Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 1135
(Категория: Решения)
Публикувано от adm_str2
петък 30 октомври 2015 - 16:09:51


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Т Р Е Л Ч А 
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1135
от заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 14..09.2015г.
взето с Протокол № 61 
 
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2015год. за продажба на земя по реда на чл.35 ал.3 от ЗОС и чл.47 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване ,управление и разпореждане с общинско имущество на Филип Делов Милев собственик на законно построена сграда в УПИ VІІІ-127 , в кв.6 по плана на гр.Стрелча.Одобряване на изготвената оценка от лицензиран оценителНовина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.1084 )