+ A | - a | A
· ОУП
Декларация за достъпност

Декларация за достъпност -  Община Стрелча
 
Раздел 1 - Задължително съдържание
 
Община Стрелча  осигурява достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги. 
Настоящата декларация за достъпност се отнася до уебсайт на адрес: https://www.strelcha.bg

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание: 
 
EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
 
I. Статус на съответствие
 
Съдържанието съответства частично на изискванията на посочения стандарт, поради установени несъответствия и изключения посочени по-долу.

II. Недостъпно съдържание
 
Несъответствията със стандарта EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) на сайта на Община Стрелча са описани по-долу в Приложение 1.
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Изискване на стандартаПояснения
Алтернативно текстово представяне на всички време-базирани материали (аудио, видео и други)Не е осигурено
Осигурен е механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращенияНе  е осигурен такъв механизъм, но за всички абривеатури в сайта има и пълния текст
Изключва се представяне на текст във вид на изображение Частично съответствие
Частично осигурено, с изключение на банерите на сайта и документи, където законодателството изисква да бъдат предоставяни с подпис и печат.
Осигурен е механизъм за откриване и установяване значението на термини, идиоматични изрази, жаргон и др.Не  е осигурен такъв механизъм, но в текстовете в сайта употребата им е сведена до минимум.
Предположения за корекция при въвеждане на данниНе е осигурено – данни се попълват само във формата за контакт
 
Забележка: В таблицата са описани само онези изисквания на стандарта, които не са покрити, покрити са частично или са неприложими. Изцяло покритите изисквания на стандарта не се описват, съгласно изискванията за попълване на декларацията за съответствие.
 
Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 29.04.2024 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:  29.04.2025 г.  
 
Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта: 
 
Метод, използван за изготвяне на декларацията: 
 
Самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 2 от ЗЕУ, собственик на сайта 

Обратна информация и данни за контакт:
 
Адрес за предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт Обл. Пазарджик, п. к 4530, гр. Стрелча, пл. „Дружба” № 2 
 
Връзка към форма за заявление за обратна връзка: неприложимо  

Процедура по прилагане 
 
1.    На основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ и съобразно утвърдени вътрешни правила в Община Стрелча, е определена следната процедура за разглеждане на сигнали.
 
Сигнали в Община Стрелча се подават по следния начин:
 
-    Електронно чрез Системата за сигурно електронно връчване   
https://edelivery.egov.bg/ , избирайки Община Стрелча като адресат
-    По електронен път  чрез имейл до:  kmet.strelcha@gmail.com, strelcha11@mail.bg ;
-    На телефон 03532/20 20. Сигнали се приемат от понеделник до петък от 8.30  до 17.30 ч.;
-    По пощата – на адрес: Обл. Пазарджик, п. к 4530, гр. Стрелча, пл. „Дружба” № 2;
-    В деловодството на Община Стрелча на хартиен носител. 
 
Процедура по прилагане
– Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.
– Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис; когато сигналът е подаден чрез Система за сигурно електронно връчване, отговорът, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис се връща чрез тази система; в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.
Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. 1, се подават до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ 6, София 1000 или по електронен път на mail@e-gov.bg.
  

Раздел 2 - Препоръчително съдържание  
 
Община Стрелча се ангажира да увеличи цифровата достъпност до уебсайта си. Администрацията предвижда мерки за отстраняване на недостъпното съдържание и да осигурява постоянно високо ниво на достъпност на публикуваната информация. При възникване на  затруднения докато работите с https://strelcha.bg  или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще ни помогне да поддържаме сайта във възможно най-добро състояние и подобряваме достъпността му непрекъснато. 
 
Дата на публикуване на уебсайта:
30.04.2024 г.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.