Община Стрелча

Навигация

English

Население

В административно-териториално отношение община Стрелча се намира в границите на област Пазарджик. Общински център е град Стрелча, има четири кметства в селата Дюлево, Блатница, Смилец и Свобода.

През последните години се наблюдава тенденция на намаляване общия брой, отрицателен естествен прираст и увеличаване броя на застаряващото население.

По последни данни в общината живеят 5915 души, като населението е неравномерно разпределено — 4823 души в общинския център град Стрелча. В с. Дюлево живеят 252 души, а в с. Смилец — 390. Най-ниски са стойностите за с. Свобода — 223 и с. Блатница — 227 и. Средната гъстота е 13,17 души на кв. км., като стойностите са най-високи в гр. Стрелча.