучета да извършат регистрация  в  община Стрелча и да извеждат кучетата  си с  нашийник и  неразтеглив  повод.
  При неизпълнение на  посочените задължения, нарушителите ще  бъдат санкционирани  с глоба.
 • 20 април 2018г. Инвестиционното предложение (ИП) за изграждане на „Предприятие за преработка на пчелен мед и пчелни продукти“ в гр.Стрелча ул Средна гора кв58 УПИ III
 • 20 април 2018г. Инвестиционно предложение за изграждане на рибовъдно стопанство в ПИ 064033, находящ се в м. "Калаващица" в землището на гр. Стрелча
 • 17 април 2018г. ОБЯВЛЕНИЕ:   ОБЩИНА СТРЕЛЧА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЖЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС, УВЕДОМЯВА ЛИЦАТА: ВЕРА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА; ПЕНКА ДИМИТРОВА САВОВА; ТЕОДОРА ТАНЧЕВА ДИМИТРОВА; ИЛИЯ ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ;ТАНЧО РАШКОВ ЖИЛКОВ; НЕШКО НИКОЛОВ НИКОЛОВ  И  НЕЛИ НЕШЕВА ЙОРДАНОВА ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс УВЕДОМЯВА ЛИЦАТА: ВЕРА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА АДРЕС:УЛ. „БРЕЗОВСКА” №69Б, ГР. ПЛОВДИВ ПЕНКА ДИМИТРОВА САВОВА АДРЕС:Ж.К. „ЛЮЛИН”№32, ВХ.Д, ЕТ.7, АП.102, ГР. СОФИЯ ИЛИЯ ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ АДРЕС:УЛ. „ХАН КУБРАТ”№10, ЕТ.2, АП.13, ГР. ПАЗАРДЖИК ТЕОДОРА ТАНЧЕВА ДИМИТРОВА АДРЕС: УЛ. „Г. КОНДОЛОВ” №25, ЕТ.5, АП.14, ГР. ПЛОВДИВ ТАНЧО РАШКОВ ЖИЛКОВ АДРЕС: УЛ. „20-ТИ АПРИЛ” №36Б, ГР. СТРЕЛЧА НЕШКО НИКОЛОВ НИКОЛОВ АДРЕС:Ж.К. „БЪКСТОН”№6, ВХ.А, ЕТ.5, АП.10, ГР. СОФИЯ НЕЛИ НЕШЕВА ЙОРДАНОВА АДРЕС: УЛ. „ЕЛИСАВЕТА БАГРЯН” №11, ЕТ.10, АП.38, ГР. СОФИЯ       Ненамерени на адрес, ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТРЕЛЧА,  съобщава,    На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на всички заинтересовани лица, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР)  на УПИ V-Обществен терен, УПИ VІІ-Обществен терен и УПИ ІІІ-2211 в кв.117 по плана на гр. Стрелча, община Стрелча, обл. Пазарджик. Проекта е изменение на вътрешни регулационни линии между УПИ V-Обществен терен, УПИ VІІ-Обществен терен и УПИ ІІІ-2211 в кв.117 по плана на гр. Стрелча, като новата дворищна регулация минава по имотни граници на ПИ 2436; ПИ 2212 и ПИ 2211. Промяна се отрежда на УПИ V-Обществен терен в УПИ V-Производствена дейност. След изменение на регулацията площта на у.п.и. става: -       УПИ V-Производствена дейност – 1380 кв.м. -       УПИ VІІ-Обществен терен /нов/ - 3281 кв.м. -       УПИ ІІІ-2211 /нов/ -939 кв.м.      Проектът се намира в Общинска администрация – гр. Стрелча, пл. “Дружба” №  2, ст.5 и може да се прегледа от заинтересованите лица.      На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  в 14 – дневен срок от датата на обявяване заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация. За справка: тел. 03532/20-20, в.120 17.04.2018г.                                                                                  
 • 13 април 2018г. СЪОБЩЕНИЕ № 14/ 13.04.2018 г. На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ,  съобщаваме, със Заповед № 255/13.04.2018 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за  частично изменение на ПУП-ПР/план за дворищна регулация/  на с. Смилец, община Стрелча, одобрен със заповед № 33/08.02.1989 г. за УПИ VІІІ - 177 в кв. 19 , като  за негова сметка се образуват два урегулирани поземлени имота: УПИ VІІІ-177 и УПИ ХVІ-177,  и се изменя дворищната регулация  с УПИ Х-176, УПИ ІV-172, УПИ V-172,  УПИ VІІ-178  и УПИ ІХ-442  по имотната граница на ПИ № 177 с ПИ №№ 176, 172, 178 и 442 в кв. 19. Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик. За справки: тел 03532/20-20, в. 120   ПУП
 • 05.04.2018 г. ОБЯВА за набиране на кандидат-потребители на услугите „Личен асистент” / „Социален асистент” / „Домашен помощник” /РЕЗЕРВИ/
 • 03 април 2018г. ОБЯВА
  Община Стрелча обявява прием на документи на лица, имащи право да закупят дървесина, предоставена от Общински горски територии – Стрелча по ценоразпис за минимални цени за отоплителен сезон 2018/2019 г.
  Критериите за подбор на лицата са определение с Решение № 475 от редовно заседание на Общински съвет – Стрелча на  27.02.2018 г. взето с Протокол № 36 и  са както следва :

