http://strelcha.bg/index.php
 
ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

 • 18/09/2020 ДО ЦОНА ТОДОРОВА ВЕЛЬОВА ПЕТКО ВЕЛЬОВ ПЕТКОВ ТОДОР ВЕЛЬОВ ПЕТКОВ БУЛ. „РУСКИ” №8 ГР. СТРЕЛЧА   ТОДОР ВЕЛЬОВ ПЕТКОВ УЛ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” №7 С. ПОРОМИНОВО ОБЛ. КЮСТЕНДИЛ   ЦЕЦКА ВЕЛЕВА ПЕТКОВА Ж.К. „ПОБЕДА” І15, ВХ. Б, ЕТ. 2, АП.30 ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ  СЪОБЩЕНИЕ №1/18.09.2020Г. Уведомявам Ви, че за строеж „Масивна сграда /допълващо застрояване/” намиращ се в УПИ ХХІІ-1635, кв.116, гр. Стрелча е съставен Констативен акт №8/16.09.2020г., който е основание за започване на административно производство по чл. 225а, ал.1от ЗУТ. Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете в общинска администрация гр. Стрелча на адрес: пл. Дружба №2, ет.1, стая №5, гр. Стрелча.  Възражения /жалби/ срещу Констативния акт  могат да бъдат подавани в 7-дневен  срок, считано от  18.09.2020г.г., в Общинска Администрация гр. Стрелча. Настоящето съобщение беше залепено на строежа ; на информационното тъбло и е качена на сайта на община Стрелча на 18.09.2020г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, ал.2 от ДР на ЗУТ.
 • 10/09/2020 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание § 4, ал. 8 от НАРЕДБА № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и Кадастралните регистри във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на  лицата: -  Николай Атанасов Христев, гр. Пловдив, ул. „Калофер“ № 18; - Борис Атанасов Христев, гр. Пловдив, ул. „Калофер“ № 18; - Мария Стойкова Цветанкова, гр. Панагюрище, ул. „Тодор Каблешков“ 11, че със Заповед № 732/10.08.2020 г. на Зам. Кмета на Община Стрелча е одобрено попълването на кадастралния план на гр. Стрелча, одобрен със заповед № РД-14-02-873/27.08.1985г. на имот с нов планоснимачен номер 2511 в кв. 9, местност „Оратника“, възстановен с Решение № 25-153/16.06.2020 г. на ОбСЗ, влязло в сила на 09.07.2020 г. на н-ци на Петко Динчев Кацаров, съгласно приетия с Протокол от 17.09.2019 г. Помощен план по чл. 13а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ,  неразделна част от заповедта.  На основание чл. 84, ал. 1 от АПК /Административнопроцесуален кодекс/ в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез Община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик. За справка: тел. 03532/20-20, в. 120
 • 10/09/2020 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание § 4, ал. 8 от НАРЕДБА № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и Кадастралните регистри във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на  лицата: - Николай Атанасов Христев, гр. Пловдив, ул. „Калофер“ № 18; - Борис Атанасов Христев, гр. Пловдив, ул. „Калофер“ № 18; -Мария Стойкова Цветанкова, гр. Панагюрище, ул. „Тодор Каблешков“ 11, че със Заповед № 731/10.08.2020 г. на Зам. Кмета на Община Стрелча е одобрено  попълването на кадастралния план на гр. Стрелча, одобрен със заповед № РД-14-02-873/27.08.1985г. на имот с нов планоснимачен номер 2510 в кв. 9, местност „Оратника“, възстановен с Решение № 25-153/16.06.2020 г. на ОбСЗ, влязло в сила на 09.07.2020 г. на н-ци на Петко Динчев Кацаров, съгласно приетия с Протокол от 17.09.2019 г. Помощен план по чл. 13а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ,  неразделна част от заповедта. На основание чл. 84, ал. 1 от АПК /Административнопроцесуален кодекс/ в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез Община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик. За справка: тел. 03532/20-20, в. 120
 • 10/09/2020 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицата Гроздан Динчев Кръстев, гр. Пазарджик, ул. „Булаир“ № 37, ет. 6, ап. 12 и Димитър Динчев Кръстев, гр. Пазарджик, ул. „Преспа“ № 28, ет. 1, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ/план за  регулация и застрояване/  на гр. Стрелча. за ПИ № 2352 в кв. 123, като  съществуващите УПИ І-2352 и УПИ ІV-2352 се заличават и на тяхно място се създават нови УПИ І-2352 и УПИ ІV-2352 по имотните граници на ПИ № 2352 с площи и размери съгласно Предварителен договор за прехвърляне на право на собственост от 03.02.2020 г. между собствениците на имота. Проектът предвижда заличаване на част от нереализирана улица V клас, попадаща в чертите на имота, а също така заличава част от имота, отчужден със заповеди №№ 328, 329, 330 и 331 от 02.06.2006 г. За новообразуваните у.п.и. се предвижда малкоетажно застрояване с височина до 10 м., свободностоящо.  Устройствена зона – Жилищно строителство малкоетажно. Плътност(процент) на застрояване (П застр.) – 50 на сто; Озеленена площ (П озел.) – 40 на сто;  Интензивност на застрояване (К инт.) - 1, 5  Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на Общината на 23.07.2020 г. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.  За справки: тел 03532/20-20, в. 120  
 • 10/09/2020 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицето Роза Тодорова Дончева, гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „Иван Комитата“ № 35, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР на гр. Стрелча за УПИ VІІІ-общ. и УПИ VІІ-общ в кв. 121, като новата улична и дворищна регулация на УПИ VІІІ-общ. минава по имотната граница на ПИ № 2499 и същият се отрежда на УПИ VІІІ-2499.  Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на Общината на 23.07.2020 г. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На снование чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. За справки: тел 03532/20-20, в. 120 гр. Стрелча
 • 06/08/2020 Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр Пазарджик, относно назначаване на комисии за сключване на споразумения за ползване на земеделски земи в землищата на община Стрелча за стопанската 2020-2021г.
 • 04/08/2020 Обява за изготвен регистър във връзка с чл.72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ
 • 31/07/2020 Инвестиционно предложение от община Стрелча относно: ’’Благоустрояване на ул. ’’Стрелец" от о.т. 121 до о.т. 225", гр. Стрелча, община Стрелча“
 • 30/07/2020 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицето Ненка Динкова Велева, гр. Пазарджик, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 81, ет. 5, ап. 14, че със Заповед № 595/24.06.2020 г. на ВрИД Кмет на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на ПУП-ПР на с. Смилец, община Стрелча за УПИ ХІ-170 и УПИ ХІІ-170 в кв. 13, като новата дворищна регулация за УПИ ХІ-170 се променя по имотната граница на ПИ № 170 с ПИ  №.169, а за УПИ ХІІ-170 се променя по имотната граница на ПИ № 170 с ПИ № 171, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта. Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на Община Стрелча на 25.06.2020 г.  Същият се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорвана в 14-дневен срок от съобщаването и на  заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик
 • 30/07/2020 О Б Я В Л Е Н И Е   Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка с Искане вх. № С-4450/15.07.2020 г. от  Георги Васков Власакиев  съобщава, че със Заповед № 690/29.07.2020 г. на ВрИД Кмет на Община Стрелча е разрешено изработването на КПИИ по чл. 150 от ЗУТ за обект „Пристройка и надстройка на Жилищна сграда“ в УПИ ХVІ-882, кв. 61 по плана на гр. Стрелча в следните части: 1.Проект за изменение на ПУП-ПР на гр. Стрелча за УПИ ХVІ-882, кв. 61 2.Технически инвестиционен прокт за „Пристройка и надстройка към Жилищна сграда .       На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване.
 • 23/07/2020 О Б Я В Л Е Н И Е ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  СТРЕЛЧА, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР на гр. Стрелча за УПИ ІІІ-общ. и УПИ VІІІ-2280 в кв. 122, като за сметка на част от УПИ ІІІ-общ. се обособи самостоятелен УПИ І-2505 за ПИ № 2505 и към УПИ VІІІ-2280 се придаде част от съществуващия УПИ ІІІ-общ., а останалата част се обособява нов УПИ ІІІ-общ. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На снование чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.  ПУП
 • 23/07/2020 О Б Я В Л Е Н И Е ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  СТРЕЛЧА, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР на гр. Стрелча за УПИ VІІІ-общ. и УПИ VІІ-общ в кв. 121, като новата улична и дворищна регулация на УПИ VІІІ-общ. минава по имотната граница на ПИ № 2499 и същият се отрежда на УПИ VІІІ-2499. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На снование чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.  ПУП
 • 23/07/2020 О Б Я В Л Е Н И Е ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  СТРЕЛЧА, На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ/план за  регулация и застрояване/  на гр. Стрелча. за ПИ № 2352 в кв. 123, като  съществуващите УПИ І-2352 и УПИ ІV-2352 се заличават и на тяхно място се създават нови УПИ І-2352 и УПИ ІV-2352 по имотните граници на ПИ № 2352 с площи и размери съгласно Предварителен договор за прехвърляне на право на собственост от 03.02.2020 г. между собствениците на имота. Проектът предвижда заличаване на част от нереализирана улица V клас, попадаща в чертите на имота, а също така заличава част от имота, отчужден със заповеди №№ 328, 329, 330 и 331 от 02.06.2006 г.  За новообразуваните у.п.и. се предвижда малкоетажно застрояване с височина до 10 м., свободностоящо.   Устройствена зона – Жилищно строителство малкоетажно.            Плътност(процент) на застрояване (П застр.) – 50 на сто;  Озеленена площ (П озел.) – 40 на сто;   Интензивност на застрояване (К инт.) - 1, 5   Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.   ПУП
 • 23/07/2020 О Б Я В Л Е Н И Е ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТРЕЛЧА На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със  Заповед № 671/22.07.2020 г. на ВрИД Кмет на Община Стрелча е одобрен преработен вариант на  ПУП-ПРЗ/план за  регулация и застрояване/  на УПИ І-80, „Вилно строителство“ във връзка с промяна на предназначението на п.и. с идентификатор 69835.29.80 по КККР на землището на гр. Стрелча с предходен номер 029080 в местността „Динчов камък“,  съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта. Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.    ПУП
 • 22/07/2020 Анализ на резултатите от проучването на процеса по детско участие в национален и международен контекст
 • 21/07/2020 ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ-2020Г” ПРОДЪЛЖАВА      До 24 юли 2020 г. се предоставя услугата „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация“, по която Община Стрелча осигурява безплатно храна в домовете на 60 нуждаещи се от града и селата. Услугата стартира на 1 май тази година и трябваше да приключи на 19 юни. Допълнително са отпуснати още 4 350 лв. от държавния бюджет чрез Агенцията за социално подпомагане. Така общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 10 092 лв. Подкрепата е предназначена за самотно живеещи възрастни над 65 г. – без доходи или с такива под линията на бедност, хора с увреждания и в невъзможност да се самообслужват. В целевите групи попадат и лица, които заради ограниченията във връзка с коронавируса не могат да осигурят прехраната си. Храната за деня включва супа, основно ястие, хляб, десерт веднъж седмично, и струва 2,50 лева. Тя се доставя ежедневно до дома на потребителите в работни дни. При наличие на икономии, за почивни и празнични дни се раздават сухи пакети или консерви. Хората получават и съдействие за закупуване на хранителни продукти, вещи от първа необходимост и лекарства (с техни средства или с пари, извън проекта).
 • 14/07/2020 Обява за приемане на военна служба в „Национална гвардейска част“  Допълнителна информация
 • 14/07/2020 Обявяване на вакантни длъжности в Съвместното командване на специалните операции за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
 • 30/06/2020 СЪОБЩЕНИЕ №7/29.06.2020Г. ДО: СМИЛЕН ИЛИЕВ СМИЛЕНОВ УЛ. „Труд” №5 ГР. СТРЕЛЧА Уведомявам Ви, че за строеж: „Битова стая”, намираща се в гр. Стрелча, с административен адрес:  ул. „Труд” №5, кв.104, УПИ ХІІІ-Държ. е издадена Заповед №601/25.06.2020г. на ВрИД Кмета на община Стрелча, която е основание за започване  на административно производство по чл.225а от ЗУТ.  Със съдържанието на заповедта  може да се запознаете в общинска администрация гр. Стрелча на адрес: пл. „Дружба” №2, ет.1, стая №5, гр. Стрелча. Възражения/жалби срещу заповедта могат да бъдат подавани в 14-дневен срок  считано от 29.06.2020г., чрез Общинска администрация гр. Стрелча пред Административен съд-Пазарджик. Настоящото съобщение беше залепено на строежа на 29.06.2020г., састо и на информационното табло в сградата на  общината и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на §4, ал.2 от ДР на ЗУТ.
