+ A | - a | A
· ОУП
ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП

 
 
19/03/2021
Избор на изпълнител за „Инженеринг - проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор за обект: Благоустрояване на ул. „Независимост“ от о.т. 394 до о.т. 321; ул. „Марко Нешев“ от о.т. 395 до о.т. 408“; ул. „Пенчо Генов“ от о.т. 394 до о.т. 388“; ул. „Бойчо Ханджиев“ от о.т. 409 до о.т. 380; ул. „Димчо Дебелянов“ от о.т. 381 до о.т. 386 и ул. „Христо Ботев“ от о.т. 324 до о.т. 401 в град Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик“.
Оферта - Приложение №1; Техническа спецификация; Индикативно ценово предложение - Приложение №2; Покана за пазарни консултации по чл.44 от ЗОП
19/02/2021
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Стрелча за определяне на актуалната прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на доставка и монтаж на оборудване за обект: „Изграждане и оборудване на Туристически информационен център – гр. Стрелча“ УВЕДОМЛЕНИЕТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ; ПРИЛОЖЕНИЕ №1
 12/06/2020
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти, на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОПс предмет: „Избор за изпълнител за упражняване на строителен надзор  и инвеститорски контрол при изпълнение на СМР на обект: „Спешни и неотложни аварийно-възстановителни работи по възстановяване на улично платно и направа на подпорни стени и нов водосток на ул.“20-ти април“ – гр.Стрелча“  12/06/2020 Информация  12/06/2020 Обява  12/06/2020 Документация   12/06/2020 Образци  12/06/2020 Проект на договор  22/06/2020 Информация за удължаване на срока   14/07/2020 Протокол  13/08/2020 Договор
 12/06/2020
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти, на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОПс предмет: „Избор за изпълнител за упражняване на строителен надзор  и инвеститорски контрол при изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на покрива на физкултурен салон на СУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Стрелча, община Стрелча“  12/06/2020 Информация  12/06/2020 Обява 12/06/2020 Документация  12/06/2020 Образци  12/06/2020  Проект на договор  22/06/2020 Информация за удължаване на срока  14/07/2020  Протокол  13/08/2020 Договор
11/06/2020
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти, на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Избор за изпълнител за упражняване на строителен надзор  и инвеститорски контрол при изпълнение на СМР на обект: „Благоустрояване на ул. "Стрелец" от о.т. 121 до о.т. 225“, гр. Стрелча“ 11/06/2020 Информация   11/06/2020 Обява  11/06/2020 Документация  11/06/2020 Образци  11/06/2020 Проект на договор  23/06/2020 Информация за удължаване на срока  15/07/2020 Протокол  13/08/2020 Договор
11/06/2020
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за изпълнение на обект: Спешни и неотложни аварийно-възстановителни работи по възстановяване на улично платно и направа на подпорни стени и нов водосток на ул.“20-ти април“ – гр.Стрелча"  11/06/2020 Решение   11/06/2020  Обявление  11/06/2020 Документация  11/06/2020 Образци   11/06/2020 Технически проект   24/06/2020 Протокол  03/09/2020 Съобщение   15/09/2020 ПPOTOKOЛ пo чл.54, ал 12 от ППЗОП  15/09/2020 Протокол по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП;  15/09/2020 Решение; 05/05/2021 Договор ; Обявление 19/11/2021 Допълнително споразумение; 16/03/2022 Обявление за приключване на договор
05/06/2020
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Стрелча за определяне на актуалната прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: "Ремонтно възстановителни работи на яз. Калаващица, община Стрелча 05/06/2020 Обява   05/06/2020 Оферта  05/06/2020 Ценово предложение  05/06/2020 КСС   22/06/2020 Протокол
