http://strelcha.bg/index.php
 
ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

 • 24/11/2020 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание § 4, ал. 8 от НАРЕДБА № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и Кадастралните регистри съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 1097/24.11.2020 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрено попълването на кадастралния план на гр. Стрелча, одобрен със заповед № РД-14-02-873/27.08.1985г. на имот с нов планоснимачен номер 2509, местност „Оратника“,  възстановен с Решение № 26-309/15.10.2020 г. на ОбСЗ, влязло в сила на 01.11.2020 г. на н-ци на Ганчо Цвятков Кунчев с площ 6134 кв. м., попадащи както следва: - 4588 кв. м. в част от УПИ ІІІ-Център за социална рехабилитация и интеграция „Миля 2000“, кв. 58 по плана на гр. Стрелча; - 753 кв. м. в част от УПИ ІІ-Дом на механизатора, кв. 58 по плана на гр. Стрелча; - 793 кв. м. в част от отреждане за зеленина в кв. 58 по плана на гр. Стрелча. На основание чл. 84, ал. 1 от АПК /Административнопроцесуален кодекс/ в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез Община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик. За справка: тел. 03532/20-20, в. 120
 • 04/11/2020 Съобщение, относно гроздоберна кампания 2020г.
 • 28/10/2020 ОБЯВЛЕНИЕ  № 28/ 28.10.2020 г. На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР на с. Блатница, община Стрелча за ПИ № 36, за който е отреден УПИ ІІІ-36 в кв. 3, като за негова сметка се обособяват два урегулирани поземлени имота: УПИ ІІІ-36 и УПИ VІІ-36. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. За справки: тел 03532/20-20, в. 120    ПУП
 • 28/10/2020 ОБЯВЛЕНИЕ  № 27/ 28.10.2020 г. На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР на гр. Стрелча за кв. 85, като попадащия в него ПИ № 1875 се урегулира, а за негова сметка се обособяват: УПИ VІ-1875, УПИ VІІ-1875 и УПИ VІІІ-1875 и част попада в нереализирана улица с о.т. 714-717б. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. За справки: тел 03532/20-20, в. 120    ПУП
 • 28/10/2020 О Б Я В Л Е Н И Е ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.  124б, ал.(2)  и чл. 136, ал. (1), във връзка с чл. 134, ал(1), т. 1 от ЗУТ  съобщава, че със Заповед № 962/27.10.2020 г. на Кмета на Община Стрелча е допуснато изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) за УПИ ІІІ-Балнеолечебен СПА хотелски комплекс, кв. 62 по плана на гр. Стрелча, като към него се придадат част от улица, минаваща по северната граница на УПИ ІІІ-Балнеолечебен СПА хотелски комплекс и свободна площ до канал, съгласно приложена скица-предложение.
 • 28/10/2020 О Б Я В Л Е Н И Е ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.  124б, ал.(2)  и чл. 136, ал. (1), във връзка с чл. 134, ал(1), т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗУТ  съобщава, че със Заповед № 961/27.10.2020 г. на Кмета на Община Стрелча е допуснато изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) за УПИ Х-общ. и УПИ ХІ-общ. в кв. 121 по плана на гр. Стрелча, като новата улична и дворищна регулация ще минава по реализираните на място имотни граници, съгласно приложена скица-предложение.
 • 28/10/2020 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицето Гроздан Динчев Кръстев, гр. Пазарджик, ул. „Булаир“ № 37, ет. 6, ап. 12, че със Заповед № 876/30.09.2020 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен  проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ/план за  регулация и застрояване/ на гр. Стрелча. за ПИ № 2352 в кв. 123, като съществуващите УПИ І-2352 и УПИ ІV-2352 се заличават и на тяхно място се създават нови УПИ І-2352 и УПИ ІV-2352 по имотните граници на ПИ № 2352, заличават се част от нереализирана улица V клас, попадаща в чертите на имота, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията. Заповедта може да бъде обжалвана по реда на чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщаването и чрез община Стрелча, пред Административен съд гр. П. За справки: тел 03532/20-20, в. 120  
 • 22/10/2020 О Б Я В Л Е Н И Е ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  СТРЕЛЧА, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР на гр. Стрелча за УПИ І-Комплексно жилищно строителство в кв. 127 и УПИ V-общ. в кв. 123 и улица, като се обособяват самостоятелни у.п.и. за жилищно строителство за ПИ № 2445 и ПИ № 2446. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.  На основание чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.  За справки: тел 03532/20-20, в. 120    ПУП    ПЗ
 • 19/10/2020   О Б Я В Л Е Н И Е - ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.  124б, ал.(2)  и чл. 136, ал. (1), във връзка с чл. чл. 150, ал. 1 от ЗУТ  съобщава, че със Заповед № 926/19.10.2020 г. на Кмета на Община Стрелча е допуснато изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива/КПИИ/ в следните съставни части:
  -    Проект за изменение на ПУП/подробен устройствен план/ - ПР /план за регулация/ на гр. Стрелча в обхват ПИ № 2157, кв. 118А, като същия се урегулира  в УПИ V-2157, „Търговия и услуги;
  -    Инвестиционен проект за „Склад за търговия и промишлени стоки”
  Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват.
