Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 690
(Категория: Решения 2015-2019)
Публикувано от admin
сряда 31 юли 2019 - 17:39:10


 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 690
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 25.07.2019г.
взето с Протокол № 60


ОТНОСНО:     Сключване на допълнително споразумение към Договор за безвъзмездно право на ползване на недвижим имот, сключен на 10.07.2015 г. между Агенция  за социално подпомагане и община Стрелча

На  основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.20 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество  и внесено предложение от Неделка Фингарова – зам.- кмет на община Стрелча, Общинският съвет

РЕШИ:
Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.2339 )