+ A | - a | A
· ОУП
ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

 • 17.05.2024 Община Стрелча Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ общинска собственост при следните условия:
  1.Наименование на движимата вещ, обект на търга:
  Специален автомобил Мерцедес 309 Д
 • щракни тук   (docx)
 • 13.05.2024 Община Стрелча Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот:
 • 1.1. ПИ№2 в кв.1 попадащ в УПИ І-Складова база на ПТТ по плана на с. Смилец с обща площ от 4800,00кв.м. ведно с построените в него: Масивна сграда със застроена площ от 360,00кв.м. 
 • Двуетажна масивна сграда с разгъната застроена площ от 484,00кв.м. 
 • Масивна сграда със застроена площ от 216,00кв.м.      щракни тук   (docx)
 • 13.05.2024 Община Стрелча Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок 10 /десет/ години на поземлени имоти – частна общинска собственост, представляващи ниви, намиращи се в землището на гр. Стрелча, община  Стрелча, съгласно утвърдена тръжна документация за участие и провеждане на търга, при следните условия     щракни тук   (docx)
 • 15.04.2024 Община Стрелча обявява Публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем имот – общинска собственост, намиращ се в гр. Стрелча  община Стрелча за  срок от 5 /пет/ години съгласно утвърдена тръжна документация за участие и провеждане на търга, при следните условия:     щракни тук   (docx)
 • 15.04.2024 Община Стрелча обявява Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок 10 /десет/ години на поземлени имоти – частна общинска собственост, представляващи ниви, намиращи се в землището на с. Дюлево, община  Стрелча, съгласно утвърдена тръжна документация за участие и провеждане на търга, при следните условия     щракни тук   (docx)
 • 02.04.2024 г. ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР”   щракни ТУК  (docx)
  Документи: Приложение - заявление за участие в конкурс  щракни ТУК  (docx)
  Декларация   щракни ТУК  (docx)
 • Заповед №359/16.04.2024 г. относно прекратяване на процедурата щракни ТУК  (pdf)
 • 18.03.2024 Община Стрелча обявява Публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем за  срок 10 /десет/ години, на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ нива, намираща се в землището на гр. Стрелча, община Стрелча, съгласно утвърдена тръжна документация за участие и провеждане на търга, при следните условия:     щракни тук   (docx)
 • 18.03.2024 Община Стрелча обявява Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ общинска собственост при следните условия    щракни тук   (docx)
 • 20.02.2024 Община Стрелча обявява Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок 5 /пет/ години на поземлени имоти – частна общинска собственост, представляващи ниви, намиращи се в землището на гр. Стрелча, община  Стрелча, съгласно утвърдена тръжна документация за участие и провеждане на търга, при следните условия     щракни тук   (docx)
 • 16.01.2024 г. Община Стрелча обявява Публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем на имот – общинска собственост, намиращ се в гр. Стрелча  община Стрелча за  срок от 5 /пет/ години съгласно утвърдена тръжна документация за участие и провеждане на търга, при следните условия 
  ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ (docx)
 • 03.01.2024 г. Община Стрелча обявява Публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем на имот – общинска собственост, намиращ се в гр. Стрелча  община Стрелча за  срок от 2 /две/ години съгласно утвърдена тръжна документация за участие и провеждане на търга, при следните условия
 • ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ (doc)
 • 03.01.2024 г. Община Стрелча обявява Публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем за  срок 10 /десет/ години, на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ нива, намираща се в землището на гр. Стрелча, община Стрелча, съгласно утвърдена тръжна документация за участие и провеждане на търга, при следните условия
 • ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ (doc)
 • 31.10.2023 г. ОБЯВЯВА  Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок 10 /десет/ години на поземлени имоти – частна общинска собственост, представляващи ниви, намиращи се в землищата на гр. Стрелча и с. Дюлево, община  Стрелча, съгласно утвърдена тръжна документация за участие и провеждане на търга, при следните условия
 • 31.10.2023 г. ОБЯВЯВА  Публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем на имот – общинска собственост, намиращ се в гр. Стрелча  община Стрелча за  срок от 2 /две/ години съгласно утвърдена тръжна документация за участие и провеждане на търга, при следните условия
 • 19.09.2023 г. ОБЯВЯВА  Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните  имоти:
  1.ПИ№2 в кв.1 попадащ в УПИ І-Складова база на ПТТ по плана на с.Смилец с обща площ от 4800,00кв.м.
  2.УПИ I-общ. в кв.2 по плана на с. Блатница, община Стрелча, с обща площ 739 кв.м.
 • 15.08.2023 г. ОБЯВЯВА  Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок 10 /десет/ години на поземлени имоти – частна общинска собственост, представляващи ниви, намиращи се в землищата на гр. Стрелча и с. Смилец, община  Стрелча, съгласно утвърдена тръжна документация за участие и провеждане на търга, при следните условия
 • 15.08.2023 г. ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок 10 /десет/ години на имот –изоставена нива в едно със селскостопанска сграда, частна общинска собственост в землището на гр. Стрелча, община Стрелча, съгласно утвърдена тръжна документация за участие и провеждане на търга, при следните условия
 • 18.07.2023 г. ОБЯВЯВА   Публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем за  срок 10 /десет/ години, на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ нива, намираща се в землището на с. Свобода, община Стрелча, съгласно утвърдена тръжна документация за участие и провеждане на търга, при следните условия
 • 07.07.2023 г. ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за стопанската 2023/2024г. на поземлени имоти – частна общинска собственост, представляващи ливади, намиращи се в землището на гр.Стрелча, община Стрелча, в който се допускат до участие собственици на пасищни селскостопански животни, по ред, определен в ППЗСПЗЗ. Договорът със спечелилият участник  да се сключи за стопанската 2023/2024г.
 • 13.06.2023 г. ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок 10 /десет/ години на поземлени имоти – частна общинска собственост, представляващи овощни градини, намиращи се в землището на гр. Стрелча, община  Стрелча, съгласно утвърдена тръжна документация за участие и провеждане на търга, при следните условия
 • 13.06.2023 г. ОБЯВЯВА Публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем на имот – общинска собственост, намиращи се в гр. Стрелча,  община Стрелча за  срок от 1 /една/ година съгласно утвърдена тръжна документация за участие и провеждане на търга, при следните условия
 • 13.06.2023 г. ОБЯВЯВА  Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният   имот
 • 25.05.2023 г. ОБЯВЯВА  Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните имоти
 • 25.05.2023 г. ОБЯВЯВА Публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем имот – общинска собственост, намиращ се в гр. Стрелча  община Стрелча за  срок от 5 /пет/ години
 • 18.04.2023  ОБЯВЯВА  Публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем за  срок 10 /десет/ години, на поземлени имоти – частна общинска собственост, представляващи ниви, намиращи се в землището на гр. Стрелча
 • 14.03.2023 г. ОБЯВЯВА Публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем за  срок 10 /десет/ години, на поземлени имоти – частна общинска собственост, представляващи ниви, намиращи се в землищата на гр. Стрелча и с. Блатница, община  Стрелча
 • 14.03.2023 г. ОБЯВЯВА Публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем имот – общинска собственост, намиращ се в гр. Стрелча  община Стрелча за  срок от 5 /пет/ години
 • 14.03.2023 г. ОБЯВЯВА Публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем на имот – общинска собственост, намиращ се в гр. Стрелча  община Стрелча за  срок от 5 /пет/ години
 • 16.02.2023 г. ОБЯВЯВА Публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем имот – общинска собственост, намиращ се в гр. Стрелча  община Стрелча за  срок от 5 /пет/ години
 • 16.02.2023 г. ОБЯВЯВА  Публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем за  срок 10 /десет/ години, на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ нива, намираща се в землището на гр. Стрелча
 • 17.01.2023 г. ОБЯВЯВА  Публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем за  срок 10 /десет/ години, на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ нива
 
