Новина: О Б Я В Л Е Н И Е
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
петък 07 септември 2018 - 16:33:12


 Община Стрелча съобщава, че със   заповед № 666/07.09.2018 г.  на Кмета на община Стрелча е одобрена  поправка  на кадастралния план на гр. Стрелча,  одобрен със заповед № РД 14-02-873/27.08.1985 г. за нанасяне на вярната имотна граница  между ПИ № 1310 с ПИ № 1308, 1309, 1311 в кв. 101, съгласно приложения проект за изменение, скицата проект и Акт № 6/20.08.2018 г. за непълноти и грешки в кадастрален план, неразделна част от заповедта.
  На основание чл. 84, ал. 1 от АПК в 14 - дневен срок от съобщаването, заинтересуваните лица могат да обжалват настоящата  заповед на чрез община Стрелча пред Административен съд град Пазарджик.
 
      07.09.2018 г.Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.2074 )