Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 689
(Категория: Решения 2015-2019)
Публикувано от admin
сряда 31 юли 2019 - 17:37:31


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 689
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 25.07.2019г.
взето с Протокол № 60

ОТНОСНО:     Одобряване  на задание за проектиране и даване на Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ 053092 в местността „Синанова кория“, землището на гр. Стрелча.  
На  основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1, ал. 5 и ал. 7; чл.124 б, ал.1; чл.125 от ЗУТ и внесено предложение от Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча, Общинският съвет

РЕШИ:
Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.2338 )