 • 19/10/2020    О Б Я В Л Е Н И Е - ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.  124б, ал.(2)  и чл. 136, ал. (1), във връзка с чл. 134, ал(1), т. 1 от ЗУТ  съобщава, че със Заповед № 916/15.10.2020 г. на Кмета на Община Стрелча е допуснато изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) за ПИ № 36 в кв. 3 по плана на с. Блатница, за който е отреден УПИ ІІІ-34. Като за негова сметка се обособят два урегулирани поземлени имота: УПИ ІІІ-36 и УПИ VІІ-36, съгласно приложена скица-предложение.
 • 01/10/2020 Съобщение №24/01.102020г. Съобщаваме Ви, че със Заповед №877/30.09.2020г. на кмета на община Стрелча е одобрена поправка на кадастрален план, одобрен със Заповед № РД-14-02/27.08.1985г. на зам. министър на  МССУ за ПИ 1238, кв.88 с нанасяне вярна имотна граница с ПИ 1239, съгласно геодезично заснемане, скица-проект и координатен регистър към нея, която е неразделна част от Акт за непълноти и грешки №2/02.09.2020г.
 • 01/10/2020 Община Стрелча на основание чл. 124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка със Заявление вх. №5877/24.09.2020г. от Койчо  Ильов Такучев и Георги Георгиев Такучев, съобщава, че със Заповед №875/30.09.2020г. на кмета на община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПР за ПИ 1875 в кв.85, като се обособяват  УПИ VІ-1875; УПИ VІІ-1875 и УПИ VІІІ-1875, кв.85, гр. Стрелча с площи и размери съгласно приложената скица-проект На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване.     
 • Община Стрелча на основание чл. 124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка със Заявление вх. №5741/16.09.2020г. от Диана Янкова Векилова и Мария Стоянова Ковачева, съобщава , че със Заповед №874/30.09.2020г. на кмета на община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПР на ПИ 2273, кв. №124 за УПИ ХІ-2273 в кв.125 за УПИ ХVІІ-2273; УПИ І-2273 и УПИ ХVІ-2273 и обособяване на УПИ ХVІ-за търг. и услуги в кв.10., гр. Стрелча с площи и размери съгласно приложената скица-проект. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване.
 • 01/10/2020 ОБЯВЛЕНИЕ №22/ 01.10.2020г. На основание чл.130, ал.2 от ЗУТ съобщаваме, че е издадена Заповед №876/30.09.2020г. на кмета на община Стрелча за одобряване  на проект за частично изменение на ПУП-ПР за  ПИ 2352в кв.123, гр. Стрелча, като  съществуващите УПИ І-2352 и УПИ ІV-2352 се заличават и на тяхно място се създават нови УПИ І-2352 и УПИ ІV-2352 по имотните граници на ПИ 2352. Заличава се част от нереализирана улица V-ти клас, попадаща в чертите на имота. На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересованите лица могат да обжалват заповедта чрез Община Стрелча пред Административен съд гр. Пазарджик.
 • 01/10/2020 ОБЯВЛЕНИЕ №21/ 01.10.2020г. На основание чл.130, ал.2 от ЗУТ съобщаваме, че е издадена Заповед №878/30.09.2020г. на кмета на община Стрелча за одобряване  на проект за частично изменение на ПУП-ПР за УПИ VІІІ-Общ. и УПИ VІІ-Обш в кв.121, гр. Стрелча, като новата улична  и дворищна  минава по имотната граница на ПИ 2499, съгласно приетата и одобрена на документацията. На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересованите лица могат да обжалват заповедта чрез Община Стрелча пред Административен съд гр. Пазарджик.
 • 25/09/2020 Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешителни за водовземане
 • 18/09/2020 ДО ЦОНА ТОДОРОВА ВЕЛЬОВА ПЕТКО ВЕЛЬОВ ПЕТКОВ ТОДОР ВЕЛЬОВ ПЕТКОВ БУЛ. „РУСКИ” №8 ГР. СТРЕЛЧА   ТОДОР ВЕЛЬОВ ПЕТКОВ УЛ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” №7 С. ПОРОМИНОВО ОБЛ. КЮСТЕНДИЛ   ЦЕЦКА ВЕЛЕВА ПЕТКОВА Ж.К. „ПОБЕДА” І15, ВХ. Б, ЕТ. 2, АП.30 ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ  СЪОБЩЕНИЕ №1/18.09.2020Г. Уведомявам Ви, че за строеж „Масивна сграда /допълващо застрояване/” намиращ се в УПИ ХХІІ-1635, кв.116, гр. Стрелча е съставен Констативен акт №8/16.09.2020г., който е основание за започване на административно производство по чл. 225а, ал.1от ЗУТ. Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете в общинска администрация гр. Стрелча на адрес: пл. Дружба №2, ет.1, стая №5, гр. Стрелча.  Възражения /жалби/ срещу Констативния акт  могат да бъдат подавани в 7-дневен  срок, считано от  18.09.2020г.г., в Общинска Администрация гр. Стрелча. Настоящето съобщение беше залепено на строежа ; на информационното тъбло и е качена на сайта на община Стрелча на 18.09.2020г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, ал.2 от ДР на ЗУТ.