05/06/2020
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Стрелча за определяне на актуалната прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: "Основен ремонт на покрива на физкултурен салон на СУ "Св.св. Кирил и Методий", гр. Стрелча, община Стрелча 05/06/2020 Обява  05/06/2020 Оферта  05/06/2020 Ценово предложение 05/06/2020 КСС  26/06/2020 Протокол
05/06/2020
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж  гр.Стрелча” и  осигуряване на  „Топъл обяд” по Програма „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020“ по обособени позиции: Обособена позиция №1 - „Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж  гр.Стрелча” и Обособена позиция №2 - "Доставка на хранителни продукти за изпълнение на Проект „Целево подпомагане  с топъл обяд в община Стрелча“  05/06/2020 Обявление  05/06/2020 Решение  05/06/2020 Документация  05/06/2020 Образци  05/06/2020 Проект на договор 10/07/2020 Протокол 10/07/2020 Решение  28/07/2020 Договор - Обособена позиция 1  28/07/2020 Договор - Обособена позиция 2   31/07/2020 Обявление за възложена поръчка
Обявление за приключване на Договор за обществена поръчка
05/10/2021 Анекс 1 към договор Д-122/27.07.2020; 13/10/2021 Обявление за изменение; 01/02/2022 Обявление за приключване на договор;
30/04/2020
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Стрелча за определяне на актуалната прогнозна стойност към датата на откриване на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Спешни и неотложни аварийно-възстановителни работи по възстановяване на улично платно и направа на подпорни стени и нов водосток на ул.“20-ти април“ – гр.Стрелча“  30/04/2020 Обява   30/04/2020 Оферта   30/04/2020  Ценово предложение   30/04/2020 Проект  30/04/2020 КСС  21/05/2020 Протокол 
 22/04/2020
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти, на основание чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Инженеринг за изпълнение на обект: „Благоустрояване на ул. "Стрелец" от о.т. 121 до о.т. 225“, гр. Стрелча"  22/04/2020 Информация    22/04/2020 Обява   22/04/2020 Документация    22/04/2020 Приложение 1 - Техническо задание  22/04/2020 Образци   22/04/2020 Проект на договор  03/06/2020  Протокол   16/06/2020 Съобщение до "Бабачев консулт" ЕООД - участник    18/08/2020  Договор
20/02/2020
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на ДГ „Д-р Стайко Стайков", ведно с прилежащо дворно пространство в гр. Стрелча, община Стрелча по обособени позиции" 20/02/2020 Обявление АОП    20/02/2020 Решение АОП  20/02/2020 Документация  20/02/2020 Образци  20/02/2020 ССИ  20/02/2020 Проект на договор 20/02/2020 Инвестиционен проект  20/02/2020 Пазарни консултации   24/02/2020 Разяснение 1  28/02/2020 Разяснение  04/03/2020 Разяснение 3    05/03/2020 Разяснение 4   06/03/2020 Разяснение 5  22/04/2020 Протокол   22/04/2020  Доклад 22/04/2020 Решение     17/06/2020 Договор - Обособена позиция 1  17/06/2020 Договор - Обособена позиция 2  17/06/2020 Договор - Обособена позиция 3  17/06/2020 Договор - Обособена позиция 4    17/06/2020 Обявление за възложена поръчка; Доп. споразумение №1 с №Д-182 от 15.10.2020г.Доп.споразумение №135 от 16.04.2021г.към Договор за Обособена позиция №4; Доп.споразумение №Д-136 от 16.04.2021г.към договор за Обособена позиция №1; Доп.спор. №137 от 16.04.2021г. към Договор за Обособена позиция №2;   Доп.споразумение №Д-156 от 28.04.2021г.; Доп.споразумение №157 от 28.04.2021г. Доп.споразумение №Д-158 от 28.04.2021г.; Доп.споразумение №159 от 28.04.2021г.;