 • 25/06/2020 О Б Я В Л Е Н И Е - ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  СТРЕЛЧА, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 595/24.06.2020 г. на ВрИД Кмет на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за  регулация/  на с. Смилец  за ПИ № 170, кв.13 за който са отредени  УПИ ХІ-170 и УПИ ХІІ-170, като новата дворищната регулация за УПИ ХІ-170 се променя по имотната граница на ПИ № 170 с ПИ № 169, а за УПИ ХІІ-170 се променя по имотната граница на ПИ № 170 с ПИ № 171,  съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта. Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик. За справки: тел 03532/20-20, в. 120   ПУП
 • 22/06/2020 Община Стрелча има следното инвестиционно предложение: “Ремонт на покрив на физкултурен салон  в училище  „Св.Св. Кирил и Методи“ гр. Стрелча, община Стрелча“
 • 09/06/2020 СЪОБЩЕНИЕ №1/05.06.2020г. До: Смилен Илиев Смиленов, адрес: гр. Стрелча; ул. „Труд” №5 Ненамерен на адрес Ви уведомяваме, че за строеж:”Битова стая” намирещ се  в гр./с./ Стрелча; УПИ ХІІІ-Държ., кв.104, административен адрес: гр. Стрелча, ул. „Труд” №5 е издадена  Заповед №537/04.06.2020г. на ВрИД Кмета на община Стрелча, на основание чл.224а, ал.5 от ЗУТ за спиране на строителство, която е основание за започване на административно производство по чл.225а, ал.1 от ЗУТ.Със съдържанието на  Заповедта може да се запознаете в общинска администрация гр. Стрелча на адрес: пл. Дружба №2, ет.1, стая №5, гр. Стрелча.  Възражения /жалби/ срещу Заповедта могат да бъдат подавани в 7-дневен срок, считано от 09.06.2020г., чрез Общинска Администрация гр. Стрелча пред  Административен съд – Пазарджик. С настоящето съобщение се удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, ал.2 от ДР на ЗУТ.
 • 27/05/2020 Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води за обект: Автомивка
 • 26/05/2020 Списъци на жителите на община Стрелча за закупуване по минимални цени на дървесина от корен от горските територии и чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда и ползване на дървесина, добита извън горски територии на община Стрелча, определени с решение на Комисия, назначена със Заповед № 188/05.03.2020г. и Протокол от 22.05.2020г.  Желаещите да закупят дървесина, могат да заплатят в Община Стрелча на информационно гише от 01.06.2020г.
  Списък с. Блатница, Списък с. Дюлево, Списък с. Свобода, Списък с. Смилец, Списък гр. Стрелча
 • 22/05/2020  СЪОБЩЕНИЕ за регистрация на животновъден обект - лично стопанство  Община Стрелча  уведомява собствениците и ползвателите на животновъдни обекти за отглеждане на селскостопански животни в лични стопанства тип „заден двор“, че с приетите от Народното събрание изменения и допълнения в Закона за ветеринарномедицинската дейност, в сила от 14.02.2020 г., е променен реда за регистрация на „животновъден обект - лично стопанство“. На регистрация „животновъден обект - лично стопанство“ подлежат всички селскостопански животни: едри преживни животни, дребни преживни животни, прасета за угояване, еднокопитни, зайци и птици.   Регистрацията на „животновъден обект - лично стопанство“ по населени места се осъществява чрез подаване в кметството/кметското наместничество на Заявление-декларация по образец на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ): „Образец ЗХОЖКФ-17Д/ Утвърден със Заповед №РД 11-525/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ“. Заявленията се придружават от договор за ветеринарномедицинско обслужване, сключен между собственика на животновъдния обект и регистриран ветеринарен лекар и документ за собственост или право на ползване на  имота, в който се намира обекта.За регистрацията не се събира такса!    Заявление
 • 11/05/2020 Уведомление за инвестиционно предложение, относно: "Изграждане на дестилерия за преработка на селскостопански растителни продукти"
 • 11/05/2020 Уведомление за инвестиционно предложение от община Стрелча, относно: “Ремонтно възстановителни работи на яз. „Калаващица“,  община Стрелча“
 • 11/05/2020 Уведомление за инвестиционно предложение, относно животновъден обект за 100бр. овце
 • 05/05/2020 ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-СТРЕЛЧА  ОБЯВЯВА ПОДБОР за избор на 1 щатна бройка на  длъжност "Уредник"  на постоянен трудов договор, пълно работно време, 6 месеца изпитателен срок КОД ПО НКПД: 26216004 Изтегли обявата >>> 
 • 04/05/2020 Протокол от комисия за разпределяне на пасища, мери и ливади от ОПФ на заявилите интерес правоимащи кандидати по реда на чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ
 • 23/04/2020 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицата: - Ненка Динкова Велева, гр. Пазарджик, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 81, ет. 5, ап. 14; - Мария Динкова Войнова, с. Мало Конаре, обл. Пазарджик ул. „42-ра” № 14, че  е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР на с. Смилец, община Стрелча за УПИ ХІ-170 и УПИ ХІІ-170 в кв. 13, като новата дворищна регулация за УПИ ХІ-170 се променя по имотната граница на ПИ № 170 с ПИ  №.169, а за УПИ ХІІ-170 се променя по имотната граница на ПИ № 170 с ПИ № 171, съгласно приложената скица с предложение. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на Община Стрелча на 18.03.2020 г. Същият се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
 • 22/04/2020 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка със Заявление вх. № С-2396/07.04.2020 г. от  Продан Стойнов Чачов, Цветанка Кирилова Чачова, Парашкева Спасова Чачова, Красимира Спасова Чачова, Цеца Спасова Чавкова и Ильо Спасов Чачов, чрез адв. Георги Андреев Манев  съобщава, че със Заповед № 349/21.04.2020 г. на ВрИД Кмет на Община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за  регулация/  на град Стрелча за ПИ № 2352 в кв. 123, като  съществуващите УПИ І-2352 и УПИ ІV-2352 се заличават и на тяхно място се създават нови УПИ І-2352 и УПИ ІV-2352 по имотните граници на ПИ № 2352 с площи и размери съгласно приложената скица – проект и Предварителен договор за прехвърляне на право на собственост от 03.02.2020 г. между собствениците на имота. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване. 
 • 22/04/2020г. О Б Я В Л Е Н И Е   ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  СТРЕЛЧА, На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 348 от 21.04.2020 г. на ВрИД Кмет на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за регулация/ на гр. Стрелча за УПИ VІІ-1384 и УПИ VІІІ-1384 в кв. 84 А, като новата дворищна регулация между УПИ VІІ-1384 и УПИ VІІІ-1384 се променя съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта и Предварителен договор № D-5/09.03.2020 г. между заинтересуваните лица. Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.  За справки: тел 03532/20-20, в. 120  
 • 01/04/2020 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка със Заявление вх. № С-262/15.01.2020 г. от  Петко Михайлов Лазаров съобщава, че със Заповед № 303/01.04.2020 г. на ВрИД Кмет на Община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за  регулация/  на град Стрелча за УПИ ІІІ-общ. и УПИ VІІІ-2280, кв. 122, като за сметка на част от УПИ ІІІ-общ. се обособи самостоятелен УПИ І-2505 за ПИ № 2505 и към УПИ VІІІ-2280 се придаде част от съществуващия УПИ ІІІ-общ., а от останалата част се обособява нов УПИ ІІІ-общ., съгласно приложената скица с предложение. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване. гр. Стрелча.   
 • 01/04/2020 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка със Заявление вх. № С-609/24.01.2020 г. от  Роза Тодорова Дончева съобщава, че със Заповед № 302/01.04.2020 г. на ВрИД Кмет на Община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за  регулация/  на град Стрелча за УПИ VІІІ-общ. и УПИ VІІ-общ., кв. 121, като новата улична и дворищна регулация минава по имотната граница на ПИ № 2499, съгласно приложената скица с предложение. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване. гр. Стрелча.  
 • 23/03/2020   Община Стрелча  на основание чл.25, ал.4 от  ЗОС съобщава на Стоянка Димитрова Петкова и Диана Василева Петрова, собственици на ПИ 592 в кв.12, гр. Стрелча по кадастрален план , одобрен със Заповед №РД 14-02-873/27.08.1985г. МССУ, ненамерени на адрес , че е издадена Заповед №148/20.02.2020г. на кмета на община Стрелча за отчуждаване на  45 кв.м. попадащи в отреждане за ул. „Тодор Икономов”, гр. Стрелча, по ПУП одобрен с Решение №451/28.12.2017г. на Об.С-гр.Стрелча. Общата стойност на обезщетението е 890 лв. Обезщетението ще бъде преведено  по сметката на община Стрелча в „Тексимбанк”, клон гр. Стрелча. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок чрез общината до Административен съд, съгласно чл.27, ал.1 от ЗОС.
 • 19/03/2020 Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пазарджик относно разпределение на масивите за ползване в землището на село Дюлево
 • 19/03/2020 Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пазарджик относно разпределение на масивите за ползване в землището на село Блатница
 • 19/03/2020 Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пазарджик относно разпределение на масивите за ползване в землището на село Свобода
 • 19/03/2020 Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пазарджик относно разпределение на масивите за ползване в землището на село Смилец
 • 18/03/2020 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщава, че  е изработен  проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за  регулация/  на с. Смилец, община Стрелча за УПИ ХІ-170 и УПИ ХІІ-170, кв. 13, като новата дворищна регулация за УПИ ХІ-170 се променя по имотната граница на ПИ № 170 с ПИ № 169, а за УПИ ХІІ-170 се променя по имотната граница на ПИ № 170 с ПИ № 171.Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.   ПУП
 • 18/03/2020 Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности  виж  виж
 • 18/03/2020 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка със Заявление вх. № С-1048/11.02.2020 г. от „Бигрийн Пещера“ ЕООД съобщава, че със Заповед № 246/17.03.2020 г. на ВрИД Кмет на Община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за  регулация/  на с. Смилец, община Стрелча за УПИ ХІ-170 и УПИ ХІІ-170, кв. 13, като новата дворищна регулация за УПИ ХІ-170 се променя по имотната граница на ПИ № 170 с ПИ № 169, а за УПИ ХІІ-170 се променя по имотната граница на ПИ № 170 с ПИ № 171, съгласно приложената скица с предложение. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване.
 • 16/03/2020 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за  регулация/  на гр. Стрелча за ПИ № 1384, кв.84А, за който са отредени УПИ VІІ-1384 и УПИ VІІІ-1384, като дворищната регулация между УПИ VІІ-1384 и VІІІ-1384 се промени  съгласно Заповед № 1226/13.12.2019 г. на Кмета на Община Стрелча и Предварителен договор № D-5/09.03.2020. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. За справки: тел 03532/20-20, в. 120     ПУП
 • 10/03/2020 Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности   виж
 • 02/03/2020 Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, относно връчване на писмо с изх. № С-1332/28.02.2020г.
 • 28/02/2020 О Б Я В А Общинска администрация – Стрелча съобщава на собствениците / ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, желаещи да наемат за индивидуално ползване пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд, че от 02.03.2020 г. до 10.03.2020 г. ще се приемат заявления по образец за стопанската 2020-2021 година. Краен срок за подаване на заявленията: 10.03.2020г.  При разпределението предимство имат кандидати, които до датата на разпределението са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок.  Телефон за връзка: 03532/20-20 вътр. 110     Приложения
 • 27/02/2020 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на лицата:
  -Сергей Петков Кирев, гр. София, ул. „Кричим” № 74;
  -Димитър Танчев Топалов, гр. Варна, ул. „Братя Миладинови” № 57,
  че  със Заповед № 80/30.01.2020 г. на ВрИД Кмет на Община Стрелча е одобрен Подробен устройствен план (ПУП)...
 • 25/02/2020 СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.18а, АЛ.10 ОТ АПКОТНОСНО: ВРЪЧВАНЕ НА ПИСМО С ИЗХ. №С-1235/19.02.2020 г.
  25/02/2020 Заповед ,относно забрана паленето на автомобилни гуми, пластмаси и използването на запалителни течности за разпалване на огъня и поддържане на горенето на огньовете, направени по повод празника "Сирни заговезни"
 • 24/02/2020 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на Разрешително за водовземане от минерални води 
 • 18/02/2020 Покана за участие в процедура по сключване на рамков договор с община Стрелча, за изготвяне на пазарни оценки, необходими за работата на отделните звена в общината  Заявление     Ценова оферта    
 • 18/02/2020 СЪОБЩЕНИЕ На 18.02.2020 г. Община Стрелча публикува на интернет страницата си - www.strelcha.bg проект на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Стрелча в раздел Общински съвет, подраздел „Проекти на подзаконови нормативни актове”. На основание чл.26, ал.2  от Закона за нормативните актове Община Стрелча предоставя възможност на всички заинтересовани лица в законоустановения 30 - дневен срок от  датата на публикуване да изразят своите становища и предложения по така изработеният проект.  Предложенията и  становищата следва да се предоставят в Центъра за услуги и информация на гражданите  на Община - Стрелча с адрес гр. Стрелча, пл. „Дружба” №2, партерен етаж или на e-mail: strelcha11@mail.bg. Дата на публикуване: 18.02.2020 г.