 • 10/09/2020 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание § 4, ал. 8 от НАРЕДБА № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и Кадастралните регистри във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на  лицата: -  Николай Атанасов Христев, гр. Пловдив, ул. „Калофер“ № 18; - Борис Атанасов Христев, гр. Пловдив, ул. „Калофер“ № 18; - Мария Стойкова Цветанкова, гр. Панагюрище, ул. „Тодор Каблешков“ 11, че със Заповед № 732/10.08.2020 г. на Зам. Кмета на Община Стрелча е одобрено попълването на кадастралния план на гр. Стрелча, одобрен със заповед № РД-14-02-873/27.08.1985г. на имот с нов планоснимачен номер 2511 в кв. 9, местност „Оратника“, възстановен с Решение № 25-153/16.06.2020 г. на ОбСЗ, влязло в сила на 09.07.2020 г. на н-ци на Петко Динчев Кацаров, съгласно приетия с Протокол от 17.09.2019 г. Помощен план по чл. 13а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ,  неразделна част от заповедта.  На основание чл. 84, ал. 1 от АПК /Административнопроцесуален кодекс/ в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез Община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик. За справка: тел. 03532/20-20, в. 120
 • 10/09/2020 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание § 4, ал. 8 от НАРЕДБА № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и Кадастралните регистри във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на  лицата: - Николай Атанасов Христев, гр. Пловдив, ул. „Калофер“ № 18; - Борис Атанасов Христев, гр. Пловдив, ул. „Калофер“ № 18; -Мария Стойкова Цветанкова, гр. Панагюрище, ул. „Тодор Каблешков“ 11, че със Заповед № 731/10.08.2020 г. на Зам. Кмета на Община Стрелча е одобрено  попълването на кадастралния план на гр. Стрелча, одобрен със заповед № РД-14-02-873/27.08.1985г. на имот с нов планоснимачен номер 2510 в кв. 9, местност „Оратника“, възстановен с Решение № 25-153/16.06.2020 г. на ОбСЗ, влязло в сила на 09.07.2020 г. на н-ци на Петко Динчев Кацаров, съгласно приетия с Протокол от 17.09.2019 г. Помощен план по чл. 13а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ,  неразделна част от заповедта. На основание чл. 84, ал. 1 от АПК /Административнопроцесуален кодекс/ в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез Община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик. За справка: тел. 03532/20-20, в. 120
 • 10/09/2020 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицата Гроздан Динчев Кръстев, гр. Пазарджик, ул. „Булаир“ № 37, ет. 6, ап. 12 и Димитър Динчев Кръстев, гр. Пазарджик, ул. „Преспа“ № 28, ет. 1, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ/план за  регулация и застрояване/  на гр. Стрелча. за ПИ № 2352 в кв. 123, като  съществуващите УПИ І-2352 и УПИ ІV-2352 се заличават и на тяхно място се създават нови УПИ І-2352 и УПИ ІV-2352 по имотните граници на ПИ № 2352 с площи и размери съгласно Предварителен договор за прехвърляне на право на собственост от 03.02.2020 г. между собствениците на имота. Проектът предвижда заличаване на част от нереализирана улица V клас, попадаща в чертите на имота, а също така заличава част от имота, отчужден със заповеди №№ 328, 329, 330 и 331 от 02.06.2006 г. За новообразуваните у.п.и. се предвижда малкоетажно застрояване с височина до 10 м., свободностоящо.  Устройствена зона – Жилищно строителство малкоетажно. Плътност(процент) на застрояване (П застр.) – 50 на сто; Озеленена площ (П озел.) – 40 на сто;  Интензивност на застрояване (К инт.) - 1, 5  Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на Общината на 23.07.2020 г. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.  За справки: тел 03532/20-20, в. 120  
 • 10/09/2020 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицето Роза Тодорова Дончева, гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „Иван Комитата“ № 35, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР на гр. Стрелча за УПИ VІІІ-общ. и УПИ VІІ-общ в кв. 121, като новата улична и дворищна регулация на УПИ VІІІ-общ. минава по имотната граница на ПИ № 2499 и същият се отрежда на УПИ VІІІ-2499.  Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на Общината на 23.07.2020 г. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На снование чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. За справки: тел 03532/20-20, в. 120 гр. Стрелча
 • 06/08/2020 Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр Пазарджик, относно назначаване на комисии за сключване на споразумения за ползване на земеделски земи в землищата на община Стрелча за стопанската 2020-2021г.