  1.    Лица, включително и тези ненавършили пълнолетие, получаващи само минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност и наследствени пенсии, неподпомагани по реда на чл.9 от ППЗСП и по Наредба  №РД-07-5 от 2008 г. за отпускане на целеви помощи за отопление;

  2.    Лица и семейства, пострадали при бедствия за съответната календарна година;

  3.    Инвалиди с експертно решение от ТЕЛК и НЕЛК за трайно намалена работоспособност 70% и над 70%, които не са подпомагани по Наредба  №РД-07-5 от 2008 г. за отпускане на целеви помощи за отопление;

  4.    Ветерани от Втората световна война;

  5.    Самотно живеещи лица над 70 г. с доход до 250 лв. с включени добавки,  които не са подпомагани по Наредба  №РД-07-5 от 2008 г. за отпускане на целеви помощи за отопление;

  6.    Лица над 75 г., съжителстващи с други лица и семейства с доход до 230 лв. с включени добавки;

  7.    Участници в доброволни формирования, взели участие в предотвратяване на бедствия и аварии, по предложение на кметовете на населени места.

  Лицата, отговарящи на посочените критерии и с постоянен адрес на територията на община Стрелча могат да получат дърва за огрев до  4 /четири/ пространствени куб.м.    
  Право на закупуване има само едно лице от домакинството.

  Заявленията и документите, удостоверяващи наличието на един от горепосочените критерии се подават в звено „Деловодство” на Общинска администрация – Стрелча, пл. „Дружба” 2, етаж 1, и в кметствата на населените места от общината, всеки работен ден от 8.30 ч. до 12.00 ч. и 13.00 ч. до 17.30 ч. до 31.05.2018 г.

  Списъкът на правоимащите ще се състави от комисия, назначена от кмета на община Стрелча.

  Предоставянето на дървесината ще бъде извършена в срок до 30.08.2018 г. Процедурата по предоставянето включва: заплащане на такси, издаване на превозен билет и позволително, маркиране на дървесината от горския стражар. Организацията по рязане, товарене, транспорт и разтоварване на дървесината е за сметка на правоимащите.
  Продажбата на дървесина е по цена от 18 /Осемнадесет/ лева без ДДС или 21.60 /Двадесет и един и 60 ст. / лева с ДДС за пространствен куб.м., определена по Ценоразпис – Приложение №1 към Решение №212 от 27.10.2016 г. на Общински съвет – Стрелча.

  Образците на заявленията и декларациите могат да се изтеглят от информационния сайт на община Стрелча в рубриката „Обяви и съобщения” като приложения към настоящата обява http://www.strelcha.bg или да бъдат получени в деловодството на Община Стрелча и в кметствата на населените места.

  ИЗТЕГЛИ:

  ЗАЯВЛЕНИЕ >>>

  ДЕКЛАРАЦИЯ >>>
 
 
по редСтруктура провеждаща курса по „Военна подготовка”ПериодЗабележка
1Военно формирование 22160 – Плевен12.03. - 05.04.2018г. и
1-26.10.2018г.
 
2НВУ „В. Левски” Велико Търново10.04. - 04.05.2018г. 
3ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” - Варна23.07. - 17.08.2018г. 
 
