Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 687
(Категория: Решения 2015-2019)
Публикувано от admin
сряда 31 юли 2019 - 17:33:12


 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 687
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 25.07.2019г.
взето с Протокол № 60


ОТНОСНО:  Допускане частично изменение на ПУП /подробен устройствен план/ - ПР /план за улична регулация/ на гр. Стрелча за УПИ V – производствена дейност, УПИ ІV – стопанска дейност и част от улица с о.т. 751-752 по плана на гр. Стрелча /стопански двор/

           На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и внесено предложение от Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча, Общинският съвет

РЕШИ:
Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.2336 )