 • 04/08/2020 Обява за изготвен регистър във връзка с чл.72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ
 • 31/07/2020 Инвестиционно предложение от община Стрелча относно: ’’Благоустрояване на ул. ’’Стрелец" от о.т. 121 до о.т. 225", гр. Стрелча, община Стрелча“
 • 30/07/2020 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицето Ненка Динкова Велева, гр. Пазарджик, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 81, ет. 5, ап. 14, че със Заповед № 595/24.06.2020 г. на ВрИД Кмет на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на ПУП-ПР на с. Смилец, община Стрелча за УПИ ХІ-170 и УПИ ХІІ-170 в кв. 13, като новата дворищна регулация за УПИ ХІ-170 се променя по имотната граница на ПИ № 170 с ПИ  №.169, а за УПИ ХІІ-170 се променя по имотната граница на ПИ № 170 с ПИ № 171, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта. Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на Община Стрелча на 25.06.2020 г.  Същият се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорвана в 14-дневен срок от съобщаването и на  заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик
 • 30/07/2020 О Б Я В Л Е Н И Е   Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка с Искане вх. № С-4450/15.07.2020 г. от  Георги Васков Власакиев  съобщава, че със Заповед № 690/29.07.2020 г. на ВрИД Кмет на Община Стрелча е разрешено изработването на КПИИ по чл. 150 от ЗУТ за обект „Пристройка и надстройка на Жилищна сграда“ в УПИ ХVІ-882, кв. 61 по плана на гр. Стрелча в следните части: 1.Проект за изменение на ПУП-ПР на гр. Стрелча за УПИ ХVІ-882, кв. 61 2.Технически инвестиционен прокт за „Пристройка и надстройка към Жилищна сграда .       На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване.
 • 23/07/2020 О Б Я В Л Е Н И Е ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  СТРЕЛЧА, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР на гр. Стрелча за УПИ ІІІ-общ. и УПИ VІІІ-2280 в кв. 122, като за сметка на част от УПИ ІІІ-общ. се обособи самостоятелен УПИ І-2505 за ПИ № 2505 и към УПИ VІІІ-2280 се придаде част от съществуващия УПИ ІІІ-общ., а останалата част се обособява нов УПИ ІІІ-общ. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На снование чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.  ПУП
 • 23/07/2020 О Б Я В Л Е Н И Е ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  СТРЕЛЧА, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР на гр. Стрелча за УПИ VІІІ-общ. и УПИ VІІ-общ в кв. 121, като новата улична и дворищна регулация на УПИ VІІІ-общ. минава по имотната граница на ПИ № 2499 и същият се отрежда на УПИ VІІІ-2499. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На снование чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.  ПУП
 • 23/07/2020 О Б Я В Л Е Н И Е ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  СТРЕЛЧА, На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ/план за  регулация и застрояване/  на гр. Стрелча. за ПИ № 2352 в кв. 123, като  съществуващите УПИ І-2352 и УПИ ІV-2352 се заличават и на тяхно място се създават нови УПИ І-2352 и УПИ ІV-2352 по имотните граници на ПИ № 2352 с площи и размери съгласно Предварителен договор за прехвърляне на право на собственост от 03.02.2020 г. между собствениците на имота. Проектът предвижда заличаване на част от нереализирана улица V клас, попадаща в чертите на имота, а също така заличава част от имота, отчужден със заповеди №№ 328, 329, 330 и 331 от 02.06.2006 г.  За новообразуваните у.п.и. се предвижда малкоетажно застрояване с височина до 10 м., свободностоящо.   Устройствена зона – Жилищно строителство малкоетажно.            Плътност(процент) на застрояване (П застр.) – 50 на сто;  Озеленена площ (П озел.) – 40 на сто;   Интензивност на застрояване (К инт.) - 1, 5   Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.   ПУП
 • 23/07/2020 О Б Я В Л Е Н И Е ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТРЕЛЧА На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със  Заповед № 671/22.07.2020 г. на ВрИД Кмет на Община Стрелча е одобрен преработен вариант на  ПУП-ПРЗ/план за  регулация и застрояване/  на УПИ І-80, „Вилно строителство“ във връзка с промяна на предназначението на п.и. с идентификатор 69835.29.80 по КККР на землището на гр. Стрелча с предходен номер 029080 в местността „Динчов камък“,  съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта. Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.    ПУП
 • 22/07/2020 Анализ на резултатите от проучването на процеса по детско участие в национален и международен контекст
 • 21/07/2020 ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ-2020Г” ПРОДЪЛЖАВА      До 24 юли 2020 г. се предоставя услугата „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация“, по която Община Стрелча осигурява безплатно храна в домовете на 60 нуждаещи се от града и селата. Услугата стартира на 1 май тази година и трябваше да приключи на 19 юни. Допълнително са отпуснати още 4 350 лв. от държавния бюджет чрез Агенцията за социално подпомагане. Така общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 10 092 лв. Подкрепата е предназначена за самотно живеещи възрастни над 65 г. – без доходи или с такива под линията на бедност, хора с увреждания и в невъзможност да се самообслужват. В целевите групи попадат и лица, които заради ограниченията във връзка с коронавируса не могат да осигурят прехраната си. Храната за деня включва супа, основно ястие, хляб, десерт веднъж седмично, и струва 2,50 лева. Тя се доставя ежедневно до дома на потребителите в работни дни. При наличие на икономии, за почивни и празнични дни се раздават сухи пакети или консерви. Хората получават и съдействие за закупуване на хранителни продукти, вещи от първа необходимост и лекарства (с техни средства или с пари, извън проекта).