 • 17/02/2020 Заповед за забрана пашата на селскостопански животни през 2020г. в горски територии в отдели и подотдели в териториалния обхват на община Стрелча по землища
 • 17/02/2020Информация за предвидените горскостопански  мероприятия през 2020г. на територията на ТП ДГС Панагюрище
 • 07/02/2020 Покана за участие в процедура по сключване на рамков договор с община Стрелча, за изготвяне на пазарни оценки, необходими за работата на отделните звена в общината  Заявление     Ценова оферта    
 • 31/01/2020 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ,  съобщава, че със заповед № 80/30.01.2020 г. на ВрИД Кмет на Община Стрелча е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  на УПИ І-522, за жилищно строителство във връзка с промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 69835.53.92, представляващ земеделска земя с НТП „Нива“ в месността „Синанова кория“ по КККР на землището на гр. Стрелча,  съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта. Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик  ПЗ   ПР
 • 23/01/2020 Община Стрелча търси да назначи "Главен инженер и инвеститорски контрол" на трудово правоотношение до провеждане на конкурс
 • 20/01/2020 О Б Я В Л Е Н И Е    Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщава, че е изработен проект за изменение на  ПУП-ПР/план за регулация/  на с. Дюлево, одобрен със заповед № 208/25.09.1990 г за УПИ VІІ-334 в кв. 32 и улица-тупик, определена с о.т. 137 - 138. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация   ПУП
 • 16/01/2020 Община Стрелча обявява подбор за назначаване на главен специалист „Култура, образование, младежки дейности, спорт и етнически въпроси”, дирекция „Специализирана администрация”
 • 09/01/2020 О Б Я В Л Е Н И Е   Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  на заинтересуваното лице Сергей Петков Кирев, гр. София, ул. „Кричим“ № 74, ет. 5, ап. 11, че е изработен проект на  ПУП- ПРЗ/план за регулация и застрояване/  на имот с идентификатор 69835.53.92 в местността „Синанова кория” по КККР на гр Стрелча, във връзка с  промяна предназначението на земеделска земя с НТП „Нива“  и урегулирането му в УПИ І-522, за жилищно строителство. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината на 29.11.2019 г.. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.           На основание чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.   За справки: тел 03532/20-20, в. 120 че е изработен проект
 • 09/01/2020 Община Стрелча, на основание чл. 13а, ал. 6 от ППЗСПЗЗ/Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи/,  съобщава на заинтересуваните лица: - Нона Янкова Каменска, гр. Стрелча, обл. Пазарджик, ул. „Филип Карапенчев“ № 3; - Николай Атанасов Христев, гр. Пловдив, ул. „Калофер“ № 7; - Борис Атанасов Христев, гр. Пловдив, ул. „Калофер“ № 18; - Нонка Филипова Кънчева, с. Църквище, общ. Златица, ул. „_-та“ № 7; - Стойна Генчева Кръстева, гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „Марин Шишков“ № 7; -  Мария Стойкова Цветанкова, гр. Панагюрище, ул. „Генерал Дендевил“ № 1; -  Лалка Филипова Миличина, гр. Пазарджик, ул. „Граф Игнатиев“ № 51, вх. 2,  че е изработен и приет помощен план за два броя имоти с проектни номера 52001 и 52002 в местността „Оратника“, кв. 9 по плана на гр. Стрелча, собственост на н-ци на Петко Динчев Кацаров. Приетият помощен план се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.   На основание чл. 13а, ал. 7 от  ППЗСПЗЗ в 30 - дневен срок от съобщаването, заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на общината. За справки: тел 03532/20-20, в. 120
 • 06/01/2020 Заповед № 4 от 03.01.2020г.
 • 06/01/2020 Заповед № 3 от 03.01.2020г.
 • 06/01/2020 Уведомление за инвестиционно намерение от "Фреш-фиш 87" ООД
 • 03/01/2020 О Б Я В Л Е Н И Е  Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщава на заинтересуваните лица: -  Красимира Харалампиева Стоева – гр. Пловдив, ул. Димитър Талев № 23, ет. 5, ап. 15, собственик на УПИ ІV-почивна станция на „Юри Гагарин“, кв. 58, гр. Стрелча; -  Господин Иванов Стоева – гр. Пловдив, ул. Димитър Талев № 23, ет. 5, ап. 15, собственик на УПИ ІV-почивна станция на „Юри Гагарин“, кв. 58, гр. Стрелча; -  Вера Петрова Цветкова- гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 99, ет. 11, ап. 95, собственик по наследство от Ганчо Цвятков Кунчев на ПИ № 2462, кв. 58; - Кунчо Ганчев Цветков – гр. Пловдив, ул. „Гарибалди“ № 5, собственик по наследство от Ганчо Цвятков Кунчев на ПИ № 2462, кв. 58, че е изработен преработен проект за изменение на  ПУП-ПР/план за а регулация/  на гр. Стрелча, одобрен със заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г за УПИ ІІ-Дом на механизатора в кв. 58.       Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината на 05.12.2019 г.  Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.  За справки: тел 03532/20-20, в. 120
 • 30/12/2019 Заповед № 1277/30.12.2019, относно продажбата и употребата на пиротехнически изделия на територията на община Стрелча
 • 17/12/2019 Обява за инвестиционно предложение за ползване на яз."Смилец" като обект за дейността "аквакултури"
 • 16/12/2019 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка със Заявление вх. № С-6647/09.12.2019 г. от Иван Георгиев Трифонов и Стоянка Георгиева Трифонова съобщава, че със Заповед № 1226/13.12.2019 г. на Кмета на Община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за  регулация/  на гр. Стрелча за ПИ № 1384, кв. 84А, за който са отредени УПИ VІІ-1384 и УПИ VІІІ-1384, като новата дворищна регулация между УПИ VІІ-1384 и УПИ VІІІ-1384 се промени съгласно приложената скица с предложение. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване. гр. Стрелча
 • 16/12/2019 Заповед № 994/24.10.2019, относно изменение на кадастралния план
 • 16/12/2019 Заповед № 995/24.10.2019, относно изменение на кадастралния план
 • 16/12/2019 Заповед № 1075/21.11.2019, относно изменение на кадастралния план
 • 12/12/2019  П О К А Н А   за участие в публично обсъждане на ПЛАН-СМЕТКА за необходимите разходи за дейностите по предоставяне на услугите по събиране на битовите отпадъци и третирането им на РДБО през 2020 г. в Община Стрелча
 • 09/12/2019 ОБЯВЛЕНИЕ  Община Стрелча на основание чл. 25 от Закона за общинската собственост обявява процедура по предстоящо отчуждаване на части от имоти с пл. №592 находящ се в кв.12, гр. Стрелча. Имота е  частна собственост. Отчуждава се за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, на основание Решение №451/28.12.2017г. на Общински съвет гр. Стрелча за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация. На основание чл.25, ал.1 от Закона за общинска собственост, Община Стрелча УВЕДОМЯВА      Собствениците на имот №592, част от които попада в отреждане за улица с о.т. 636 до  о.т. 174 в кв.12 по плана на гр. Стрелча, за предстоящо отчуждаване на основание чл.21, ал.1 от ЗОС,  съгласно влязъл в сила подробен устройствен план, както следва:
    на имотаВид На имотаМестона- хождениеРазмер на Отчуждава- ната част в кв.м.Собственици на имотаДялове от размера за дължимото обезщетение в  лв.Размер на Дължимото обезщетение в  лв.
  Част от имот 592Дворно мястоКв.1245 кв.м.-Стоянка Димитрова Петкова
  -Валери Петров Петров -Христо Делов Христев -Мина Иванова Петрова -Вълко Янков Петров -Дианета Янкова Георгиева
  -Стояна Христева Бойчева
  -Диана Василева Петрова
  -Иван Стойков Маджаров
  -148,33лв.    

  -148,33лв.
  -148,33лв.   -49,45лв.   -49,45лв.   -49,45лв.

  -74,1
  7лв.  

  -74,1
  7лв.  

  -148,33лв.
  980лв.
   
  05/12/2019 О Б Я В Л Е Н И Е
  Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщава, че е изработен преработен проект за изменение на  ПУП-ПР/план за а регулация/  на гр. Стрелча, одобрен със заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г за УПИ ІІ-Дом на механизатора в кв. 58. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация   ПУП
 • 03/12/2019 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 1139/03.11.2019 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/  за Трасе на нов подземен водопровод Ф 90 (Сградно водопроводно отклонение) за водоснабдяване на предприятие за производство на водораслова биомаса в УПИ І-179, „Научно производствено предприятие за производство на водораслова биомаса“, имот с идентификатор 65807.20.179 по КККР на с. Свобода, община Стрелча,  съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта. Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.    ПУП
 • 02/12/2019 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
 • 02/12/2019 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ Приложение1 Приложение2 Приложение3 Приложение4  Приложение5
 • 29/11/2019 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, а основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщава, че е изработен проект на  ПУП- ПРЗ/план за регулация и застрояване/  на имот с идентификатор 69835.53.92 в местността „Синанова кория” по КККР на гр. Стрелча, във връзка с  промяна предназначението на земеделска земя с НТП „Нива“  и урегулирането му в УПИ І-522, за жилищно строителство. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.  На основание чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. За справки: тел 03532/20-20, в. 120   ПУП   ПР
 • 19/11/2019 Съобщение, относно гроздоберна кампания 2019г.
 • 08/11/2019 У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от „ФРЕШ ФИШ 87’’ООД за рибовъдна дейност
 • 01/11/2019 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че в Държавен вестник бр. 83 от 22.10.2019 г. е обявен коригиран ПУП (Подробен устройствен план) – ПП (Парцеларен план) за „Трасе на нов подземен водопровод Ф 90 (сградно водопроводно отклонение) за водоснабдяване на предприятие за производство и преработка на водораслова биомаса в ПИ 65807.20.179 по КККР на с. Свобода община Стрелча - УПИ І-179, „Научно експериментално предприятие за производство на водораслова биомаса“, м. „Колибите“. Дължината на трасето е 875 м., започва от края на регулацията на с. Свобода, община Стрелча и минава по полски път с идентификатори 65807.20.92, 65807.20.96, общинска публична собственост на община Стрелча, с 1.050 дка сервитутна площ.  Проектът е на разположение в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5 (техническа служба). Същият е публикуван на интернет страницата на община Стрелча и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
  За справка: тел. 03532/20-20, в. 120 – техническа служба    ПУП
 • 25/10/2019  Съобщение, относно инвестиционно намерение: Водовземане на подземни води от Сондаж 1 ХГ, от находище за минерална вода „Стрелча”, за обект:  „Балнеохотел Стрелча” 
 • 25/10/2019 О Б Я В Л Е Н И Е  Община Стрелча, на основание чл. 124б, ал.(2), във връзка с чл. 135, ал. 7 от ЗУТ и във връзка със Заявление вх. № С-5533/16.10.2019 г. от Илия Николов Лалов съобщава, че със Заповед № 993/24.10.2019 г. на Зам. Кмета на Община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за регулация/ на с. Дюлево, община Стрелча за УПИ VІІ – 334 в кв. 32, като към него се придава улица-тупик, определена с о.т. 137 и 138. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване.
 • 24/10/2019 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ съобщава на лицата:
  1. Таня Цветкова Рашкова, гр. Асеновград, област Пловдив, ул. „Георги Ангелов“ № 7, съсобственик на имот с идентификатор 69835.32.237 в местността „Влахов Дол“, по КККР на гр. Стрелча, на н-ци на Ангел Салков Ангелов;
  2. Елиас Махмуд Рамадан, гр. София, ж.к. „Младост 1“ № 101, вх. Б, ет. 1, ап. 19, съсобственик на имоти с идентификатор 69835.32.337 и 69835.32.338 местността „Влахов дол“ по КККР на гр. Стрелча, на н-ци на Божко Иванов Цвятков
  3. Хани Махмуд Рамадан, гр. София, ж.к. „Младост 1“ № 101, вх. Б, ет. 1, ап. 19, съсобственик на имоти с идентификатор 69835.32.337 и 69835.32.338 местността „Влахов дол“ по КККР на гр. Стрелча, на н-ци на Божко Иванов Цвятков
  4. Даниел Махмуд Солайман, гр. София, ж.к. „Младост 1“ № 101, вх. Б, ет. 1, ап. 19, съсобственик на имоти с идентификатор 69835.32.337 и 69835.32.338 местността „Влахов дол“ по КККР на гр. Стрелча, на н-ци на Божко Иванов Цвятков
  5. Галина Илиева Арабаджиева, гр. Стара Загора, ул. „Екзарх Антим І“ № 127, ет. 3, ап. 8, съсобственик на имоти с идентификатор 69835.32.337 и 69835.32.338 местността „Влахов дол“ по КККР на гр. Стрелча, на н-ци на Божко Иванов Цвятков
  6. Минко Мильов Божков, гр. Стрелча, област Пазарджик, ул. „Божко Иванов“ № 5, вх. А, съсобственик на имоти с идентификатор 69835.32.337 и 69835.32.338 местността „Влахов дол“ по КККР на гр. Стрелча, на н-ци на Божко Иванов Цвятков
  7. Донка Ангелова Герджикова, гр. Пловдив, ул. Д-р Иван Кесяков“ № 7, ет. 7, ап. 21, съсобственик на имоти с идентификатор 69835.32.337 и 69835.32.338 местността „Влахов дол“ по КККР на гр. Стрелча, на н-ци на Божко Иванов Цвятков
  8. Мария Василева Ангелова, гр. Пловдив, ул. „Антон Тайнер“ № 58 А, съсобственик на имоти с идентификатор 69835.32.337 и 69835.32.338 местността „Влахов дол“ по КККР на гр. Стрелча, на н-ци на Божко Иванов Цвятков
  9. Златина Божкова Василева, гр. Пловдив, ул. „Антон Тайнер“ № 58 А,, съсобственик на имоти с идентификатор 69835.32.337 и 69835.32.338 местността „Влахов дол“ по КККР на гр. Стрелча, на н-ци на Божко Иванов Цвятков,че е изработен проект на ПУП- ПРЗ/план за регулация и застрояване/ на имот с идентификатор 69835.32.523 в местността „Влахов дол” по КККР на гр Стрелча, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с НТП „Изоставена орна земя“ за изграждане на обект: „Автокомплекс“, като се обособят: УПИ І-Автокомплекс и УПИ ІІ-523, Паркинг.
  Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината на 17. 09.2019 г. в раздел обяви и съобщения. Същият се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.
  На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
  За справки: тел 03532/20-20, в. 120
  Дата 24.10.2019 г.
 • 15/10/2019 О Б Я В Л Е Н И Е  Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  §8, ал. 2, т. 2 от ПР на ЗУТ, във връзка със Заявление вх. № С-5493/14.10.2019 г. от Областен управител на област Пазарджик съобщава, че със Заповед № 959/15.10.2019 г. на Зам. Кмета на Община Стрелча е разрешено Изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за  регулация/  на гр. Стрелча за УПИ VІІ - общ. терен и УПИ VІІІ - Производствена дейност в кв. 117, като за сметка на УПИ VІІ – общ. терен се образуват УПИ VІІ -2436 и УПИ VІІІ - Производствена дейност, а достъпът се осигури чрез предаване на площи между имот № 2436 и терен без номер (държавна собственост) в съсобствен УПИ VІІ- общ. терен, кв. 117. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване.
 • 09/10/2019 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ,  съобщава, че със Заповед № 933/09.10.2019 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за  дворищна регулация/  на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на Зам. министъра на МССУ за УПИ ІІІ-867, УПИ І-868 и УПИ ІІ-868, кв. 60, като новата дворищна регулация минава по имотна граница на ПИ № 867  с  ПИ № 868, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта. Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик   ПУП
 • 07/10/2019 СЪОБЩЕНИЕ Община Стрелча публикува Заповеди на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пазарджик
 • 07/10/2019 СЪОБЩЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, във вр. с чл.25, ал.4 от ЗОС УВЕДОМЯВА ЛИЦЕТО:Кристина Петровна Роезник, адрес: ж.к. Сердика” №15,     вх.Д, ет.8, ап.88, гр. София     Ненамерена на адрес, ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТРЕЛЧА,  на основание чл.25, ал.4 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, съобщава на заинтересованите лица, че на основание чл. 25, ал. 2 от ЗОС,  е издадена  Заповед  № 843/ 04.09.2019г. на Кмета на община Стрелча , на основание чл. 25 от Закона за общинската собственост за отчуждаване на част от имот с пл. № 606, находящ се в кв.12, гр. Стрелча. Имота е  частна собственост. Отчуждава се за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, на основание Решение №451/28.12.2017г. на Общински съвет гр. Стрелча за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация.  З  А  П  О  В  Е  Д  №843./04.09.2019г.        На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.25, ал.2 от ЗОС, във вр. с чл.21, ал.1 от ЗОС, за  улица „Тодор Икономов” в участък от о.т. 636 до о.т.174 западно от кв.12, съгласно влязъл в сила  и действащ план  на гр. Стрелча, одобрен с  Решение  №451/28.12.2017г. на ОбС гр. Стрелча, експертна оценка  от 26.03.2018г. актуална към 17.04.2019г., обявление за отчуждаване  на основание чл.25, ал.1 от ЗОС във в-к „24 часа”, бр.192 от 17.07.2019г.; в-к „Марица” от 03.08.2019г. и в-к „Време 2001” от 19.07.2019г.- 01.08.2019г., скица №52/08.03.2018г., актуална към 22.08.2019г., нотариален акт №163, т.І, д.№434/1970г. и Удостоверение за наследници изх. №15 392 от 18.06.2019г. издадено от община Пловдив, р-н Южен.   Издавам настоящата заповед за следното:1.Отчуждавам  80 кв.м. за улица „Тодор Икономов”  в участък от  о.т. 636 до о.т.174, западно от кв.12, съгласно влязъл в сила  и действащ план  на гр. Стрелча, одобрен с  Решение  №451/28.12.2017г. на ОбС гр. Стрелча представляващ  ПИ  606 кв.12 по плана на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985г., последно изменение с  Решение  №451/28.12.2017г. на ОбС гр. Стрелча от собствениците на имота – наследници на Петър Кръстев Петров, а именно:- Любов Василевна Петрова         
  - Кристина Петровна Роезинк                   
  - Василий Петрович Петров                     
       Останалата част от имота след отчуждаването отговаря на изискванията на чл.19, ал.1,т.1 от ЗУТ.
  2. Оценявам частта от имота на обща стойност 1 590 лв. /хиляда петстотин и деветдесет лева/, която разпределям на собствениците  както следва:
  - Любов Василевна Петровна   - 530,00лв./ петстотин и тридесет лева/
  - Кристина Петровна Резинк     - 530,00лв./ петстотин и тридесет лева/
  - Василий Петрович Петров     - 530,00лв./ петстотин и тридесет лева/
  3. Сумата ще бъде внесена по сметка на община Стрелча  в Тексимбанк, клон гр. Стрелча  14 дена след влизане в сила на настоящата заповед .
       Заповедта да се връчи на директор дирекция „АФИО” и главен счетоводител на  община Стрелча за изпълнение.
        Контрол по изпълнението  на заповедта  възлагам на Неделка Фингарова, заместник кмет на община Стрелча.
      Настоящата Заповед да се съобщи на заинтересованите страни, които имат право да я обжалват  в 14 дневен срок, чрез общината до Административен съд гр. Пазарджик, съгласно чл.27, ал.1 от ЗОС.
 • 27/09/2019 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ  съобщава на: - Велка Иванова Кавръкова, гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 77, ет. 6, ап. 18,  съсобственик на ПИ пл. № 1949, кв. 108 по плана на гр. Стрелча; -  Вълкан Николов Николов, гр. Панагюрище, ул. „Петко Мачев“ № 48, ет. 3, ап. 13, съсобственик на ПИ пл. № 1949, кв. 108 по плана на гр. Стрелча, - Стойна Генчева Кръстева, гр. Панагюрище, ул. „Марин Шишков“ № 7, съсобственик на ПИ №1946, кв. 108, гр. Стрелча съобщава, че със заповед № 820/29.08.2019 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за  регулация/  на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на Зам. министъра на МССУ, за УПИ ІІІ-Общ. за търговия и УПИ V-Цех за безалкохолни напитки в квартал 108, като попадащият в тях ПИ № 1947 и част от общински път се урегулират  в УПИ VІІІ-1947, търговия и услуги, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта.Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината на 02.09.2019 г. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.
 • 26/09/2019 Заповед 888/19.09.2019г., относно обезопасяване и премахване на рушаща се жилищна сграда в с.Смилец
 • 17/09/2019 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, съобщава, че е изработен проект на  ПУП- ПРЗ/план за регулация и застрояване/  на имот с идентификатор 69835.32.523 в местността „Влахов дол” по КККР на гр Стрелча, във връзка с  промяна предназначението на земеделска земя с НТП „Изоставена орна земя“ за изграждане на обект: „Автокомплекс“, като се обособят: УПИ І-Автокомплбекс и УПИ ІІ-523,  Паркинг. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.  ПУП   ПЗ
 • 12/09/2019 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ,  съобщава, че със заповед № 854/11.09.2019 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ/план за  регулация и застрояване/  на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на Зам. министъра на МССУ за УПИ ІІ-Почивна станция в  кв. 108А, като  от него се изключат ПИ № 2020 и ПИ № 2377. Създава се нов  УПИ ІІІ-2020, 2377 по имотните граници на ПИ № 2020 и ПИ № 2377. Новообразуваният имот се отрежда за пункт за Годишни технически прегледи (ГТП). За урегулирания поземлен имот се предвижда малкоетажно застрояване, с височина до 10 м, свободно стоящо. Устройствена зона съгласно ОУП-Смесена обслужващо производствена“Соп“. Плътност(процент) на застрояване(П застр.) – 80 на сто.; Озеленена площ (П озел.) – 20 на сто;Интензивност на застрояване (К инт.) – 2,5, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта. Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.   Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.   За справки: тел 03532/20-20, в. 120  скица  ПР  скица  ПУП
 • 12/09/2019 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ,  съобщаваме, че със заповед № 855/11.09.2019 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за за частично изменение на ПУП-ПР/план за улична и дворищна регулация/  на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на Зам. министъра на МССУ за УПИ ХХІІІ-9, кв. 2, като южната регулационна граница се променя по съществуващата имотна граница между ПИ № 9 и ПИ № 8. Също така се променя уличната регулация на УПИ ХХІІІ-9 по имотната граница в източната си част, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта.Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.       За справки: тел 03532/20-20, в. 120   скица ПР
 • 12/09/2019г. О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалниякодекс (АПК), във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ  съобщава на: Н-ци на Филип Динчев, собственици на ПИ № 2376 в кв. 108А по плана на гр. Стрелча;Н-ци на Васил Цвятков Енев, собственици на ПИ № 2022, кв. 108А по плана на гр. Стрелча,че със заповед № 854/11.09.2019 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ/план за  регулация и застрояване/  на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на Зам. министъра на МССУ за УПИ ІІ-Почивна станция в  кв. 108А, като  от него се изключат ПИ № 2020 и ПИ № 2377. Създава се нов  УПИ ІІІ-2020, 2377 по имотните граници на ПИ № 2020 и ПИ № 2377. Новообразуваният имот се отрежда за пункт за Годишни технически прегледи (ГТП).За урегулирания поземлен имот се предвижда малкоетажно застрояване, с височина до 10 м, свободно стоящо. Устройствена зона съгласно ОУП-Смесена обслужващо производствена“Соп“. Плътност(процент) на застрояване(П застр.) – 80 на сто.;      Озеленена площ (П озел.) – 20 на сто; Интензивност на застрояване (К инт.) – 2,5, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта.       Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик. За справки: тел 03532/20-20, в. 120  
 • 11/09/2019г. Информация, относно обществена трапезария по процедура „Осигуряване на топъл обяд в община Стрелча 2016 – 2020 г.
 • 05/09/2019 З  А  П  О  В  Е  Д   №844/04.09.2019г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.25, ал.2 от ЗОС, във вр. с чл.21, ал.1 от ЗОС, за  улица „Тодор Икономов” в участък от о.т. 636 до о.т.174 западно от кв.12, съгласно влязъл в сила  и действащ план  на гр. Стрелча, одобрен с  Решение  №451/28.12.2017г. на ОбС гр. Стрелча, експертна оценка  от 26.03.2018г. актуална към 17.04.2019г., обявление за отчуждаване  на основание чл.25, ал.1 от ЗОС във в-к „24 часа”, бр.192 от 17.07.2019г.; в-к „Марица” от 03.08.2019г. и в-к „Време 2001” от 19.07.2019г.- 01.08.2019г., скица №51/07.03.2018г., актуална към 22.08.2019г., нотариален акт №116, т.ІІ, д.№675/1976г. и Удостоверение за наследници изх. №406 от 14.06.2019г. издадено от община Стрелча.        Издавам настоящата заповед за следното: 1.Отчуждавам  32 кв.м. за улица „Тодор Икономов”  в участък от  о.т. 636 до о.т.174, западно от кв.12, съгласно влязъл в сила  и действащ план  на гр. Стрелча, одобрен с  Решение  №451/28.12.2017г. на ОбС гр. Стрелча представляващ  УПИ  ІІ-592 кв.12 по плана на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985г., последно изменение с  Решение  №451/28.12.2017г. на ОбС гр. Стрелча от собствениците на имота – наследници на Иван Савов Николов, а именно: - Галина Иванова Мичева ЕГН  - Савка Иванова Илиева ЕГН  Останалата част от имота след отчуждаването отговаря на изискванията на чл.19, ал.1,т.1 от ЗУТ. 2. Оценявам частта от имота на обща стойност 640,00 лв. /шестстотин и четиридесет лева/, която разпределям на собствениците  както следва: - Галина Иванова Мичева   - 320,00лв. /триста и двадесет лева/ - Савка Иванова Илиева  - 320,00лв. /триста и двадесет лева/ 3. Сумата ще бъде внесена по сметка на община Стрелча  в Тексимбанк, клон гр. Стрелча  14 дена след влизане в сила на настоящата заповед .  Заповедта да се връчи на директор дирекция „АФИО” и главен счетоводител на  община Стрелча за изпълнение. Контрол по изпълнението  на заповедта  възлагам на Неделка Фингарова, заместник кмет на община Стрелча. Настоящата Заповед   да се съобщи на заинтересованите страни, които имат право да я обжалват  в 14 дневен срок, чрез общината до Административен съд гр. Пазарджик, съгласно чл.27, ал.1 от ЗОС.
