· ОУП
ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

 ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ
 
 
 
 • 27.06.2022 г. Обявление относно обществено обсъждане на ОУП на Община Стрелча
  за поземлен имат идентификатор 69835.62.87 в местността „Радин дол“
 • 27.06.2022 г. ОБЯВЛЕНИЕ  относно изработен проект за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ с цел промяна на предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия от „Защитена зеленина“- Оз в „За жилищно малкоетажно застрояване“; Приложение
 • 23.06.2022 г. О Б Я В Л Е Н И Е относно разрешено изработването на проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ на гр. Стрелча в частта отреждане на УПИ III-Център за социална рехабилитация и интеграция „Миля 2000“
 • 23.06.2022 г. О Б Я В А Общинска администрация – Стрелча има намерение да предложи за продажба следните имоти общинска собственост:
 • 22.06.2022 г.Обявяване на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани; Списък на вакантните длъжности (pdf документ); Заповед на министъра (pdf документ)
 • 20.06.2022 г. О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 25.07.2022 г. до 29.07.2022 г. в Съвместното командване на специалните операции; Приложения `(pdf документ)
 • 16.06.2022 г.  СЪОБЩЕНИЕ Днес, 16.06.2022 г., на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Община Стрелча осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица по информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС            
  Приложение No 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС
  ПРИЛОЖЕНИЕ 1            
  ПРИЛОЖЕНИЕ 3
    
 • 15.06.2022 г. О Б Я В Л Е Н И Е  Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка със Заявление вх. № С-3525/31.05.2022 г. от  „Строително-консултанска къща- Кондев“ ООД  съобщава,
 • 07.06.2022 г.  ОБЯВА Относно вакантни длъжности във военно формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши училища в страната и чужбина и определяне условията и реда за провеждане на конкурс
 • 06.06.2022 г. ОБЯВЛЕНИЕ  - разрешено изработването на проект за частично изменение на ПУП - ПР  на гр. Стрелча, като част от улица в участъка от о.т. 696,  о.т. 694 бъде заличена
 • 20.05.2022 г. СЪОБЩЕНИЕ относно предстоящ на  14.06.2022г. от 10.00ч. ПРЕД СТОПАНСКИ ДВОР /БИВША КООПЕРАЦИЯ/ НА ГР. СТРЕЛЧА, технически преглед на тракторите, зърнокомбайни, тракторните ремаркета, самоходната техника и прикаченият инвентар
 • 20.05.2022 г. ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ - СТРЕЛЧА   О Б Я В Я В А         І. Повторен публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем за  срок 10 /десет/ години, на поземлени имоти – частна общинска собственост, представляващи ниви, намиращи се в землището на гр. Стрелча, община Стрелча

