Новина: И Н Ф О Р М А Ц И Я за реализацията на проект „ПРОТЕГНИ РЪКА – ПОДАРИ УСМИВКА” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
четвъртък 23 май 2013 - 14:13:15


Община Стрелча изпълнява проект ”Протегни ръка – подари усмивка” по Договор BG051PO001-5.1.04-0053-C0001,  финансиран по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.Проектът ще се реализира в рамките на 16 месеца.
В периода 01.02.2013г.- 01.03.2013г. в община Стрелча са подадени 53 Заявления от желаещи кандидати за ползване на социалните услуги и 28 Заявления от лица, желаещи да предоставят услуги в домашна среда.
В периода м.Март – м.Април се извършиха оценки на потребностите от почасови грижи в домашна среда на желаещите да ползват услуги от служител на дирекция „Социално подпомагане”, вследствие на което бе изготвен и предоставен на община Стрелча „Списък на кандидат-потребителите в низходящ ред според крайната оценка на потребностите им от почасови услуги”.
В началото на месец Май бе проведено въвеждащо обучение за лицата, които ще предоставят социални услуги, като същите получиха и удостоверения за преминато обучение за „Социален асистент” и „Домашен санитар”.
От 01.05.2013г. започна предоставянето на социални услуги в домашна среда на 40 потребители. Сключени са 22 трудови договори с лицата, които ще предоставят социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен санитар” на хора, които са в пълна или частична невъзможност за самообслужване  и са в риск от социална изолация.
Продължителността на предоставяне на социални услуги ще бъде 12 месеца.

                                        
        Екип за управление на проектаНовина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.102 )