Обявление за приключване на договор Обособена позиция №1
Обявление за приключване на договор Обособена позиция №2
Обявление за приключване на договор Обособена позиция №3
Обявление за приключване на договор Обособена позиция №4
03/02/2020
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез публикуване на обява за събиране на оферти за поръчка с предмет: „Закупуване, доставка  и монтаж на оборудване на съблекални, кабинети и стадион на обект: Ремонт и реконструкция на съществуваща масивна сграда – съблекалня, външни скамейки и сенна конструкция към стадион, находящ се в УПИ –ІІІ, кв. 85, гр. Стрелча”  03/02/2020 Информация  03/02/2020 Обява  03/02/2020 Документация  03/02/2020  Образци  07/02/2020 Разяснения   28/02/2020 Протокол  24/04/2020 Договор
10/01/2020
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП чрез публикуване на обява за събиране на оферти за поръчка с предмет: “Изграждане на спортна площадка и прилежаща инфраструктура на територията на гр. Стрелча, общ. Стрелча” 10/01/2020 Информация  10/01/2020 Обява  10/01/2020 Документация  10/01/2020 Образци  10/01/2020 Проект  16/01/2020 Разяснение 14/02/2020 Протокол    31/03/2020  Договор
10/01/2020
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез публикуване на обява за събиране на оферти за поръчка с предмет: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Благоустрояване на улична мрежа в гр. Стрелча, община Стрелча “ 10/01/2020 Информация  10/01/2020 Обява  10/01/2020 Документация  10/01/2020 Техническа спецификация  10/01/2020 Образци 14/02/2020 Протокол   26/03/2020 Договор
06/12/2019
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Стрелча за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет:„Закупуване и доставка на оборудване на съблекални, кабинети и стадион на обект: Ремонт и реконструкция на съществуваща масивна сграда – съблекалня, външни скамейки и сенна конструкция към стадион, находящ се в УПИ –ІІІ, кв. 85, гр. Стрелча”   06/12/2019 Покана   06/12/2019 Приложение 1-Оферта  06/12/2019 Приложение 2-КСС   06/12/2019 Приложение 3-Техническа спецификация  17/12/2019 Протокол 
04/12/2019
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на услуга с предмет: „Избор на застрахователна компания за сключване на Групова застраховка „Живот за преживяване на определен срок" 04/12/2019 Информация 04/12/2019 Обява  04/12/2019 Указания  04/12/2019 Рамково споразумение  04/12/2019 ЕЕДОП 04/12/2019 Ценово предложение  19/12/2020 Протокол  26/03/2020 Договор
27/11/2019
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на течни горива за отопление на сградата на Общинска администрация гр. Стрелча - зареждане от цистерна и доставка на течни горива за МПС, собственост на Община Стрелча и ОП „БКС и ОИ” гр. Стрелча”  27/11/2019 Обявление  27/11/2019 Решение  27/11/2019 Документация 27/11/2019 Образци  27/11/2019 Проект на договор   20/12/2019 Протокол  20/12/2019 Доклад   20/12/2019 Решение  06/02/2020  Договор Приложения  06/02/2020 Обявление за възложена поръчка
 
Обявление за приключване на Договор за обществена поръчка
30/09/2019
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Стрелча за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет:„Закупуване и доставка на оборудване на съблекални, кабинети и стадион на обект: Ремонт и реконструкция на съществуваща масивна сграда – съблекалня, външни скамейки и сенна конструкция към стадион, находящ се в УПИ –ІІІ, кв. 85, гр. Стрелча”  Покана    Приложение 1-Оферта   Приложение 2-КСС   Приложение 3-Техническа спецификация
 12/09/2019
