Новина: ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
понеделник 14 август 2023 - 12:52:51


inf_proekt2023_08a.jpg
 ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
    ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
 19.2 “Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие”, на мярка 19 водено от общностите местно развитие“

Община Стрелча приключва дейностите  по  проект:  
ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СТРЕЛЧА

     Община Стрелча приключва дейностите  по  проект: „ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СТРЕЛЧА“ финансиран  по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, подмярка  19.203“прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.203 МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура, сключен между община Стрелча и МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“  и Държавен фонд Земеделие на стойност 62 061.96 лв.
    Новата сграда е разположена в централната градска част, целта е да предоставя на  посетителите и гостите на гр. Стрелча актуална информация за туристическите забележителности, места за настаняване, инфраструктура и услуги на територията на общината, както да предлага  рекламни материали и сувенири.
    В коментара си по повод поредния реализиран проект с важен принос за изграждането на туристическия облик на Стрелча, кметът инж. Георги Павлов отбеляза, че общината разполага със значим туристически ресурс и уникално културно-историческо наследство, а целта на ръководството е чрез правилно и ефективно използване да я превърне във водеща дестинация не само в региона, но и в национален мащаб.
inf_proekt2023_08.jpg 
Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.3962 )