 • 14/07/2020 Обява за приемане на военна служба в „Национална гвардейска част“  Допълнителна информация
 • 14/07/2020 Обявяване на вакантни длъжности в Съвместното командване на специалните операции за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
 • 30/06/2020 СЪОБЩЕНИЕ №7/29.06.2020Г. ДО: СМИЛЕН ИЛИЕВ СМИЛЕНОВ УЛ. „Труд” №5 ГР. СТРЕЛЧА Уведомявам Ви, че за строеж: „Битова стая”, намираща се в гр. Стрелча, с административен адрес:  ул. „Труд” №5, кв.104, УПИ ХІІІ-Държ. е издадена Заповед №601/25.06.2020г. на ВрИД Кмета на община Стрелча, която е основание за започване  на административно производство по чл.225а от ЗУТ.  Със съдържанието на заповедта  може да се запознаете в общинска администрация гр. Стрелча на адрес: пл. „Дружба” №2, ет.1, стая №5, гр. Стрелча. Възражения/жалби срещу заповедта могат да бъдат подавани в 14-дневен срок  считано от 29.06.2020г., чрез Общинска администрация гр. Стрелча пред Административен съд-Пазарджик. Настоящото съобщение беше залепено на строежа на 29.06.2020г., састо и на информационното табло в сградата на  общината и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на §4, ал.2 от ДР на ЗУТ.
 • 25/06/2020 О Б Я В Л Е Н И Е - ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  СТРЕЛЧА, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 595/24.06.2020 г. на ВрИД Кмет на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за  регулация/  на с. Смилец  за ПИ № 170, кв.13 за който са отредени  УПИ ХІ-170 и УПИ ХІІ-170, като новата дворищната регулация за УПИ ХІ-170 се променя по имотната граница на ПИ № 170 с ПИ № 169, а за УПИ ХІІ-170 се променя по имотната граница на ПИ № 170 с ПИ № 171,  съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта. Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик. За справки: тел 03532/20-20, в. 120   ПУП
 • 22/06/2020 Община Стрелча има следното инвестиционно предложение: “Ремонт на покрив на физкултурен салон  в училище  „Св.Св. Кирил и Методи“ гр. Стрелча, община Стрелча“
 • 09/06/2020 СЪОБЩЕНИЕ №1/05.06.2020г. До: Смилен Илиев Смиленов, адрес: гр. Стрелча; ул. „Труд” №5 Ненамерен на адрес Ви уведомяваме, че за строеж:”Битова стая” намирещ се  в гр./с./ Стрелча; УПИ ХІІІ-Държ., кв.104, административен адрес: гр. Стрелча, ул. „Труд” №5 е издадена  Заповед №537/04.06.2020г. на ВрИД Кмета на община Стрелча, на основание чл.224а, ал.5 от ЗУТ за спиране на строителство, която е основание за започване на административно производство по чл.225а, ал.1 от ЗУТ.Със съдържанието на  Заповедта може да се запознаете в общинска администрация гр. Стрелча на адрес: пл. Дружба №2, ет.1, стая №5, гр. Стрелча.  Възражения /жалби/ срещу Заповедта могат да бъдат подавани в 7-дневен срок, считано от 09.06.2020г., чрез Общинска Администрация гр. Стрелча пред  Административен съд – Пазарджик. С настоящето съобщение се удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, ал.2 от ДР на ЗУТ.
 • 27/05/2020 Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води за обект: Автомивка
 • 26/05/2020 Списъци на жителите на община Стрелча за закупуване по минимални цени на дървесина от корен от горските територии и чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда и ползване на дървесина, добита извън горски територии на община Стрелча, определени с решение на Комисия, назначена със Заповед № 188/05.03.2020г. и Протокол от 22.05.2020г.  Желаещите да закупят дървесина, могат да заплатят в Община Стрелча на информационно гише от 01.06.2020г.
