Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 691
(Категория: Решения 2015-2019)
Публикувано от admin
сряда 31 юли 2019 - 17:40:48


 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 691
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 25.07.2019г.
взето с Протокол № 60


ОТНОСНО:     Включване на НУ „Паисий Хилендарски” и СУ „Св. СВ. Кирил и Методий” от община Стрелча в списъка на средищните детски градини и училища за 2019 г, съгласно Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. чл.53, ал.2 и ал.5 от ЗПУО и внесено предложение от Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча, Общинският съвет

РЕШИ:
Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.2340 )