 • 20.05.2022 г.  ОБЯВЛЕНИЕ    Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 1  ЗУТ, съобщава, че в ДВ бр. 38 от 20.05.2022 г. е  обнародвано  Решение  № 445 от протокол № 39 от 19.04.2022 г. на ОбС-Стрелча за  одобряване на проект за частично изменение на ПУП/подробен устройствен план/-ПР/план за улична регулация/ за ул. „Труд“
 • 19.05.2022 г.  Протокол от заседание на Комисията, назначена със  Заповед №298/18.04.2022г. на кмета на община Стрелча
 • 16.05.2022 г.  О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
 • 16.05.2022 г. О Б Я В Л Е Н И Е относно одобрен ПУП-ПР  на гр. Стрелча - кв. 4А; Приложение
 • 13.05.2022 г. ОБЯВА за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина, и реда за провеждане на конкурс
 • 13.05.2022 г. ОБЯВА за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина, и реда за провеждане на конкурс
 • 10.05.2022 г.   ОБЯВЛЕНИЕ  Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от  АПК, съобщава на лицата     Янко Гошов Янков, гр. Стрелча, ул. „Труд“ № 12; Гошо Янков Гошов, гр. Стрелча, ул. „Труд“№ 12
 • 10.05.2022 г.  ОБЯВЛЕНИЕ  Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от  АПК, съобщава на лицата Тодорка Иванова Лазарова, гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“ № 42, вх. 1, ет. 4; Недка Иванова Белчова, гр. Велинград, ул. „Кочо Честименски“ № 10а
 • 10.05.2022 г.   ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от  АПК, съобщава на лицето Любомир Кирилов Тимчев, гр. София, ж.к. „Младост 1“ № 16, вх. 2, ап. 10, ет. 5
 • 05.05.2022 г.   ОБЯВА за вакантна длъжност в Централно военно окръжие за приемане на военна
  служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)
 • 04.05.2022 г.  Обява за Публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем за  срок 10 /десет/ години, на поземлени имоти – частна общинска собственост, представляващи ниви
 • 03.05.2022 г. Обявление относно одобрен Проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ на гр.Стрелча за кв. 85 по плана на гр. Стрелча, с който се обособява
  урегулиран поземлен имот: УПИ ІХ-1528
 • 03.05.2022 г. Списъци на лица, имащи право да закупят дървесина, предоставена от Общински горски територии – Стрелча по ценоразпис за минимални цени за отоплителен сезон 2022/2023 г., определени с решение на Комисия, назначена със Заповед № 292 / 18.04.2022 г. и Протокол от 27.04.2022 г.
  гр. Стрелча, с. Блатница, с. Свобода, с. Дюлево, с. Смилец
 • 27.04.2022 г.  ПРОТОКОЛ от заседанието на Комисията за разпределяне на пасища,мери и ливади от ОПФ
 • 18.04.2022 г. ЗАПОВЕД №299/18.04.2022г. На основание чл.10, ал.5 от Закона за маслодайната роза Списък на на розопроизводителите, регистрирани в Общинска служба земедеблие - Панагюрище - офис Стрелча
 • 13.04.2022 г. ОБЯВЛЕНИЕ №24 относно обявен ПУП-ПРЗ в кв. 122; Приложение
 • 11.04.2022 г. ОБЯВЛЕНИЕ №23 относно обявен ПУП-ПРЗ в м. "Радин дол"; Приложение 1; Приложение 2;
 • 11.04.2022 г. ОБЯВЛЕНИЕ №22 относно обявен ПУП-ПРЗ в кв. 72; Приложение 1; Приложение 2;
 • 11.04.2022 г. ОБЯВЛЕНИЕ №21 относно обявен ПУП-ПРЗ в кв. 111; Приложение;
 • 07.04.2022 г.   ОБЯВЛЕНИЕ  Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от  АПК, съобщава        
 • 30.03.2022 г. О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 20.06.2022г. до 21.06.2022г., в НВУ „Васил Левски“ – гр. Велико Търново  ОБЯВА
 • 25.03.2022 г    СЪОБЩЕНИЕ за  технически преглед на тракторите, тракторните ремаркета, самоходната техника и прикаченият инвентар
 • 25.03.2022 г   О Б Я В А за провеждане на конкурс е кандидати за приемане на 20 (двадесет) сержанти/старшини, оркестранти на военна служба в Представителния и военните духови оркестри
 • 21.03.2022 г. СЪОБЩЕНИЕ - В изпълнeниe нa Πлaнa зa дeйcтвие в Бългapия пo oтнoшeниe нa oбeĸтитe зa oтглeждaнe нa cвинe зa лични нyжди във вpъзĸa c Aфpиĸaнcĸaтa чyмa пo cвинeтe (АЧС)
 • 18.03.2022 г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча съобщава на лицeто Тодорка Иванова Лазаров за изработен проект за частично изменение на ПУП - ПР  на гр. Стрелча за нереализирана зеленина  в кв. 111
 • 18.03.2022 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 19/ 18.03.2022 г. На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 192/16.03.2022 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Проект за частично изменение  на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот с пл. № 26,/УПИ ІІ-общ./ и имот с пл. № 31/УПИ ІІІ-общ./, кв. 3 по плана на Вилна зона „Вълк“, гр. Стрелча, одобрен с Решение № 612/05.02.2019 г. на Общински съвет гр. Стрелча. ПРИЛОЖЕНИЕ1, ПРИЛОЖЕНИЕ2
 • 17.03.2022 г. О Б Я В Л Е Н И Е  относно одобрен Проект за частично изменение на ПУП-ПР  на с. Дюлево, Община Стрелча  за УПИ VІІ-общ.; Приложение 1
 • 17.03.2022 г. О Б Я В Л Е Н И Е  относно одобрен Проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ на гр.Стрелча за кв. 85; Приложение 1, Приложение 2;
 • 17.03.2022 г.  ОБЯВЛЕНИЕ  № 15/ 17.03.2022 г. На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване/ПРЗ/  на гр. Стрелча за УПИ ІV-990 в кв. 72, при което:
  ПРИЛОЖЕНИЕ1
  ПРИЛОЖЕНИЕ2
  17.03.2022 г.   О  Б  Я  В  А Община Стрелча обявява прием на документи на лица, имащи право да закупят дървесина, предоставена от Общински горски територии – Стрелча по ценоразпис за минимални цени за отоплителен сезон 2022/2023 г. в срок до 18.04.2022 г. ПРИЛОЖЕНИЕ1ПРИЛОЖЕНИЕ2
  15.03.2022 г. О Б Я В А за  за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните имоти:
  15.03.2022 г.  О Б Я В А  за  Публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем за  срок 10 /десет/ години, на поземлени имоти – частна общинска собственост, представляващи ниви, намиращи се в землището на гр. Стрелча и с. Дюлево, община Стрелча

