Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 688
(Категория: Решения 2015-2019)
Публикувано от admin
сряда 31 юли 2019 - 17:35:32


 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 688
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 25.07.2019г.
взето с Протокол № 60

ОТНОСНО:     Разрешение за изработване на  ПУП /подробен устройствен план/ - ПП /парцеларен план / за трасе на водопровод, захранващ УПИ І- 179 „Научно експериментално предприятие за производство на водораслова биомаса” в местността „Колибите”, в землището на с. Свобода, община Стрелча и одобряване на задание за изработване на ПУП – ПП.    
 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и ал. 5; чл.124 б, ал.1; чл.125 от  ЗУТи внесено предложение от Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча, Общинският съвет

РЕШИ:
Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.2337 )