 • 05/09/2019 З  А  П  О  В  Е  Д   №841/04.09.2019г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.25, ал.2 от ЗОС, във вр. с чл.21, ал.1 от ЗОС, за  улица „Тодор Икономов” в участък от о.т. 636 до о.т.174 западно от кв.12, съгласно влязъл в сила  и действащ план  на гр. Стрелча, одобрен с  Решение  №451/28.12.2017г. на ОбС гр. Стрелча, експертна оценка  от 26.03.2018г. актуална към 17.04.2019г., обявление за отчуждаване  на основание чл.25, ал.1 от ЗОС във в-к „24 часа”, бр.192 от 17.07.2019г.; в-к „Марица” от 03.08.2019г. и в-к „Време 2001” от 19.07.2019г.-01.08.2019г., скица №49/07.03.2018г., актуална към 22.08.2019г., нотариален акт №19, т.ІІ, д.№369/1988г. и Удостоверение за наследници изх. №150 от 08.03.2019г. издадено от община Стрелча.        Издавам настоящата заповед за следното: 1.Отчуждавам  23 кв.м. за улица „Тодор Икономов”  в участък от  о.т. 636 до о.т.174, западно от кв.12, съгласно влязъл в сила  и действащ план  на гр. Стрелча, одобрен с  Решение  №451/28.12.2017г. на ОбС гр. Стрелча представляващ  ПИ  608 кв.12 по плана на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985г., последно изменение с  Решение  №451/28.12.2017г. на ОбС гр. Стрелча от собствениците на имота – наследници на Иван Савов Ганчев, а именно: - Димитринка Иванова Савова ЕГН  - Кунка Иванова Михайлова ЕГН  2. Оценявам частта от имота на обща стойност 460,00 лв. /четиристотин и шестдесет лева/, която разпределям на собствениците  както следва: - Димитринка Иванова Савова - 230,00лв./ двеста и тридесет лева/ - Кунка Иванова Михайлова - 230,00лв./ двеста и тридесет лева/ 3. Сумата ще бъде внесена по сметка на община Стрелча  в Тексимбанк, клон гр. Стрелча  14 дена след влизане в сила на настоящата заповед . Заповедта да се връчи на директор дирекция „АФИО” и главен счетоводител на  община Стрелча за изпълнение.Контрол по изпълнението  на заповедта  възлагам на Неделка Фингарова, заместник кмет на община Стрелча. Настоящата Заповед да се съобщи на заинтересованите страни, които имат право да я обжалват  в 14 дневен срок, чрез общината до Административен съд гр. Пазарджик, съгласно чл.27, ал.1 от ЗОС.
 • 05/09/2019 З  А  П  О  В  Е  Д   № 842/04.09.2019г.  На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.25, ал.2 от ЗОС, във вр. с чл.21, ал.1 от ЗОС, за  улица „Тодор Икономов” в участък от о.т. 636 до о.т.174 западно от кв.12, съгласно влязъл в сила  и действащ план  на гр. Стрелча, одобрен с  Решение  №451/28.12.2017г. на ОбС гр. Стрелча, експертна оценка  от 26.03.2018г. актуална към 17.04.2019г., обявление за отчуждаване  на основание чл.25, ал.1 от ЗОС във в-к „24 часа”, бр.192 от 17.07.2019г.; в-к „Марица” от 03.08.2019г. и в-к „Време 2001” от 19.07.2019г.-01.08.2019г., скица №50/07.03.2018г., актуална към 22.08.2019г., нотариален акт №6, т.ІІ, д.№350/1988г. и Удостоверение за наследници изх. №ГР-249 от 23.07.2019г. издадено от община Пловдив, р-н Западен.        Издавам настоящата заповед за следното: 1.Отчуждавам  56 кв.м. за улица „Тодор Икономов”  в участък от  о.т. 636 до о.т.174, западно от кв.12, съгласно влязъл в сила  и действащ план  на гр. Стрелча, одобрен с  Решение  №451/28.12.2017г. на ОбС гр. Стрелча представляващ  ПИ  607 кв.12 по плана на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985г., последно изменение с  Решение  №451/28.12.2017г. на Об С гр. Стрелча от собствениците на имота – наследници на Петър Ангелов Петров, а именно: - Стана Пейчинова Петрова ЕГН  - Димитрийка Петрова Сатурова ЕГН  - Ангелина Петрова Петрова  ЕГН  Останалата част от имота след отчуждаването отговаря на изискванията на чл.19, ал.1,т.1 от ЗУТ. 2. Оценявам частта от имота на обща стойност 1 110 лв. /хиляда сто и десет лева/, която разпределям на собствениците  както следва: - Стана Пейчинова Петрова   -    740,00 лв. /седемстотин  и четиридесет лева/ - Димитрийка Петрова Сатурова    - 185,00лв. /сто осемдесет и пет лева/ - Ангелина Петрова Петрова  - 185,00лв. /сто осемдесет и пет лева/ 3. Сумата ще бъде внесена по сметка на община Стрелча  в Тексимбанк, клон гр. Стрелча  14 дена след влизане в сила на настоящата заповед . Заповедта да се връчи на директор дирекция „АФИО” и главен счетоводител на  община Стрелча за изпълнение. Контрол по изпълнението  на заповедта  възлагам на Неделка Фингарова, заместник кмет на община Стрелча. Настоящата Заповед да се съобщи на заинтересованите страни, които имат право да я обжалват  в 14 дневен срок, чрез общината до Административен съд гр. Пазарджик, съгласно чл.27, ал.1 от ЗОС.    
 • 05/09/2019  З  А  П  О  В  Е  Д   № 843/04.09.2019г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.25, ал.2 от ЗОС, във вр. с чл.21, ал.1 от ЗОС, за  улица „Тодор Икономов” в участък от о.т. 636 до о.т.174 западно от кв.12, съгласно влязъл в сила  и действащ план  на гр. Стрелча, одобрен с  Решение  №451/28.12.2017г. на ОбС гр. Стрелча, експертна оценка  от 26.03.2018г. актуална към 17.04.2019г., обявление за отчуждаване  на основание чл.25, ал.1 от ЗОС във в-к „24 часа”, бр.192 от 17.07.2019г.; в-к „Марица” от 03.08.2019г. и в-к „Време 2001” от 19.07.2019г.- 01.08.2019г., скица №52/08.03.2018г., актуална към 22.08.2019г., нотариален акт №163, т.І, д.№434/1970г. и Удостоверение за наследници изх. №15 392 от 18.06.2019г. издадено от община Пловдив, р-н Южен. Издавам настоящата заповед за следното: 1.Отчуждавам  80 кв.м. за улица „Тодор Икономов”  в участък от  о.т. 636 до о.т.174, западно от кв.12, съгласно влязъл в сила  и действащ план  на гр. Стрелча, одобрен с  Решение  №451/28.12.2017г. на ОбС гр. Стрелча представляващ  ПИ  606 кв.12 по плана на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985г., последно изменение с  Решение  №451/28.12.2017г. на ОбС гр. Стрелча от собствениците на имота – наследници на Петър Кръстев Петров, а именно: - Любов Василевна Петрова ЕГН  - Кристина Петровна Роезинк  ЕГН - Василий Петрович Петров  ЕГН   Останалата част от имота след отчуждаването отговаря на изискванията на чл.19, ал.1,т.1 от ЗУТ. 2. Оценявам частта от имота на обща стойност 1 590 лв. /хиляда петстотин и деветдесет лева/, която разпределям на собствениците  както следва: - Любов Василевна Петровна   - 530,00лв./ петстотин и тридесет лева/ - Кристина Петровна Резинк     - 530,00лв./ петстотин и тридесет лева/ - Василий Петрович Петров     - 530,00лв./ петстотин и тридесет лева/ 3. Сумата ще бъде внесена по сметка на община Стрелча  в Тексимбанк, клон гр. Стрелча  14 дена след влизане в сила на настоящата заповед .Заповедта да се връчи на директор дирекция „АФИО” и главен счетоводител на  община Стрелча за изпълнение. Контрол по изпълнението  на заповедта  възлагам на Неделка Фингарова, заместник кмет на община Стрелча.     Настоящата Заповед да се съобщи на заинтересованите страни, които имат право да я обжалват  в 14 дневен срок, чрез общината до Административен съд гр. Пазарджик, съгласно чл.27, ал.1 от ЗОС.
 • 03/09/2019 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ  съобщава на н-ци на Цвятко Гетов Цвятков,  собственици на ПИ пл. № 1945, кв. 108 по плана на гр. Стрелча ,  съобщава, че със заповед № 820/29.08.2019 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за  регулация/  на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на Зам. министъра на МССУ, за УПИ ІІІ-Общ. за търговия и УПИ V-Цех за безалкохолни напитки в квартал 108, като попадащият в тях ПИ № 1947 и част от общински път се урегулират  в УПИ VІІІ-1947, търговия и услуги, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта. Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината на 02.09.2019 г.  Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.
 • 02/09/2019 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча,  на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ,  съобщава, че със заповед № 820/29.08.2019 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за  регулация/  на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на Зам. министъра на МССУ, за УПИ ІІІ-Общ. за търговия и УПИ V-Цех за безалкохолни напитки в квартал 108, като попадащият в тях ПИ № 1947 и част от общински път се урегулират  в УПИ VІІІ-1947, търговия и услуги, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта.
        Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.
          Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.
        За справки: тел 03532/20-20, в. 120 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
   23/08/2019 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с решение №687/25.07.2019 г. на ОбСъвет гр. Стрелча и във връзка със Заявление вх. № С-4363/16.08.2019 г. от Вельо Илиев Вельов, съобщава, че със Заповед № 792/22.08.2019 г. на Кмета на Община Стрелча е разрешено изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за  регулация/  на гр. Стрелча за УПИ V-производствена дейност, УПИ ІV-стопанска дейност и част от улица с о.т. 751-752 в кв. 117, находящи се в стопански двор на бул. „България“, като двата у.п.и. и частта от улицата се обединят в УПИ ІV-стопанска дейност. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване. гр. Стрелча
 • 19/08/2019 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  уведомява Георги Тодоров Данов, гр. София, ул. „Суходолска“ № 30,  съсобственик на ПИ пл. № 1996, кв. 108А по плана на гр. Стрелча, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ/план за  регулация и застрояване/  на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на Зам. министъра на МССУ за УПИ ІІ-Почивна станция в  кв. 108А, като  от него се изключат ПИ № 2020 и ПИ № 2377. Същите се обединяват в УПИ ІІІ-2020, 2377, Пункт за ГТП. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината на 17.07.2019 г. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
 • 16/08/2019 Мерки за биологична безопасност, относно фуражите и храненето на животните, във връзка  с усложнената епизоотична обстановка, свързана със заболяването Африканска чума по свинете
 • 13/08/2019 График заседания на комисията за сключване на доброволни споразумения и/или служебни разпределения за ползване на земеделските имоти по масиви за землищата на община Стрелча 
 • 13/08/2019  Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр.Пазарджик
 • 13/08/2019 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  уведомява: - Велка Иванова Кавръкова, гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 77, ет. 6, ап. 18,  съсобственик на ПИ пл. № 1949, кв. 108 по плана на гр. Стрелча; -Вълкан Николов Николов, гр. Панагюрище, ул. „Петко Мачев“ № 48, ет. 3, ап. 13, съсобственик на ПИ пл. № 1949, кв. 108 по плана на гр. Стрелча,  че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР  на град Стрелча  УПИ ІІІ-общ. за търговия и УПИ V-Цех за безалкохолни напитки в кв. 108, улица, като попадащият в тях ПИ № 1947 и част от общински път се урегулират в УПИ VІІІ-1947, търговия и услуги. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината на 30.05.2019 г. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация
 • 09/08/2019 Уведомление за инвестиционнно предложение от "Ангел Ченчев" ООД гр. Стрелча
 • 06/08/2019 Община Стрелча има следното инвестиционно намерение: "Изграждане на площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата в гр. Стрелча"
 • 02/08/2019г. О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния
  кодекс (АПК), във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ  уведомява лицата:
  -    Явор Танчев Кацаров, гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ № 67, ет. 6, ап. 18;
  -    Гергана Танчева Кацарова, гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Асен ІІ“  № 95, вх. А
  -    Валентина Милева Чивийска, гр. Кюстендил, ул. „Княз Александър Батенберг“
  № 30, вх. А, ет. 6, ап. 17,
  собственици на ПИ  029065, м. „Динчов камък“ землището  на гр. Стрелча,
  -    Нешо Генчев Делов, гр. София, кв. „Илиенци“, ул. „Грозден“ № 23,
  -    Стойна Генчева Трендафилова, гр. Стрелча, бул. „Руски“ № 31, собственици
  на ПИ № 1843, кв. 79 по плана на гр. Стрелча,
  -    Мария Неделчева Каварджикова, гр. Пловдив, ул. „Скайлер“ № 4, ет. 2,
  собственик на ПИ 029066 в местността „Динчов камък“, землището на гр. Стрелча,
   че със Заповед № >>> Изтегли >>>
 • 18/07/2019г. О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча,на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ,  съобщава, че със заповед № 578/17.07.2019 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за  регулация/  на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на Зам. министъра на МССУ, за УПИ VІ-2263 и УПИ VІІ-2272 в кв. 124, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част представляваща неразделна част от заповедта. Изтегли пълният текст >>> Приложение 1,
 • 18/07/2019г. О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ,  съобщава, че със заповед № 577/17.07.2019 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ/план за  регулация и застрояване/  на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на Зам. министъра на МССУ, одобрено изменение на регулационния план със Заповед № 454/01.11.2004 г. на Кмета на Община Стрелча за УПИ VІ-общ. Балнеолечебен комплекс в  кв. 62, като  за негова сметка на се създават три нови урегулирани поземлени имота: УПИ VІ-за жилищно строителство, УПИ ХІІ- за жилищно строителство и УПИ ХІІІ-за жилищно строителство. Изтегли пълният текст >>> Приложение 1, Приложение 2
 • 17/07/2019г. О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  уведомява:
  1.     Н-ци на Филип Динчев, собственици на ПИ № 2376 в кв. 108А по плана на гр. Стрелча;
  2.    Н-ци на Васил Цвятков Енев, собственици на ПИ № 2022, кв. 108А по плана на гр. Стрелча,
  че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ/план за  регулация и застрояване/  на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на Зам. министъра на МССУ за УПИ ІІ-Почивна станция в  кв. 108А, като  от него се изключат ПИ № 2020 и ПИ № 2377. Същите се обединяват в УПИ ІІІ-2020, 2377, Пункт за ГТП.
        Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата
  на общината на 17.07.2019 г. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.
         На основание чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
 • 17/07/2019г. О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за  регулация/  на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на Зам. министъра на МССУ за УПИ ХХІІІ-9, кв. 2 на основание § 8, ал. 2, т. 3 от ЗУТ.
        Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата
  на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.
         На основание чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
  За справки: тел 03532/20-20, в. 120  Приложение 1
 • 17/07/2019г. О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ/план за  регулация и застрояване/  на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на Зам. министъра на МССУ за УПИ ІІ-Почивна станция в  кв. 108А, като  от него се изключат ПИ № 2020 и ПИ № 2377. Същите се обединяват в УПИ ІІІ-2020, 2377, Пункт за ГТП.
        Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата
  на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.
         На основание чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
       За справки: тел 03532/20-20, в. 120  Изтегли Обявление, Приложение 1, Приложение 2
 • 15/07/2019г. О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ  уведомява лицата: -         Явор Танчев Кацаров, гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ № 67, ет. 6, ап. 18; -      Гергана Танчева Кацарова, гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Асен ІІ“  № 95, вх. А, ет. 3, ап. 6; -           Валентина Милева Чивийска, гр. Кюстендил, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 30, вх. А, ет. 6, ап. 17,  собственици на ПИ  029065, м. „Динчов камък“ землището  на гр. Стрелча,  че със Заповед № 463/13.06.2019г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  на УПИ І-80,“Вилно строителство“ във връзка с промяна на предназначението на П.И. 029080 в местността „Динчов камък““, землището на гр. Стрелча,  съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта.  Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината на 13.06.2019 г. в раздел обяви и съобщения. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.  Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.
 • 09 юли 2019г. ОБЯВЛЕНИЕ        Община Стрелча на основание чл. 25 от Закона за общинската собственост обявява процедура по предстоящо отчуждаване на части от имоти с пл. №№ 608; 607; 606; 592, находящи се в кв.12, гр. Стрелча. Имотите са  частна собственост. Отчуждават се за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, на основание Решение №451/28.12.2017г. на Общински съвет гр. Стрелча за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация.     На основание чл.25, ал.1 от Закона за общинска собственост, Община Стрелча УВЕДОМЯВА      Собствениците на имоти №№ 608; 607; 606; 592, част от които попадат в отреждане за улица с о.т. 636 до  о.т. 174 в кв.12 по плана на гр. Стрелча, за предстоящо отчуждаване на основание чл.21, ал.1 от ЗОС,  съгласно влязъл в сила подробен устройствен план, както следва:
    на имотаВид На имотаМестона- хождениеРазмер на Отчуждава- ната част в кв.м.Собственици на имотаРазмер на Дължимото обезщетение в  лв.
  Част от имот 608Дворно мястоКв.1223 кв.м.Н-ци Иван Савов Ганчев -Димитринка Иванова Савова -Кунка Иванова Михайлова456лв.
  Част от имот 607Дворно мястоКв.1256 кв.м.Н-ци Петър Ангелов Петров -Стойна Пейчинова Петрова -Димитрийка Петрова Сатурова -Ангелина Петрова Петрова1109лв.
  Част от Имот 606Дворно мястоКв.1280кв.м.Н-ци Петър Кръстев Петров -Люба Василева Петрова -Кристина Петрова Резник -Василий Петрович Петров1584 лв.
  Част от Имот 592От у.п.и. ІІ-592Кв. 1232кв.м.Н-ци Иван Савов Николов -Галина Иванова Мичева -Савка Иванова Илиева634лв.
  Част от Имот 592От у.п.и.VІІ-592Кв.1245кв.м.Н-ци Вълко Петров Вълков -Стоянка Димитрова Петкова -Валери Петров Петров -Христо Делов Христев -Мина Иванова Петрова Вълко Янков Петров -Данета Янкова Георгиева -Стояна Христева Бойчева -Диана Василева Петрова -Иван Стойков Маджаров  891лв.
 • 04 юли 2019г. СЪОБЩЕНИЕ №5/04.07.2019год.
       Уведомяваме Ви, че за строеж: „Склад”, намиращ се в ПИ 000680, м. „Радин дол”, землище на гр. Стрелча е издаден Констативен акт №5/04.07.2019г. която е основание за започване на административно производство по чл. 225а от ЗУТ.
       Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете  в общинска администрация гр. Стрелча на адрес: пл. Дружба №2, ет.1, стая №5, гр. Стрелча.
       Възражения /жалби/ срещу Констативния акт могат да бъдат подавани в 14-дневен срок, считано от 05.07.2019г., чрез Общинска Администрация гр. Стрелча пред  Административен съд – Пазарджик.
        Настоящето съобщение беше залепено на строежа и на таблото в сградата на общинска администрация гр. Стрелча на 04.07.2019г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, ал.2 от ДР на ЗУТ.
  27 юни 2019г. О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ  уведомява н-ци на Делчо Цвятков Масларов,  собственици на ПИ пл. № 2251, кв. 79 по плана на гр. Стрелча,  че със Заповед № 524/26.06.2019 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за регулация/  на град Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. в обхват: ИЗТЕГЛИ >>> 
 • 27 юни 2019г. О Б Я В Л Е Н И Е  Община Стрелча,  на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ,  съобщаваме, че със Заповед № 524/26.06.2019 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за регулация/  на град Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. в обхват: УПИ ХІІІ-Почивна станция на МВР, УПИ ХІІ-Почивна станция ДСО Монтажи, терен за зеленина в кв. 79, улица с о. т. 260-261-246 и уширението при  о.т. 246, като  регулационните линии на УПИ ХІІІ-Почивна станция на МВР, кв. 79 се изменят по границите на поземлен имот пл. № 2503 и същият се преотрежда в УПИ ХІІІ-2503, Балнеосанаториум, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта.
          Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.
          Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.
          За справки: тел 03532/20-20, в. 120        ПРИЛОЖЕНИЕ
 • 20 юни 2019г. О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  уведомява н-ци на Цвятко Гетов Цвятков,  собственици на ПИ пл. № 1945, кв. 108 по плана на гр. Стрелча съобщаваме, че е изработен проект за частично изменение на ПУП-ПР  на град Стрелча  УПИ ІІІ-общ. за търговия и УПИ V-Цех за безалкохолни напитки в кв. 108, улица, като попадащият в тях ПИ № 1947 и част от общински път се урегулират в УПИ VІІІ-1947, търговия и услуги. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината на 30.05.2019 г. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация
 • 19 юни 2019г. О Б Я В Л Е Н И Е  Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 134, ал.1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ  и във връзка със Заявление от Мария Динчева Генчева-Калбурова, съобщава, че със Заповед № 476/14.06.2019 г. на Кмета на Община Стрелча е допуснато изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за  улична и дворищна регулация/  на гр. Стрелча в обхват: УПИ ХХІІІ-9  в квартал 2. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване. гр. Стрелча
 • 13 юни 2019г. ОБЯВЛЕНИЕ  Община Стрелча,  на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ,  съобщава, че със Заповед №463/13.06.2019г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/  на УПИ І-80,“Вилно строителство“ във връзка с промяна на предназначението на П.И. 029080 в местността „Динчов камък“, землището на гр. Стрелча,  съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта. Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик. За справки: тел 03532/20-20, в. 120   ПУП   Скица
 • 13 юни 2019г. СЪОБЩЕНИЕ №19/13.06.2019г. / ПРИЛОЖЕНИЕ
       На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на всички заинтересовани лица, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация  (ПР) с обхват  УПИ VІ-2263 и УПИ VІІ-2272 в кв.124 в гр. Стрелча с предвиждане да се изправи границата между двата имота, така че по новата дворищна регулационна линия собствениците да не дължат обещетение. На УПИ VІ-2263 се придават 9кв.м. от УПИ VІІ-2272, от УПИ VІІ-2272 се придават 9 кв.м. от УПИ VІ-2263. Площите по нот. акт оставан същите.
 • 12 юни 2019г. ОБЯВА за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военноморските сили с оркестранти чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 28.08.2019 г. и 29.08.2019 г. в Националната гвардейска част - гр. София
 • 12 юни 2019г. СЪОБЩЕНИЕ №6/12.06.2019 относно преместваем обект "Контейнер"
 • 12 юни 2019г. СЪОБЩЕНИЕ №5/12.06.2019 относно преместваем обект "Контейнер"
 • 12 юни 2019г. СЪОБЩЕНИЕ №4/12.06.2019 относно преместваем обект "Контейнер"
 • 12 юни 2019г. СЪОБЩЕНИЕ №3/12.06.2019 относно строеж "Подпорна стена"
 • 07 юни 2019г. О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка  с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  уведомява лицата: -  Нешо Генчев Делов, гр. София, кв. „Илиенци“+, ул. „Гроздан“ № 23; - Гергана Танчева Кацарова, гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Асен ІІ“ № 95, вх. А, ет. 3, ап. 6; -Явор Танчев Кацаров, гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Асен ІІ“ № 95, вх. А, ет. 3, ап. 6,  че е изработен на проект за частично изменение на ПУП-ПР  на град Стрелча в обхват: УПИ ХІІІ-Почивна станция на МВР, УПИ ХІІ-Почивна станция на ДСО „Монтажи“, терен за зеленина в кв. 79, улица с о.т. 260-261-246 и уширението при о.т. 246, като регулационните линии на УПИ ХІІІ-Почивна станция на МВР, кв. 79 по плана на гр. Стрелча се изменят по границите на поземлен имот пл. № 2503 и същият се преотрежда в УПИ ХІІІ-2503, Балнеосанаториум. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на Общината с обявление от 30.04.2019 г. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5 /техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация
 • 30 май 2019г. О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 134, ал.1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ, съобщава, че със Заповед № 429/30.05.2019 г. на Кмета на Община Стрелча е допуснато изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ/план за  регулация и застрояване/  на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на Зам. министъра на МССУ за УПИ ІІ-Почивна станция в  кв. 108А, като  от него се изключат ПИ № 2020 и ПИ № 2377. Същите се обединяват в УПИ ІІІ-2020, 2377, Пункт за ГТП.
 • 30 май 2019г. О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен на проект за изменение на ПУП-ПРЗ/план за  регулация и застрояване/  на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на Зам. министъра на МССУ, одобрено изменение на регулационния план със Заповед № 454/01.11.2004 г. на Кмета на Община Стрелча за УПИ VІ-общ. Балнеолечебен комплекс в  кв. 62, като  за негова сметка на се създават три нови урегулирани поземлени имота: УПИ VІ-за жилищно строителство, УПИ ХІІ- за жилищно строителство и УПИ ХІІІ-за жилищно строителство. За новообразуваните у.п.и. се предвижда малкоетажно жилищно строителство, свободностоящо.  Устройствена зона: Жилищно строителство, малкоетажно. Плътност – 50%;  К.инт. – 1,5; Озел. – 40%. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5 /техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация ПУП  ПР
 • 30 май 2019г. О Б Я В Л Е Н И Е  Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен на проект за частично изменение на ПУП-ПР  на град Стрелча  УПИ ІІІ-общ. за търговия и УПИ V-Цех за безалкохолни напитки в кв. 108, улица, като попадащият в тях ПИ № 1947 и част от общински път се урегулират в УПИ VІІІ-1947, търговия и услуги.   Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5 /техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация   ПР
 • 29 май 2019г. УВЕДОМЛЕНИЕ     На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника (обн. ДВ бр. 79 от 10 юли 1998г., последно изм. ДВ. Бр.95 от 08 декември 2015г.) и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 03 февруари 2016г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската  и горската техника (обн. ДВ. бр.11 от 09 февруари 2016г.), Ви уведомявам, че на 14.06.2019г. от 10,00ч. пред СТОПАНСКИЯ ДВОР  КООПЕРАЦИЯТА НА ГР. СТРЕЛЧА, ще се извърши технически преглед на тракторите, зърнокомбайни,  тракторните ремаркета, самоходната техника и прикачения инвентар.
 • 29 май 2019г. Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС, относно инвестиционно намерение за "Млекопреработвателно предприятие"
 • 27 май 2019г. Уведомление за инвестиционно намерение от Ивелина  Радева, относно „Създаване на рибовъдно стопанство” в поземлен имот № 064033 в местност „Калаващица, землище гр. Стрелча
 • 17 май 2019г. УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА В ОБЩИНА СТРЕЛЧА  Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.  Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме, за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на с.Свобода, община Стрелча, както следва:  На 20.05.2019 г. до 24.05.2019 год. от 9.00 ч. до 18.00ч. третиране на пшеница и третикали с препарат ДУЕТ УЛТРА от фирма „Сианит 2011” ООД и „ТАЙКУН М” ЕООД в местностите:
  „Колибите”, „Калейца”, ”Под Бакаджик”, "Бихчийницата”, ”Видина кория” и „Керез дере”. Приготвянето и зареждането ще се извърши на работна площадка намираща се в с.Свобода.