 • 15.03.2022 г. О Б Я В А за  Публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем за  срок 10 /десет/ години, на поземлени имоти – частна общинска собственост, представляващи ниви, намиращи се в землището на гр. Стрелча и с. Дюлево, община Стрелча>>>
 • 15.03.2022 г. О Б Я В А за публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните имоти >>>
 • 11.03.2022 г. СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Община Стрелча  осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица по  инвестиционно предложение (ИП): Разширение на съществуващ Гробищен парк в гр. Стрелча, община Стрелча”
  ПРИЛОЖЕНИЕ1
  ПРИЛОЖЕНИЕ2
  ПРИЛОЖЕНИЕ3
  11.03.2022 г. О Б Я В Л Е Н И Е относно  Заповед № 172/11.03.2022 г. на Кмета на Община Стрелча, с която се разрешава изработването на  КПИИ за обект: „Фотоволтаична система за производство на ел. енергия от възобновяеми източници с мощност до 1  MW“ в УПИ І-111   в кв. 4  по плана на с. Смилец
 • 09.03.2022 г.  О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 26.05.2022 г. и 27.05.2022 г. в Националната гвардейска част - гр. София
 • 09.03.2022 г.  О Б Я В А за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, завършили
  граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
  ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПЕЦИФИКАТА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
  09.03.2022 г. Обявление за изработен ПУП-ПРЗ в местността Радин дол
 • 02.03.2022 г. РЕШЕНИЕ № ПК-06-ЕО/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
 • 02.03.2022 г. СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с чл.15, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), Община Стрелча представя на вниманието на заинтересованите лица Решение № ПК – 06-ЕО/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на Община Стрелча за периода 2021-2028“
  02.03.2022 г. РЕШЕНИЕ № ПК-05-ЕО/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
  02.03.2022 г. СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с чл.15, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), Община Стрелча представя на вниманието на заинтересованите лица Решение № ПК – 05-ЕО/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на Общ устройствен план на община Стрелча за поземлен имот с идентификатор 69835.62.87, м. „Радин дол” по КККР на гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик.
  Във връзка с чл.15, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), Община Стрелча представя на вниманието на заинтересованите лица Решение № ПК – 05-ЕО/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на Общ устройствен план на община Стрелча за поземлен имот с идентификатор 69835.62.87, м. „Радин дол” по КККР на гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик.
 • 28.02.2022 г.  ОБЯВА от съвместното командване на специалните операции за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 04.04.2022 г. до 08.04.2022 г.
  в Съвместното командване на специалните операции в гарнизон Пловдив
 • 28.02.2022 г. Обява от Ценнтрално военно окръжие - Военно окръжие II степен - Пазарджик - за вакантна длъжност във ВВМУ "Н. Вапцаров" за приемане на на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)
 • 24.02.2022 г. О Б Я В А Общинска администрация – Стрелча съобщава на собствениците /ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, желаещи да наемат за индивидуално ползване пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд, че от 01.03.2022г. до 10.03.2022г. ще се приемат заявления по образец за стопанската 2022-2023 година.
  СПИСЪК  НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗЕМЛИЩЕ НА ГР. СТРЕЛЧА  ЕКАТТЕ 69835, ОБЩИНА СТРЕЛЧА
  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
  ОБРАЗЕЦ на З А Я В Л Е Н И Е по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ
  Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 99, ал. 1, т. 4 от ППЗСПЗЗ
 • 24.02.2022 г. О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба а лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина,във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Белене, Пловдив, Мусачево, Горна Оряховица и Смолян
 • 18.02.2022 г.ОБЯВЛЕНИЕ  № 13/ 18.02.2022 г.основание изработен проект за
  частично изменение на ПУП-ПР  на гр. Стрелча в кв. 4А; Приложение
 • 18.02.2022 г. ОБЯВЛЕНИЕ  № 12/ 18.02.2022 относно изработен проект за
  частично изменение на ПУП-ПР  на гр. Стрелча за нереализирана зеленина  в кв. 111 по плана на гр. Стрелча; Приложение
 • 16.02.2022 г. ОБЯВЛЕНИЕ  относно изработен проект на ПУП-ПРЗ в местността „Голи Ръд“  по КККР на землището на гр. Стрелча