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Благоустрояване на улична мрежа в гр. Стрелча, община Стрелча“ 12/09/2019 Обявление  12/09/2019 Решение 12/09/2019 Документация  12/09/2019 Образци  12/09/2019 Проект 12/09/2019 Техническа спецификация 12/09/2019 ССИ   21/10/2019 Съобщение  18/11/2019 Протокол № 1    18/11/2019 Протокол № 2  18/11/2019 Протокол № 3   18/11/2019 Доклад   18/11/2019 Решение   08/01/2020 Договор  Приложения  09/01/2020 Обявление за възложена поръчка18/03/2021 Обявление за приключване на договор
27/08/2019
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: “Изграждане на спортна площадка и прилежаща инфраструктура на територията на гр. Стрелча, общ. Стрелча”  27/08/2019 Информация27/08/2019 Обява, 27/08/2019 Документация, 27/08/2019 Образци, 27/08/2019 Инвестиционен проект    10/09/2019 Информация за удължаване на срока  15/10/2019  Съобщение за прекратяване
 19/08/2019
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:„Зимно поддържане през зимен сезон 2019/2020г. на уличната мрежа в населените места на община Стрелча (гр. Стрелча, с. Дюлево, с. Смилец, с. Блатница, с. Свобода), общинска пътна мрежа на община Стрелча и участъците от републиканската пътна мрежа преминаващи през град Стрелча” 19/08/2019 Обява 19/08/2019 Информация 19/08/2019 Техническа спецификация 19/08/2019 Указания  19/08/2019 Образци 19/08/2019 Проект на договор  30/08/2019 Информация за удължаване на срока   04/09/2019 Протокол  24/09/2019 Договор
08/08/2019
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Стрелча за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет„Закупуване и доставка на оборудване на съблекални, кабинети и стадион на обект: Ремонт и реконструкция на съществуваща масивна сграда – съблекалня, външни скамейки и сенна конструкция към стадион, находящ се в УПИ –ІІІ, кв. 85, гр. Стрелча”  08/08/2019 Покана  08/08/2019 Приложение 1 - Оферта  08/08/2019 Приложение 2 - КСС  08/08/2019 Приложение 3 - Техническа спецификация
18/07/2019
Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Основен ремонт и реконструкция на водопровод по бул. „Руски“ долно ниво О.Т. 278 до  О.Т. 312 с дължина 389 м. (343 м + 46 м.) и горно ниво  О.Т. 303А ( О.Т. 696) до О.Т. 312А ( О.Т. 694) с дължина 192 м. (180 м. +12 м.)“ гр. Стрелча, общ. Стрелча “ 18/07/2019 Информация, 18/07/2019 Обява, 18/07/2019 Документация, 18/07/2019 Техническа спецификация, 18/07/2019 Методика за оценка, 18/07/2019 Проект на договор, 18/07/2019 Образци, 18/07/2019 Инвестиционен проект 31/07/2019 Протокол    15/08/2019  Договор
11/07/2019
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Стрелча за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на спортна площадка и прилежаща инфраструктура на територията на гр. Стрелча, община Стрелча”   11/07/2019 Покана   11/07/2019 Приложение 1 - Оферта  11/07/2019 Приложение 2 - КСС   23/07/2019г. Протокол
05/07/2019
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез публикуване на обява за събиране на оферти за поръчка с предмет: Доставка на течни горива за отопление на сградата на Общинска администрация гр.Стрелча- зареждане от цистерна и доставка на течни горива за МПС, собственост на община Стрелча и ОП "БКС и ОИ" гр.Стрелча".
05/07/2019 информация; 05/07/2019 обява; 05/07/2019 документция; 05/07/2019 образци; 05/07/2019 Приложение 1- Списък с МПС и техниката на община Стрелча; 05/07/2019 Приложение 2 - проект договор 16/07/2019 -  Информация за удължаване на първоначалния срок за оферти
04/07/2019
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез публикуване на обява за събиране на оферти за поръчка с предмет: „Ремонт и реконструкция на съществуваща масивна сграда - съблекалня, външни скамейки и сенна конструкция към стадион, находящ се в УПИ III, кв. 85 в гр. Стрелча“.