 • 13 март 2018г. О Б Я В А     Публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем за  срок 5 години, на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ нива, намираща се землището на гр. Стрелча, община Стрелча
 • 09 март 2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ
  ОБЩИНА СТРЕЛЧА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АПК УВЕДОМЯВА ЛИЦАТА: >>> към пълния текст
 • 02 март 2018 г. СЪОБЩЕНИЕ  10/ 02.03.2018 г.
  На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с решение № КЗЗ-02/12.01.2018 г. на
  Комисията за земеделските земи към МЗХГ, във връзка с чл. 38 от ППЗОЗЗ/Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи/ съобщаваме, че със Заповед № 144/28.02.2018 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен ПУП-ПРЗ/план за  регулация и застрояване/  на ПИ 012725 с НТП „Нива” и площ 511 кв. м. в местността „Ширинето”, землището на с. Дюлево, Община   Стрелча, като същият се отрежда в УПИ І-жилищно строителство в 43, съгласно приетата и одобрена графична и текствова част на документацията, представлюваща неразделна част от заповедта
  Пълен текст на съобщението. Приложение 1, Приложение 2
 • 28 февруари 2018г. Съобщение до собствениците на животновъдни обекти на територията на община Стрелча Приложения
 • 28 февруари 2018г. Обява за свободните места за прием на деца в ДГ"Д-р Стайк Стайков" за учебната 2018-2019г.
 • 22 февруари 2018г. СЪОБЩЕНИЕ  № 9/ 21.02.2018 г.
        На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за дворищна регулация/  на с. Смилец, община Стрелча, одобрен със заповед № 33/08.02.1989 г. за УПИ VІІІ - 177 в кв. 19 , като  за негова сметка се образуват два урегулирани поземлени имота: УПИ VІІІ-177 и УПИ ХVІ-177,  и се изменя дворищната регулация  с УПИ Х-176, УПИ ІV-172, УПИ V-172 и УПИ VІІ-178  по имотната граница на ПИ № 177 с ПИ №№ 176, 172, 178 в кв. 19.
   Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на
  общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.
        На снование чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
        За справки: тел 03532/20-20, в. 120  
  ПРИЛОЖЕНИЕ
 • 20 февруари 2018г. Заповед № 117 от 20.02.2018г. относно забрана пашата на селскостопански животни през 2018г. в горски територии в отдели и подотдели на териториалния обхват на община Стрелча
 • 15 февруари 2018г. Съобщение за обществено обсъждане на проекта на наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стрелча 
 • 14 февруари 2018г. СЪОБЩЕНИЕ № 8/ 13.02.2018 г.   На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ,  съобщаваме, със Заповед № 98/13.02.2018 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за изменение на   ПУП-ПР/план за  регулация/  за УПИ ХІV-1438, УПИ ХХІХ-1438, УПИ ХІІІ-1438 и УПИ ХV-1438, кв. 81  по плана на гр.  Стрелча, като новата дворищна регулация е съобразена с площите на имотите от документите за собственост и отстоянието на жилищната сгжрада в УПИ ХІV-.1438 до страничната регулационна линия е 3,00 м. Изменя се уличнвата регулация на ул. „Язовирна”, прилежаща към УПИ ХІV-1438 и УПИ ХІІІ-1438 в кв. 81, съгщласно приетата и одобрена графична и текствова част на документацията, представлюваща неразделна част от запховедта.        Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.         Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.       За справки: тел 03532/20-20, в. 120  още
 • 13 февруари 2018г. Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Пазарджик - РД 06 32 /06.02.2018
 • 13 февруари 2018г. Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Пазарджик - РД 06 31/06.02.2018
 • 13 февруари 2018г. Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Пазарджик - РД 06 30/06.02.2018
 • 13 февруари 2018г. Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Пазарджик - РД 06 29/06.02.2018
 • 12 февруари 2018г. О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е Съобщавам Ви, че със заповед  № 82/ 08.02.2018 г.на кмета на община Стрелча е одобрен  Проект за частично изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІІ-Общ. за търговия и услуги в кв.108 по плана на гр. Стрелча, като   попадащия в него ПИ  1971 се разделя на два дяла с обособяване на два новообразувани у.п.и. – за жилищна строителство: УПИ VІ-1071 с площ 350 кв.м. / като се   придаде площ  от 36,9 кв.м. от ПИ 1970 и  0.6 кв.м. от ПИ 1969/ и УПИ VІІ-1971 с площ 350кв.м., на онование протоколно определение от 06.03.2017г. по гр. Дело №446/2012г. по описа на Районен съд-Панагюрище, съгласно Заповед №216/23.03.2017г. на кмета на община Стрелча.     Проектът се намира в Общинска администрация – Стрелча, пл.”Дружба” №2,2 ет. , ст. 5 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Заповедта  подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея пред Административен съд – Пазарджик.  ПУП