  Списък с. Блатница, Списък с. Дюлево, Списък с. Свобода, Списък с. Смилец, Списък гр. Стрелча
 • 22/05/2020  СЪОБЩЕНИЕ за регистрация на животновъден обект - лично стопанство  Община Стрелча  уведомява собствениците и ползвателите на животновъдни обекти за отглеждане на селскостопански животни в лични стопанства тип „заден двор“, че с приетите от Народното събрание изменения и допълнения в Закона за ветеринарномедицинската дейност, в сила от 14.02.2020 г., е променен реда за регистрация на „животновъден обект - лично стопанство“. На регистрация „животновъден обект - лично стопанство“ подлежат всички селскостопански животни: едри преживни животни, дребни преживни животни, прасета за угояване, еднокопитни, зайци и птици.   Регистрацията на „животновъден обект - лично стопанство“ по населени места се осъществява чрез подаване в кметството/кметското наместничество на Заявление-декларация по образец на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ): „Образец ЗХОЖКФ-17Д/ Утвърден със Заповед №РД 11-525/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ“. Заявленията се придружават от договор за ветеринарномедицинско обслужване, сключен между собственика на животновъдния обект и регистриран ветеринарен лекар и документ за собственост или право на ползване на  имота, в който се намира обекта.За регистрацията не се събира такса!    Заявление
 • 11/05/2020 Уведомление за инвестиционно предложение, относно: "Изграждане на дестилерия за преработка на селскостопански растителни продукти"
 • 11/05/2020 Уведомление за инвестиционно предложение от община Стрелча, относно: “Ремонтно възстановителни работи на яз. „Калаващица“,  община Стрелча“
 • 11/05/2020 Уведомление за инвестиционно предложение, относно животновъден обект за 100бр. овце
 • 05/05/2020 ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-СТРЕЛЧА  ОБЯВЯВА ПОДБОР за избор на 1 щатна бройка на  длъжност "Уредник"  на постоянен трудов договор, пълно работно време, 6 месеца изпитателен срок КОД ПО НКПД: 26216004 Изтегли обявата >>> 
 • 04/05/2020 Протокол от комисия за разпределяне на пасища, мери и ливади от ОПФ на заявилите интерес правоимащи кандидати по реда на чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ
 • 23/04/2020 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицата: - Ненка Динкова Велева, гр. Пазарджик, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 81, ет. 5, ап. 14; - Мария Динкова Войнова, с. Мало Конаре, обл. Пазарджик ул. „42-ра” № 14, че  е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР на с. Смилец, община Стрелча за УПИ ХІ-170 и УПИ ХІІ-170 в кв. 13, като новата дворищна регулация за УПИ ХІ-170 се променя по имотната граница на ПИ № 170 с ПИ  №.169, а за УПИ ХІІ-170 се променя по имотната граница на ПИ № 170 с ПИ № 171, съгласно приложената скица с предложение. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на Община Стрелча на 18.03.2020 г. Същият се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
 • 22/04/2020 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка със Заявление вх. № С-2396/07.04.2020 г. от  Продан Стойнов Чачов, Цветанка Кирилова Чачова, Парашкева Спасова Чачова, Красимира Спасова Чачова, Цеца Спасова Чавкова и Ильо Спасов Чачов, чрез адв. Георги Андреев Манев  съобщава, че със Заповед № 349/21.04.2020 г. на ВрИД Кмет на Община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за  регулация/  на град Стрелча за ПИ № 2352 в кв. 123, като  съществуващите УПИ І-2352 и УПИ ІV-2352 се заличават и на тяхно място се създават нови УПИ І-2352 и УПИ ІV-2352 по имотните граници на ПИ № 2352 с площи и размери съгласно приложената скица – проект и Предварителен договор за прехвърляне на право на собственост от 03.02.2020 г. между собствениците на имота. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване. 
 • 22/04/2020г. О Б Я В Л Е Н И Е   ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  СТРЕЛЧА, На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 348 от 21.04.2020 г. на ВрИД Кмет на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за регулация/ на гр. Стрелча за УПИ VІІ-1384 и УПИ VІІІ-1384 в кв. 84 А, като новата дворищна регулация между УПИ VІІ-1384 и УПИ VІІІ-1384 се променя съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта и Предварителен договор № D-5/09.03.2020 г. между заинтересуваните лица. Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.  За справки: тел 03532/20-20, в. 120  
 • 01/04/2020 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка със Заявление вх. № С-262/15.01.2020 г. от  Петко Михайлов Лазаров съобщава, че със Заповед № 303/01.04.2020 г. на ВрИД Кмет на Община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за  регулация/  на град Стрелча за УПИ ІІІ-общ. и УПИ VІІІ-2280, кв. 122, като за сметка на част от УПИ ІІІ-общ. се обособи самостоятелен УПИ І-2505 за ПИ № 2505 и към УПИ VІІІ-2280 се придаде част от съществуващия УПИ ІІІ-общ., а от останалата част се обособява нов УПИ ІІІ-общ., съгласно приложената скица с предложение. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване. гр. Стрелча.   
 • 01/04/2020 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка със Заявление вх. № С-609/24.01.2020 г. от  Роза Тодорова Дончева съобщава, че със Заповед № 302/01.04.2020 г. на ВрИД Кмет на Община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за  регулация/  на град Стрелча за УПИ VІІІ-общ. и УПИ VІІ-общ., кв. 121, като новата улична и дворищна регулация минава по имотната граница на ПИ № 2499, съгласно приложената скица с предложение. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване. гр. Стрелча.  
