+ A | - a | A
· ОУП
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
 •     С Решение № 450 от редовно заседание на Общински съвет – Стрелча, проведено на 19.04.2022 год., взето с Протокол № 39 в община Стрелча е създаден Комплекс от социални услуги. Комплексът е структура със социално предназначение, в която се предлагат социални услуги делегирани от държавата и местни дейности, които имат за цел подкрепа на деца и семейства в риск, лица и стари хора в неравностойно положение. Комплексът не е самостоятелно юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община Стрелча в рамките на предоставените правомощия.
    Социалните услуги в Комплекса се предоставят в съответствие с принципите на Закона за социалните услуги и Правилника за неговото прилагане, НКСУ и утвърдените от Изпълнителния директор на АСП методики и/или указания за работа при предоставянето на конкретния вид социална услуга и са насочени към подкрепа и подпомагане на лица и семейства, които са затруднени и/или не могат да задоволяват сами своите  основни жизнени потребности.  
 • Услугите в Комплекса се предоставят безплатно или срещу заплащане на такси. В делегираните от държавата социални услуги, за които е определено да се заплащат такси, същите се събират в размер, определен с Тарифа на Министерския съвет, а за социални услуги, финансирани като местна дейност – в размер, определен по реда на Закона за местните данъци и такси.

 • Комплексът от социални услуги обединява самостоятелно действащи форми на социални услуги на територията на Община Стрелча, а именно :

  1.Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ - държавно делегирана дейност, който предоставя  следните  социални  услуги:
  1. информиране и консултиране;
  2. застъпничество и посредничество;
  3. терапия и рехабилитация;
  4. обучение за придобиване на умения
  5. подкрепа за придобиване на трудови умения.
 • Предоставянето на услугите в ЦСРИ цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на деца и лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социално изключване. В центъра работят следните специалисти – социален работник, кинезитерапевт/рехабилитатор, трудотерапевт, логопед, психолог и медицинска сестра. Капацитет на услугата - 40 деца и лица. Необходимостта от  ползване на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция гр. Стрелча се заявява въз основа на подадено заявление от кандидат-потребителя и издадена Предварителна оценка на потребностите от ползване на социални услуги или Направление от директора на Дирекция „Социално подпомагане”.


 •  
   2.Асистентска подкрепа /АП/ - държавно делегирана дейност, почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания с определена чужда помощ и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице, назначено на длъжност „Социален асистент“. Капацитет на услугата – 15 потребители. Необходимостта от  ползване на социалната услуга се заявява въз основа на подадено заявление от кандидат-потребителя и издадена Предварителна оценка на потребностите от социални услуги от община Стрелча.
  Адрес: гр. Стрелча, бул. „ Руски“ № 15А
  тел. +359 878 869 134,

 • 3.Домашен социален патронаж /ДСП/ - местна дейност, предоставяна от община Стрелча със собствен ресурс, която включва ежедневно предоставяне на приготвена храна, както и съдействие за други услуги, помощ в домакинството. Целева група: Възрастни хора и хора с увреждания. Капацитет на услугата - 120 потребители. В услугата работят следните специалисти - социален работник, касиер-домакин, готвач, работник-кухня, разносвач, санитар и шофьор. Социалните услуги, които се предоставят от домашен социален патронаж са следните:
  1. Приготвяне и доставка на храна в дома.
  2. Поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от обслужвания.
  3. Съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при инвалидност или тежко заболяване.
  4. Помощ в общуването и в поддържането на социални контакти.
  5. Битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на ел. енергия, телефон, лекарства, предписани от личния лекар и други със средства на лицето.
  6. Съдействие за изготвяне на необходимите документи за: помощи за отопление пред Дирекция „Социална закрила”, за явяване на ТЕЛК и др.
  7. Съдействие при осъществяване на контакт с личния лекар.
   
  Адрес: гр. Стрелча, бул. „България“
 • тел. +359 878 869 134,
 • 4.„Топъл обяд“ към ДСП – местна дейност, европейско финансиране, осигурява подкрепа за задоволяване на базовата нужда от храна на хора, които се нуждаят от социална закрила в най-висока степен. Община Стрелча предоставя „Топъл обяд” на 80 потребители от населените места в общината - гр. Стрелча, с. Дюлево, с.Смилец, с.Свобода, с.Блатница, считано от 01.10.2022 г. до 30.09.2025 г., след сключване на договор между Кмета на общината и Агенция за социално подпомагане, чрез Дирекция „международно сътрудничество, програми и европейска интеграция.
  Целевите групи по проекта са:
  1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си.
  2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-06-53 от 17.09.2021 г. , които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа.
  3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ.
  4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане.
  5. скитащи и бездомни лица; 
  6. лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
 • Услугата включва получаване на безплатна храна за обяд - супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт, всеки  работен  ден  от седмицата. Във връзка с изпълнението на проект „Топъл обяд" се осъществяват съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги и. др..
 •  
  Адрес: гр. Стрелча, бул. „България“
 • тел. +359 878 869 134,
 
ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Е
ВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС
ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД
 
Община Стрелча  продължава предоставянето на социалната услуга „Топъл обяд ” на 80 потребители от населените места в община Стрелча : гр. Стрелча, с. Дюлево, с.Смилец, с.Свобода, с.Блатница, считано от 01.10.2022 г. до 30.09.2025 г., след сключване на договор между Кмета на общината и Агенция за социално подпомагане, чрез Дирекция „международно сътрудничество, програми и европейска интеграция.
Целевите групи по проекта са:
 1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
 2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-06-53 от 17.09.2021 г. , които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
5. скитащи и бездомни лица; 6. лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците. Услугата „Топъл обяд” се предоставя от Домашен социален патронаж – Стрелча и включва получаване на безплатна храна за обяд - супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт, всеки  работен  ден  от седмицата. Във връзка с изпълнението на проект „Топъл обяд" се осъществяват съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги и. др. .
 
 
 
Домашен социален патронаж
Целева група: Възрастни хора и хора с увреждания;
Капацитет: 120; заети – 120; Вид финансиране: Общински бюджет;
Численост и структура на персонала: Общо10; социален работник – 1/2; Касиер-домакин -1; Готвач -2; Работник-кухня -2; Разносвач -2; Санитар – 1; Шофьор -1;
Домашен социален патронаж е социална услуга в общността и извършва социални услуги  по домовете на:
1.лица пенсионна възраст;
2.лица с увреждания с 50% и над 50% намалена работоспособност
3.деца с увреждания. 

 • Социалните услуги, които се извършват в домашен социален патронаж са следните:
  1. Доставка на храна в дома.
  2. Поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от обслужвания.
  3. Съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при инвалидност или тежко заболяване.
  4. Помощ в общуването и в поддържането на социални контакти.
  5. Битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на ел. енергия, телефон, лекарства, предписани от личния лекар и други със средства на лицето.
   6. Съдействие за изготвяне на необходимите документи за: помощи за отопление пред Дирекция „Социална закрила”, за явяване на ТЕЛК и др.
  7. Съдействие при осъществяване на контакт с личния лекар. Основен приоритет на Домашен социален патронаж е качествено приготвена храна, доставена на време.            Социалните услуги, предоставяни от Домашен социален патронаж покриват голяма част от нуждаещото се население и дава възможност да бъдем полезни в решаването на проблемите на обслужваните лица.
 
 • Бюджет на  Комплекс от социални услуги       щракни  ТУК (pdf)
 


Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.