 • 08 февруари 2018г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 5/07.02.2018 г.   На основание чл. 150, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е одобрен КПИИ/Комплексен проект за инвестиционна инициатива по части на проекта: ПУП-ПР  за обект: „Къща за гости” в УПИ ІІІ-2145 в кв. 118 по плана на гр. Стрелча, а именно: Със заповед № 80/06.02.2018 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проектза изменение на ПУП /подробен устройствен план/ - ПР /план за регулация/ на гр. Стрелча, одобрен със заповед № РД 14-02-873/2708.1985 г. за УПИ І-Почивна станция на СКУ, квартал 118 по плана на гр. Стрелча, като от него се изключи ПИ № 2145 и се отреди в УПИ ІІІ-2145, за жилищно строителство.Одобрен Технически инвестиционен проект от Главния архитект на ОбщинаСтрелча и издадено Разрешение за строеж № 3/06.02.2018 г. за: „Жилищна сграда” в УПИ ІІІ-2145, кв. 118 по плана на гр. Стрелча. На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, одобрения проект е публикуван на интернет стряаницата на община Стрелча. Същият се намира в сградата на общинска администрация, етаж ІІ, стая № 5 и може за бъде разгледан от заинтересуваните лица. Проекта може да бъде оспорван в 14 дневен срок от съобщаването му  на заинтересованите лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.        За справки: тел 03532/20-20, в. 120   ПУП
 • 06 февруари 2018г. Кметът на община Стрелча г-н Стойно Чачов издаде Заповед, с която се забранява паленето на автомобилни гуми, пластмаси и използването на запалителни течности за разпалване на огъня и поддържане на горенето на огньове, както и направата на "рукли" върху тревните площи в общината  и в близост до жилищни сгради и други постройки, създаващи опасност от пожар. Заповедта е издадена във връзка с отбелязване на наближаващия християнски празник Сирни Заговезни на 18 февруари  2018г./неделя/   Заповед
 • 02 февруари 2018г. СЪОБЩЕНИЕ  № 4/ 02.02.2018 г.   На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен проект на  ПУП- ПРЗ/план за регулация и застрояване/  на ПИ 012725 в местността „Ширинето”, землището на с. Дюлево, община Стрелча във връзка с включването му в регулация на основание чл. 38 от ППЗОЗЗ.        Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На снование чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. За справки: тел 03532/20-20, в. 120   виж   още
 • 02 февруари 2018г. СЪОБЩЕНИЕ № 2/ 02.02.2018 г.   Общинска администрация гр. Стрелча съобщава, че в ДВ бр. 11 от 02.02.2018 г. е публикувано Решение № 450 на Общински съвет гр. Стрелча, прието на заседание на 28.12.2017 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП/Подробен устройствен план/- ПР/План за улична регулация/ на улица „Петра войвода” от о.т. 118 до о.т. 296 в кв. 8 и кв. 9 по плана на гр. Стрелча,  засягащ упи VІІ-162; УПИ VІ-163; УПИ VІ-163 и УПИ ІV-168в кв. 8, отпада УПИ ХХV-ТП в кв. 9, и се създават нови осови точки 118а и 296а на улица „Петра войвода”, гр. Стрелча На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проекта е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересованите лица.  Решението подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Пазарджик, съгласно чл. 215, ал. 1 от ЗУТ. Жалбите се подават чрез Общински съвет гр. Стрелча, пред Административен съд гр. Пазарджик в 30-дневен срок от обнародването на Решението в Държавен вестник, съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ. За справки: тел 03532/20-20, в. 120
 • 01 февруари 2018 г. ОБЯВА за набиране на кандидати за вакантни длъжности във Военноморските сили, в Съвместното командване на силите и в НВУ "Васил Левски" - Велико Търново, за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)
 • 26 януари 2018г. Уведомление за инвестиционно намарение от "Лазев" ЕООД гр.Брацигово, относно изграждане на нова производствена сграда "Мандра" в с.Свобода
 • 26 януари 2018г. О Б Я В Л Е Н И Е До собствениците на места за настаняване (стаи за гости, къщи за гости, хотели и др.) и собствениците на заведения за хранене и развлечения: Във връзка с изменение на Закона за туризма /обн. ДВ бр. 30 от 26 март 2013/, досегашната безсрочна категоризация на обектите преминава в срочна с продължителност 5 години. В изпълнение на §5 от Преходните и заключителни разпоредби от Закон за туризма, подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила на закона туристически обекти, се извършва както следва: 1.     за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005 г. - през 2014 г.; 2.     за категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007 г. - през 2015 г.; 3.     за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. - през 2016 г.; 4.     за категоризираните туристически обекти през 2010 г. - през 2017 г.; 5.     за категоризираните туристически обекти през 2011 г. - през 2018 г.; 6.     за категоризираните туристически обекти през 2012 г. - през 2019 г. Ако съответното лице не декларира   желанието си да поднови категорията на обекта, то тя се прекратява с изтичане на срока.
