Новина: ПОКАНА
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
вторник 09 февруари 2021 - 15:38:59


за преместване на неправомерно паркирани излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) на улици, тротоари, зелени площи и други терени общинска или държавна собственост

На вниманието на жителите на община Стрелча


На основание на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Стрелча, Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Стрелча, Общинска администрация – Стрелча приканва всички жители на общината, които притежават неправомерно паркирани излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) на улици, тротоари, зелени площи и други терени общинска или държавна собственост, да предприемат мерки за преместването им в собствен поземлен имот или в център за разкомплектоване. Разходите за транспорт и временно съхранение на ИУМПС следва да бъдат за сметка на собствениците.

В противен случай неправомерно паркираните ИУМПС ще бъдат принудително отстранени след направена проверка от постоянна комисия за извършване на проверки за неправомерно паркирани, (ИУМПС), назначена със заповед на кмета на община Стрелча.
 

 
 
 Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.2868 )