 04/07/2019  информация; 04/07/2019 обява; 04/07/2019 документция04/07/2019 техническа спецификация; 04/07/2019 методика за определяне на комплексна оценка04/07/2019 проект договор04/07/2019 образци04/07/2019 инвестиционен проект; 12/07/2019  Разяснение 16/07/2019 Информация за удължаване на срока за оферти   22/07/2019 Протокол  21/08/2019 Договор Приложения
11/06/2019 
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Стрелча за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен  ремонт  и  реконструкция  на  водопровод по бул. "Руски" долно ниво от О.Т.278 ДО О.Т.312/с дължина 389м.(343м.+46м.) и горно ниво от О.Т. 303А от О.Т.303А(О.Т.696) до О.Т.312А (О.Т. 694) / с дължина192м.(180м.+12м.) /" гр.Стрелча, общ.Стрелча, обл. Пазарджик” 11/06/2019 Покана  11/06/2019 Ценово предложение   11/06/2019 КСС   24/06/2019 Протокол
11/06/2019
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Стрелча за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и реконструкция на съществуваща масивна сграда – съблекалня, външни скамейки и сенна конструкция към стадион, находящ се в УПИ –ІІІ, кв. 85, гр. Стрелча”  11/06/2019 Покана  11/06/2019 Ценово предложение   11/06/2019 КСС  24/06/2019 Протокол
03/06/2019
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж  гр.Стрелча” и  осигуряване на  „Топъл обяд” по ОП за храни и/или основно материално подпомагане” по обособени позиции: Обособена позиция №1 - „Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж  гр.Стрелча” и Обособена позиция №2 -„Доставка на хранителни продукти за осигуряване на „Топъл обяд” по ОП за храни и/или основно материално подпомагане”  03/06/2019 Обявление  03/06/2019 Решение  03/06/2019 Документация  03/06/2019 Образци 03/06/2019  Приложение 1-Остойностена количествена сметка за Обособена позиция 1  03/06/2019 Приложение 2-Остойностена количествена сметка за Обособена позиция 2  03/06/2019 Приложение 3-Проект на договор  01/07/2019 ПРОТОКОЛ  01/07/2019 ДОКЛАД  01/07/2019 РЕШЕНИЕ Договор за Обособена позиция №1; Договор за Обособена позиция №2   07/08/2019 Обявление за възложена поръчка  25/08/2020 Обявление за приключване на договор Обособена позиция 1      25/08/2020 Обявление за приключване на договор Обособена позиция 2
31/05/2019
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Стрелча за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и реконструкция на съществуваща масивна сграда – съблекалня, външни скамейки и сенна конструкция към стадион, находящ се в УПИ –ІІІ, кв. 85, гр. Стрелча”  31/05/2019 Покана  31/05/2019 Ценово предложение   31/05/2019 КСС  11/06/2019 Протокол
31/05/2019
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Стрелча за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен  ремонт  и  реконструкция  на  водопровод по бул. "Руски" долно ниво от О.Т.278 ДО О.Т.312/с дължина 389м.(343м.+46м.) и горно ниво от О.Т. 303А от О.Т.303А(О.Т.696) до О.Т.312А (О.Т. 694) / с дължина192м.(180м.+12м.) /" гр.Стрелча, общ.Стрелча, обл. Пазарджик” 31/05/2019 Покана  31/05/2019 Ценово предложение   31/05/2019 КСС  11/06/2019 Протокол
20/05/2019
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Стрелча за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж  гр.Стрелча” и  осигуряване на  „Топъл обяд” по ОП за храни и/или основно материално подпомагане)” по 2 обособени позиции, Обособена позиция №1 - „Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж  гр.Стрелча” и Обособена позиция №2 -„Доставка на хранителни продукти за осигуряване на „Топъл обяд” по ОП за храни и/или основно материално подпомагане”  20/05/2019 Покана   20/05/2019 Ценово предложение   20/05/2019 Приложение 1   20/05/2019 Приложение 2 30/05/2019 Протокол  31/05/2019  Протокол
30/04/2019
"Пазарни консултации, чрез събиране на оферти за доставка и монтаж на оборудване за обект: „Реновиране и прилагане на мерки по ЕЕФ на НЧ  „Просвещение-1871 г.” гр. Стрелча - Първи етап: „Реновиране и прилагане на мерки по ЕЕФ на основна сграда на читалището“.
