Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 692
(Категория: Решения 2015-2019)
Публикувано от admin
сряда 31 юли 2019 - 17:42:45


 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 692
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 25.07.2019г.
взето с Протокол № 60


ОТНОСНО:     Определяне на ДГ „Д-р Стайко Стайков”- гр. Стрелча за защитена и включването и в списъка на защитените детски градини,  съгласно Постановление № 121 на МС от 23.06.2017 г.


На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 54, ал.1, от ЗПУО чл.1 ал. 1 и ал. 4 от  Постановление № 121 от 23.06.2017 г. на МС  и внесено предложение от Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча, Общинският съвет

РЕШИ:
Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.2341 )