 • 15.02.2022 г.  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – СТРЕЛЧА ОБЯВЯВА
           І. Публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем имоти – общинска собственост, намиращ се в с. Дюлево, с. Свобода, с. Блатница   община Стрелча за  срок от 10 /десет/ години
 • 15.02.2022 г.  ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ - СТРЕЛЧА  О Б Я В Я В А
        І. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният имот:
  1. Наименование на имота, обект на търга:  
    УПИ ХIX-общ. в кв.9 по плана на вилна зона „Вълк” с обща площ 391,00 кв.м,
 • 14.02.2022г.ОБЯВЛЕНИЕ  № 11/ 14. 02. 2022 г. относно изработен проект на
  Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за част от ПИ 69835.62.208 в местността „Радин дол“  по КККР на землището на гр. Стрелча  с НТП „Нива“, седма категория; Приложение 1; Приложение 2
 • 10.02.2022гОБЯВЛЕНИЕ  № 10/ 10. 02. 2022 г. Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщава, че е изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот с пл. № 26,/УПИ ІІ-общ./ и имот с пл. № 31/УПИ ІІІ-общ./, кв. 3 по плана на Вилна зона „Вълк“, гр. Стрелча, одобрен с Решение № 612/05.02.2019 г. на Общински съвет гр. Стрелча.  ПУП-ПРЗ, ПУП-ПРЗ-2  
 • 02.02.2022г. ОБЯВА: Община Стрелча публикува проект на „Програма за управление на отпадъците на община Стрелча за периода 2021г.-2028г.“
  Приложение:  Проект на „Програма за управление на отпадъците на община Стрелча за периода 2021г.-2028г.“
 • 02.02.2022г. ОБЯВЛЕНИЕ  относно изработен проект за частично изменение на ПУП по плана на с. Дюлево - УПИ VІІ-общ., „Читалище, търговия и услуги“
 • 02.02.2022г. ОБЯВЛЕНИЕ относно Попълването на кадастралния план на гр. Стрелча- нов ПИ пл.№ 2514
 • 02.02.2022г. ОБЯВЛЕНИЕ относно разрешаването на изработване на проект за частично изменение на ПУП кв. 4А.
 • 02.02.2022г. Заповед №63/01.02.2022 г.
 • 28.01.2022г. Обява за вакантна длъжност в НВУ "Васил Левски"
 • 28.01.2022г. Обява за прием на курсанти, Заповед, График
 • 28.01.2022г. Обява за прием на курсанти, Заповед, График
 • 26.01.2022г. Обява за вакантна длъжност в НВУ "Васил Левски" за приемане на военна служба
 • 20.01.2022г. Заповеди относно полски пътища:
  Заповед с. Дюлево
  ; Приложение с. Дюлево
  Заповед с. Свобода; Приложение с. Свобода
  Заповед с. Смилец
  ; Приложение с. Смилец
  Банкова сметка на община Стрелча
  IBAN:BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 код 444200, BIC TEXIBGSF Тексим Банк АД, офис Стрелча
 • 17.01.2022г.  ОБЯВЛЕНИЕ  № 7/ 17. 01. 2022 г. относно изработен проект на
  Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  за ПИ 69835.32.384, ПИ 69835.32.44, ПИ 69835.32.45, ПИ 69835.32.366, ПИ 69835.32.367, ПИ 69835.32.47,69835.32.48 и части от ПИ 69835.32.42 и ПИ 69835.32.383 в местността „Голи Ръд“  по КККР на землището на гр. Стрелча във връзка с промяна на предназначението им и определяне на терен за разширение на съществуващ  Гробищен парк. Приложение 1; Приложение 2
 • 13.01.2022г. Дирекция „Бюро по труда”-Панагюрище уведомява своите клиенти, че на 19.01.2022г.  ще обслужва клиентите си в Мобилно бюро по труда-гр.Стрелча на ул.”Калавая”№2
 • 12.01.2022г.  О Б Я В Л Е Н И Е ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.  124б, ал.(2)  и чл. 136, ал. (1), че със Заповед № 27/12.01.2022 г. е разрешено изработването на проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/  на гр. Стрелча
 • 10.01.2022г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ на гр. Стрелча за кв. 85 по плана на гр. Стрелча, с който се обособява урегулиран поземлен имот: УПИ ІХ-1528 за имот 1528 в кв. 85.
 • 04.01.2022г.  О Б Я В Л Е Н И Е  ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.  124б, ал.(2)  и чл. 136, ал. (1), във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ  съобщава, че със Заповед № 5/05.11.2022 г. на Кмета на Община Стрелча е разрешено Изработването на проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  за поземлен имот с пл. № 26,/УПИ ІІ-общ./ и имот с пл. № 31/УПИ ІІІ-общ./, кв. 3 по плана на Вилна зона „Вълк“, гр. Стрелча, одобрен с Решение № 612/05.02.2019 г. на Общински съвет гр. Стрелча.
 • 04.01.2022г. ОБЯВЛЕНИЕ  № 2/ 04.01.2022 г. относно изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/  на с. Дюлево за УПИ VІІ-общ. за търговия и услуги в кв. 16 по плана на с. Дюлево като се променя отреждането му в УПИ VІІ-общ., „Читалище, търговия и услуги“; ПРИЛОЖЕНИЕ
 
 
 
 
 

Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.