 • 16 май 2019г. ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча,  на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ,  съобщава, че със Заповед № 360/15.05.2019 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за  регулация/  на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на Зам. министъра на МССУ в обхват: УПИ ХІІІ-озеленяване в  кв. 121 и  част от улица V клас – западен обход от о.т. 601 до о.т. 606, като  за сметка на тях се създава нов у.п.и.  ХІІІ - за производствена дейност и услуги, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта. Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик   ПУП
 • 16 май 2019г. ОБЯВЛЕНИЕ  Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ,  съобщаваме, че със Заповед № 359/15.05.2019 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за частично изменение на ПУП /подробен устройствен план/ - ПР /план за дворищна регулация/   на град  Стрелча, одобрен със заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г.  за УПИ ІІ-278, УПИ І-277 и УПИ ІІІ-280 в  кв. 55, като  новата дворищна регулация минава по съществуващите на място имотни граници, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта. Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик    ПУП
 • 13 май 2019г. Съобщение за инвестиционно намерение: Водовземане на подземни води от Сондаж 1 ХГ, от находище за минерална вода „Стрелча”, за обект:  „Къща за гости – Стоичковата къща”  находяща  се  в УПИ VІ – 845, кв.59 ,  по плана на гр. Стрелча, област Пазарджик”, с възложител „КИС - 2019” ЕООД
 • 09 май 2019г. О Б Я В Л Е Н И Е  Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, във връзка с § 8, ал. 2, т. 2 от ПР на ЗУТ  и във връзка със Заявление от Димитър Атанасов Хараламбов, придружено с предварителен договор по ЗУТ  съобщава, че със Заповед № 340/08.05.2019 г. на Кмета на Община Стрелча е допуснато изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за  регулация/  на гр. Стрелча в обхват: УПИ VІ-2263 и УПИ VІІ- 2272 в квартал 124, като новата дворищна регулация между двата у.п.и. се изменя съгласно приложената скица с предложение и предварителен договор от 03.05.2019 г. между собствениците на двата имота. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване. гр. Стрелча
 • 09 май 2019. Обяви за набиране кандидати за служба във въоръжените сили на Република България
 • 08 май 2019г. Съобщение за публично обявяване за инвестиционно намерение: Водовземане на подземни води от Сондаж 1 ХГ, от находище за минерална вода „Стрелча”, за обект:  Къща за гости от "Наги 2008" ЕООД
 • 03 май 2019 г. О Б Я В Л Е Н И Е
  Община Стрелча, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния
  кодекс (АПК), във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  уведомява н-ци на Делчо Цвятков Масларов,  собственици на ПИ пл. № 2251, кв. 79 по плана на гр. Стрелча, че е изработен на проект за частично изменение на ПУП-ПР  на град Стрелча в обхват: УПИ ХІІІ-Почивна станция на МВР, УПИ ХІІ-Почивна станция на ДСО „Монтажи“, терен за зеленина в кв. 79, улица с о.т. 260-261-246 и уширението при о.т. 246, като регулационните линии на УПИ ХІІІ-Почивна станция на МВР, кв. 79 по плана на гр. Стрелча се изменят по границите на поземлен имот пл. № 2503, и същият се преотрежда в УПИ ХІІІ-2503, Балнеосанаториум.  
    Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на
  общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5 /техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.
           На основание чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
        За справки: тел 03532/20-20, в. 120
        Дата: 03.05.2019 г.
 • 03 май 2019 г. О Б Я В Л Е Н И Е
  Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 134, ал.
  1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ, съобщава, че със Заповед № 330/02.05.2019 г. на Кмета на Община Стрелча е допуснато изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за  регулация/  на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на Зам. министъра на МССУ в обхват: УПИ V-общ., УПИ VІ-общ. и УПИ VІІ-общ. в кв. 125, като трите имота се обединяват в един – УПИ V-Пункт за временно съхранение на неопасни отпадъци.
  .     На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване.
  гр. Стрелча
  03.05.2019 г.
 • 03 май 2019 г. О Б Я В Л Е Н И Е
  Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 134, ал.
  1, т. 1; ал. 2, т. 1; чл. 135, ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, т. 1 от ЗУТ,  и във връзка с постъпило Заявление от Михаил Динчев Неделев  съобщава, че със Заповед № 319/24.04.2019 г. на Кмета на Община Стрелча е допуснато изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПР/план за  регулация/  на гр. Стрелча, одобрен със Заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на Зам. министъра на МССУ, за УПИ ІІІ-Общ. за търговия и УПИ V-Цех за безалкохолни напитки в квартал 108, като попадащият в тях ПИ № 1947 и част от общински път се урегулират  в УПИ VІІІ-1947, търговия и услуги.
  .     На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване.
  гр. Стрелча
  03.05.2019 г.
 • 30 април 2019г.  О Б Я В Л Е Н И Е
            Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен на проект за частично изменение на ПУП-ПР  на град Стрелча в обхват: УПИ ХІІІ-Почивна станция на МВР, УПИ ХІІ-Почивна станция на ДСО „Монтажи“, терен за зеленина в кв. 79, улица с о.т. 260-261-246 и уширението при о.т. 246, като регулационните линии на УПИ ХІІІ-Почивна станция на МВР,...  ПУП ПР
 • 30 април 2019г.  О Б Я В Л Е Н И Е
  Община Стрелча, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен на проект за на ПУП-ПРЗ/план за регулация и застрояване/  за п.и. 029080 в местността „Динчов камък“, землището на гр. Стрелча, във връзка с провеждане на процедура по смяна на предназначението на земеделска земя с НТП „Нива“ за неземеделски нужди, съгласно ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ... >>>   ПУП ПРПУП ПЗ
 • 24 април 2019г.  О Б Я В А за длъжности в Съвместното командване на силите, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина чрез провеждане на конкурс  ПРИЛОЖЕНИЕ
 • 23 април 2019г. Протокол за разпределяне на пасища и мери за 2019г.
 • 19 април 2019г. Уведомление за инвестиционно предложение от Илчо Кръстев, относно "Млекопреработвателно предприятие"
 • 18 април 2019г. Уведомление за инвестиционно предложение от "КИС-2019" гр. Стрелча, относно водоснабдяване на обект "Къща за гости - Стоичковата къща"
 • 16 април 2019г. О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалниякодекс (АПК), във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  уведомява лицата:Анка Петкова Медарска, гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ № 35, ет. 3, ап. 3;Николинка Генчева Георгиева, гр. Пловдив, ул. „Д-р Владо“ № 14, ет. 6, ап. 16,че е изработен на проект за изменение на ПУП-ПР/план за регулация/  на град Стрелча  в обхват: УПИ ХІІІ-озеленяване в кв. 121 и част от улица Vклас –западен обход от о.т. 601 до о.т. 606, като  за сметка на тях се създава нов у.п.и. ХІІІ-за производствена дейност и услуги.  Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.  На основание чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. За справки: тел 03532/20-20, в. 120
 • 15 април 2019г. ОБЩИНА СТРЕЛЧА има следното инвестиционно ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „Основен ремонт и реконструкция на спортна база и прилежаща инфраструктура – съблекалня, стадион, външни трибуни към стадион, находящи се в УПИ – III, кв. 85 на гр. Стрелча, общ. Стрелча”
 • 10 април 2019 СЪОБЩЕНИЕ № 9/10.04.2019 г.  На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен на проект за изменение на ПУП-ПР/план за дворищна регулация/  на град Стрелча  за УПИ І-277, УПИ ІІ-278 и УПИ Х-279 в кв. 55.   Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.  За справки: тел 03532/20-20, в. 120   ПУП
 • 03/04/2019г. О Б Я В Л Е Н И Е
  Община Стрелча, на основание чл.  124б, ал.(2), във връзка с  чл. 134, ал.
  1, т. 1; ал. 2, т. 6; чл. 135, ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, т. 1 от ЗУТ,  и във връзка с постъпило Заявление от „Филип Инвест“ ЕООД  съобщава, че със Заповед № 230/03.04.2019 г. на Кмета на Община Стрелча е допуснато изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ VІ-общ., Балнеолечебен комплекс в кв. 62 по плана на град  Стрелча,  като за негова сметка се създават три нови урегулирани поземлени имота: VІ-за жил. строителство, УПИ ХІІ-за жилищно строителство и УПИ ХІІІ-за жилищно строителство.
         За новообразуваните у.п.и. се предвижда малкоетажно жилищно строителство,
  свободностоящо. Устройствена зона: Жилищно строителство, малкоетажно. Плътност – 50%; К.инт.-1,5; Озел.-40%.
        На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване.
  гр. Стрелча
  03.04.2019 г.
 • 03/04/2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е
  Община Стрелча съобщава, че със  заповед № 231/03.04.2019 г.  на Кмета на
  община Стрелча е одобрена  поправка  на кадастралния план на гр. Стрелча,  одобрен със заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. на зам. Министъра на ССУ, за ПИ № 777, кв. 50, с нанасяне на вярната имотна граница на ПИ № 777 с ПИ № 776 и ПИ № 778 в кв. 50, съгласно приложените геодезически заснемания,  скицата - проект и  координатния регистър към нея, неразделна част от Акт за непълноти и грешки № 2/28.03.2019 г.
       Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по реда на чл. 54, ал. 6 от ЗКИР. На основание чл. 149, ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), настоящата Заповед подлежи на оспорване в 14-дневен срок чрез Община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.
  гр. Стрелча
  03.04.2019 г.
 • ОТЧЕТ за 2018 г.
  В изпълнение на чл. 71  от   НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА НАМАЛЕНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЦЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПО АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ
 • С П И С Ъ К
  на жители на община  Стрелча
  за закупуване по минимални цени на дървесина на корен от горските територии и чл. 18, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и ползване на дървесина, добита извън горски територии на Община Стрелча, определени с решение на Комисия,
  назначена със Заповед № 136/01.03.2019 г. на Кмета на Община Стрелча,
  съгласно Протокол от 13.03.2019 г.,утвърден от Кмета на Община Стрелча
 • Заповед №173/19.032019г.
 • СЪОБЩЕНИЕ № 7/20.03.2019 г.
           На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  съобщаваме, че е изработен на проект за изменение на ПУП-ПР/план за регулация/  на град Стрелча  в обхват: УПИ ХІІІ-озеленяване в кв. 121 и част от улица Vклас –западен обход от о.т. 601 до о.т. 606, като  за сметка на тях се създава нов у.п.и. ХІІІ-за производствена дейност и услуги.
    Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата
  на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.
         На основание чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
  Приложение: ПУП-ПР.
  За справки: тел 03532/20-20, в. 120
   ПУП - ПАЛН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   /публикувано на 20.03.2019г./
 • ОБЯВА
  Агенцията по заетостта и Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на основание чл.10, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта провеждат проучване за потребностите от работна сила на работодателите, което е определящо за политиката и за професионалното образование и насърчаване на заетостта в област Пазарджик и страната.
      В тази връзка Агенцията по заетостта отправя покана до всички работодатели от община Стрелча да попълнят електронен анкетен формуляр  до 22.03.2019 г. Попълването на формуляра отнема не повече от 15 минути на следния линк:
    http://survey.az.government.bg/index.php/436713
   
      При необходимост от допълнителна информация или съдействие, може да се обръщате към Дирекция „Бюро по труда“ - Панагюрище и на телефон/и: 0357 6 40 45, 0357 6 35 54, 0882 82 52 72 и 0879 00 47 79.
      Разчитаме на Вашата отзивчивост и благодарим предварително за отделеното време и ангажираност.
 • Уведомление за инвестиционно предложение
 • ОБЯВА
  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ
  Предвид изискванията на чл. 4, ал 2 от Наредбата за извършване на ОВОС, уведомяваме Ви, че
  ОБЩИНА СТРЕЛЧА ИМА СЛЕДНОТО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  За ОБЕКТ: „Реновиране и прилагане мерки по Енергийна ефективност на         Народно читалище „Просвещение - 1871“- Етап 1 и Етап 2 от стоителството“  /публикувано на 15.03.2019г./
 • 14/03/2019         Община Стрелча, съобщава, че в ДВ бр. 21 от 12.03.2019 г. е публикувано Решение № 612/05.02.2019 г. на Общински съвет гр. Стрелча за одобряване на ПУП /Подробен устройствен план/ – ПРЗ /План за регулация и застрояване/ на ПИ 000008, местността „Вълк“, землището на гр. Стрелча и създаване на Вилна зона „Вълк“.
           Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.
    На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в  „Държавен
  вестник”, решението подлежи на  обжалване от заинтересуваните лица чрез Община Стрелча пред Административен съд – Пазарджик.
          За справка: тел. 03532/20-20, в.  120 – техническа служба
ПУП за застрояване Вилна зона „Вълк“, гр. Стрелча
изтегли >>>
Кадастрален и регулационен план Вилна зона „Вълк“, гр. Стрелча М1:500
изтегли>>>
 
 • 06/03/2019 Заповед, относно забрана паленето на автомобилни гуми, пластмаси и използването на запалителни течности за разпалване на огъня и поддържане горенето на огньовете направени по повод празник "Сирни заговезни"
 • 05/03/2019 Община Стрелча съобщава на всички заинтересовани лица, че информацията по Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно – охранителна зона (СОЗ) - подземни води около каптиран „Изворите, находящ се в с. Свобода, община Стрелча, за питейно – битово водоснабдяване на с. Свобода, с. Смилец и с. Блатница, община Стрелча, област Пазарджик, се намира в стая 13, Община Стрелча и в офиса на Басейнова дирекция „ИБР” – Пловдив, ул. „Янко Сакъзов” №35, ет. 3, стая 37.