 • 25 януари 2018г. ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – СТРЕЛЧА съобщава, че с Решение №451 от Общински съвет – Стрелча, прието на заседание от 28.12.2018г., за одобряване Подробен устройствен план /ПУП/- изменение на план за улична регулация, засягащи УПИ ІХ-608; УПИ VІІІ-607; УПИ І-606; УПИ VІІ-592; УПИ ІІ-592; УПИ ІІІ-593; УПИ ІV-593; УПИ V-595; УПИ VІ-602 в кв.12 по плана на гр. Стрелча и УПИ ХV-608; УПИ ХІV-607; УПИ ХІІІ-606; УПИ ХІІ-592; УПИ ХІ-604; УПИ Х-600; УПИ ІХ-596; УПИ VІІІ-1654 и УПИ VІІ-597 в кв.11 по плана на гр. Стрелча и нова осова точка 175а на ул. Тодор Икономов в участък от улица с о.т.636 – о.т. 174 , гр. Стрелча.     Проекта се намира в Общинска администрация гр. Стрелча, пл. „Дружба” №2, 2 етаж, ст.№5 и може да се прегледа от заинтересованите лица.     Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Пазарджик, съгласно разпоредбите на чл.215, ал.1 от ЗУТ.    Жалбите се подават чрез Общинският съвет – Стрелча, пред эАдминистративен съд – Пазарджик в 30-дневен срок от обнародването на Решението в Държавен вестник, съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ    още
 • 25 януари 2018г. Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ Община Стрелча, на основание чл.124б, ал.2 ЗУТ съобщава, че с Решение №453/28.12.2017 год. на Общински съвет – Стрелча е одобрено задание и разрешено изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението на ПИ №031006, с нтп: нива с площ 3, 774 дка, местност „Орела” в землището на гр. Стрелча за изграждане на Производствена база за пегматит.Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.                                       
 • 25 януари 2018г. Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ Община Стрелча, на основание чл.124б, ал.2 ЗУТ съобщава, че с Решение №452/28.12.2017 год. на Общински съвет – Стрелча е одобрено задание и разрешено изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението на ПИ №031005 с нтп: нива, с площ 3,00 дка., местност „Орела”   в землището на гр. Стрелча за изграждане на Производствена база за пегматит.Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.                                       
 • 23 януари 2018г. Община Стрелча обявява процедурата по набиране на доброволци за участие в „Доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях“   приложения
 • 18 януари 2018г. О Б Я В А
   за провеждане на конкурс за матроски длъжности във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,
  в страната и в чужбина
 • 18 януари 2018г. О Б Я В А
  за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица,
  завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 27.03.2018 г. и 28.03.2018 г.
  в Националната гвардейска част – гр. София
 • 18 януари 2018г. ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА
  за обявяване на заявения брой места за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища и на стипендианти за нуждите на Министерство на отбраната за учебната 2018/2019 година.
 • 15 януари 2018г. О Б Я В Л Е Н И Е  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  СТРЕЛЧА, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен проект за изменение  на  ПУП- ПР/план за дворищна регулация/  на УПИ ХІV-1438, УПИ ХХІХ-1438, УПИ ХІІІ-1438 и УПИ ХV-1438, кв. 81 по плана на гр. Стрелча. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.На основание чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. За справки: тел 03532/20-20, в. 120   ПР
 • 04 януари 2018г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ Уведомява лицето: Стоянка Христова Жостова, гр. Димитровград, обл. Хасково, ул. „Кооперативна” № 8, ет. 3, ап. 5,  че е изработен проект на  ПУП-ПР/план за регулация/  на УПИ ХVІІ-2421 и УПИ VІ-общ. терен в кв. 117Б по плана на гр. Стрелча. Изменението се състои в разделянето на УПИ ХVІІ-2421 на два дяла с обособяване на два новообразувани у.п.и. ХVІІ-2421 и ХХІ-2421. Достъпа до улицата за двата новообразувани у.п.и. е за сметка на УПИ VІ-общ. терен. След осигуряването на достъпа до улицата за двата новообразувани у.п.и.  с тупици, от УПИ VІ-общ. терен в кв. 117Б се обособяват три новообразувани у.п.и. – за обществен терен: УПИ VІ-общ. терен, УПИ ХХІІ-общ. терен и УПИ ХХІІІ-общ. терен в кв. 117Б.Проектът се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На онование чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. За справки: тел 03532/20-20, в. 120  
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.