Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 116
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от admin
понеделник 29 юни 2020 - 14:43:01


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 116
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 25.06.2020 г.
взето с Протокол № 12


ОТНОСНО: Включване  в  Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2020год. и отдаване под наем за срок 10/десет/стопански години на имоти – ниви, частна общинска собственост в землището на гр. Стрелча и с.Свобода, община Стрелча чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.2644 )