 • 23/03/2020   Община Стрелча  на основание чл.25, ал.4 от  ЗОС съобщава на Стоянка Димитрова Петкова и Диана Василева Петрова, собственици на ПИ 592 в кв.12, гр. Стрелча по кадастрален план , одобрен със Заповед №РД 14-02-873/27.08.1985г. МССУ, ненамерени на адрес , че е издадена Заповед №148/20.02.2020г. на кмета на община Стрелча за отчуждаване на  45 кв.м. попадащи в отреждане за ул. „Тодор Икономов”, гр. Стрелча, по ПУП одобрен с Решение №451/28.12.2017г. на Об.С-гр.Стрелча. Общата стойност на обезщетението е 890 лв. Обезщетението ще бъде преведено  по сметката на община Стрелча в „Тексимбанк”, клон гр. Стрелча. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок чрез общината до Административен съд, съгласно чл.27, ал.1 от ЗОС.
 • 19/03/2020 Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пазарджик относно разпределение на масивите за ползване в землището на село Дюлево
 • 19/03/2020 Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пазарджик относно разпределение на масивите за ползване в землището на село Блатница
 • 19/03/2020 Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пазарджик относно разпределение на масивите за ползване в землището на село Свобода
 • 19/03/2020 Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пазарджик относно разпределение на масивите за ползване в землището на село Смилец
 • 18/03/2020 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщава, че  е изработен  проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за  регулация/  на с. Смилец, община Стрелча за УПИ ХІ-170 и УПИ ХІІ-170, кв. 13, като новата дворищна регулация за УПИ ХІ-170 се променя по имотната граница на ПИ № 170 с ПИ № 169, а за УПИ ХІІ-170 се променя по имотната граница на ПИ № 170 с ПИ № 171.Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.   ПУП
 • 18/03/2020 Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности  виж  виж
 • 18/03/2020 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка със Заявление вх. № С-1048/11.02.2020 г. от „Бигрийн Пещера“ ЕООД съобщава, че със Заповед № 246/17.03.2020 г. на ВрИД Кмет на Община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за  регулация/  на с. Смилец, община Стрелча за УПИ ХІ-170 и УПИ ХІІ-170, кв. 13, като новата дворищна регулация за УПИ ХІ-170 се променя по имотната граница на ПИ № 170 с ПИ № 169, а за УПИ ХІІ-170 се променя по имотната граница на ПИ № 170 с ПИ № 171, съгласно приложената скица с предложение. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване.
 • 16/03/2020 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за  регулация/  на гр. Стрелча за ПИ № 1384, кв.84А, за който са отредени УПИ VІІ-1384 и УПИ VІІІ-1384, като дворищната регулация между УПИ VІІ-1384 и VІІІ-1384 се промени  съгласно Заповед № 1226/13.12.2019 г. на Кмета на Община Стрелча и Предварителен договор № D-5/09.03.2020. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. За справки: тел 03532/20-20, в. 120     ПУП
 • 10/03/2020 Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности   виж
 • 02/03/2020 Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, относно връчване на писмо с изх. № С-1332/28.02.2020г.
 • 28/02/2020 О Б Я В А Общинска администрация – Стрелча съобщава на собствениците / ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, желаещи да наемат за индивидуално ползване пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд, че от 02.03.2020 г. до 10.03.2020 г. ще се приемат заявления по образец за стопанската 2020-2021 година. Краен срок за подаване на заявленията: 10.03.2020г.  При разпределението предимство имат кандидати, които до датата на разпределението са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок.  Телефон за връзка: 03532/20-20 вътр. 110     Приложения
 • 27/02/2020 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицата:
  -Сергей Петков Кирев, гр. София, ул. „Кричим” № 74;
  -Димитър Танчев Топалов, гр. Варна, ул. „Братя Миладинови” № 57,
  че  със Заповед № 80/30.01.2020 г. на ВрИД Кмет на Община Стрелча е одобрен Подробен устройствен план (ПУП)...
 • 25/02/2020 СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.18а, АЛ.10 ОТ АПКОТНОСНО: ВРЪЧВАНЕ НА ПИСМО С ИЗХ. №С-1235/19.02.2020 г.
  25/02/2020 Заповед ,относно забрана паленето на автомобилни гуми, пластмаси и използването на запалителни течности за разпалване на огъня и поддържане на горенето на огньовете, направени по повод празника "Сирни заговезни"
 • 24/02/2020 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на Разрешително за водовземане от минерални води 
 • 18/02/2020 Покана за участие в процедура по сключване на рамков договор с община Стрелча, за изготвяне на пазарни оценки, необходими за работата на отделните звена в общината  Заявление     Ценова оферта    
 • 18/02/2020 СЪОБЩЕНИЕ На 18.02.2020 г. Община Стрелча публикува на интернет страницата си - www.strelcha.bg проект на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Стрелча в раздел Общински съвет, подраздел „Проекти на подзаконови нормативни актове”. На основание чл.26, ал.2  от Закона за нормативните актове Община Стрелча предоставя възможност на всички заинтересовани лица в законоустановения 30 - дневен срок от  датата на публикуване да изразят своите становища и предложения по така изработеният проект.  Предложенията и  становищата следва да се предоставят в Центъра за услуги и информация на гражданите  на Община - Стрелча с адрес гр. Стрелча, пл. „Дружба” №2, партерен етаж или на e-mail: strelcha11@mail.bg. Дата на публикуване: 18.02.2020 г.
