Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 690
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от strelcha_adm
понеделник 04 септември 2023 - 13:15:56


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 690
от редовно  заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 01.09.2023 г.
взето с Протокол № 55

ОТНОСНО: Постъпила Покана с вх. № С-4666/27.07.2023г.  от Цвятко Делов Стойков в качеството си на собственик на жилищна сграда в УПИ VII- общ. в кв. 126 по плана на гр. Стрелча, актуван с АЧОС № 4055/08.08.2023г. и вписан в Службата по вписвания гр. Панагюрище под №1661/11.08.2023год. за закупуване на притежаваната жилищна сграда от Община Стрелча.Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.3983 )