 • 16.11.2022 г. ОБЯВЯВА  Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот
 • 16.11.2022 г. ОБЯВЯВА Публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем за  срок 10 /десет/ години, на поземлени имоти – частна общинска собственост, представляващи ниви, намиращи се в землището на гр. Стрелча
 • 16.11.2022 г.  ОБЯВЯВА  Публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем имот – общинска собственост, намиращ се в гр. Стрелча  община Стрелча за  срок от 5 /пет/ години помещение с площ от 20 кв.м
 • 02.11.2022 г. ОБЯВЯВА Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти
 • 05.10.2022 г. ОБЯВЯВА Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот
 • 05.10.2022 г. ОБЯВЯВА Публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем имоти – общинска собственост, намиращ се в с. Дюлево  община Стрелча за  срок от 5 /пет/ години
 • 05.10.2022 г. ОБЯВЯВА публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем за  срок 10 /десет/ години, на поземлени имоти – частна общинска собственост, представляващи ниви и овощни градини, намиращи се в землището на гр. Стрелча
 • 16.09.2022 г. ОБЯВЯВА за публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем имоти – общинска собственост, намиращ се в с. Дюлево, с. Свобода, с. Блатница,   община Стрелча
 • 17.08.2022г. Обява за Публичен търг  с тайно наддаване за отдаване  под наем за  срок 10 /десет/ години, на поземлени имоти – частна общинска собственост, представляващи ниви, намиращи се в землището на гр. Стрелча
  Обява за отдаване под  наем без публичен търг или публично оповестен конкурс за срок от  една стопанска година на земеделски земи - маломерни имоти
  Обява за публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните имоти:
 • 10.08.2022г. Общинска администрация - Стрелча обявява ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №2022
  от Общински горски територии на 26.08.2022 г. от 10.00 ч. в сградата на администрацията.
  Заповед, Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4, Приложение 5, Приложение 6, Условия
 • 07.07.2022г. ОБЯВА за публичен търг  с тайно наддаване за отдаване под наем за стопанската 2022/2023г. на поземлени имоти –общинска собственост, представляващи свободни пасища, мери и ливади
  Приложения за: гр. Стрелча, с. Дюлево, с. Смилец, с. Блатница и с. Свобода
 • 07.07.2022г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС за длъжността „Финансов контрольор”. Списък на допуснати кандидатиСЪОБЩЕНИЕ за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса за длъжността „Финансов контрольор към община Стрелча“ ; Система за определяне на резултатите; Класиране
 • 19.05.2022г. Обява за открита процедура за провеждане на публичен  търг  с тайно наддаване за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията  на  водоем- публична общинска собственост, чрез предоставянето му  под наем за срок  10 /десет/ години,
 
 
 
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.