 • 17/02/2020 Заповед за забрана пашата на селскостопански животни през 2020г. в горски територии в отдели и подотдели в териториалния обхват на община Стрелча по землища
 • 17/02/2020Информация за предвидените горскостопански  мероприятия през 2020г. на територията на ТП ДГС Панагюрище
 • 07/02/2020 Покана за участие в процедура по сключване на рамков договор с община Стрелча, за изготвяне на пазарни оценки, необходими за работата на отделните звена в общината  Заявление     Ценова оферта    
 • 31/01/2020 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ,  съобщава, че със заповед № 80/30.01.2020 г. на ВрИД Кмет на Община Стрелча е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  на УПИ І-522, за жилищно строителство във връзка с промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 69835.53.92, представляващ земеделска земя с НТП „Нива“ в месността „Синанова кория“ по КККР на землището на гр. Стрелча,  съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта. Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик  ПЗ   ПР
 • 23/01/2020 Община Стрелча търси да назначи "Главен инженер и инвеститорски контрол" на трудово правоотношение до провеждане на конкурс
 • 20/01/2020 О Б Я В Л Е Н И Е    Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщава, че е изработен проект за изменение на  ПУП-ПР/план за регулация/  на с. Дюлево, одобрен със заповед № 208/25.09.1990 г за УПИ VІІ-334 в кв. 32 и улица-тупик, определена с о.т. 137 - 138. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация   ПУП
 • 16/01/2020 Община Стрелча обявява подбор за назначаване на главен специалист „Култура, образование, младежки дейности, спорт и етнически въпроси”, дирекция „Специализирана администрация”
 • 09/01/2020 О Б Я В Л Е Н И Е   Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  на заинтересуваното лице Сергей Петков Кирев, гр. София, ул. „Кричим“ № 74, ет. 5, ап. 11, че е изработен проект на  ПУП- ПРЗ/план за регулация и застрояване/  на имот с идентификатор 69835.53.92 в местността „Синанова кория” по КККР на гр Стрелча, във връзка с  промяна предназначението на земеделска земя с НТП „Нива“  и урегулирането му в УПИ І-522, за жилищно строителство. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината на 29.11.2019 г.. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.           На основание чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.   За справки: тел 03532/20-20, в. 120 че е изработен проект
 • 09/01/2020 Община Стрелча, на основание чл. 13а, ал. 6 от ППЗСПЗЗ/Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи/,  съобщава на заинтересуваните лица: - Нона Янкова Каменска, гр. Стрелча, обл. Пазарджик, ул. „Филип Карапенчев“ № 3; - Николай Атанасов Христев, гр. Пловдив, ул. „Калофер“ № 7; - Борис Атанасов Христев, гр. Пловдив, ул. „Калофер“ № 18; - Нонка Филипова Кънчева, с. Църквище, общ. Златица, ул. „_-та“ № 7; - Стойна Генчева Кръстева, гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „Марин Шишков“ № 7; -  Мария Стойкова Цветанкова, гр. Панагюрище, ул. „Генерал Дендевил“ № 1; -  Лалка Филипова Миличина, гр. Пазарджик, ул. „Граф Игнатиев“ № 51, вх. 2,  че е изработен и приет помощен план за два броя имоти с проектни номера 52001 и 52002 в местността „Оратника“, кв. 9 по плана на гр. Стрелча, собственост на н-ци на Петко Динчев Кацаров. Приетият помощен план се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.   На основание чл. 13а, ал. 7 от  ППЗСПЗЗ в 30 - дневен срок от съобщаването, заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на общината. За справки: тел 03532/20-20, в. 120
 • 06/01/2020 Заповед № 4 от 03.01.2020г.
 • 06/01/2020 Заповед № 3 от 03.01.2020г.
 • 06/01/2020 Уведомление за инвестиционно намерение от "Фреш-фиш 87" ООД
 • 03/01/2020 О Б Я В Л Е Н И Е  Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщава на заинтересуваните лица: -  Красимира Харалампиева Стоева – гр. Пловдив, ул. Димитър Талев № 23, ет. 5, ап. 15, собственик на УПИ ІV-почивна станция на „Юри Гагарин“, кв. 58, гр. Стрелча; -  Господин Иванов Стоева – гр. Пловдив, ул. Димитър Талев № 23, ет. 5, ап. 15, собственик на УПИ ІV-почивна станция на „Юри Гагарин“, кв. 58, гр. Стрелча; -  Вера Петрова Цветкова- гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 99, ет. 11, ап. 95, собственик по наследство от Ганчо Цвятков Кунчев на ПИ № 2462, кв. 58; - Кунчо Ганчев Цветков – гр. Пловдив, ул. „Гарибалди“ № 5, собственик по наследство от Ганчо Цвятков Кунчев на ПИ № 2462, кв. 58, че е изработен преработен проект за изменение на  ПУП-ПР/план за а регулация/  на гр. Стрелча, одобрен със заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г за УПИ ІІ-Дом на механизатора в кв. 58.       Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината на 05.12.2019 г.  Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.  За справки: тел 03532/20-20, в. 120
 
 
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.