· ОУП
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
 •      В община Стрелча е разкрита социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица. Това  е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, трудово консултиране, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включванe.
        Предоставянето на услугата ЦСРИ цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на деца и лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социално изключване.
      В услугата работят следните специалисти – социален работник, кинезитерапевт, трудотерапевт, логопед, психолог и медицинска сестра. Те  предоставят  почасови социални услуги – терапия и рехабилитация, информиране и консултиране, обучение за придобиване на умения, застъпничество и подкрепа за деца и лица.
 •  Капацитет на услугата - 40 деца и лица
 •  Условия за кандидатстване: Необходимостта от  ползване на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция гр. Стрелча се заявява въз основа на подадено заявление от кандидат-потребителя и издадена Предварителна оценка на потребностите от социални услуги или Направление от директора на Дирекция „Социално подпомагане”. Източници на финансиране: Държавно делегирана дейност
 • Адрес: гр. Стрелча, бул. „ Руски“ 15А
 • тел. +359 878 869 134, e-mail: csri_strelcha@abv.bg
 •  
 • Заявление за ползване на общодостъпна услуги в ЦСРИ лице
 • Заявление за ползване на услуги в ЦСРИ дете
 • Заявление за ползване на услуги в ЦСРИ лицe
 


 •    Община Стрелча предоставя социална услуга „Асистентска подкрепа“
      Капацитет – 15 потребители
      Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:
     1. Лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;  
     2. Деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
   Описание на услугата: Специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.
   Източници на финансиране: Държавно делегирана дейност

 
 
ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Е
ВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС
ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД
 
Община Стрелча  продължава предоставянето на социалната услуга „Топъл обяд ” на 80 потребители от населените места в община Стрелча : гр. Стрелча, с. Дюлево, с.Смилец, с.Свобода, с.Блатница, считано от 01.10.2022 г. до 30.09.2025 г., след сключване на договор между Кмета на общината и Агенция за социално подпомагане, чрез Дирекция „международно сътрудничество, програми и европейска интеграция.
Целевите групи по проекта са:
 1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
 2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-06-53 от 17.09.2021 г. , които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
5. скитащи и бездомни лица; 6. лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците. Услугата „Топъл обяд” се предоставя от Домашен социален патронаж – Стрелча и включва получаване на безплатна храна за обяд - супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт, всеки  работен  ден  от седмицата. Във връзка с изпълнението на проект „Топъл обяд" се осъществяват съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги и. др. .
 
 
 
Домашен социален патронаж
Целева група: Възрастни хора и хора с увреждания;
Капацитет: 120; заети – 120; Вид финансиране: Общински бюджет;
Численост и структура на персонала: Общо10; социален работник – 1/2; Касиер-домакин -1; Готвач -2; Работник-кухня -2; Разносвач -2; Санитар – 1; Шофьор -1;
Домашен социален патронаж е социална услуга в общността и извършва социални услуги  по домовете на:
1.лица пенсионна възраст;
2.лица с увреждания с 50% и над 50% намалена работоспособност
3.деца с увреждания. 

 • Социалните услуги, които се извършват в домашен социален патронаж са следните:
  1. Доставка на храна в дома.
  2. Поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от обслужвания.
  3. Съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при инвалидност или тежко заболяване.
  4. Помощ в общуването и в поддържането на социални контакти.
  5. Битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на ел. енергия, телефон, лекарства, предписани от личния лекар и други със средства на лицето.
   6. Съдействие за изготвяне на необходимите документи за: помощи за отопление пред Дирекция „Социална закрила”, за явяване на ТЕЛК и др.
  7. Съдействие при осъществяване на контакт с личния лекар. Основен приоритет на Домашен социален патронаж е качествено приготвена храна, доставена на време.            Социалните услуги, предоставяни от Домашен социален патронаж покриват голяма част от нуждаещото се население и дава възможност да бъдем полезни в решаването на проблемите на обслужваните лица.


Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.