Новина: Проект
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
вторник 14 октомври 2014 - 17:09:00


“Повишаване на професионалната компетентност и ефективността
на служители от Община Стрелча чрез обучения“
Оперативна програма „Административен капацитет“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Приоритетна ос: ІІ „Управление на човешките ресурси”
Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”
Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14
Одобрен с договор М13-22-118/06.08.2014 г.
Бенефициент: Община Стрелчаeu_opak.jpg
 На 10.10.2014 г., в Кметската зала на Общината бе представен стартиращият четвърти по ред проект Община Стрелча, финансиран по Оперативна програма  „Административен капацитет“.
Проектът е част от последователната политика  на ръководния екип на общината за повишаване качеството на работа и компетентноста на общинските служители.  
Финансирането  е 100% от ОПАК чрез Европейския социален фонд на Еропейския съюз. Стойността на проекта е  95 722  лева, а периодът на изпълнение – 12 месеца.

opak141014.jpg

Изпълнението на проект  “Повишаване на професионалната компетентност и ефективността на служители от Община Стрелча чрез обучения“  има за цел развитието на умения за управление на документи (производство и логистика),  подобряване на личната организация и ефективност на служителите и придобиването на теоретични знания и практически умения за управлението на услуги на служителите на различни нива, чиято дейност е свързана с управлението и предоставянето на услуги и за осигуряване на финансови ресурси.

opak141014_1.jpg

В присъствието на кмета на Общината – г-н Иван Евстатиев, на общински съветници, кметски наместници и служители от общинската администрация, граждани, Надя Клисурска – Жекова – секретар на Община Стрелча, представи подробно обученията, които ще се проведат в рамките на проекта и конкретните целеви групи, към които са насочени. По проекта ще бъдат обхванати 95 служители от администрацията, включително кмета, зам.кмета и кметските наместници, в следните обучения:
  • Обучение по „Холистичен мениджмънт – подобрение на дейността“;
  • Обучение по „Организация на производството и логистиката на документи“;
  • Обучение по „Организация и управление на предоставянето на административни услуги на база добри практики и стандарти“;
  • Обучение по „Лична ефективност: Ефективна организация наработното и личното пространство“;
  • Обучение по „Събиране на вземанията в интерес на общината“;
  • Обучение по „Електронно управление (базов курс)“ (ЕП–1) от каталога на ИПА;
  • Обучение по „Стилистика на нормативните актове и наредби“ (ЗА-3) от каталога на ИПА

opak141014_2.jpg

Изпълнението на проекта ще доведе до подобряване на уменията за управление на документопотока в администрацията, до по-стройна лична организация и ефективност на служителите и до подобрени знания и умения за управление на услуги и осигуряване на финансови ресурси.  Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.697 )