 • 01/03/2019 ОБЯВЛЕНИЕ:ОБЩИНА СТРЕЛЧА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЖЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС, УВЕДОМЯВА ЛИЦАТА: РУСЕ СТОЯНОВ ЙОВЧЕВ; СТОЯН ГЕОРГИЕВ ПЛАЧКОВ ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс УВЕДОМЯВА ЛИЦАТА: Русе Стоянов Йовчев, адрес: ул. „Георги Кирков” №70, ет.6, ап.15, гр. Пловдив Стоян Георгиев Плачков, адрес: ул. „Бугариево” №45, ет.3, ап.7, гр. Пловдив Ненамерени на адрес, ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТРЕЛЧА,  на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересованите лица,      че на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщаваме, че със Заповед  № 74/ 01.02.2019г. на Кмета на община Стрелча е  одобрен  Проект за частично изменение на Подробен  устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване/ПРЗ/  на с. Смилец, община Стрелча, за ПИ 171 в кв.13 по плана на с. Смилец, община Стрелча, област Пазарджик с цел обособяване на УПИ ХІІІ-171 и УПИ ХVІІІ-171, като се измени улична и дворищна регулация и мине по имотни граници с ПИ 179; ПИ 180 и ПИ 170, съгласно приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта. Съгласно чл.129, ал.5 от ЗУТ, проект е публикуван на интернет страницата на община Стрелча.  Същият се намира в сградата на Общинска администрация – Стрелча, пл.”Дружба” №2, ет.2 , ст. 5 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Заповедта  подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея чрез община Стрелча пред Административен съд  град  Пазарджик.                              
 • 28/02/2019 Община Стрелча съобщава на собствениците / ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, желаещи да наемат за индивидуално ползване пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд, че от 1 март 2019 г. се приемат заявления по образец за стопанската 2019-2020 година. Краен срок за подаване на Заявленията: 11.03.2019г. Телефон за връзка: 03532/20-20 вътр. 110   Приложения
 • 26/02/2019 О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 13.05.2019 г. до 21.05.2019 г.,във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Плевен, Шумен, Благоевград, Враца, Сливен, Асеновград, Мусачево, Смолян и Пловдив
 • 25/02/2019 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалниякодекс (АПК), във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ  уведомява лицата:
  1. Бойка Ангелова Лулчева, гр. Пловдив, ул. „Герлово” №  6;
  2. Мария Илкова Ковачева, гр. Пазарджик, ул. „Кочо Честименски“ № 41;
  3. Тонка Бойчева Каракашева, гр. Пловдив, ул. „Месемврия“ № 7, вх. Б, ет. 3, ап. 9, че със Заповед № 73/30.01.2019 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект на  ПУП- ПРЗ/план за регулация и застрояване/  на УПИ ІІ-6, „Площадка за съхранение на суровина“ във връзка с промяна на предназначението на П.И. 031006 в местността „Орела“, землището на гр. Стрелча, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта. Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.   Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.   За справки: тел 03532/20-20, в. 120
 • 20/02/2019 Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр.Пазарджик за ползване на полски пътища 
 • 18/02/2019 Заповед за забрана пашата на селскостопански животни през 2019г.  в горски територии в отдели и подотдели на териториалния обхват на община Стрелча по землища
 • 05/02/2019  СЪОБЩЕНИЕ № 5/04.02.2019г. На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщаваме, че със Заповед  № 74/ 01.02.2019г. на Кмета на община Стрелча е  одобрен  Проект за частично изменение на Подробен  устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване/ПРЗ/  на с. Смилец, община Стрелча, за ПИ 171 в кв.13 по плана на с. Смилец, община Стрелча, област Пазарджик с цел обособяване на УПИ ХІІІ-171 и УПИ ХVІІІ-171, като се измени улична и дворищна регулация и мине по имотни граници с ПИ 179; ПИ 180 и ПИ 170, съгласно приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част от заповедта. Съгласно чл.129, ал.5 от ЗУТ, проект е публикуван на интернет страницата на община Стрелча.  Същият се намира в сградата на Общинска администрация – Стрелча, пл.”Дружба” №2, ет.2 , ст. 5 и може да се прегледа от заинтересованите лица.  Заповедта  подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея чрез община Стрелча пред Административен съд  град  Пазарджик.     За справки: тел. 03532/20-20, в.120   ПУП    Скица
 • 05/02/2019 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча,  на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ,  съобщава, че със Заповед № 76/05.02.2019 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за изменение на ПУП /подробен устройствен план/ - ПР /план за дворищна регулация/   на град  Стрелча, одобрен със заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г.  за УПИ ХІІ-1477 и УПИ ХІ-1477 в кв. 80, като  същите се преотредят в УПИ ХІІ-2507 и УПИ ХІ – 2508, за новообразуваните ПИ № 2507 и ПИ № 2508, а новата дворищна регулация минава по имотната граница  на ПИ № 2507 и ПИ № 2508, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта.  Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.  Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.     ПУП
 • 04/02/2019 ОБЩИНА СТРЕЛЧА има следното инвестиционно ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „Ремонт на градска минерална баня в гр. Стрелча и изграждане на многофункционален балнеоложки комплекс”  
 • 31/01/2019 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ,  съобщава, че със Заповед № 73/30.01.2019 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект на  ПУП- ПРЗ/план за регулация и застрояване/  на УПИ ІІ-6, „Площадка за съхранение на суровина“ във връзка с промяна на предназначението на П.И. 031006 в местността „Орела“, землището на гр. Стрелча, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта. Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица. Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.    Скица   ПУП
 • 21/01/2019 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалниякодекс (АПК), във връзка с чл. 150, ал. 3 от ЗУТ  уведомява лицата:
  1. Донка Иванова Илиева, гр. Стрелча, обл. Пазарджик ул. „Рила” №  7;
  2. Бойчо Яков Бойчев, гр. Пазарджик, ул. „Георги Бенковски“ № 113, ет. 1, ап. 2;
  3. Ганка Цветкова Такучева, гр. Пловдив, ул. „Данаил Юруков“ № 10;
  4. Лалка Йовкова Спасова, гр. Пловдив, ул. „Ален мак“ № 2, ет. 9, ап. 70;
  5. Иван Йовков Такучев, гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“ № 115, вх. Б, ет. 1, ап. 1,
  че е одобрен КПИИ /Комплексен проект за инвестиционна инициатива/ по части на проекта: ПУП-ПРЗ  за обект: „Котелно и компресорно” в УПИ V-11, За производствена дейност, поземлен имот 088011, местност „Радин дол“, землището на гр. Стрелча, а именно:
  1.  Със заповед № 1160/19.12.2018 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен
  проект на ПУП /подробен устройствен план/ - ПР /план за регулация и застрояване/ на УПИ V-11, За производствена дейност, п.и. 088011, местност „Радин дол, землището на гр. Стрелча
  1. Одобрен Технически инвестиционен проект от Главния архитект на Община
  Стрелча и издадено Разрешение за строеж № 50/12.12.2018 г. за: „Котелно и компресорно” в УПИ V-11, За производствена дейност, местност „Радин дол“, землището на гр. Стрелча.  На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, одобрения проект е публикуван на интернет страницата на община Стрелча. Същият се намира в сградата на общинска администрация, етаж ІІ, стая № 5 и може за бъде разгледан от заинтересуваните лица        Проекта може да бъде оспорван в 14 дневен срок от съобщаването му  на заинтересованите лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик. За справки: тел 03532/20-20, в. 120    
 • 17/01/2019 Информация, относно обществена трапезария по процедура „Осигуряване на топъл обяд 2016 – 2020 г.
 • 15/01/2019 Заповед № 28 от 15.01.2019г. за прекратяване категорията на туристически обект
 • 15/01/2019 СЪОБЩЕНИЕ № 3 /15.01.2019г. Съобщавам  Ви, че със Заповед  № 15/ 11.01..2019г. на кмета на община Стрелча е  одобрен  Проект за частично изменение на Подробен  устройствен план /ПУП-ПРЗ/ план за регулация и застрояване на с. Смилец, община Стрелча, за УПИ ХV-134 в кв.11, с цел обособяване на два броя УПИ и запазването им за жилищно строителство, като се измени улична регулация и мине по имотни граници с улица с о.т. 48-о.т.62 и улица от о.т.62-о.т.63. На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ, проект за частично изменение на Подробен  устройствен план /ПУП-ПРЗ/ план за регулация и застрояване на с. Смилец, община Стрелча, за УПИ ХV-134 в кв.11, с цел обособяване на два броя УПИ и запазването им за жилищно строителство, като се измени улична регулация и мине по имотни граници с улица с о.т. 48-о.т.62 и улица от о.т.62-о.т.63 е побликуван на интернет страницата на община Стрелча. Проектът се намира в Общинска администрация – Стрелча, пл.”Дружба” №2, ет.2 , ст. 5 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Заповедта  подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея пред Административен съд – Пазарджик.     За справка: тел. 03532/20-20, в.120    ПУП Скица
 • 10/01/2019 ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалниякодекс (АПК), във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  уведомява лицата:
  1. Бойка Ангелова Лулчева, гр. Пловдив, ул. „Герлово” №  6;
  2. Мария Илкова Ковачева, гр. Пазарджик, ул. „Кочо Честименски“ № 41;
  3. Стойна Динчева Гагова, гр. Стрелча, обл. Пазарджик, ул. „Стара планина“ № 11;
  4. Панка Динчева Христева, гр. Пловдив, ул. „Калофер“ № 7,
  че е изработен проект на  ПУП- ПРЗ/план за регулация и застрояване/  на ПИ 031006 в местността „Орела”, землището на гр. Стрелча, във връзка с  промяна предназначението на земеделска земя с НТП „нива“ за изграждане на обект: „Площадка за съхранение на суровина“. Съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.На основание чл. 128, ал. 5 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14 - дневен срок от съобщаването му, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.  За справки: тел 03532/20-20, в. 120  Дата 10.01.2019 г.
 • 10/01/2019 О Б Я В Л Е Н И Е Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ,  съобщава, че със Заповед № 12/10.01.2019 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект на  ПУП- ПРЗ/план за регулация и застрояване/  на УПИ І-5, „Площадка за съхранение на суровина“ във връзка с промяна на предназначението на П.И. 031005 в местността „Орела“, землището на гр. Стрелча, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта.  Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.       За справки: тел 03532/20-20, в. 120    Дата: 10.01.2019 г.  ПУП  ПУП1
 • 10/01/2019 О Б Я В Л Е Н И Е   Община Стрелча, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ,  съобщава, че със Заповед № 11/10.01.2019 г. на Кмета на Община Стрелча е одобрен проект за изменение на ПУП /подробен устройствен план/ - ПР /план за регулация/   на град  Стрелча, одобрен със заповед № 138/05.07.1993 г.  за УПИ ІІ-общ., за търговия и услуги в кв. 37, като  същия се преотреди в УПИ ІІ-2506, „търговия и услуги“ за новообразувания ПИ № 2506, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта. Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.   Заповедта може да бъде оспорвана в 14 дневен срок от съобщаването и  на заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.   За справки: тел 03532/20-20, в. 120       Дата: 10.01.2019 г.    ПУП
 • 10/01/2019 ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СТРЕЛЧА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЖЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС, УВЕДОМЯВА ЛИЦАТА: РУСЕ СТОЯНОВ ЙОВЧЕВ; ИВАН ГЕОРГИЕВ ПЛАЧКОВ; СТОЯН ГЕОРГИЕВ ПЛАЧКОВ; ДИНЧО РУСЕВ ЙОВЧЕВ И  „КЕХАЙОВ-КСК”ЕООД ОБЯВЛЕНИЕ Община Стрелча, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс УВЕДОМЯВА ЛИЦАТА: Русе Стоянов Йовчев, адрес: ул. „Георги Кирков” №70, ет.6, ап.15, гр. Пловдив Иван Георгиев Плачков, адрес: ул. „Неофит Бозвели” №28, гр. Пловдив Стоян Георгиев Плачков, адрес: ул. „Бугариево” №45, ет.3, ап.7, гр. Пловдив Динчо Русев Йовчев, адрес:ж.к. „Люлин” №10, вх.А, ет.6, ап.16, гр. София „КЕХАЙОВ-КСК” ЕООД, адрес: бул. „6-ти Септември” №152, гр. Пловдив  Ненамерени на адрес, ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТРЕЛЧА,  на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересованите лица, че е внесен за процедиране  изработен Проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/- изменение на план за регулация и застрояване  /ПРЗ / на  ПИ 171 в кв.13 по плана на с. Смилец, община Стрелча, област Пазарджик с цел обособяване на УПИ ХІІІ-171 и УПИ ХVІІІ-171, като се измени улична и дворищна регулация и мине по имотни граници с ПИ 179; ПИ 180 и ПИ 170. На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ проекта е публикуван на интернет  на общината.  Същият се намира в сградата на общинска администрация с адрес: гр. Стрелча, пл. Дружба №2, ет.2, ст.5 и може да бъде прегледан от заинтересованите лица.На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в  14-дневен срок  от обявлението, заинтересованите лица могат да  направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.     За справка: тел. 03532/20-20, в.120
 •  02/01/2019 ПОКАНА за публично обсъждане на проекта на бюджет 2019 г. на община Стрелча       
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.