Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 685
(Категория: Решения 2015-2019)
Публикувано от admin
сряда 31 юли 2019 - 17:30:48


 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 685
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 25.07.2019г.
взето с Протокол № 60ОТНОСНО:     Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на терен/петно /  –общинска собственост,  находящо се в УПИ ІІ- Училище, кв.100 по плана на  гр. Стрелча , включено в Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в община Стрелча за 2019 год. чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
    
На основание  чл.21 ал.1 т.8, във връзка, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.7 от ЗОС и чл.84, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и внесено предложение от Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча, Общинският съвет

РЕШИ:
Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.2334 )