Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 1142
(Категория: Решения)
Публикувано от desy
петък 30 октомври 2015 - 16:24:29


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Т Р Е Л Ч А 
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1142
от заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 14..09.2015г.
взето с Протокол № 61 
 
ОТНОСНО: Откриване процедура по издаване на разрешително за водовземане от минерална вода от находище „Стрелча" - № 87 по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите (ЗВ) от водовземно съоръжение – сондаж № 1хг за захранване на обект: Къща за гости към фирма „Фингарови” ООД , намиращ се в УПИ - ІV –782 , кв. 27 В, бул. „България”, по плана на гр. Стрелча, община Стрелча, област ПазарджикНовина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.1091 )