Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 683
(Категория: Решения 2015-2019)
Публикувано от admin
сряда 31 юли 2019 - 17:27:35


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 683
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 25.07.2019г.
взето с Протокол № 60
ОТНОСНО:     Отписване на ВиК мрежи и съоражения, ПОС от баланса на „ВиК – С” ЕООД по приложен списък.        На основание  чл.21 ал.1 т.23, във връзка с ал.2 от ЗМСМА  чл. 10, ал .1 т.11 и т. 17 от НАРЕДБА за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и внесено предложение от Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча, Общинският съвет

РЕШИ:
Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.2332 )