Уведомление за събиране на оферти; Образец 1 - Оферта; Образец 2 - Ценово предложение
 23/04/2019
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на градска минерална баня гр. Стрелча и изграждане на многофункционален балнеоложки комплекс“  23/04/2019 Обявление  23/04/2019 Решение  23/04/2019 Документация  23/04/2019 Техническа спецификация   23/04/2019 Образци  23/04/2019 Методика   23/04/2019 Инвестиционен проект  23/04/2019 Проект на договор   13/05/2019  Съобщение   27/05/2019 Протокол 1    05/06/2019 Съобщение до "Геда Инжинеринг" - участник  18/06/2019  Съобщение   28/06/2019 Протокол 2    28/06/2019  Протокол 3    28/06/2019  Доклад   28/06/2019  Решение   12/07/2019 Съобщение до "Геда Инжинеринг" - участник   27/11/2019 Договор  Приложения  09/12/2019 Обявление за възложена поръчка
18/04/2019
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в гр. Стрелча, община Стрелча“ 18/04/2019 Решение 18/04/2019 Обявление 18/04/2019Документация 18/04/2019 Техническа спецификация 18/04/2019 Образци 18/04/2019 Методика 18/04/2019 Проект на договор 18/04/2019 Инвестиционен проект  18/04/2019 Пазарни консултации   25/04/2019  Разяснение 1   17/05/2019  Протокол 1  17/05/2019  Съобщение 27/05/2019 Протокол 2, 27/05/2019 Протокол 3, 27/05/2019 Доклад, 27/05/2019 Решение 11/09/2019 Договор  Приложения 13/09/2019 Обявление ; Допълнително споразумение - 01.10.2020г.; Допълнително споразумение №1-Д-18115.10.2020г. ; Допълнително споразумение № Д-13816.04.2021г.; 16/11/2021 Допълнително споразумение №2 с №344 02.11.2021г. ; 16/12/2021 Допълнително споразумение №3 с №374/15.12.2021 г.; 16/05/2022 Обявление за приключване на договор
04/04/2019
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Стрелча за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на градска минерална баня гр. Стрелча и изграждане на многофункционален балнеоложки комплекс“   Покана   Ценово предложение   КСС  18/04/2018  Протокол   23/04/2019  Протокол
19/03/2019
Пазарни консултации, чрез събиране на оферти за доставка и монтаж на оборудване за обект: „Реновиране и прилагане на мерки по ЕЕФ на НЧ  „Просвещение-1871 г.” гр. Стрелча - Първи етап: „Реновиране и прилагане на мерки по ЕЕФ на основна сграда на читалището“.
19/03/2019Покана  19/03/2019КСС  19/03/2019Образец оферта 28/03/2019 Решение
30/04/2019 г. Уведомление за събиране на оферти; Образец 1 - Оферта; Образец 2 - Ценово предложение
27/02/2019
Уведомление за събиране на оферти, чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП за  Обект:“ Благоустрояване на улична мрежа в гр.Стрелча, общ.Стрелча"  27/02/2019  Покана  27/02/2019 КСС  27/02/2019 Проект
20/02/2019
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за изработка на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за обект „Ремонт и реконструкция на съществуваща масивна сграда - съблекалня, външни скамейки и сенна конструкция към стадион, находящ се в УПИ III, кв. 85 в гр. Стрелча“  20/02/2019 Обява   20/02/2019 Образци  20/02/2019 Тръжна документация 20/02/2019 Информация  20/02/2019 Техническа спецификация  20/02/2019 Критерии за оценка  20/02/2019 Проект на договор   28/02/2019 Информация за публикуване на обява   26/03/2019  ПРОТОКОЛ   16/04/2019 Договор
14/02/2019 
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за изработка на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за обект „Ремонт и реконструкция на съществуваща масивна сграда - съблекалня, външни скамейки и сенна конструкция към стадион, находящ се в УПИ III, кв. 85 в гр. Стрелча“ 14/02/2019 Обява  14/02/2019 Образци  14/02/2019  Тръжна документация 14/02/2019 Информация   14/02/2019 Техническа спецификация  14/02/2019 Проект на договор  18/02/2019 Разяснение 19/02/2019 Съобщение
 
 
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.