· ОУП
ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

 ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ
 
 
 • 20.01.2022г. Заповеди относно полски пътища:
  Заповед с. Дюлево
  ; Приложение с. Дюлево
  Заповед с. Свобода; Приложение с. Свобода
  Заповед с. Смилец
  ; Приложение с. Смилец
  Банкова сметка на община Стрелча
  IBAN:BG81 TEXI 9545 8400 0822 01 код 444200, BIC TEXIBGSF Тексим Банк АД, офис Стрелча
 • 17.01.2022г.  ОБЯВЛЕНИЕ  № 7/ 17. 01. 2022 г. относно изработен проект на
  Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  за ПИ 69835.32.384, ПИ 69835.32.44, ПИ 69835.32.45, ПИ 69835.32.366, ПИ 69835.32.367, ПИ 69835.32.47,69835.32.48 и части от ПИ 69835.32.42 и ПИ 69835.32.383 в местността „Голи Ръд“  по КККР на землището на гр. Стрелча във връзка с промяна на предназначението им и определяне на терен за разширение на съществуващ  Гробищен парк. Приложение 1; Приложение 2
 • 13.01.2022г. Дирекция „Бюро по труда”-Панагюрище уведомява своите клиенти, че на 19.01.2022г.  ще обслужва клиентите си в Мобилно бюро по труда-гр.Стрелча на ул.”Калавая”№2
 • 12.01.2022г.  О Б Я В Л Е Н И Е ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.  124б, ал.(2)  и чл. 136, ал. (1), че със Заповед № 27/12.01.2022 г. е разрешено изработването на проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/  на гр. Стрелча
 • 10.01.2022г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ на гр. Стрелча за кв. 85 по плана на гр. Стрелча, с който се обособява урегулиран поземлен имот: УПИ ІХ-1528 за имот 1528 в кв. 85.
 • 04.01.2022г.  О Б Я В Л Е Н И Е  ОБЩИНА СТРЕЛЧА, на основание чл.  124б, ал.(2)  и чл. 136, ал. (1), във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ  съобщава, че със Заповед № 5/05.11.2022 г. на Кмета на Община Стрелча е разрешено Изработването на проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  за поземлен имот с пл. № 26,/УПИ ІІ-общ./ и имот с пл. № 31/УПИ ІІІ-общ./, кв. 3 по плана на Вилна зона „Вълк“, гр. Стрелча, одобрен с Решение № 612/05.02.2019 г. на Общински съвет гр. Стрелча.
 • 04.01.2022г. ОБЯВЛЕНИЕ  № 2/ 04.01.2022 г. относно изработен проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/  на с. Дюлево за УПИ VІІ-общ. за търговия и услуги в кв. 16 по плана на с. Дюлево като се променя отреждането му в УПИ VІІ-общ., „Читалище, търговия и услуги“; ПРИЛОЖЕНИЕ
 
 
 
 
 

Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.